Quyết định số 1344/QĐ-TTg

Chia sẻ: lawttnh2

Quyết định số 1344/QĐ-TTg về điều chỉnh mức cho vay đối với học sinh, sinh viên do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung Text: Quyết định số 1344/QĐ-TTg

TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T
----------- NAM
c l p – T do – H nh phúc
-------------------
S : 1344/Q -TTg Hà N i, ngày 26 tháng 08 năm 2009
QUY T NNH

V I U CH NH M C CHO VAY I V I H C SINH, SINH VIÊN

TH TƯ NG CHÍNH PH

Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn c Ngh nh s 78/2002/N -CP ngày 04 tháng 10 năm 2002 c a Chính ph v
tín d ng i v i ngư i nghèo và các i tư ng chính sách khác;
Căn c Quy t nh s 157/2007/Q -TTg ngày 27 tháng 9 năm 2007 c a Th tư ng
Chính ph v tín d ng i v i h c sinh, sinh viên;
Theo ngh B Tài chính t i văn b n s 11518/BTC-TCNH ngày 17 tháng 8 năm
2009,

QUY T NNH:

i u 1.

i u ch nh m c v n cho vay quy nh t i kho n 1, i u 5 Quy t nh s
157/2007/Q -TTg ngày 27 tháng 9 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph v tín d ng
i v i h c sinh, sinh viên như sau:

M c v n cho vay t i a là 860.000 ng/tháng/h c sinh, sinh viên.

i u 2.

Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký.

Th ng c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, B trư ng các B : Tài chính, Giáo d c và
ào t o, Lao ng – Thương binh và Xã h i; Ch t ch H i ng qu n tr , T ng giám
c Ngân hàng Chính sách Xã h i, Th trư ng cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi
hành Quy t nh này./


TH TƯ NG

Nơi nh n:
- Như i u 2;
- Th tư ng, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN,
các V : TH, TKBT, KGVX, C ng TT T;
- Lưu VT, KTTH (3).
Nguy n T n Dũng
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản