Quyết định số 134/2002/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
40
lượt xem
2
download

Quyết định số 134/2002/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 134/2002/QĐ-BTC về việc tạm dừng thu phí sử dụng cầu Chương Dương đối với xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe hai bánh gắn máy, xe ba bánh gắn máy do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 134/2002/QĐ-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 134/2002/Q -BTC Hà N i, ngày 30 tháng 10 năm 2002 QUY T NNH C A B TRƯ NG B TÀI CHÍNH S 134/2002/Q /BTC NGÀY 30 THÁNG 10 NĂM 2002 V VI C T M D NG THU PHÍ S D NG C U CHƯƠNG DƯƠNG I V I XE MÔ TÔ HAI BÁNH, XE MÔ TÔ BA BÁNH, XE HAI BÁNH G N MÁY, XE BA BÁNH G N MÁY B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Ngh nh s 15/CP ngày 2/3/1993 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý Nhà nư c c a B , cơ quan ngang B . Căn c Ngh nh s 178/CP ngày 28/10/1994 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Tài chính. Căn c Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 3/6/2002 c a Chính ph quy nh chi ti t Pháp l nh Phí và l phí. Sau khi có ý ki n c a B Giao thông V n t i (công văn s 3493/GTVT-TCKT ngày 24/9/2002 v vi c không thu phí xe máy t i tr m thu phí C u Chương Dương). Theo ngh c a T ng c c trư ng T ng c c Thu , QUY T NNH: i u 1: T m d ng vi c thu phí s d ng c u i v i xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe hai bánh g n máy, xe ba bánh g n máy khi i qua tr m thu phí c u Chương Dương cho n khi có quy t nh m i. i u 2: Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 3: T ch c, cá nhân thu c i tư ng ph i n p phí, ơn v ư c B Giao thông v n t i giao nhi m v t ch c thu phí c u Chương Dương và các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Vũ Văn Ninh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản