Quyết định số 134/2001/QĐ-TTg

Chia sẻ: Nguyen Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
51
lượt xem
1
download

Quyết định số 134/2001/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 134/2001/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển ngành thép đến năm 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 134/2001/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 134/2001/QĐ-TTg Hà N i, ngày 10 tháng 9 năm 2001 QUY T Đ NH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 134/2001/QĐ-TTG NGÀY 10 THÁNG 9 NĂM 2001 PHÊ DUY T QUY HO CH T NG TH PHÁT TRI N NGÀNH THÉP Đ N NĂM 2010 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Ngh đ nh s 52/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 c a Chính ph ban hành Quy ch qu n lý đ u tư và xây d ng và Ngh đ nh s 12/2000/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 c a Chính ph quy đ nh s a đ i, b sung m t s đi u c a Quy ch qu n lý đ u tư và xây d ng; Xét đ ngh c a B Công nghi p (các công văn s 4694/CV-KHĐT ngày 11 tháng 12 năm 2000, s 2196/CV-KHĐT ngày 01 tháng 6 năm 2001) và Báo cáo th m đ nh c a H i đ ng Th m đ nh Nhà nư c v các d án đ u tư (công văn s 7/TĐNN ngày 06 tháng 4 năm 2001), QUY T Đ NH : Đi u 1. Phê duy t Quy ho ch phát tri n ngành Thép đ n năm 2010 v i nh ng n i dung ch y u sau : 1. M c tiêu : a) M c tiêu phát tri n ngành Thép đ n năm 2010 : Phát tri n ngành thép tr thành m t trong nh ng ngành công nghi p tr ng đi m c a n n kinh t ; tho mãn ngày càng cao nhu c u tiêu dùng trong nư c, ti n t i xu t kh u; đ y m nh s n xu t, t o nhi u vi c làm, góp ph n quan tr ng trong s nghi p công nghi p hóa, hi n đ i hóa đ t nư c; nâng cao kh năng c nh tranh, h i nh p v ng ch c kinh t khu v c và th gi i. b) T c đ tăng trư ng bình quân 10 năm (v công su t) : - S n xu t thép thô (phôi thép) : Tăng bình quân 15%/năm. - S n xu t thép cán : Tăng bình quân 10%/năm. 2. Đ nh hư ng phát tri n : a) V cơ c u đ u tư : Phát tri n cân đ i gi a h ngu n (cán, kéo, gia công sau cán) và thư ng ngu n (khai thác qu ng s t, s n xu t phôi), t ng bư c t đáp ng v cơ b n phôi thép cho s n xu t cán, kéo. K t h p đa d ng hoá ch ng lo i, quy cách s n ph m đ phù h p v i nhu c u th trư ng v i vi c phát tri n có ch n l c, h p lý m t s s n ph m thép ch t lư ng cao cho ch t o cơ khí, đóng t u, s n xu t ô tô và thép đ c bi t cho công nghi p qu c phòng. Phát tri n s n xu t thép và khai thác, s d ng ngu n tài nguyên trong nư c (trư c h t là qu ng s t) ph i b o đ m h p lý, có hi u qu . b) V công ngh : S d ng công ngh hi n đ i, t đ ng hoá m c cao, ti t ki m nguyên, nhiên li u, đi n năng, đ m b o các tiêu chu n v môi trư ng; đ s n xu t đư c thép ch t lư ng cao, giá thành h , tăng năng su t lao đ ng, đ s c c nh tranh v i thép trong khu v c và qu c t . Công ngh l a ch n đ m b o b n lâu, linh ho t (d nâng c p, hi n đ i hoá khi c n thi t); thay th công ngh l c h u, kém hi u qu và tác đ ng x u đ n môi trư ng. c) Huy đ ng các ngu n v n đ u tư :
  2. Huy đ ng m i ngu n v n, m i thành ph n kinh t tham gia đ u tư phát tri n ngành, tranh th đ u tư nư c ngoài m t cách h p lý (trư c h t là công ngh , thi t b ); đ y m nh phát tri n các doanh nghi p trong nư c tham gia s n xu t thép. d) V phát tri n ngu n nguyên li u : Trong k ho ch 5 năm 2001 - 2005 t p trung nghiên c u đ có k t lu n ch c ch n và khoa h c v tr lư ng thương m i, kh năng khai thác và s d ng các ngu n qu ng s t trong nư c, tr ng tâm là hai m qu ng s t Quý Xa và Th ch Khê. Khai thác t i đa các m qu ng s t nh khác đ s n xu t gang, t n thu ngu n thép ph li u trong nư c, đ ng th i tìm ngu n nh p kh u thép ph li u n đ nh đ s n xu t phôi thép b ng lò đi n đ t hi u qu . đ) V th trư ng : Ngành thép làm ch th trư ng trong nư c v ch ng lo i, ch t lư ng, quy cách các lo i thép thông d ng, giá c và tìm đư c th trư ng xu t kh u; t ng bư c đáp ng d n nhu c u v thép t m, thép lá và thép đ c bi t ph c v cơ khí ch t o. Ph n đ u đ n năm 2010 s n xu t thép trong nư c đáp ng đư c 75% - 80% nhu c u tiêu dùng thép trong nư c, trong đó riêng T ng công ty Thép Vi t Nam (k c ph n trong các liên doanh) chi m t tr ng trên 50% v thép xây d ng và kho ng 70% v thép t m, thép lá. e) V phát tri n ngu n nhân l c : Chú tr ng công tác đào t o m i và đào t o l i đ i ngũ k sư luy n kim, cán b qu n lý ngành, công nhân k thu t lành ngh ; đ u tư nghiên c u khoa h c công ngh đáp ng đư c yêu c u phát tri n c a ngành thép. g) Các d án đ u tư giai đo n 2001 - 2010 : Các d án đ u tư giai đo n 2001 - 2005 đưa vào k ho ch 5 năm 2001 - 2005 (Ph l c I). Các d án đ u tư sau năm 2005 là đ nh hư ng (Ph l c II). 3. Các ch tiêu c a quy ho ch : a) Các ch tiêu v công su t thi t k các nhà máy thép (s n xu t phôi thép, cán thép và gia công sau cán) : Đ n năm 2005 Đ n năm 2010 - S n xu t phôi thép 1,5 tri u t/n 1,8 - 2,0 tri u T/n - Cán thép 4,2 tri u T/n 6,5 tri u T/n - Gia công sau cán 1,0 tri u T/n 1,6 tri u T/n b) Các ch tiêu s n lư ng : Đ n năm 2005 Đ n năm 2010 - Phôi thép (thép thô) 1,2 - 1,4 tri u t/n 1,8 tri u T/n - Thép cán các lo i 2,5 - 3,0 tri u T/n 4,5 - 5,0 tri u T/n - S n ph m gia công sau cán 0,6 tri u T/n 1,2 - 1,5 tri u T/n c) Nhu c u v n đ u tư : T ng v n đ u tư phát tri n ngành Thép trong 10 năm ư c tính kho ng 60.000 t đ ng, trong đó : + Giai đo n 2001 - 2005 kho ng : 16.000 t đ ng. + Giai đo n 2006 - 2010 kho ng : 44.000 t đ ng. Đi u 2. M t s cơ ch , chính sách h tr th c hi n Quy ho ch phát tri n ngành Thép đ n năm 2010 :
  3. 1. Nhà nư c h tr t ngu n v n ngân sách, v n ODA đ xây d ng Quy ho ch phát tri n ngành; các d án tr ng đi m, phát tri n vùng nguyên li u qu ng s t, ch t tr dung; đ u tư các công trình h t ng đ i v i các khu khai thác nguyên li u; các nhà máy luy n kim m i quy mô l n; các d án x lý môi trư ng; đ u tư cho công tác đào t o và nghiên c u khoa h c, công ngh c a các vi n, trư ng trong ngành. 2. Cho phép các d án phát tri n thư ng ngu n (khai thác qu ng s t, s n xu t phôi thép) đư c : a) Vay v n tín d ng đ u tư phát tri n c a Nhà nư c theo m c lãi su t ưu đãi (3%/năm) như quy đ nh t i Ngh quy t s 05/2001/NQ-CP ngày 24 tháng 5 năm 2001 c a Chính ph . Th i gian vay v n 12 năm, có 3 năm ân h n. b) Là lĩnh v c ưu đãi đ u tư và đư c hư ng các ưu đãi đ u tư theo quy đ nh c a Lu t Khuy n khích đ u tư trong nư c. 3. Đ i v i các d án có ý nghĩa quan tr ng trong n n kinh t qu c dân, Chính ph s xem xét b o lãnh khi mua thi t b tr ch m, vay thương m i c a các nhà cung c p ho c t ch c tài chính trong và ngoài nư c. 4. Cho phép các doanh nghi p Nhà nư c hi n nay đang s n xu t phôi thép đư c c p l i ti n thu s d ng v n trong th i gian 5 năm (2001 - 2005), coi đây là kho n ngân sách Nhà nư c c p cho doanh nghi p đ nâng c p cơ s h t ng k thu t và b sung v n lưu đ ng. 5. Chính ph khuy n khích các doanh nghi p đ y m nh xu t kh u s n ph m thép vào các th trư ng có ti m năng, đ c bi t là các nư c láng gi ng và khu v c. B Tài chính ch trì, ph i h p v i các cơ quan liên quan nghiên c u trong năm 2001, trình Th tư ng Chính ph chính sách h tr xu t kh u s n ph m thép xây d ng. Đi u 3. T ch c th c hi n : 1. B Công nghi p có trách nhi m ch đ o T ng công ty Thép Vi t Nam : - Xác đ nh th t ưu tiên, quy mô, đ a đi m t ng công trình đ u tư m i; đ u tư chi u sâu, m r ng các cơ s hi n có; đ u tư phát tri n vùng nguyên li u khoáng trong t ng giai đo n; hư ng d n các ch đ u tư hoàn thi n h sơ d án. - C p nh t k p th i và th i s hóa Quy ho ch phát tri n ngành Thép đ n năm 2010, khi có s a đ i, b sung cho phù h p v i tình hình th c t ph i trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t đ nh. - T ch c h th ng thông tin đ giúp các doanh nghi p n m b t nhu c u th trư ng trong và ngoài nư c. 2. Các B : K ho ch và Đ u tư, Tài chính, Công nghi p, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam và Qu h tr phát tri n căn c ch c năng, nhi m v đư c giao, tìm ngu n v n trong và ngoài nư c, k c v n vay ưu đãi ODA và FDI, b trí ngu n v n và cho vay v n theo k ho ch hàng năm, đáp ng nhu c u đ u tư ngành Thép. 3. B Công nghi p ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan trong vi c xây d ng cơ ch , chính sách tài chính, chính sách huy đ ng các thành ph n kinh t tham gia đ u tư phát tri n ngành thép; qu n lý th ng nh t v tiêu chu n, ch t lư ng s n ph m; ch ng gian l n thương m i. Đi u 4. Các B , ngành và U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương th c hi n quy ho ch theo ch c năng, nhi m v c a mình, trong đó c n chú ý đ m b o tính th ng nh t, đ ng b gi a Quy ho ch phát tri n ngành Thép v i quy ho ch phát tri n c a các B , ngành và các đ a phương. Đi u 5. Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ban hành. Đi u 6. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Ch t ch H i đ ng Qu n lý và T ng giám đ c Qu h tr phát tri n, Ch t ch H i đ ng Qu n tr và T ng Giám đ c T ng công ty Thép Vi t Nam ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. Phan Văn Kh i
  4. ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản