Quyết định số 1333/QĐ-BHXH

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:49

0
187
lượt xem
23
download

Quyết định số 1333/QĐ-BHXH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1333/QĐ-BHXH về việc quy định về quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành để sửa đổi, bổ sung một số điểm tại Quyết định số 902/QĐ-BHXH ngày 26/6/2007 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam ban hành quy định về quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1333/QĐ-BHXH

 1. B O HI M XÃ H I VI T NAM C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------ Đ c l p - T do - H nh phúc ------------ S : 1333/QĐ-BHXH Hà N i, ngày 21 tháng 02 năm 2008 QUY T Đ NH S A Đ I, B SUNG M T S ĐI M T I QUY T Đ NH S 902/QĐ-BHXH NGÀY 26/6/2007 C A T NG GIÁM Đ C B O HI M XÃ H I VI T NAM BAN HÀNH QUY Đ NH V QU N LÝ THU B O HI M XÃ H I, B O HI M Y T B T BU C T NG GIÁM Đ C Căn c Lu t b o hi m xã h i s 71/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006. Căn c Ngh đ nh s 152/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2006 c a Chính ph hư ng d n m t s đi u c a Lu t b o hi m xã h i v b o hi m xã h i b t bu c; Ngh đ nh s 68/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2007 c a Chính ph qui đ nh chi ti t và hư ng d n m t s đi u c a Lu t b o hi m xã h i v b o hi m xã h i b t bu c đ i v i quân nhân, công an nhân dân và ngư i làm công tác cơ y u hư ng lương như đ i v i quân nhân, công an nhân dân;; Căn c Ngh đ nh s 63/2005/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2005 c a Chính ph ban hành Đi u l B o hi m y t ; Căn c Ngh đ nh s 100/2002/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2002 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B o hi m xã h i Vi t Nam; Căn c Quy t đ nh s 41/2007/QĐ-TTg ngày 29 tháng 3 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph v qu n lý tài chính đ i v i B o hi m xã h i Vi t Nam; Xét đ ngh c a Trư ng ban Thu b o hi m xã h i, QUY T Đ NH: Đi u 1. S a đ i, b sung m t s đi m Quy đ nh v qu n lý thu b o hi m xã h i (BHXH), b o hi m y t (BHYT) b t bu c ban hành kèm theo Quy t đ nh s 902/QĐ-BHXH ngày 26/6/2007 c a T ng Giám đ c BHXH Vi t Nam như sau: 1. Chuy n đ i tư ng t i ti t 2.3 đi m 2 m c II ph n I thành đ i tư ng là ngư i lao đ ng đ ng th i tham gia BHXH, BHYT b t bu c thành ti t 1.3 đi m 1 m c II ph n I. 2. S a đ i, b sung ti t 3.7 đi m 3 m c II ph n I là: “3.7. Thân nhân c a s quan, quân nhân chuyên nghi p, h s quan, binh s quân đ i nhân dân đang t i ngũ; thân nhân c a s quan nghi p v đang công tác trong l c lư ng Công an nhân dân; thân nhân c a ngư i đang làm công tác cơ y u là sĩ quan đang công tác t i Ban Cơ y u Chính ph và ngư i đang làm công tác cơ y u hư ng lương theo thang b ng lương c p b c quân hàm sĩ quan quân đ i nhân dân, không thu c di n tham gia BHYT b t bu c khác, bao g m: b đ , m đ ; b đ , m đ c a v ho c ch ng; b nuôi, m nuôi ho c ngư i nuôi dư ng h p pháp; v ho c ch ng; con đ , con nuôi h p pháp dư i 18 tu i ho c đ 18 tu i tr lên nhưng b tàn t t m t kh năng lao đ ng theo quy đ nh c a pháp lu t”. 3. S a đ i m t s đi m trong m c III ph n II: 3.1. S a đ i ti t 6.1 là: “6.1. Cán b chuyên trách c p xã khi thôi đ m nhi m ch c v trư c ngày 01/01/2007, có đ 10 năm đóng BHXH tr lên, còn thi u t i đa 5 năm tu i đ i đ đ tu i ngh hưu và đang t đóng ti p BHXH hàng tháng cho đ n khi đ 15 năm đóng BHXH và đ 60 tu i đ i v i nam, đ 55 tu i đ i v i n thì m c đóng hàng tháng t ngày 01/01/2007 tr đi b ng 16% m c ti n lương, ti n công tháng trư c khi thôi đ m nhi m ch c v .” 3.2. S a đ i ti t 6.2. là:
 2. “6.2. Ngư i lao đ ng ngh vi c theo quy đ nh t i Ngh đ nh s 41/2002/NĐ-CP ngày 11/4/2002 c a Chính ph trư c ngày 01/01/2007, có đ 15 năm đóng BHXH tr lên, còn thi u t i đa 5 năm thì đ tu i ngh hưu và đang t đóng ti p BHXH hàng tháng cho đ n khi đ 20 năm đóng BHXH và đ 60 tu i đ i v i nam, đ 55 tu i đ i v i n thì m c đóng hàng tháng t ngày 01/01/2007 tr đi b ng 16% m c ti n lương, ti n công tháng trư c khi ngh vi c”. 3.3. B sung vào cu i ti t 6.4 m t đo n sau: “ Ngư i lao đ ng dôi dư đang th c hi n h p đ ng lao đ ng không xác đ nh th i h n, đã đ tu i ngh hưu theo quy đ nh t i kho n 3 Đi u 3 Ngh đ nh s 110/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 c a Chính ph v chính sách đ i v i ngư i lao đ ng dôi dư do s p x p l i công ty nhà nư c và ngư i lao đ ng thu c di n tinh gi n biên ch , ngh hưu trư c tu i theo quy đ nh t i kho n 3 Đi u 5 Ngh đ nh s 132/2007/NĐ-CP ngày 08/8/2007 c a Chính ph v chính sách tinh gi n biên ch nhưng còn thi u th i gian đóng BHXH không quá 6 tháng đư c ngư i s d ng lao đ ng đóng 1 l n cho s tháng còn thi u v i m c đóng b ng 16% m c ti n lương, ti n công tháng trư c khi ngh vi c đ gi i quy t ch đ hưu trí”. 4. Thay “Danh sách truy đóng BHXH, BHYT b t bu c” (M u s 04-TBH) trong ti t 8.3. (8.3.1) đi m 8 m c III ph n II b ng “Danh sách đi u ch nh lao đ ng và m c đóng BHXH, BHYT” (M u s 03a-TBH). 5. S a đ i, b sung m t s đi m trong m c IV ph n II như sau: 5.1. B sung vào cu i ti t 1.1 đi m 1 m t đo n sau: “… và t khai tham gia BHXH do cơ quan BHXH c p trư c khi di chuy n ho c ng ng vi c” 5.2. S a đ i, b sung ti t 1.2 (1.2.2) đi m 1 là: “1.2.2. L p 01 b n “Danh sách lao đ ng tham gia BHXH, BHYT b t bu c” (M u s 02a-TBH) và b n sao quy t đ nh thành l p ho c ch ng nh n đăng ký kinh doanh ho c gi y phép ho t đ ng; trư ng h p ngư i s d ng lao đ ng là cá nhân thì n p b n h p đ ng lao đ ng”. 5.3. S a đ i, b sung ti t 2.1 (2.1.1) đi m 2 như sau: “2.1.1. Ngư i s d ng lao đ ng: L p danh sách theo m u (02a-TBH) n u tăng lao đ ng; n u gi m lao đ ng ho c đi u ch nh ti n lương, m c đóng BHXH, BHYT theo m u (03a-TBH), n u đ ng th i có c các bi n đ ng trên thì l p c m u (02a-TBH) và m u (03a-TBH), m i m u 01 b n kèm theo h sơ như: T khai, quy t đ nh tuy n d ng, thuyên chuy n, ngh vi c, thôi vi c ho c h p đ ng lao đ ng, quy t đ nh tăng, gi m lương và th BHYT (n u có), n p cho cơ quan BHXH trư c ngày 20 c a tháng. Các trư ng h p tăng, gi m t ngày 16 c a tháng tr đi thì l p danh sách và th c hi n vào đ u tháng k ti p”. 6. S a đ i, b sung ti t 2.1 đi m 2 m c VI ph n II: “2.1. Các trư ng h p tính lãi: - S ti n BHXH chưa đóng, ch m đóng tính theo kỳ h n đóng theo đ nh kỳ (đóng hàng tháng ho c đóng theo quý); - S ti n chưa đóng, ch m đóng ph i truy đóng do ngư i s d ng lao đ ng vi ph m các quy đ nh t i đi u 134 Lu t BHXH như không đóng, đóng không đúng th i gian quy đ nh, đóng không đúng m c quy đ nh, đóng không đ s ngư i thu c di n tham gia BHXH b t bu c; - S ti n BHXH 2% ngư i s d ng lao đ ng đư c gi l i l n hơn s ti n đư c quy t toán ph i đóng vào tháng đ u c a quý sau nhưng không đóng. 2.1.1. Th i đi m tính: Sau ngày th 30 k t ngày h t h n ph i đóng BHXH. 2.1.2. Lãi su t tính: theo lãi su t c a ho t đ ng đ u tư t qu BHXH trong năm. 2.1.3. Công th c tính: Lt = D x K/12
 3. Trong đó: + Lt: S ti n lãi ph i n p cho cơ quan BHXH do chưa đóng, ch m đóng, đư c tính hàng tháng; + D: S ti n chưa đóng, ch m đóng thu c các trư ng h p ph i tính lãi; + K: Lãi su t c a ho t đ ng đ u tư qu BHXH trong năm. 2.1.4. Th i gian tính lãi: s ti n BHXH chưa đóng, ch m đóng đư c tính lãi k t tháng đ u tiên sau kỳ h n ph i đóng”. 7. S a đ i m t s đi m c a ph n III. 7.1. S a đ i đi m 4 là: “Các trư ng h p ch m đóng, cơ quan BHXH th c hi n tính lãi theo quy đ nh t i ti t 2.1, đi m 2, m c VI, ph n II t ngày 01/01/2007”. 7.2. S a đ i đi m 5 là: “B o hi m xã h i t nh có trách nhi m ph bi n, t ch c th c hi n các quy đ nh v thu BHXH, BHYT, c p s BHXH, th BHYT k p th i đ i v i ngư i s d ng lao đ ng và ngư i lao đ ng; tri n khai áp d ng chương trình h tr qu n lý thu BHXH, BHYT b ng công ngh thông tin do BHXH Vi t Nam ban hành đ i v i BHXH t nh, BHXH huy n và đơn v s d ng lao đ ng tham gia BHXH.” Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành k t ngày 01/01/2008. Đi u 3. Chánh Văn phòng, Trư ng ban Thu b o hi m xã h i, Th trư ng các đơn v tr c thu c B o hi m xã h i Vi t Nam, Giám đ c B o hi m xã h i các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và Th trư ng cơ quan b o hi m xã h i thu c B Qu c Phòng, B Công an, Ban Cơ y u Chính ph ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. T NG GIÁM Đ C Nơi nh n: - Như đi u 3; - Các B : LĐTBXH, TC, NV, YT; - HĐQL – BHXHVN; - TGĐ, các phó TGĐ; Nguy n Huy Ban - Lưu: VT + BT (11b) H TH NG BI U M U THU BHXH, BHYT B T BU C S Tên m u bi u M us Th c hi n TT A – BI U M U 1. Bi u m u BHXH, BHYT b t bu c 1 T khai tham gia b o hi m xã h i, b o hi m y t 01-TBH Ngư i lao đ ng 2 Danh sách lao đ ng tham gia BHXH, BHYT 02a-TBH Ngư i SDLĐ Danh sách đi u ch nh lao đ ng và m c đóng BHXH, 3 03a-TBH Ngư i SDLĐ BHYT Danh sách đ ngh đi u ch nh h sơ tham gia BHXH, 4 03b-TBH Ngư i SDLĐ BHYT B ng t ng h p lao đ ng, qu ti n lương và m c đóng 5 04a-TBH Cơ quan BHXH BHXH, BHYT
 4. 6 Phi u đi u ch nh 04b-TBH Cơ quan BHXH 2. Bi u m u BHYT b t bu c 7 Danh sách đ i tư ng tham gia BHYT 02b-TBH Cơ quan QL ĐT 8 H p đ ng đóng BHYT 05-TBH Cơ quan QL ĐT và Cơ quan 9 Biên b n thanh lý H p đ ng đón BHYT 06-TBH BHXH B – S , BÁO CÁO T NG H P 10 S chi ti t thu BHXH, BHYT 07-TBH 11 Thông báo k t qu đóng BHXH, BHYT 08-TBH Cơ quan BHXH 12 Báo cáo th c hi n thu BHXH, BHYT 09-TBH t nh, huy n 13 Báo cáo thu BHXH, BHYT 10-TBH 14 Báo cáo t ng h p thu BHXH, BHYT 11-TBH BHXH t nh, 15 Biên b n th m đ nh s li u thu BHXH, BHYT 12-TBH BHXH Vi t Nam 16 K ho ch thu BHXH, BHYT 13-TBH B O HI M XÃ H I VI T NAM C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------ Đ c l p - T do - H nh phúc ------------ M u s : 01-TBH (Ban hành kèm theo QĐ s …./QĐ-BHXH ngày …./01/2008 c a BHXH VN) T KHAI THAM GIA B O HI M XÃ H I, B O HI M Y T S s : A. NGƯ I LAO Đ NG: - H và tên: _________________________________________ Nam N - Ngày tháng năm sinh: ____/___/_____, Dân t c: ___________ , Qu c t ch: ________________ - Nguyên quán: ______________________________________________________________ - Nơi cư trú (Nơi thư ng trú ho c t m trú): _________________________________________ - Ch ng minh thư s : _____________ nơi c p: ____________ ngày c p: ____/____/________ - S th b o hi m y t (n u có): ____________________________________________________ - Nơi đăng ký khám ch a b nh ban đ u: _____________________________________________ - Quy n l i khám ch a b nh: + Ngư i có công: Lo i A: Lo i B: + S ng ho c làm vi c khu v c I, II, III:
 5. * Th i gian công tác có đóng b o hi m xã h i: T Đ n C p b c, ch c v , ch c danh Ti n Ph c p Ghi tháng/ tháng/ ngh , công vi c, nơi làm vi c lương, Ch c TN TN Khác chú năm năm (tên cơ quan, đơn v , đ a ch ) ti n công v VK ngh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 B. THÂN NHÂN S Ngày, tháng, Ngh Thu H và tên Quan h Nơi cư trú TT năm sinh nghi p nh p Cam k t: Nh ng n i dung kê khai trên là hoàn toàn đúng s th c, n u sai tôi xin hoàn toàn ch u trách nhi m trư c pháp lu t. ………, ngày ….. tháng …… năm 20 Ngư i khai C. XÁC NH N C A NGƯ I S D NG LAO Đ NG: Cơ quan, đơn v , t ch c ………………………………………………………………………………… sau khi ki m tra, đ i chi u h sơ g c c a Ông (Bà) ………………………………………………….. Xác nh n các n i dung kê khai trên là hoàn toàn đúng s th c. ………, ngày ….. tháng …… năm 20 Ngư i s d ng lao đ ng
 6. D. XÁC NH N C A CƠ QUAN B O HI M XÃ H I B o hi m xã h i ………….……………………….. sau khi ki m tra, đ i chi u v i h sơ g c c a cá nhân Ông (Bà) ……………………………………… Xác nh n các n i dung kê khai trên là đúng. Cán b th m đ nh ……, ngày ….. tháng …… năm 20..... Giám đ c BHXH Ghi chú: - M u 01-TBH do ngư i lao đ ng kê khai, l p 03 b n g i ngư i s d ng lao đ ng.
 7. Tên đơn v : DANH SÁCH LAO Đ NG THAM GIA BHXH, BHYT M u s : 02a-TBH Mã đơn v : (Ban hành kèm theo QĐ s : …. QĐ-BHXH S :……..tháng ……. Năm......... Đ a ch : ngày … /12/2007 c a BHXH VN) Nơi đăng ký Ngày, S Ti n Ph c p Đóng S KCB ban đ u S H và S s tháng, N ch ng Đa lương, t Ghi th Thâm Thâm TT tên BHXH năm (x) minh ch B nh ti n Ch c Khu tháng, chú BHYT T nh niên niên sinh thư vi n công v v c năm VK ngh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 T NG H P CHUNG Phát sinh tăng B o hi m xã h i B o hi m y t - S s BHXH đư c c p ……… s , T s …………. Đ n s : ……..….. 1. S lao đ ng: - S th BHYT đư c c p: ……….. th , trong đó c p ngo i t nh ……….th . 2. Qu lương tham gia - Th i h n s d ng c a th BHYT: T ngày .../.../… Đ n ngày .../…/… 3. S ph i đóng 4. Đi u ch nh s ph i đóng Ngày … tháng … năm ….. Ngày … tháng … năm ….. Cán b thu Ph trách thu Ngư i l p bi u Ngư i s d ng lao đ ng Ghi chú: M u 02a-TBH đơn v s d ng l p khi tham gia BHXH, BHYT l n đ u ho c khi có lao đ ng tăng m i đ c p th BHYT, s BHXH.
 8. Tên đơn v : DANH SÁCH Đ I TƯ NG THAM GIA BHYT Mã đơn v : M u s : 02b-TBH Lo i đ i tư ng: ……………………………………… Đ a ch : (Ban hành kèm theo QĐ s : …. QĐ-BHXH Tháng ……. năm ………. ngày … 12/2007 c a BHXH VN) Nơi Đ.ký KCB ban Ngày S th Th i h n SD c a th BHYT đ u M c S ti n S tháng N BHYT Ghi H và tên Đ a ch đóng T Đ n đóng TT năm (x) (n u B nh T ng s chú T nh BHYT tháng tháng BHYT sinh có) vi n tháng năm năm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 I Đ i tư ng tăng II Đ i tư ng gi m * PH N T NG H P Phát sinh trong kỳ TT Ch tiêu Đ u kỳ Cu i kỳ Tăng Gi m 1 2 3 4 5 6 - S đ i tư ng - S ti n ph i đóng BHYT - S th BHYT đư c c p: ………. th : Trong đó c p ngo i t nh: ……. th
 9. Ngày … tháng … năm ….. Ngày … tháng … năm ….. Cán b thu Ph trách thu Ngư i l p bi u Th trư ng đơn v Ghi chú: M u s 02a-TBH cơ quan qu n lý đ i tư ng có trách nhi m l p g i cơ quan BHXH. Tên đơn v : DANH SÁCH ĐI U CH NH LAO Đ NG VÀ M C ĐÓNG BHXH, BHYT M u s : 03a-TBH Mã đơn v : (Ban hành kèm theo QĐ s : …. /QĐ-BHXH S : ………tháng ……. năm ………. Đ a ch : ngày … /12/2007 c a BHXH VN) Ti n lương và ph c p Th i gian M c cũ M cm i T l Ghi chú S H và S s Ph c p Ph c p n p TT tên BHXH Ti n Ti n T Đ n b lương, Thâm Thâm lương, Thâm Thâm Ch c Khu Ch c Khu tháng tháng sung Tra N i ti n niên niên ti n niên niên v v c v v c năm năm th dung công VK ngh công VK ngh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 * T NG H P CHUNG:
 10. B o hi m xã h i B o hi m y t Phát sinh Tăng Gi m Tăng Gi m 1. S lao đ ng 2. Qu lương 3. S ph i n p 4. Đi u ch nh s ph i n p Ngày … tháng … năm ….. Ngày … tháng … năm ….. Cán b thu Ph trách thu Ngư i l p bi u Ngư i s d ng lao đ ng Ghi chú: M u s 03a-TBH l p khi đơn v có đi u ch nh v lao đ ng, ti n lương và m c đóng BHXH, BHYT b t bu c. Tên đơn v : DANH SÁCH Đ NGH ĐI U CH NH H SƠ THAM GIA BHXH, BHYT M u s : 03b-TBH Mã đơn v : (Ban hành kèm theo QĐ s : …. /QĐ-BHXH (Kèm công văn s ……ngày…tháng …. năm ….) Đ a ch : ngày … /12/2007 c a BHXH VN) N i dung thay STT H tên S s BHXH S th KCB Cũ M i Lý do đi u ch nh đ i (đi u ch nh) 1 2 3 4 5 6 7 8
 11. Đ NGH GIA H N TH BHYT: - S th BHYT gia h n: ……........ th ; Trong đó ngo i tinh: ……………… th . Th i h n s d ng c a th BHYT t ngày …../…./…. Đ n ngày …../…/….. Ngày … tháng … năm ….. Ngày … tháng … năm ….. Cán b thu Ph trách thu Ngư i l p bi u Ngư i s d ng lao đ ng Tên đơn v : B NG T NG H P LAO Đ NG, QU TI N LƯƠNG VÀ M C ĐÓNG BHXH, BHYT M u s : 04a-TBH Mã đơn v : (Ban hành kèm theo QĐ s : …./QĐ- Đ a ch : Tháng/Quý/Năm BHXH ngày … /12/2007 c a BHXH VN) Đi u ch nh lao đ ng, qu lương Đi u ch nh s ph i thu S Tăng Gi m T ng s Tăng Gi m N i dung TT S QL QL QL QL QL QL S LĐ S LĐ BHXH BHYT BHXH BHYT LĐ BHXH BHYT BHXH BHYT BHXH BHYT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Tháng trư c mang sang Tháng…. S 1 ngày / …/ S 2 ngày / …/ S … ngày / …/ Tháng…. S 1 ngày / …/
 12. S 2 ngày / …/ S … ngày / …/ Tháng…. S 1 ngày / …/ S 2 ngày / …/ S … ngày / …/ Ngày … tháng … năm ….. Ngư i l p bi u Ph trách thu Giám đ c BHXH Ghi chú: M u 04-TBH do cơ quan BHXH l p đ t ng h p các danh sách lao đ ng, qu lương đóng BHXH, BHYT (t m u s 02a-TBH, 02b-TBH, 03-TBH phát sinh t ng đ t trong tháng) B O HI M XÃ H I …. PHI U ĐI U CH NH M u s : 04b-TBH B O HI M XÃ H I (Ban hành kèm theo QĐ s : …. /QĐ-BHXH Ngày ….. tháng ….. năm ngày … /12/2007 c a BHXH VN) S Ngày ch ng S li u sai S li u đúng N i dung Lý do đi u ch nh Ghi chú TT t Mã đơn v S ti n Mã đơn v S ti n 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 13. Ngày … tháng … năm …. Ngư i l p bi u Ph trách thu Ph trách KHTC Giám đ c BHXH
 14. B O HI M XÃ H I VI T NAM C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM BHXH T NH (HUY N) ……….. Đ c l p – T do – H nh phúc ------------ M u s : 05-TBH (Ban hành kèm theo QĐ s : …. /QĐ-BHXH ngày … /12/2007 c a BHXH VN) H P Đ NG ĐÓNG B O HI M Y T S ………../HĐ-BHXH - Căn c Ngh đ nh s 63/2005/NĐ-CP ngày 16/5/2005 c a Chính ph ban hành Đi u l B o hi m y t . - Căn c Quy t đ nh s 41/2007/QĐ-TTg ngày 29/3/2007 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành quy ch qu n lý tài chính đ i v i BHXH Vi t Nam. - Căn c ……………………………………………………………………………………………………… Hôm nay, ngày ….. tháng ….. năm 20……. t i .......................................................................... Chúng tôi g m có: Bên A: B o hi m xã h i ………………………………… Đ a ch : ……………………………………………………………………………………………………… Đi n tho i: ……………………………………….Fax ……………………………………………………... Tài kho n s : ……………………………………T i………………………………………………………. Đ i di n: Ông (bà)………………………………………..Ch c v ……………………………………….. Gi y y quy n s : ……………………………………..ngày….tháng….năm…………………………… Bên B: ……………………………………………………………………………………………………… Đ a ch : ……………………………………………………………………………………………………….. Đi n tho i: ……………………………………….Fax ……………………………………………………... Tài kho n s : ……………………………………T i………………………………………………………. Đ i di n: Ông (bà)………………………………………..Ch c v ……………………………………….. Gi y y quy n s : ……………………………………..ngày….tháng….năm…………………………… Hai bên th ng nh t ti n hành ký h p đ ng đóng BHYT và c p th BHYT theo các đi u kho n như sau: 1. Danh sách ngư i tham gia BHYT do bên B l p g m có ………… ngư i, là đ i tư ng ………………. trong ………….. trang (t ) v i t ng s ti n đóng BHYT ……….... đ ng. 2. Th i gian đăng ký khám ch a b nh t ….../…../…… đ n ……./…./…….. 3. Th i gian c p th BHYT: Ch m nh t sau …….. ngày k t ngày h p đ ng này có hi u l c. 4. Th i gian chuy n ti n ……….. kỳ. - Kỳ I: Ch m nh t đ n ngày ……/……/……. Bên B chuy n s ti n ……….. cho bên A. - Kỳ II: - Kỳ cu i: Trư c ngày ……/……/…… (ngày h t h n c a th BHYT) bên B ph i chuy n h t s ti n còn l i c a h p đ ng.
 15. 5. Phương th c thanh toán. 6. Tài kho n thanh toán: Bên A – Tài kho n s : ……………………….t i…………………….. Bên B – Tài kho n s : ……………………….t i…………………….. Đi u I: Trách nhi m c a bên A. 1. Cùng bên B ki m tra, xác đ nh danh sách đ i tư ng đóng BHYT đư c c p th BHYT. 2. C p đ y đ , k p th i cho bên B th BHYT theo danh sách g m …………….. ngư i, có th i h n t ….../…../……đ n….../…../…… 3. Đ m b o cho nh ng ngư i có tên trong danh sách nêu t i đi m 1 đư c hư ng quy n l i đã đư c quy đ nh t i chương II c a Đi u l BHYT. 4. Thu h i th BHYT còn giá tr s d ng c a nh ng đ i tư ng gi m. 5………………………………………………………………………………….. Đi u II: Trách nhi m c a bên B. 1. Kê khai, l p danh sách đ i tư ng đóng BHYT đúng, đ y đ , k p th i g i cho cơ quan BHXH. 2. Đóng BHYT cho cơ quan BHXH theo …..kỳ trư c ngày ….. c a các tháng ……..năm ……..vào tài kho n s ………………………… c a cơ quan BHXH ………………t i (KBNN, Ngân hàng) ……………………. 3. Khi có bi n đ ng tăng, gi m đ i tư ng ph i k p th i l p danh sách g i cho Bên A. 4. Có trách nhi m thu h i th BHYT còn th i h n s d ng các trư ng h p gi m (tr trư ng h p t vong), n u không thu h i ho c thu h i ch m thì ph i ch u trách nhi m đóng đ BHYT cho nh ng đ i tư ng này đ n h t th i h n s d ng còn l i c a th ho c đ n th i đi m th BHYT đư c thu h i. 5 …………. Đi u III: Cam k t chung. 1. Hai bên cam k t th c hi n đ y đ các quy đ nh c a Nhà nư c v ch đ BHYT và các đi u kho n đã ký đ đ m b o quy n l i c a ngư i đóng BHYT. 2. Đ nh kỳ hàng quý hai bên cùng ti n hành ki m tra, đ i chi u tình hình đóng và c p th BHYT. 3. Th c hi n quy t toán s ti n đóng BHYT khi h p đ ng h t h n. 4. Khi Nhà nư c thay đ i chính sách có liên quan đ n ti n lương và m c đóng BHYT c a đ i tư ng thì đư c đi u ch nh và th c hi n theo quy đ nh c a nhà nư c. 5. Cơ quan BHXH đư c quy n đình ch c p th BHYT n u bên B không đóng, đóng không đ s ti n BHYT theo kho n 1 và 4 đi u ki n chung c a h p đ ng. 6. Khi có nh ng v n đ phát sinh m i có th b sung ph l c H p đ ng. Trong quá trình th c hi n, n u có nh ng v n đ phát sinh ph i k p th i thông báo cho nhau đ cùng bàn b c, gi i quy t trên cơ s bình đ ng, h p tác và đ m b o quy n l i cho ngư i có th BHYT. H p đ ng này có hi u l c t ngày….../…../……đ n ngày….../…../…… H p đ ng ngày đư c l p thành 04 b n có giá tr pháp lý như nhau, m i bên gi 02 b n. Đ I DI N BÊN A Đ I DI N BÊN B Ghi chú: Biên b n này do cơ quan BHXH và cơ quan qu n lý đ i tư ng cùng l p B O HI M XÃ H I VI T NAM C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM
 16. BHXH T NH (HUY N) ……….. Đ c l p – T do – H nh phúc -------------- M u s : 06-TBH (Ban hành kèm theo QĐ s : …. /QĐ-BHXH ngày … /12/2007 c a BHXH VN) BIÊN B N THANH LÝ H P Đ NG ĐÓNG B O HI M Y T S ………../TLHĐ-BHXH Hôm nay, ngày …….tháng…….năm 20……..t i………………………………………………………… Chúng tôi g m có: Bên A: B o hi m xã h i ………………………………… Đ a ch : ……………………………………………………………………………………………………….. Đi n tho i: ……………………………………….Fax ……………………………………………………... Tài kho n s : ……………………………………T i………………………………………………………. Đ i di n: Ông (bà)………………………………………..Ch c v ……………………………………….. Gi y y quy n s : ……………………………………..ngày….tháng….năm…………………………… Bên B: ……………………………………………………………………………………………………… Đ a ch : ……………………………………………………………………………………………………….. Đi n tho i: ……………………………………….Fax ……………………………………………………... Tài kho n s : ……………………………………T i………………………………………………………. Đ i di n: Ông (bà)………………………………………..Ch c v ……………………………………….. Gi y y quy n s : ……………………………………..ngày….tháng….năm…………………………… Cùng nhau xem xét, đánh giá quá trình th c hi n H p đ ng đóng BHYT, c p th BHYT và th ng nh t thanh lý H p đ ng BHYT s ……….. v i nh ng n i dung c th như sau: A. T NG H P TÌNH HÌNH QU N LÝ VÀ C P TH BHYT: Căn c H p đ ng đóng BHYT và các danh sách đi u ch nh tăng, gi m đ i tư ng đóng BHYT trong năm gi a đơn v và cơ quan BHXH, hai bên th ng nh t các s li u v đóng BHYT năm ………. Theo H p đ ng đóng BHYT đã ký, c th như sau: 1. Th i h n s d ng c a th BHYT: T ......../…../………. Đ n: ......../…../………. 2. S đ i tư ng đóng BHYT theo H p đ ng: ……………………. ngư i. 3. S đ i tư ng đóng BHYT tăng, gi m trong kỳ: 3.1. Tăng ………………………………………………………………………..ngư i. 3.2. Gi m………………………………………………………………………...ngư i. 4. S ti n ph i đóng BHYT theo h p đ ng: ……………………….đ ng. 5. S ti n đi u ch nh tăng, gi m trong kỳ: 5.1. Tăng ……………………………………………………………………….. đ ng. 5.2. Gi m………………………………………………………………………... đ ng. 6. T ng s ti n ph i đóng BHYT [4+5.1-5.2]:………………………. đ ng.
 17. 7. S ti n đã đóng BHYT trong kỳ: ………………………………………….. đ ng. 8. S ti n đóng BHYT chuy n kỳ sau: 8.1. Đóng th a: ………………………………………………………………….đ ng. 8.2. Đóng thi u: ………………………………………………………………….đ ng. 9. S ti n th a là ……………….. đ ng đư c chuy n đóng BHYT cho h p đ ng ti p sau. S ti n BHYT còn thi u là: …………………….đ, ch m nh t đ n ngày …….tháng…….năm…….. Bên B ph i chuy n n p cho Bên A vào TK s ……………… T i Ngân hàng; kho b c ……………….... N u ch m đóng nh hư ng đ vi c c p th BHYT kỳ sau thì Bên B hoàn toàn ch u trách nhi m. B. NH N XÉT CHUNG V TÌNH HÌNH TH C HI N H P Đ NG ĐÓNG B O HI M Y T : C. KI N NGH : I. Ki n ngh c a bên A: II. Ki n ngh c a bên B: Đ th c hi n t t chính sách BHYT c a Đ ng và Nhà nư c, đ m b o quy n l i c a ngư i có th BHYT, hai bên nh t trí cùng xem xét ki n ngh c a m i bên và tr l i cho nhau b ng văn b n ch m nh t sau 15 ngày k t ngày ký và đư c kèm theo Biên b n thanh lý này. Biên b n đã đư c hai bên nh t trí thông qua, cùng ký xác nh n và đư c l p thành 04 b n, m i bên gi 02 b n cùng nhau th c hi n. Đ I DI N BÊN A Đ I DI N BÊN B (Ghi chú: Biên b n Thanh lý h p đ ng do cơ quan BHXH có trách nhi m l p)
 18. Tên đơn v : S CHI TI T THU BHXH, BHYT M u s : 07-TBH Mã đơn v : (Ban hành kèm theo QĐ s : …. /QĐ- Đ a ch : Quý năm 200 BHXH ngày … /12/2007 c a BHXH VN) S chuy n kỳ S ph i thu kỳ này S đã thu kỳ này sau T ng Đi u ch nh s Lao Trong đó Di n gi i qu Trong đó ph i thu đ ng Ph i T ng T ng lương BHXH Th a Thi u thu c ng s S 2% đ l i S ghi thu Tăng Gi m th c BHXH 2% thu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kỳ trư c mang sang - BHXH - BHYT - Lãi ch m n p Tháng ….. - BHXH - BHYT - Lãi ch m n p UNC ….s ….ngày ../…/... Qu t n 2% BHXH qúi.... - Đi u ch nh (n u có) Tháng ….. - BHXH - BHYT
 19. - Lãi ch m n p UNC ….s ….ngày ../…/... - Đi u ch nh (n u có) Tháng ….. - BHXH - BHYT - Lãi ch m n p UNC ….s ….ngày ../…/... - Đi u ch nh (n u có) C ng quý ……. - BHXH - BHYT - Lãi ch m n p Lũy k năm - BHXH - BHYT - Lãi ch m n p
 20. B O HI M XÃ H I ..... C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM B O HI M XÃ H I..……….. Đ c l p – T do – H nh phúc ------ -------------- S : ……../TB-BHXH …………..ngày …….tháng ……..năm...... M u s : 08-TBH (Ban hành kèm theo QĐ s : …. /QĐ-BHXH ngày … /12/2007 c a BHXH VN) THÔNG BÁO K t qu đóng b o hi m xã h i, b o hi m y t Tháng …… năm……. Kính g i: ………………………………………………………………………………… B o hi m xã h i ………………..thông báo k t qu đóng BHXH, BHYT b t bu c c a đơn v như sau: Di n gi i BHXH BHYT Lãi ch m đóng C ng 1 2 3 4 5=2+3+4 1. S lao đ ng tham gia: 2. Qu ti n lương: 3. T ng s ti n ph i đóng trong kỳ: Trong đó: 3.1. S ti n ph i đóng trong kỳ: 3.2. S ti n đi u ch nh: 3.2.1. Tăng 3.2.2. Gi m 3.3. S ti n kỳ trư c chuy n sang: 3.3.1. Th a 3.3.2. Thi u 4. S ti n đã n p trong kỳ: 4.1. S th c n p: + UNC s ….ngày …/…/….. + UNC s ….ngày …/…/….. 4.2. Ghi thu BHXH 2%: 5. S ti n chuy n kỳ sau: 5.1. Th a 5.2. Thi u Lưu ý: 1. S 2% BHXH đ l i đơn v kỳ này là: ………….. Lũy k t đ u quý: ……………………
Đồng bộ tài khoản