Quyết định số 1331/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
85
lượt xem
2
download

Quyết định số 1331/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1331/QĐ-TTg về việc tặng thưởng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1331/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ***** NAM c l p - T do - H nh phúc ******* S : 1331/Q -TTg Hà N i, ngày 03 tháng 10 năm 2007 QUY T NNH V VI C T NG THƯ NG B NG KHEN C A TH TƯ NG CHÍNH PH TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Thi ua, Khen thư ng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Lu t S a i, b sung m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn c ngh nh s 121/2005/N -CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng và Lu t S a i, b sung m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng; Xét ngh c a Ch t ch U ban nhân dân t nh c L k (T trình s 53/TTr-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2007) và Trư ng Ban Thi ua-Khen thư ng Trung ương (T trình s 1140/TTr-BT KT ngày 06 tháng 9 năm 2007) QUY T NNH: i u 1. T ng thư ng B ng khen c a Th tư ng Chính ph cho 25 gia ình và cá nhân thu c t nh c L k (có danh sách kèm theo), ã góp công, góp s c vào cu c kháng chi n c u nư c. i u 2. Ch t ch U ban nhân dân t nh c L k, Trư ng ban Ban Thi ua-Khen thư ng Trung ương và các gia ình, cá nhân có tên t i i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG Nơi nh n: - UBND t nh c L c; - Ban Thi ua-Khen thư ng TW; - VPCP: BT, CN Nguy n Xuân Phúc; - Website Chính ph ; - Lưu: Văn thư, TCCB (3b). nat (11) Nguy n Sinh Hùng DANH SÁCH
  2. T NG THƯ NG B NG KHEN C A CHÍNH PH (Kèm theo Quy t nh s 1331/Q -TTg, ngày 03 tháng 10 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph ) S TT H và tên Chính quán Trú quán Bà Nguy n Th L X. Tam Phú, H. Tam X. Hoà Sơn, H. Krông 1 Sơn Kỳ, T. Qu ng Nam Bông, T. c L k Ông Nguy n Văn X. Bình Lâm, H. Thăng TT. Krông Kmar, H. Krông 2 Sơn Bình, T. Qu ng Nam Bông, T. c L k X. Tam Ti n, H. Tam X. Khuê Ng c i n, H. 3 Ông H Loan Kỳ, T. Qu ng Nam Krông Bông, T. c L k X. Thi u Th ch, H. X. Ea Kao, TP. Buôn Ma 4 Ông Nguy n Câu Tri u Phong, T. Qu ng Thu t, T. c L k Tr Bà Ph m Th Kim X. Lê Xá, H. Ân Thi, T. P.Th ng Nh t, TP. Buôn Ma 5 Khánh Hưng Yên Thu t, T. c L k X. Phong Th ch, H. Gia P. Thành Công, TP. Buôn 6 Tr n Th Ênh Lai, T. B c Liêu Ma Thu t, T. c L k X. Duy Sơn, H. Duy X. Ea Phê, H. Krông Păk, T. 7 Bà Trương Th Chi Xuyên, T. Qu ng Nam cL k X. Ea H , H. Krông X. Ea H , H. Krông Năng, 8 Ông Y Rung Mlô Năng, T. c L k T. c L k X. Dliê Ya, H. Krông X. Dliê Ya, H. Krông Năng, 9 Bà H' Dlai Niê Năng, T. c L k T. c L k X. Dliê Ya, H. Krông X. Dliê Ya, H. Krông Năng, 10 Bà H' PRu KPá Năng, T. c L k T. c L k X. Dliê Ya, H. Krông X. Dliê Ya, H. Krông Năng, 11 Bà H' Dliê Niê Năng, T. c L k T. c L k X. Dliê Ya, H. Krông X. Dliê Ya, H. Krông Năng, 12 Ông Y PRim Mlô Năng, T. c L k T. c L k X. Qu ng Thái, H. X. Tam Giang, H. Krông 13 Bà Tr n Th Sau Qu ng i n, T. Th a Năng, T. c L k Thiên Hu X. Qu ng Thái, H. X. Tam Giang, H. Krông 14 Ông H Vi t Th Qu ng i n, T. Th a Năng, T. c L k Thiên Hu X. Qu An, H. Qu X. Cư Bao, H. Krông Búk, 15 Ông Mai Khanh Sơn, T. Qu ng Nam T. c L c X. Cư Pơng, H. Krông X. Cư Né, H. Krông Búk, T. 16 Ông Y TLun AYun Búk, T. c L k cL k
  3. X. Bình Hoàng, H. Bình TT. Buôn H , H. Krông 17 Bà Huỳnh Th T i Sơn, T. Qu ng Ngãi Búk, T. c L k X. Cư Né, H. Krông X. Cư Né, H. Krông Búk, T. 18 Ông Y BCach Niê Búk, T. c L k cL k X. Cát Tài, H. Phù Cát, TT. Buôn H , H. Krông 19 Bà Ph m Th Xuân T. Bình nh Búk, T. c L k X. Cư Pơng, H. Krông X. Cư Pơng, H. Krông Búk, 20 Bà H' Trum K oh Búk, T. c L k T. c L k X. Cư Pơng, H. Krông X. Cư Pơng, H. Krông Búk, 21 Bà H' Phơi Niê Búk, T. c L k T. c L k X. Cư Pơng, H. Krông X. Cư Pơng, H. Krông Búk, 22 Bà H' Li Niê Búk, T. c L k T. c L k X. Cư Pơng, H. Krông X. Cư Pơng, H. Krông Búk, 23 Bà H' Mi Niê Búk, T. c L k T. c L k X. Qu ng Thái, H. X. Cuôr ăng, H. Cư Mgar, 24 Bà Thái Th H ng Qu ng i n, T. Th a T. c L k Thiên Hu X. Tâm Th ng, H. Cư X. Tâm Th ng, H. Cư Jut, 25 Ông Y Lul K n Jut, T. c L k T. c L k
Đồng bộ tài khoản