Quyết định số 133/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
52
lượt xem
2
download

Quyết định số 133/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 133/QĐ-TTg về việc tặng thưởng cờ thi đua của Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 133/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------ c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 133/Q -TTg Hà N i, ngày 29 tháng 01 năm 2008 QUY T NNH V VI C T NG THƯ NG C THI UA C A CHÍNH PH TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Thi ua, Khen thư ng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Lu t S a i, b sung m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn c Ngh nh s 121/2005/N -CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng; Xét ngh c a B trư ng B Giao thông v n t i (T trình s 101/TTr-BGTVT ngày 04 tháng 01 năm 2008) và Trư ng ban Ban Thi ua-Khen thư ng Trung ương (T trình s 154/TTr-BT KT ngày 28 tháng 01 năm 2008), QUY T NNH: i u 1. T ng thư ng C thi ua c a Chính ph cho: Công ty Xây d ng công trình Giao thông 501 thu c T ng Công ty Xây d ng Công trình giao thông 5, B Giao thông v n t i, ã hoàn thành xu t s c toàn di n nhi m v công tác, d n u phong trào Thi ua yêu nư c năm 2007 c a các kh i thu c B Giao thông v n t i. i u 2. B trư ng B Giao thông v n t i, Trư ng ban Ban Thi ua-Khen thư ng Trung ương và t p th có tên t i i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TH TƯ NG Nơi nh n: - B Giao thông v n t i; - Ban Thi ua-Khen thư ng TW; - BTCN VPCP; - Website Chính ph ; - Lưu: Văn thư, TCCB (3b), Mai (11b). Nguy n T n Dũng
Đồng bộ tài khoản