Quyết định số 134/2006/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
30
lượt xem
1
download

Quyết định số 134/2006/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 134/2006/QĐ-UBND về việc phân công công tác của các thành viên Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2004 - 2009 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 134/2006/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******* S : 134/2006/Q -UBND Hà N i, ngày 04 tháng 08 năm 2006 QUY T NNH V VI C PHÂN CÔNG CÔNG TÁC C A CÁC THÀNH VIÊN UBND THÀNH PH HÀ N I NHI M KỲ 2004 - 2009 Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 107/2004/N -CP ngày 01/04/2004 c a Chính ph v quy nh s lư ng Phó Ch t ch và cơ c u Thành viên UBND các c p; Căn c Quy t nh s 528/Q -TTg ngày 28/5/2004 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê chu n Ch t ch UBND Thành ph Hà N i nhi m kỳ 2004 - 2009; Căn c Quy t nh s 529/Q -TTg ngày 28/5/2004 và Ngh quy t s 03, 04 c a H ND Thành ph t i kỳ h p th 6 ngày 22/7/2006 v k t qu b u c b sung các Phó Ch t ch UBND và Thành viên UBND Thành ph nhi m kỳ 2004 - 2009; Căn c Quy t nh s 126/2006/Q -UBND ngày 31/7/2006 c a UBND Thành ph v vi c ban hành Quy ch làm vi c c a UBND Thành ph nhi m kỳ 2004 - 2009; Xét ngh c a Giám c S N i v Thành ph , QUY T NNH: i u 1. N i dung công tác thu c ph m vi Thành ph Hà N i ư c nh hư ng theo m i quan h ngành, g m: 1. N i chính, K ho ch phát tri n kinh t - xã h i, Quy ho ch; 2. Kinh t , Tài chính, Ngân hàng, H i nh p kinh t qu c t , Bưu chính vi n thông; 3. Văn hóa - Xã h i; 4. Xây d ng, Qu n lý ô th , Giao thông v n t i; 5. Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Tài nguyên - Môi trư ng và Nhà t; 6. Công nghi p, Ti u th công nghi p, i m i và Phát tri n doanh nghi p, Thương m i, Du l ch. Ch t ch, các Phó Ch t ch UBND Thành ph tr c ti p ph trách các kh i công tác nói trên; các y viên UBND Thành ph ư c phân công ph trách các lĩnh v c công tác chuyên môn thu c ph m vi Thành ph . Trên cơ s nh hư ng trên, phân công công tác c a các Thành viên UBND Thành ph Hà N i như sau: 1. Ch t ch UBND Thành ph Nguy n Qu c Tri u: - Ch u trách nhi m trư c Chính ph , Thành y và H ND Thành ph v qu n lý Nhà nư c trên a bàn Thành ph , lãnh o, i u hành toàn di n các m t công tác c a UBND Thành ph ; t ch c th c hi n Hi n pháp, Lu t, Pháp l nh, các văn b n c a cơ quan Nhà nư c c p trên và Ngh quy t c a H ND Thành ph ; tri u t p các phiên h p c a UBND Thành ph , ch o các ho t ng i n i, i ngo i c a Thành ph . - Tr c ti p ch o các lĩnh v c công tác: An ninh qu c phòng, chi n lư c phát tri n kinh t - xã h i, k ho ch - u tư, i ngo i, quy ho ch, xây d ng và ki n trúc ô th , công tác t ch c, a gi i hành chính, chương trình công tác c a UBND Thành ph . - Ký các văn b n pháp quy v ch , chính sách và các báo cáo c a UBND Thành ph trình Chính ph , Th tư ng Chính ph , Thành y và H ND Thành ph . - Gi m i quan h thư ng xuyên gi a UBND Thành ph v i Thành y, H ND Thành ph , Vi n Ki m sát nhân dân Thành ph , Tòa án nhân dân Thành ph , y ban M t tr n T qu c Thành ph và các oàn th nhân dân. - Ch t ch H i ng Thi ua khen thư ng Thành ph ; Ch t ch H i ng nghĩa v quân s , ch o th c hi n chương trình an ninh, qu c phòng, c i cách hành chính, tr t t an toàn xã h i, u tranh ch ng tham nhũng, th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí; Trư ng Ban ch o Qu c gia k ni m 1000 năm Thăng Long - Hà N i, Trư ng Ban ch o c i cách tư pháp. - X lý các v n liên quan n các ngành: Công an, Tòa án, Vi n ki m sát, B ch huy quân s Thành ph . - Theo dõi và ch o các cơ quan: S K ho ch và u tư, S Quy ho ch - Ki n trúc, S N i v , S Ngo i v , Công an Thành ph , B Ch huy quân s Thành ph , Ban Thi ua khen thư ng Thành ph . 2. Phó Ch t ch UBND Thành ph Hoàng Ân:
  2. - Là Phó Ch t ch Thư ng tr c UBND Thành ph , giúp Ch t ch ch o công tác c a Văn phòng UBND Thành ph ; m b o các ho t ng c a UBND Thành ph , xây d ng các chương trình công tác tháng, quý, năm c a UBND Thành ph ; ánh giá tình hình th c hi n k ho ch, kinh t - xã h i hàng quý, 6 tháng và c năm; chuNn b các báo cáo nh kỳ c a UBND Thành ph trình Thành y, H ND Thành ph và báo cáo Chính ph . - Ch u trách nhi m trư c Ch t ch, t p th UBND Thành ph , H ND Thành ph v qu n lý Nhà nư c i v i các lĩnh v c: u tư, xây d ng và phát tri n ô th ; phát tri n nhà và ch o th c hi n các chính sách v xây d ng nhà ; qu n lý phát tri n giao thông v n t i, h t ng k thu t ô th , xây d ng các công trình công c ng: công viên và các khu vui chơi, gi i trí. - Ch t ch H i ng c xá Thành ph ; - Trư ng Ban ch o Chương trình nghiên c u phát tri n t ng th Thành ph ; Trư ng Ban ch o Thành ph v Chính sách xây d ng, phát tri n nhà và i u hành chương trình phát tri n nhà ; Trư ng Ban ch o xây d ng h t ng k thu t h Tây, h Trúc B ch; Trư ng ban ch o 197 c a Thành ph (th c hi n Ch th 135/TTg, Ngh quy t 09, 13, Ngh nh 39, 40, 47, 87/CP); Thành viên ch o c a Th tư ng Chính ph : xây d ng Trung tâm H i ngh Qu c gia, xây d ng quy ho ch vùng Th ô, T trư ng T i u ph i vùng kinh t tr ng i m, Trư ng Ban ch o H i ng phát tri n b n v ng. - Theo dõi và ch o các cơ quan: Văn phòng UBND Thành ph , S Giao thông công chính, S Xây d ng, T ng Công ty u tư và phát tri n nhà Hà N i, Ban i u hành chương trình phát tri n nhà Thành ph , Ban Qu n lý u tư và xây d ng khu ô th m i Hà N i, Ban Qu n lý phát tri n v n t i công c ng và xe i n, T ng Công ty v n t i Hà N i, T ng Công ty u tư phát tri n h t ng ô th , Ban Qu n lý các d án tr ng i m phát tri n ô th Thành ph , Ban Qu n lý d án h t ng T Ng n và cơ s thu c thNm quy n qu n lý Nhà nư c c a các ngành này; gi i quy t các khi u n i, t cáo có liên quan n lĩnh v c ư c phân công. 3. Phó Ch t ch UBND Thành ph Lê Quý ôn: - Ch u trách nhi m trư c Ch t ch, t p th UBND Thành ph , H ND Thành ph v qu n lý Nhà nư c iv i các lĩnh v c: Nông nghi p và phát tri n nông thôn, tài nguyên - môi trư ng và nhà t. - Ch o th c hi n: Chương trình phát tri n kinh t ngo i thành, phát tri n s n xu t nông nghi p, lâm nghi p, ngư nghi p, h p tác xã nông nghi p; xây d ng, phát tri n ngh và làng ngh ; qu n lý ê i u, phòng ch ng l t, bão, tìm ki m c u n n; công tác a chính, qu n lý nhà t và tài nguyên, môi trư ng; các chính sách b i thư ng, h tr , tái nh cư. - Ch t ch H i ng thi hành án và ch o công tác gi i quy t khi u n i, t cáo c a Thành ph . - Ch t ch H i ng gi i quy t t n t i v nhà chính sách (H i ng 297); Ch t ch H i ng tư v n giao quy n s d ng t và cho thuê t; Trư ng Ban phòng ch ng l t, bão và tìm ki m c u n n; Trư ng Ban phòng ch ng tai n n và thương tích khNn c p; Trư ng Ban Ch o kh c ph c h u qu l t, bão, thiên tai; Trư ng Ban ki m tra v qu n lý, s d ng t; Trư ng Ban Ch o gi i phóng m t b ng; Trư ng Ban Ch o Chương trình phát tri n kinh t ngo i thành và xây d ng nông thôn m i; Trư ng Ban Ch o phát tri n ngh và làng ngh , tham gia Ban Ch o quy ho ch t ng th ng b ng sông H ng, Trư ng Ban Ch o công tác thi hành án dân s Thành ph . - Gi m i quan h ph i h p v i H i nông dân Thành ph . - Theo dõi và ch o các cơ quan: S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, S Tài nguyên - Môi trư ng và Nhà t, Thanh tra Thành ph , Chi c c ki m lâm Thành ph và cơ s thu c thNm quy n qu n lý Nhà nư c c a các ngành này; gi i quy t các khi u n i, t cáo có liên quan n lĩnh v c ư c phân công. 4. Phó Ch t ch UBND Thành ph Ngô Th Thanh H ng: - Ch u trách nhi m trư c Ch t ch, t p th UBND Thành ph , H ND Thành ph v qu n lý Nhà nư c iv i các lĩnh v c: Văn hóa - thông tin, khoa h c - công ngh , y t , giáo d c và ào t o, th d c th thao, lao ng và các v n xã h i, b o hi m y t , công tác tôn giáo, thông tin i chúng, các h i. - Trư ng Ban Tôn giáo Thành ph ; Trư ng Ban Qu n lý ph c ; Trư ng Ban chăm sóc s c kh e ban u; Trư ng BC phòng ch ng AIDS và phòng ch ng t n n ma túy, m i dâm; Phó BC Qu c gia k ni m 1000 năm Thăng Long - Hà N i; Trư ng BC cu c v n ng toàn dân oàn k t xây d ng i s ng văn hóa; Ch t ch H i ng ph bi n giáo d c pháp lu t; Ch t ch H i ng Giáo d c qu c phòng; Trư ng Ban Ch o D án b o t n tôn t o và xây d ng di tích C Loa. - Gi m i quan h ph i h p v i y ban MTTQ và các oàn th nhân dân. - Theo dõi và ch o các cơ quan: S Văn hóa - Thông tin, S Giáo d c - ào t o, S Y t , S Khoa h c - công ngh , S Lao ng Thương binh và Xã h i, S Th d c - Th thao, S Tư pháp, Ban Tôn giáo, y ban dân s - gia ình và tr em, ài Phát thanh và Truy n hình Hà N i, Báo Kinh t và ô th , Trư ng ào t o cán b Lê H ng Phong, Trư ng Cao ng sư ph m, Trư ng Cao ng Ngh thu t, Trư ng Cao ng Y t , Trư ng Cao ng c ng ng, B o hi m xã h i Hà N i, Ban Qu n lý ph c và cơ s thu c thNm quy n qu n lý Nhà nư c c a các ngành này; gi i quy t các khi u n i, t cáo có liên quan n lĩnh v c ư c phân công. 5. Phó Ch t ch UBND Thành ph Phí Thái Bình: - Ch u trách nhi m trư c Ch t ch, t p th UBND Thành ph , H ND Thành ph v qu n lý Nhà nư c i v i các lĩnh v c: S n xu t công nghi p, ti u th công nghi p, các khu công nghi p, khu ch xu t, khu công ngh
  3. cao; du l ch, thương m i, qu n lý th trư ng, các d ch v ph c v s n xu t; i m i và phát tri n doanh nghi p, s p x p l i s n xu t, kinh doanh và xây d ng quy nh, cơ ch qu n lý các doanh nghi p Trung ương và Hà N i trên a bàn Thành ph . - Trư ng Ban i m i và phát tri n doanh nghi p; Trư ng ban qu n lý khu công nghi p và ch xu t Hà N i; Trư ng Ban Ch o x lý các vi ph m hành lang b o v an toàn lư i i n cao áp; Trư ng Ban Ch o 127; Trư ng Ban Ch o ISO c a Thành ph ; Trư ng Ban Ch o xây d ng khu công ngh Hà N i; Trư ng Ban Ch o Phát tri n Du l ch Hà N i; Trư ng Ban Ch o chương trình “Phát tri n s n phNm công nghi p ch l c”; Trư ng Ban Ch o chuy n i mô hình qu n lý i n nông thôn Thành ph ; Trư ng Ban Ch o H i nh p Kinh t qu c t ; Ch t ch Liên Minh H p tác xã Thành ph . - Theo dõi và ch o các cơ quan: S Công nghi p, S Du l ch, S Thương m i, Liên minh H p tác xã, T ng Công ty Du l ch, T ng Công ty Thương m i, Công ty i n l c Hà N i, Công ty i n t Hà N i, Công ty S n xu t Xu t nh p khNu t ng h p Hà N i, Công ty s n xu t kinh doanh u tư d ch v Vi t Hà và cơ s thu c thNm quy n qu n lý Nhà nư c c a các ngành này; gi i quy t các khi u n i, t cáo có liên quan n lĩnh v c ư c phân công. 6. Phó Ch t ch UBND Thành ph Hoàng M nh Hi n: - Ch u trách nhi m trư c Ch t ch, t p th UBND Thành ph , H ND Thành ph v qu n lý Nhà nư c i v i các ho t ng: Thu, chi ngân sách; xác l p n nh giá c , t ch c th trư ng tài chính, qu n lý và xây d ng chính sách huy ng các ngu n v n; m b o s ph i h p ng b gi a các ngân hàng, kho b c, ch ng khoán, áp ng nhu c u s n xu t kinh doanh c a m i thành ph n kinh t ; kinh doanh và d tr lương th c; chính sách n bù gi i phóng m t b ng; qu n lý v n t i các doanh nghi p, tài s n công t i các cơ quan hành chính s nghi p; giám sát các lo i qu thu c Thành ph . - Ch o th c hi n v cơ ch tài chính ngân sách c thù v i Th ô theo quy nh c a Chính ph . - Ch nhi m chương trình huy ng và s d ng v n u tư, phát tri n kinh t xã h i Th ô; Ch t ch H i ng tư v n x lý vi ph m hành chính; Trư ng Ban Ch o chương trình công ngh thông tin; Phó Ban Ch o C i cách hành chính Thành ph ; Trư ng Ban Ch o xã h i hóa, Ban Ch o kê khai và x lý tài s n công, Trư ng Ban i di n ngân hàng chính sách xã h i, Ch t ch H i ng qu n lý Qu u tư phát tri n, Trư ng Ban Ch o m t s gi i pháp phát tri n th trư ng v n, th trư ng ch ng khoán t i Hà N i, Trư ng Ban Ch o án xây d ng Trung tâm tài chính ngân hàng. - Theo dõi và ch o các cơ quan: S Tài chính, S Bưu chính Vi n thông, Bưu i n Thành ph , Vi n nghiên c u phát tri n kinh t - xã h i Hà N i, C c Th ng kê, các Ngân hàng, Kho b c Thành ph , C c Thu , C c H i quan, Trung tâm giao d ch ch ng khoán Hà N i, Qu u tư phát tri n và các cơ s thu c thNm quy n qu n lý Nhà nư c c a các ngành này; gi i quy t các khi u n i, t cáo có liên quan n lĩnh v c ư c phân công. 7. y viên UBND Thành ph Nguy n Th H ng Hà: - Ch u trách nhi m trư c Ch t ch, t p th UBND Thành ph v t ch c, i u hành b máy Văn phòng UBND Thành ph ph c v các ho t ng ch o c a UBND Thành ph . - T ch c ph i h p công tác c a Văn phòng UBND Thành ph v i Văn phòng H ND Thành ph , Văn phòng oàn i bi u Qu c h i Hà N i, các cơ quan chuyên môn thu c Thành ph , UBND các qu n, huy n, các cơ quan c a Thành y, y ban MTTQ Thành ph , các oàn th , các t ch c chính tr , xã h i. - m b o gi m i quan h c a UBND Thành ph v i các cơ quan báo chí, thông tin tuyên truy n trên a bàn Thành ph . - Giúp Ch t ch UBND Thành ph trong vi c ph i h p v i Công an Thành ph , S N i v , S Tư pháp gi i quy t m t s công tác: Ti p nh n cán b , công ch c chưa có h khNu thư ng trú Hà N i chuy n t a phương khác v Hà N i; c i chính h t ch; ăng ký vi c sinh, t , k t hôn, xác nh l i dân t c, nuôi con nuôi có y u t nư c ngoài. ư c Ch t ch UBND Thành ph y quy n ký các Quy t nh và các văn b n hành chính v công vi c này. - T ch c ti p dân và ôn c các c p, ngành thu c Thành ph gi i quy t khi u n i, t cáo c a t ch c và công dân. 8. y viên UBND Thành ph Nguy n c Nhanh: - Ch u trách nhi m trư c Ch t ch, t p th UBND Thành ph , H ND Thành ph v công tác tr t t tr an, an toàn xã h i, an ninh chính tr , qu n lý giáo d c t i ph m; ch o l c lư ng công an Thành ph t i a bàn các qu n, huy n, phư ng, xã, th tr n làm nòng c t giúp chính quy n các c p qu n lý ô th và tr t t xã h i. - Phó Thư ng tr c Ban Ch o 197 c a Thành ph , m b o thi hành các Ngh nh 39, 40, 47, 87/CP, Ch th 135/TTg c a Th tư ng Chính ph và chương trình b o v an ninh chính tr , gi gìn tr t t an toàn xã h i. - Ph i h p v i B Ch huy quân s Thành ph xây d ng l c lư ng vũ trang b o v Thành ph trong m i tình hu ng. 9. y viên UBND Thành ph Hoàng Hoa Châu: - Ch u trách nhi m trư c Ch t ch, t p th UBND Thành ph , H ND Thành ph v công tác xây d ng và c ng c n n qu c phòng toàn dân, th tr n chi n tranh nhân dân trên a bàn Thành ph ; ph i h p v i các c p, ngành
  4. th c hi n vi c giáo d c qu c phòng a phương; xây d ng Thành ph , qu n, huy n, thành khu v c phòng th v ng ch c. - Ch o l c lư ng vũ trang Thành ph ph i h p v i Công an Thành ph gi v ng an ninh chính tr và tr t t an toàn xã h i trên a bàn Thành ph . - Xây d ng l c lư ng vũ trang, ăng ký, qu n lý ngu n ng viên và l c lư ng d b , th c hi n công tác tuy n quân và ng viên. - Thư ng tr c H i ng nghĩa v quân s Thành ph ; Thư ng tr c H i ng giáo d c qu c phòng. 10. y viên UBND Thành ph Lưu Ti n nh: - Ch u trách nhi m trư c Ch t ch, t p th UBND Thành ph , H ND Thành ph v nghiên c u các bi n pháp ch , cơ ch chính sách xây d ng, hoàn thi n t ch c b máy và nâng cao hi u qu , hi u l c c a chính quy n các c p, các ngành; qu n lý a gi i hành chính. - Nghiên c u và xu t các cơ ch qu n lý cán b , công ch c, viên ch c c a Thành ph g m: Chính sách v ào t o, b i dư ng, tuy n d ng, b nhi m, ti n lương i v i cán b , công ch c, viên ch c Nhà nư c c a Thành ph ; chính sách thu hút nhân tài. - Là Thư ng tr c Ban Ch o th c hi n chương trình c i cách hành chính c a Thành ph ; giúp Ch t ch UBND Thành ph ch o th c hi n Chương trình c i cách n n hành chính qu c gia c a Thành ph và quy ch dân ch cơ s . 11. y viên UBND Thành ph Tri u ình Phúc: - Ch u trách nhi m trư c Ch t ch, t p th UBND Thành ph , H ND Thành ph v qu n lý nhà nư c i v i các lĩnh v c công tác: K ho ch và ánh giá tình hình th c hi n k ho ch kinh t - xã h i hàng quý, 6 tháng và c năm UBND Thành ph báo cáo Thành y, H ND Thành ph và Chính ph . - Ch o xây d ng các quy nh, cơ ch qu n lý các doanh nghi p ư c Nhà nư c c p phép ho c ăng ký kinh doanh trên a bàn Thành ph , t o i u ki n cho m i ngu n v n ư c ưa vào u tư. Ph trách công tác xúc ti n u tư. 12. y viên UBND Thành ph Cao Minh Châu: - Ch u trách nhi m trư c Ch t ch, t p th UBND Thành ph , H ND Thành ph v xây d ng và th c hi n ch , chính sách qu n lý lao ng, gi i quy t vi c làm và các chính sách v xã h i trên a bàn Thành ph . - Ch o ki m tra, thanh tra i v i các ơn v v vi c ch p hành lu t pháp và các quy nh c a Nhà nư c thu c lĩnh v c lao ng - thương binh - xã h i; xem xét và gi i quy t theo thNm quy n các ơn khi u n i, t cáo thu c lĩnh v c ngành. i u 2. Nh ng nguyên t c ch y u trong phân công công tác gi a Ch t ch, các Phó Ch t ch UBND Thành ph : 1. Các Phó Ch t ch giúp Ch t ch và thay m t Ch t ch UBND Thành ph ch o i u hành t ng lĩnh v c công tác thu c ph m vi các ngành, các c p theo s phân công c a Ch t ch UBND Thành ph ; ki m tra, ôn c các ngành, các c p trong vi c th c hi n các ch trương, chính sách, pháp lu t thu c lĩnh v c mình ph trách. Các Phó Ch t ch không x lý các v n thu c thNm quy n các c p, ngành Thành ph . 2. Trong ph m vi quy n h n và nhi m v ư c giao, các Phó Ch t ch ch ng gi i quy t công vi c và ch u trách nhi m trư c Ch t ch và trư c pháp lu t v quy t nh c a mình. Trong quá trình gi i quy t công vi c, n u có v n liên quan n lĩnh v c do các Phó Ch t ch khác ph trách thì các Phó Ch t ch ch ng ph i h p v i nhau gi i quy t, m b o s th ng nh t chung. Trong trư ng h p gi a các Phó Ch t ch còn có nh ng v n chưa th ng nh t ý ki n thì Phó Ch t ch ang ch trì gi i quy t công vi c ó báo cáo Ch t ch quy t nh. Các Phó Ch t ch ư c thay m t Ch t ch UBND Thành ph ký các văn b n pháp quy thu c lĩnh v c ư c phân công. 3. Các Phó Ch t ch UBND Thành ph xây d ng Chương trình công tác tr ng tâm tháng, quý, năm, báo cáo Ch t ch xây d ng Chương trình công tác chung c a UBND Thành ph , báo cáo Thư ng v Thành y, H ND Thành ph và Chính ph . 4. Các Phó Ch t ch UBND Thành ph có trách nhi m tham gia y và chuNn b k các n i dung báo cáo t i các phiên h p c a UBND Thành ph ; t i các phiên h p, các Phó Ch t ch có th tr c ti p báo cáo ho c y quy n cho các cơ quan chuyên môn báo cáo. 5. Tùy theo yêu c u công tác c a Thành ph , các Phó Ch t ch còn i u hành nh ng công vi c khác do Ch t ch giao. i u 3. Nhi m v c a các y viên UBND Thành ph : 1. Các y viên UBND Thành ph ch u trách nhi m i u hành các m t công tác thu c các Ngành, lĩnh v c ư c phân công và ch u trách nhi m trư c Ch t ch v các quy t nh liên quan n vi c th c hi n các công vi c. 2. Giúp Ch t ch, các Phó Ch t ch UBND Thành ph chuNn b n i dung các v n c n ưa ra t i các phiên h p c a UBND Thành ph ; tham d y các phiên h p c a UBND Thành ph ư c quy nh t i Quy ch làm vi c c a UBND Thành ph .
  5. i u 4. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. Các Quy t nh trư c ây trái v i Quy t nh này u bãi b . Trong quá trình th c hi n, tùy tình hình c th , y ban nhân dân Thành ph s xem xét, i u ch nh phân công công tác c a các Thành viên UBND Thành ph cho phù h p. Các Thành viên UBND Thành ph , Chánh Văn phòng UBND Thành ph , Giám c các S , Ban, Ngành, Ch t ch UBND các qu n, huy n và các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Nơi nh n: - Th tư ng Chính ph ; - Văn phòng Chính ph ; - Các /c Thư ng v Thành y; - Thư ng tr c H ND Thành ph ; - Các /c Thành viên UBND TP; - Văn phòng và các Ban c a Thành y; Nguy n Qu c Tri u - Các S , Ban, Ngành, oàn th ; - H ND, UBND các qu n, huy n; - VP UB: CPVP, các Phòng, Ban, Trung tâm, Nhà khách, T CV; - Lưu: VT.
Đồng bộ tài khoản