Quyết định số 1336/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
67
lượt xem
5
download

Quyết định số 1336/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1336/QĐ-TTg về việc phê duyệt quy hoạch thoát nước 3 vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ, miền Trung và phía Nam đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1336/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 1336/Q -TTg Hà N i, ngày 22 tháng 09 năm 2008 QUY T NNH PHÊ DUY T QUY HO CH THOÁT NƯ C 3 VÙNG KINH T TR NG I M B C B , MI N TRUNG VÀ PHÍA NAM N NĂM 2020 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a B Xây d ng t i T trình s 69/TTr-BXD ngày 17 tháng 7 năm 2008 v vi c phê duy t Quy ho ch thoát nư c 3 vùng kinh t tr ng i m B c B , mi n Trung và phía Nam n năm 2020, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t Quy ho ch thoát nư c 3 vùng kinh t tr ng i m B c B , mi n Trung và phía Nam n năm 2020 v i nh ng n i dung ch y u sau: 1. Ph m vi quy ho ch: Quy ho ch thoát nư c ô th , thành ph , th xã c a các a phương thu c 3 vùng kinh t tr ng i m, bao g m: - Vùng kinh t tr ng i m B c B : bao g m các t nh, thành ph : Hà N i, H i Phòng, Qu ng Ninh, H i Dương, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, B c Ninh; - Vùng kinh t tr ng i m mi n Trung: bao g m các t nh, thành ph : à N ng, Th a Thiên Hu , Qu ng Nam, Qu ng Ngãi, Bình nh; - Vùng kinh t tr ng i m phía Nam: bao g m thành ph H Chí Minh và các t nh: ng Nai, Bà R a – Vũng Tàu, Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phư c, Long An, Ti n Giang. 2. i tư ng quy ho ch: H th ng thoát nư c mưa, h th ng thoát nư c th i, x lý nư c th i c a các ô th , thành ph , th xã c a các a phương thu c 3 vùng kinh t tr ng i m. 3. M c tiêu quy ho ch: - nh hư ng quy ho ch thoát nư c cho các ô th , t nh l .
  2. - Xây d ng nh ng nh hư ng cơ b n v thoát nư c cho t ng vùng kinh t tr ng i m. - Xác nh gi i pháp h p lý phát tri n h th ng thoát nư c (bao g m: các lưu v c, hư ng thoát nư c chính, ch tiêu thoát nư c th i, d báo t ng kh i lư ng, nư c th i, l a ch n h th ng thoát nư c, v trí và quy mô các khu x lý nư c th i ô th ). 4. Quan i m quy ho ch: - Qu n lý t ng h p thoát nư c theo lưu v c sông. - Quy ho ch thoát nư c c a vùng ph i phù h p v i quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i và quy ho ch phát tri n th y l i c a vùng và các quy ho ch liên quan khác. - Quy ho ch thoát nư c ô th ph i ng b v i các quy ho ch h th ng h t ng k thu t khác. - Quy ho ch h th ng thoát nư c c a t ng ô th trong vùng ph i tuân th theo quy ho ch phát tri n thoát nư c c a vùng. - i v i các khu công nghi p, ô th m i ph i quy ho ch, xây d ng h th ng thoát nư c mưa, nư c th i riêng. Các ô th ã có h th ng thoát nư c, tùy i u ki n c th c a t ng ô th nghiên c u t ch c quy ho ch h th ng thoát nư c riêng ho c n a riêng. - Nư c th i sinh ho t ô th , công nghi p và làng ngh ph i x lý t tiêu chuNn môi trư ng trư c khi x ra ngu n ti p nh n. Khuy n khích tái s d ng nư c th i ã qua x lý ph c v cho các m c ích khác. - Phát tri n các công ngh x lý nư c có th i hi u qu cao và thân thi n v i môi trư ng. 5. N i dung quy ho ch thoát nư c: a) Các ch tiêu - Nư c th i sinh ho t ô th ; theo tiêu chuNn c p nư c TCXDVN 33: 2006; - H s pha loãng nư c th i ph thu c vào kh năng t làm s ch c a ngu n nư c, ch th y văn, c i m s d ng ngu n nư c; - Ch t lư ng nư c th i sinh ho t và công nghi p sau khi x lý ph i t các tiêu chuNn v môi trư ng Vi t Nam hi n hành. b) Quy ho ch thoát nư c vùng kinh t tr ng i m B c B - Quy ho ch thoát nư c mưa + Lưu v c, hư ng thoát: có 06 lưu v c thoát nư c chính:
  3. . Lưu v c sông áy: thu c các t nh, thành ph Hà N i, Hà Nam, Ninh Bình, Nam nh và m t ph n c a Hòa Bình, lưu v c ch y u thoát ra sông Nhu và sông áy. Riêng thành ph Hà N i, lưu v c sông Sét, Kim Ngưu tiêu ra sông H ng v mùa lũ qua tr m bơm Yên S ; . Lưu v c sông C u: phía B c sông u ng: g m các t nh: B c Ninh, Vĩnh Phúc, các huy n Gia Lâm, ông Anh, Sóc Sơn thu c Hà N i, ch y ra sông C u; . Lưu v c t sông H ng: thu c Nam sông u ng (g m các huy n: Thu n Thành, Lương Tài, Gia Bình) t nh B c Ninh, m t ph n t nh H i Dương và t nh Hưng Yên, ch y ra sông H ng; . Lưu v c h lưu sông Thái Bình thu c t nh H i Dương. C th thành ph H i Dương thoát ra sông S t, sông Thái Bình; . Lưu v c thành ph H i Phòng thoát ra sông L ch Tray, sông C m; . Lưu v c thành ph H Long thoát ra bi n. + H th ng, công trình u m i: . H th ng sông Nhu : tiêu chung cho 2 t nh, thành: Hà N i và Hà Nam ư c tiêu ra 3 hư ng: ra sông H ng, ra sông áy, vào sông Châu. Các công trình u m i: tr m bơm tiêu Yên S tiêu ra sông H ng và 3 tr m bơm l n tiêu ra sông áy (tr m bơm tiêu Ngo i 2, Qu 2 và L c Tràng 2); . H th ng tiêu B c u ng: tiêu chung cho B c Ninh và m t ph n di n tích c a Hà N i, Vĩnh Phúc. Nơi ti p nh n nư c tiêu c a h th ng là sông C u, sông Cà L , sông Ngũ Huy n Khê, sông u ng và sông H ng. Khu v c ô th ông Anh phát tri n s ư c tiêu ra sông H ng b ng tr m bơm Vĩnh Thanh; . H th ng tiêu B c Hưng H i: là h th ng tiêu chung cho các t nh Hưng Yên, H i Dương và m t ph n di n tích c a t nh B c Ninh và thành ph Hà N i. - Quy ho ch thoát nư c th i + D báo lư ng nư c th i Lư ng nư c th i các thành ph tr c thu c Trung ương, các ô th t nh l và các khu công nghi p t p trung trong vùng kho ng: 2.030.000 m3/ngày, trong ó: . Nư c th i sinh ho t kho ng: 1.230.000 m3/ngày. . Nư c th i công nghi p kho ng: 800.000 m3/ngày. + H th ng thoát nư c th i Trong ph m vi nghiên c u vùng, quy ho ch thoát nư c th i và x lý nư c th i mang tính ch t liên ô th ch áp d ng cho các ô th li n k nhau như Hà N i – Hà ông, H i Phòng – Sơn.
  4. H th ng thoát nư c và x lý nư c th i ô th ch y u gi i quy t c l p trong t ng ô th , phù h p v i s phát tri n c a ô th trong vùng. S g n k t mang tính ch t vùng c a h th ng thoát nư c và x lý nư c th i c a các ô th , khu công nghi p ư c qu n lý theo các lưu v c sông bao g m 6 lưu v c chính: lưu v c sông Nhu , lưu v c sông C u, lưu v c t sông H ng, lưu v c sông Thái Bình, lưu v c sông L ch Tray, sông C m và vùng bi n Qu ng Ninh. + Công ngh x lý nư c th i Tùy theo i u ki n c th c a t ng ô th , áp d ng công ngh x lý nư c th i hi n i ho c ơn gi n phù h p v i yêu c u ngu n ti p nh n và i u ki n t nhiên, kinh t - xã h i c a a phương. c) Quy ho ch thoát nư c vùng kinh t tr ng i m mi n Trung Quy ho ch thoát nư c mưa + Lưu v c, hư ng thoát: Các ô th t nh l trong vùng kinh t tr ng i m mi n Trung: vi c thoát nư c g n l n v i các sông chính, có 5 lưu v c chính sau: . Thành ph à N ng thoát ra sông Hàn, sông Cu ê; . Thành ph Hu thoát ra sông Hương, sông B ; . Thành ph Tam Kỳ thoát ra sông Tam Kỳ, sông Trư ng Giang; . Thành ph Qu ng Ngãi thoát ra sông V , sông Trà Khúc; . Thành ph Quy Nhơn thoát ra sông Côn, sông Hà Thanh. + H th ng, công trình um i Các ô th t nh l trong vùng kinh t tr ng i m mi n Trung n m h lưu các sông ho c o n sông ch u nh hư ng c a th y tri u. V i cao n n hi n có v n tiêu thoát nư c t i các ô th v mùa ki t thu n l i. Song v mùa lũ m t s ô th b ng p l t khi x y ra lũ v i t n su t 5%, th m chí 10%, xây d ng các công trình u ngu n a m c tiêu nh m gi i quy t c p nư c h lưu, phát i n, c t gi m lũ trên các lưu v c sông: . Trên h th ng sông Ô Lâu xây d ng h ch a Ô Lâu dung tích 40 x 106m3; . Trên h th ng sông Hương xây d ng h c t lũ T Tr ch, Bình i n, C Bi; . Trên h th ng sông Bù Lu xây d ng h Th y Yên, Th y Cam dung tích 26 x 106m3 c p nư c cho Khu kinh t Chân Mây – Lăng Cô và c t lũ cho sông Th a Lưu;
  5. . Trên h th ng sông Vu Gia – Thu B n xây d ng các h : Sông Bung 2, Sông Bung 4, A Vương 1, A Vương 4, Sông Con 2, Sông Giăng, akmi 1, akmi 4, Sông Tranh 1, Sông Tranh 2 và Sông Khang v i t ng dung tích h u ích 2.857 x 106m3, dung tích phòng lũ 1.187 x 106m3. . Trên sông Trà Khúc xây h Nư c Trong c p nư c cho khu kinh t Dung Qu t; . Trên sông Côn xây d ng h nh Bình giai o n I dung tích h u ích 200 x 106m3, dung tích phòng lũ 112 x 106m3 c p nư c cho vùng h du và thành ph Quy Nhơn. - Quy ho ch thoát nư c th i + D báo lư ng nư c th i Lư ng nư c th i các thành ph tr c thu c Trung ương, các ô th t nh l và các khu công nghi p, khu kinh t trong vùng là: 554.000m3/ngày, trong ó: . Nư c th i sinh ho t kho ng: 384.000m3/ngày; . Nư c th i công nghi p kho ng: 170.000m3/ngày. + H th ng thoát nư c th i Do c i m vùng kinh t tr ng i m mi n Trung, a hình có hư ng d c t Tây sang ông, các sông, su i ng n, có d c l n, thư ng xuyên gây ng p úng cho khu v c h lưu, các ô th l n n m cách xa nhau, do v y trong quy ho ch h th ng thoát nư c và x lý nư c th i s ch y u gi i quy t c l p cho t ng ô th , phù h p v i s phát tri n c a ô th trong vùng. + Công ngh x lý nư c th i Tùy theo i u ki n c th c a t ng ô th , áp d ng công ngh x lý nư c th i hi n i ho c ơn gi n phù h p v i yêu c u ngu n ti p nh n và i u ki n kinh t - xã h i. d) Quy ho ch thoát nư c vùng kinh t tr ng i m phía Nam. - Quy ho ch thoát nư c mưa + Lưu v c, hư ng thoát: phân chia thành 3 lưu v c chính: . Khu v c có a hình cao: bao g m các t nh ng Nai, Bình Dương, Bình Phư c, Tây Ninh. Công trình th y l i có nhi m v chính tr nư c tư i tiêu cho vùng cây công nghi p, thoát nư c lũ c c b mùa mưa, c p nư c cho sinh ho t và các khu công nghi p k t h p th y i n; . Khu v c thành ph H Chí Minh: có a hình không cao, tương i ph ng, nh hư ng ch bán nh t tri u l n. Nghiên c u thoát nư c cho khu v c có k t h p các công trình th y l i trên cơ s các kênh r ch t nhiên g m 27 m ng lư i kênh r ch chính v i t ng chi u dài l n hơn 310km, h th ng ê ngăn tri u, lũ và h th ng c ng, p;
  6. . Khu v c hai t nh Long An và Ti n Giang: h th ng thoát nư c ch y u theo vùng th y l i sông Ti n (h th ng sông Mê Kông) và sông Vàm C , thoát lũ cho khu v c ng Tháp Mư i và ngăn m n t bi n vào nh m gi m ng p lũ. + H th ng, công trình um i T p trung u tư hoàn ch nh, nâng c p, kiên c hóa các h th ng th y l i hi n có như D u Ti ng (Tây Ninh), Tr An ( ng Nai), Thác Mơ, L c Giang, ng Soài, C n ơn (Bình Phư c), ven sông Sài Gòn (Bình Dương) nâng cao hi u qu tư i và c p nư c, gi m ng p lũ cho h lưu. u tư xây d ng các công trình th y l i a m c tiêu gi i quy t c p nư c cho các vùng thi u nư c, ưu tiên c p nư c cho dân sinh và công nghi p: Phư c Hòa (Bình Dương – Bình Phư c); Su i C , Phư c Thái ( ng Nai); Sông Ray, T m B (Bà R a – Vũng Tàu); gi m lũ cho h du, c i t o môi trư ng. Xây d ng h th ng ch ng ng p úng, ô nhi m, xâm nh p m n, ng th i k t h p m r ng giao thông cho các khu ô th h lưu các sông Sài Gòn, ng Nai. C ng c và phát tri n h th ng ê bi n ch u ư c m c nư c tri u v i t n su t 5% ng v i gió bão c p 9, 10. B o v và phát tri n t ng ph r ng u ngu n, i u ti t dòng ch y, gi m ng p úng cho vùng h lưu. - Quy ho ch thoát nư c th i + D báo lư ng nư c th i Lư ng nư c th i các thành ph tr c thu c Trung ương, các ô th t nh l và khu công nghi p trong vùng kho ng: 3.070.000m3/ngày, trong ó: . Nư c th i sinh ho t kho ng: 2.270.000m3/ngày; . Nư c th i công nghi p kho ng: 800.000m3/ngày. + H th ng thoát nư c th i Trong ph m vi nghiên c u, quy ho ch thoát nư c và x lý nư c th i ư c nghiên c u, l p cho các ô th li n k nhau. Nghiên c u thoát nư c th i liên ô th trên tr c qu c l 51 (t Long Thành n Bà R a – Vũng Tàu) H th ng thoát nư c và x lý nư c th i ô th ch y u gi i quy t c l p cho t ng ô th , phù h p v i s phát tri n c a ô th trong vùng. + Công ngh x lý nư c th i Tùy theo i u ki n c th c a t ng ô th , áp d ng công ngh x lý nư c th i hi n i ho c ơn gi n phù h p v i yêu c u ngu n ti p nh n và i u ki n kinh t - xã h i.
  7. 6. Khái toán chi phí u tư Ư c tính v n u tư xây d ng h th ng thoát nư c và x lý nư c th i các thành ph , th xã, các khu kinh t các giai o n (kinh phí này không bao g m kinh phí n bù, gi i phóng m t b ng). n năm 2010 n năm 2020 Vùng kinh t tr ng i m Tương ương Tương ương T ng T ng (tri u USD) (tri u USD) B cB 3.360 200 16.800 1.020 Mi n Trung 1.600 100 16.800 1.020 Phía Nam 3.040 185 22.400 1.360 T ng c ng 8.000 485 56.000 3.400 Ngu n v n u tư xây d ng h th ng thoát nư c và x lý nư c th i: - Ngu n v n ngân sách trung ương; - Ngu n v n ngân sách a phương; - Ngu n v n tài tr nư c ngoài; - Ngu n v n vay dài h n; - Các ngu n v n h p pháp khác. i u 2. Cơ ch , chính sách u tư xây d ng và qu n lý h th ng thoát nư c ư c ng b , có hi u qu , m b o tiêu chuNn v sinh môi trư ng, áp d ng cơ ch , chính sách khuy n khích, h tr ưu ãi sau: - Mi n ti n s d ng t; - H tr kinh phí gi i phóng m t b ng, xây d ng công trình ngoài hàng rào c a d án; - ư c áp d ng các m c thu (VAT, thu nh p doanh nghi p …) m c ưu ãi nh t theo quy nh hi n hành; - Các ơn v thoát nư c ư c s d ng toàn b ngu n thu t phí thoát nư c th c hi n vi c qu n lý v n hành, duy tu b o dư ng h th ng thoát nư c và công trình x lý nư c th i và t ng bư c bù p chi phí u tư. i u 3. T ch c th c hi n 1. B Xây d ng:
  8. - Qu n lý án quy ho ch thoát nư c 3 vùng kinh t tr ng i m ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t; - Hư ng d n các a phương rà soát, i u ch nh các quy ho ch xây d ng, quy ho ch chuyên ngành thoát nư c trên a bàn t nh phù h p v i quy ho ch thoát nư c vùng theo n i dung Quy ho ch này; - Ch trì l a ch n ch u tư các d án thoát nư c vùng liên t nh và ch o th c hi n. 2. B K ho ch và u tư: Cân i, b trí v n ngân sách cho các d án u tư xây d ng h th ng thoát nư c ô th ã ư c phê duy t. 3. B Tài chính Ph i h p v i B K ho ch và u tư trong vi c cân i, b trí ngân sách cho các d án u tư xây d ng h th ng thoát nư c ô th ã ư c phê duy t. 4. B Tài nguyên và Môi trư ng: Theo dõi, ki m tra, ánh giá vi c m b o các tiêu chuNn môi trư ng theo quy nh i v i h th ng thoát nư c ô th ã ư c u tư xây d ng. 5. y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương trong các vùng kinh t tr ng i m: - T ch c rà soát, i u ch nh các quy ho ch xây d ng, quy ho ch chuyên ngành thoát nư c trên a bàn t nh phù h p v i quy ho ch thoát nư c vùng kinh t tr ng i m ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t. - Ch o t ch c th c hi n các d án thoát nư c trên a bàn t nh theo quy nh hi n hành. i u 4. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ký. B trư ng B Xây d ng, các B liên quan, Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương thu c 3 vùng kinh t tr ng i m và Th trư ng các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG Hoàng Trung H i
Đồng bộ tài khoản