Quyết định số 134/2001/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
49
lượt xem
3
download

Quyết định số 134/2001/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 134/2001/QĐ-UB về việc ban hành Điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch chi tiết huyện Thanh Trì-Hà Nội, Tỷ lệ 1/5.000 (Phần quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch giao thông) do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 134/2001/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 134/2001/Q -UB Hà N i, ngày 28 tháng 12 năm 2001 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH I U L QU N LÝ XÂY D NG THEO QUY HO CH CHI TI T HUY N THANH TRÌ - HÀ N I, T L 1/5.000.(PH N QUY HO CH S D NG T VÀ QUY HO CH GIAO THÔNG). U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân; Căn c Ngh nh s 91/CP ngày 17 tháng 8 năm 1991 c a Chính ph ban hành i u l qu n lý quy ho ch ô th ; Căn c Quy t nh s 322/BXD- T ngày 28 tháng 12 năm 1993 c a B trư ng B Xây d ng v vi c ban hành quy nh l p các án Quy ho ch Xây d ng ô th ; Căn c Quy t nh s 133/2001/Q -UB ngày 28 tháng 12 năm 2001 c a U ban nhân dân Thành ph v vi c phê duy t Quy ho ch chi ti t huy n Thanh Trì, Hà N i, t l 1/5.000 (ph n quy ho ch s d ng t và quy ho ch giao thông). Xét ngh c a Ki n trúc sư trư ng Thành ph . QUY T NNH i u 1: Ban hành kèm theo quy t nh này " i u l qu n lý xây d ng theo quy ho ch chi ti t huy n Thanh Trì, Hà N i, t l 1/5.000 (ph n quy ho ch s d ng t và quy ho ch giao thông)". i u 2: Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. i u 3: Chánh Văn phòng H ND và UBND Thành ph , Ki n trúc sư trư ng Thành ph ; Giám c các S : K ho ch và u tư, Tài chính - V t giá, a chính - Nhà t, Xây d ng, Giao thông công chính, Khoa h c công ngh và môi trư ng; Ch t ch U ban nhân dân huy n Thanh Trì; Ch t ch UBND các xã, th tr n thu c huy n Thành Trì; Giám c, Th trư ng các S , Ban, Ngành, các t ch c, cơ quan và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. T/M U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I CH TNCH
  2. Hoàng Văn Nghiên I U L QU N LÝ XÂY D NG THEO QUY HO CH CHI TI T HUY N THANH TRÌ, T L 1/5.000.(PH N QUY HO CH S D NG T VÀ QUY HO CH GIAO THÔNG) (Ban hành theo quy t nh s 134/2001/Q -UB ngày 28 tháng 12 năm 2001 c a UBND Thành ph Hà N i). Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1: i u l này hư ng d n vi c qu n lý xây d ng, c i t o, tôn t o, b o v và s d ng các công trình theo úng án Quy ho ch chi ti t huy n Thanh Trì, t l 1/5.000 (ph n quy ho ch s d ng t và quy ho ch giao thông) ã ư c phê duy t theo Quy t nh s 133/2001/Q -UB ngày 28 tháng 12 năm 2001 c a U ban nhân dân Thành ph Hà N i. i u 2: Ngoài nh ng quy nh nêu trong i u l này, vi c qu n lý xây d ng trong a bàn huy n Thanh Trì còn ph i tuân th các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan. i u 3: Vi c i u ch nh, b sung ho c thay i i u l ph i ư c U ban nhân dân Thành ph xem xét, quy t nh trên cơ s i u ch nh án quy ho ch chi ti t ư c duy t. i u 4: U ban nhân dân Thành ph giao cho UNBD huy n Thanh Trì qu n lý xây d ng trên a bàn huy n Thanh Trì và ph i h p v i các S , ngành ch c năng thu c Thành ph hư ng d n các ch u tư và nhân dân th c hi n u tư xây d ng, c i t o nâng c p và s d ng các công trình theo úng quy ho ch chi ti t huy n Thanh Trì ư c duy t và quy nh c a pháp lu t. Chương 2: QUY NNH C TH i u 5: Huy n Thanh Trì có v trí phía Nam Th ô Hà N i, có t ng di n tích t t nhiên theo a gi i hành chính là 9.791 ha g m 24 xã và 1 th tr n, ư c gi i h n như sau: - Phía B c giáp qu n Hai Bà Trưng và qu n ng a. - Phía Tây B c giáp qu n Thanh Xuân và huy n T Liêm. - Phía Tây và Nam giáp t nh Hà Tây.
  3. - Phía ông giáp sông H ng. T ng di n tích t quy ho ch: 9.791 ha Trong ó - Khu v c phát tri n ô th thu c thành ph trung tâm (theo i u ch nh quy ho ch chung Th ô Hà N i ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t t i Quy t nh s 108/Q -TTg ngày 20 tháng 6 năm 1998) có di n tích : 2.615 ha. G m các xã: nh Công, i Kim , Tân Tri u, Th nh Li t, th tr n Văn i n, và m t ph n các xã Hoàng Li t, Tam Hi p, T Hi p, Ngũ Hi p, Vĩnh Quỳnh, Yên S , Thanh Li t. - Khu v c ang ư c ô th hoá ngoài thành ph trung tâm có di n tích: 1.240 ha. G m các xã: Vĩnh Tuy, Thanh Trì, T Hi p và m t ph n các xã Tr n Phú, Lĩnh Nam, Yên S , Ngũ Hi p. - Khu v c ngoài ô th (ph n còn l i cu huy n) có di n tích: 5.936 ha. (Trong ó khu dân cư có di n tích: 1.074,7 ha) G m các xã: Ng c H i, Liên Ninh, i Áng, H u Hoà, T Thanh Oai, ông M , Yên M , V n Phúc, Duyên Hà và m t ph n các xã Lĩnh Nam, Tr n Phú, Yên S , Thanh Li t, Hoàng Li t, Tam Hi p, T Hi p, Vĩnh Quỳnh, Ngũ Hi p. i u 6: Quy ho ch chi ti t huy n Thanh Trì ư c chia thành các khu ch c năng sau: - t công nghi p, kho tàng. - t cơ quan, vi n nghiên c u, trư ng ào t o. - t an ninh, qu c phòng. - t công trình công c ng thành ph , khu và ơn v . - t khu , ơn v . - t trư ng h c ph thông. - t hành lang cách ly, cây xanh công viên, h i u hoà, bãi xe, công trình u m i. i u 7: t công nghi p, kho tàng. - Di n tích t n m trong khu v c phát tri n ô th thành ph trung tâm : 208,1935 ha (g m 194,3335 ha t công nghi p t p trung và 13,86 ha t công nghi p s ch phân tán trong các ơn v ).
  4. - Di n tích t n m trong khu v c ang ô th hoá ngoài thành ph trung tâm: 49,102 ha (g m 33,462 ha t công nghi p t p trung và 15,64 ha phân tán). -M t xây d ng t i a trên t thu n công nghi p: 70 %. - H s s d ng t: 0,6 - 0,9. - T ng cao công trình : s ư c phê duy t c th theo d án u tư xây d ng. * Yêu c u v quy ho ch. - Ch gi i xây d ng và kho ng cách gi a các công trình s ư c xem xét quy t nh án quy ho ch chi ti t t l l n hơn phù h p v i Quy chuNn xây d ng Vi t Nam. - Không ư c gây nh hư ng x u n môi trư ng xung quanh và m b o kho ng cách ly công nghi p. - Hình th c ki n trúc công trình ph i p và phù h p v i quy ho ch khu v c, v t li u xây d ng ph i b n p và an toàn. - Giao thông trong các khu công nghi p ư c t ch c liên h v i ư ng thành ph và khu v c m t cách thu n ti n, không làm nh hư ng t i ho t ng c a giao thông thành ph . Trong các khu công nghi p ph i b trí di n tích cây xanh, các bãi xe và khu v c thu gom, x lý nư c th i, rác th i. i u 8: Các khu cơ quan, trư ng ào t o, vi n nghiên c u. - Di n tích t n m trong khu v c phát tri n ô th thành ph trung tâm : 119,078 ha (trong ó t các cơ quan t p trung là: 91,415 ha, các cơ s phân tán trong các ơn v : 27,663 ha). - Di n tích t n m trong khu v c ang ô th hoá ngoài thành ph trung tâm: 34,711 ha (trong ó t cơ quan t p trung: 18,5 ha, các cơ s phân tán trong các ơn v : 16,211 ha). -M t xây d ng t i a: 30 - 40 %. - H s s d ng t : 0,9 - 1,5 l n. - T ng cao công trình s ư c phê duy t c th theo án u tư xây d ng. * Yêu c u v quy ho ch ki n trúc và giao thông. - V ki n trúc: B o m ch gi i xây d ng, kho ng cách các công trình tuân th Quy chuNn xây d ng Vi t Nam. Hình th c ki n trúc, màu s c công trình, cây xanh, sân vư n, c ng và tư ng rào ph i p và phù h p v i quy ho ch khu v c.
  5. - V giao thông: T ch c ương ra vào h p lý, trong t ng công trình c n ph i b trí bãi xe riêng trong ph m vi t c p, không s d ng lòng ư ng và v a hè xe, trong t ng công trình ph i b trí nơi thu gom rác th i theo quy nh v v sinh môi trư ng. i u 9: t xây d ng khu - ơn v . - T ng di n tích t xây d ng khu n m trong khu v c phát tri n ô th thu c khu v c thành ph trung tâm là: 826,375 ha, bao g m: + t công c ng khu : 40,608 ha. + t cây xanh khu : 36,536 ha. + t ư ng khu : 81,02 ha. + t dơn v : 668,21 ha (bao g m c t làng xóm n m trong khu ô th ). - T ng di n tích t xây d ng dân d ng n m trong khu v c ang ô th hoá ngoài thành ph trung tâm là: 635,6476 ha, bao g m: + t công c ng khu : 19,067 ha. + t cây xanh th d c th thao: 23,623 ha. + t giao thông: 71,62 ha. + t khu : 521,3376 ha (bao g m t các khu v c làng xóm và các khu dãn cư). -M t xây d ng bình quân: + Khu v c ô th phát tri n m i: 35 - 40%. + Khu v c làng xóm c i t o: 25 - 30%. - T ng cao bình quân: + Khu v c ô th phát tri n m i: 3 - 3,5 t ng. + Khu v c làng xóm c i t o: 1 - 2 t ng. - T ng s ngư i trong khu v c phát tri n ô th thu c thành ph trung tâm n năm 2020: 113.200 ngư i. - T ng s ngư i trong khu v c ang ô th hoá ngoài thành ph trung tâm n năm 2020: 69.010 ngư i. - Khu v c làng xóm ngoài khu v c phát tri n ô th s ư c t ng bư c c i t o gi nguyên b n s c truy n th ng. u tư nâng c p h t ng k thu t như c p nư c s ch,
  6. thu gom rác cùng v i vi c c i t o h th ng ư ng làng c i thi n t ng bư c i u ki n s ng, m b o v sinh môi trư ng. * Yêu c u v quy ho ch ki n trúc và giao thông. - V ki n trúc: + Ch gi i xây d ng và kho ng cách gi a các công trình ph i phù h p v i Quy chuNn xây d ng Vi t Nam. + Hình th c ki n trúc, màu s c công trình, cây xanh sân vư n p và phù h p v i quy ho ch khu v c và phù h p v i tính ch t s d ng c a công trình. + Khu v c làng xóm: yêu c u công trình xây d ng p, phù h p v i quy ho ch khu v c và gi ư c b n s c ki n trúc truy n th ng. - V Giao thông: + M ng lư i giao thông trong khu v c nhà c n ư c xây d ng hoàn ch nh theo tiêu chuNn v chi u sáng và c p h ng ư ng liên h thu n ti n v i m ng lư i ư ng thành ph . Ph i b trí các h th ng ư ng m b o tiêu chuNn c p ư ng (b r ng lòng ư ng và v a hè). K t h p xây d ng ng b và hoàn ch nh h th ng h t ng k thu t kèm theo. + ư ng d o, vư n hoa, cây xanh ư c t ch c t o thành nơi ngh ngơi gi i trí áp ng cho nhu c u c a nhân dân. + Khu v c làng xóm t ng bư c ư c t ch c xây d ng, c i t o m ng lư i ư ng. Trư c m t c n gi gìn tu t o và nâng c p h th ng ư ng làng, ngõ xóm gi i quy t nhu c u giao thông và thoát nư c cho khu v c. + Khi l p d án u tư xây d ng các khu nhà m i ph i dành 3 - 5% qu t xây d ng cho nhu c u bãi xe. i u 10: Các trung tâm công c ng, d ch v , thương m i, b nh viên, trư ng ph thông trung h c. - Công trình công c ng thành ph : bao g m công trình t p trung quy mô l n: + Di n tích: 42,148 ha. + Ch c năng: khách s n, trung tâm thương m i, công trình văn hoá, y t , th d c th thao. +M t xây d ng: tuân th theo Quy chuNn xây d ng Vi t Nam. + T ng cao công trình: s ư c xem xét phê duy t theo d án u tư xây d ng. - Công trình công c ng khu : Bao g m các công trình công c ng t p trung v văn hoá, giáo d c (trư ng PTTH), th d c th thao, y t , thương m i, d ch v …
  7. + Di n tích t công trình công c ng n m trong khu v c phát tri n ô th thu c thành ph trung tâm: 40,608 ha. + Di n tích t công trình công c ng n m trong khu v c ang ô th hoá ngoài thành ph trung tâm: 19,067 ha. +M t xây d ng: theo Quy chuNn xây d ng Vi t Nam. + T ng cao công trình: phê duy t theo d án u tư xây d ng. * Yêu c u v quy ho ch ki n trúc và giao thông. - V ki n trúc: + Ch gi i xây d ng và kho ng cách các công trình ph i tuân th Quy chuNn xây d ng Vi t Nam. + Hình th c ki n trúc, màu s c công trình, cây xanh sân vư n p và phù h p v i quy ho ch khu v c và phù h p v i tính ch t s d ng c a công trình. + Khu v c làng xóm: yêu c u công trình xây d ng p, phù h p v i quy ho ch khu v c và gi ư c b n s c ki n trúc truy n th ng. - V giao thông: b trí bãi xe riêng cho t ng công trình, có l i ra vào thu n ti n, không s d ng lòng ư ng và v a hè xe. i u 11: Công viên, vư n hoa, cây xanh thành ph . - Di n tích : 339,224 ha. - Ch c năng: công viên, vư n hoa, cây xanh ph c v nhu c u c a thành ph và dân cư khu v c. * Yêu c u v quy ho ch ki n trúc và giao thông. - V ki n trúc: Hình th c t ch c cây xanh, sân vư n p, phong phú, thu n l i cho s d ng chung và phù h p v i quy ho ch khu v c. - V giao thông: B trí l i ra vào thu n l i cho ngư i i b , h th ng chi u sáng và b trí i m xe thu n ti n. Không s d ng lòng ư ng và v a hè xe. i u 12: t an ninh qu c phòng. - Di n tích t: + N m tong khu v c phát tri n thành ph trung tâm: 120,2635 ha. + Trong khu v c ang ô th hoá ngoài thành ph trung tâm: 5,075 ha.
  8. -M t xây d ng, h s s d ng t, t ng cao công trình theo d án riêng và th c hi n theo úng Ngh nh s 09/CP ngày 12/02/1996 c a Chính ph . * Yêu c u v quy ho ch ki n trúc và giao thông. - V ki n trúc: Các công trình xây d ng ph i m b o c nh quan ki n trúc khu v c, phù h p v i tiêu chuNn xây d ng hi n hành. - V giao thông: Trong t ng công trình b trí bãi xe riêng. i u 13: Các công trình di tích. - Di n tích t: + N m trong khu v c phát tri n ô th thành ph trung tâm: 16,99 ha. + Trong khu v c ang ô th hoá ngoài thành ph trung tâm: 6,6228 ha. * Yêu c u v quy ho ch ki n trúc và giao thông. - V ki n trúc: + i v i các công trình di tích l ch s ã x p h ng, các vùng b o v xung quanh di tích ư c xác nh theo danh sách c th c a S văn hoá thông tin. + i v i các côngtrình chưa ư c x p h ng trong ph m vi 30m n tư ng rào c a di tích không ư c xây d ng công trình cao trên 2 t ng. - V giao thông: Không ư c làm ư ng i qua khu v c có công trình di tích. i u 14: t các công trình u m i h t ng k thu t và các hành kang b o v . - Di n tích t: + Trong khu v c phát tri n ô th thành ph trung tâm: 179,073 ha. + Trong khu v c ang ô th hoá ngoài thành ph trung tâm: 43,5854 ha. * Yêu c u v quy ho ch : tuy t i tuân th các quy nh c a pháp lu t v hành lang, ph m vi b o v các công trình h t ng k thu t. i u 15: Các h i u hoà, h th ng sông mương thoát nư c và hành lang b o v . - Di n tích t: + Trong khu v c phát tri n ô th thành ph trung tâm: 407,926 ha (trong ó riêng h i u hoà là 283,6 ha). + Trong khu v c ang ô th hoá ngoài thành ph trung tâm: 79,7188 ha (trong ó riêng h i u hoà là 25,26 ha).
  9. * Yêu c u v quy ho ch : tuy t i tuân th các quy nh c a pháp lu t v hành lang, ph m vi b o v h th ng thoát nư c thành ph . i u 16: ư ng giao thông theo quy ho ch. * ư ng s t: - Tuy n ư ng s t B c - Nam dài 9,8 km, ư ng ơn. - Tuy n ư ng s t vành ai dài 16,3 km, ư ng ôi, n n ư ng r ng 16m. - Ga Giáp Bát là ga l p tàu khách, di n tích 40 ha. - Ga Ng c H i là ga l p tàu hàng di n tích 67,5 ha. - Ga Văn i n và ga Yên S là ga xép di n tích 1,65 ha và 4,5 ha. Ga Văn i n v lâu dài s tr thành ga ư ng s t ô th . * ư ng thu : c ng Khuy n Lương là c ng cho tàu bi n pha sông tr ng t i n 1.000T. Di n tích r ng 20 ha. Ranh gi i các ga, ư ng sông, c ng s ư c xác nh trên b n t l 1/500. * ư ng b : - ư ng vành ai: + ư ng vành ai 3: m t c t ngang r ng 51 - 70m. + ư ng vành ai 4: r ng 55m (k c hành lang dành cho ư ng s t vành ai r ng 16m). - ư ng chính thành ph : ư ng Gi i Phóng và Qu c l 1 hi n nay có chi u r ng 46m. - ư ng liên khu v c: + ư ng 70 có chi u r ng 50m. + ư ng phía Tây trư ng ua ng a ( i Kim - Tân Tri u) r ng 53,5m. + ư ng ê sông H ng (t xã Thanh Trì n ư ng vành ai 3) c i t o m r ng (k t h p d án c i t o ê) thành ư ng 6 làn xe. - ư ng khu v c có m t c t ngang r ng 40m. - ư ng phân khu v c và ư ng nhánh chính. + ư ng phân khu v c có m t c t ngang r ng 25 - 30 m. + ư ng nhánh chính r ng 20,5 - 23,25m.
  10. Ch gi i ư ng c a t ng tuy n ư ng s ư c xác nh trên b n t l 1/500 phù h p v i quy ho ch ư c duy t. Chương 3: I U KHO N THI HÀNH i u 17: i u l này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. i u 18: Các cơ quan có trách nhi m qu n lý xây d ng căn c án Quy ho ch chi ti t ư c duy t và các quy nh c a i u l này hư ng d n th c hi n c i t o, xây d ng theo quy ho ch và quy nh c a pháp lu t. i u 19: M i vi ph m các i u kho n c a i u l này tuỳ theo hình th c và m c vi ph m s b x lý vi ph m hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t. i u 20: án quy ho ch chi ti t huy n Thanh Trì t l 1/5.000 (ph n quy ho ch s d ng t và quy ho ch giao thông) ư c lưu tr t i các cơ quan sau ây các t ch c, cơ quan và nhân dân ư c bi t, ki m tra, giám sát và th c hi n. - UBND Thành ph Hà N i. - Văn phòng Ki n trúc sư trư ng Thành ph . - S xây d ng. -S a chính - Nhà t. - UBND huy n Thanh Trì.
Đồng bộ tài khoản