Quyết định số 1344/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
27
lượt xem
3
download

Quyết định số 1344/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1344/QĐ-UBND về việc phê duyệt giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2008 do Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1344/QĐ-UBND

  1. UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH THANH HOÁ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----- ------- Số: 1344/QĐ-UBND Thanh Hóa, ngày 19 tháng 5 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT GIAO KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2008. CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HÓA Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003; Nghị định số 16/2005/NĐ - CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 112/2006/NĐ - CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ - CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; và các quy định hiện hành khác của Nhà nước có liên quan; Căn cứ Quyết định số 1569/QĐ - TTg ngày 19 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2008; Quyết định số 187/QĐ - BKH ngày 19 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước năm 2008; và Quyết định số 3658/QĐ - BTC ngày 20 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2008 cho tỉnh Thanh Hóa; Căn cứ Nghị quyết số 79/2007/NQ - HĐND ngày 29 tháng 12 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hoá, khoá XV, kỳ họp thứ 9 về việc: " Thông qua kế hoạch đầu tư phát triển năm 2008 tỉnh Thanh Hóa "; Quyết định số 4242/2007/QĐ - UBND ngày 31/12/2006 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đầu tư phát triển tỉnh Thanh Hóa năm 2008; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hóa tại văn bản số 560/SKHĐT - TH ngày 06/5/2008 về việc: " Đề nghị giao kế hoạch đầu tư phát triển năm 2008 ", QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2008 cho các ngành, huyện và các chủ đầu tư thực hiện theo danh mục, mức vốn và mục tiêu kèm theo quyết định này; cụ thể như sau: 1. Tổng vốn đầu tư phát triển giao kế hoạch đợt này: 55.924,0 triệu đồng. (Năm mươi lăm tỷ, chín trăm hai mươi bốn triệu đồng). (Có phụ biểu chi tiết kèm theo).
  2. Trong đó: a) Nguồn vốn cân đối ngân sách tỉnh: 28.139,0 triệu đồng. b) Nguồn vốn TW hỗ trợ theo mục tiêu: 27.785,0 triệu đồng. 2. Nguồn vốn còn lại giao kế hoạch sau: 49.860,0 triệu đồng. Điều 2. 1. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ vào nội dung phê duyệt tại điều 1 Quyết định này thông báo chi tiết, cụ thể mức vốn và mục tiêu đầu tư kèm theo cho các ngành, huyện, thị xã, thành phố và các chủ đầu tư thực hiện. 2. Đối với các chương trình, dự án đã được HĐND tỉnh thông qua nhưng chưa có đủ hồ sơ thủ tục (Chưa có dự án đầu tư hoặc Báo cáo kinh tế kế kỹ thuật được cấp có thẩm quyền phê duyệt); giao cho Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo cụ thể danh mục dự án để chủ đầu tư chuẩn bị hồ sơ theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước; đồng thời tổng hợp, báo cáo đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh giao kế hoạch sau khi dự án có đủ hồ sơ theo quy định. 3. Các ngành, đơn vị có liên quan, các chủ đầu tư căn cứ mức vốn và mục tiêu được giao thực hiện đúng trình tự theo đúng Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu và các quy định hiện hành khác có liên quan của Nhà nước. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hoá, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các ngành, các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. CHỦ TỊCH Nơi nhận: - Như điều 3 QĐ (để thực hiện); - Các Bộ: KH & ĐT, TC (để B/cáo); - TT Tỉnh uỷ, TT HĐND tỉnh (để B/cáo); - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; - Lưu: VT, KTTC 208100. Mai Văn Ninh
  3. PHỤ LỤC 1: DANH MỤC GIAO KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐỢT III NĂM 2008 (Kèm theo Quyết định số 1344/QĐ-UBND ngày 19/5/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá). Đơn vị tính: Triệu đồng Kế Yêu Đã Vốn Số Danh mục dự hoạch Chủ đầu Mục tiêu cầu đầu còn TT án năm tư đầu tư vốn tư thiếu 2008 1 2 3 4 5 6 7 8 Tổng số 55.924 A Nguồn vốn cân 28.139 đối NS tỉnh. a Thực hiện dự 25.139 án. I Thanh toán 3.441 khối lượng hoàn thành. 1 Kè xử lý sạt lở 2.793 2.417 376 376 Chi cục đê Thanh toán đê Tả sông Mã điều và theo quyết đoạn phòng toán được K33+582,8- chống lụt duyệt. K35+00 xã bão Hoằng Giang, huyện Hoằng Hoá. 2 Khu neo đậu 4.430 4.000 430 430 UBND -nt- tàu thuyền huyện Tĩnh tránh bão Lạch Gia Bạng, huyện Tĩnh Gia. 3 Cổng, tường 806 760 46 46 UBND TP -nt- rào, nhà trực Thanh Hoá Trụ sở HĐND - UBND tỉnh. 4 Đề án quy 256 220 36 36 Sở -nt- hoạch cung cấp NN&PTNT nước phục vụ sản xuất, sinh
  4. hoạt cho nhân dân Khu Kinh tế Nghi Sơn và huyện Tĩnh Gia. 5 Đường từ cầu 7.088 6.140 948 948 UBND -nt- Đông Hương đi Thành phố Khu Công Thanh Hoá nghiệp Lễ Môn (hạng mục cầu cầu Đông Hải). 6 Hệ thống nước 1.671 1.193 478 478 UBND -nt- sinh hoạt khu huyện Như Trung tâm cụm Xuân xã Bãi Trành huyện Như Xuân. 7 Trường THCS 1.380 1.120 260 260 UBND -nt- bán trú, nhà huyện Như chợ Trung tâm Xuân cụm xã Bãi Trành huyện Như Xuân. 8 Nhà hiệu bộ + 862 500 362 362 UBND -nt- Thư viện + huyện Tường kè, khu Quan Hoá vệ sinh và san nền Trung tâm cụm xã Thành Sơn, Quan Hoá. 9 Trung tâm cụm 295 199 96 96 UBND -nt- xã Xuân Lộc huyện huyện Thường Thường Xuân (hạng Xuân mục cải tạo nâng cấp trạm phát lại truyền hình, phòng khám đa khoa). 10 Quy hoạch 48 48 48 UBND -nt- Trung tâm cụm huyện Bá xã Lương Nội, Thước
  5. huyện Bá Thước. 11 Trường tiểu 745 500 245 245 UBND xã -nt- học xã Tân Tân Lập Lập, huyện Bá Thước 12 Đường GTNT 550 400 150 101 UBND xã -nt- bản Khó - đi Hồi Xuân bản Nghèo GĐII, xã Hồi Xuân, huyện Quan Hoá. 13 Đường điện 368 345 23 15 UBND xã -nt- ĐDK 35KV Hồi Xuân TBA - 30KVA- 35/0,4KV Bản Mướp xã Hồi Xuân, Quan Hoá. II Dự án chuyển 3.200 tiếp. 1 Bến phà qua 6.054 200 5.854 3.200 Sở Giao Hoàn thành sông Mã thuộc thông vận và quyết địa phận huyện tải toán công Yên Định, trình theo huyện Vĩnh quy định. Lộc. III Dự án khởi 18.498 công mới. 1 Tu sửa đê, kè, 5.898 cống địa phương năm 2008. - Đê tả sông 1.097 1.097 680 UBND Hoàn thành Hoàng xã Đông huyện và quyết Hoàng, huyện Đông Sơn toán công Đông Sơn. trình theo quy định. - Đê bối Tả sông 520 520 340 UBND -nt- Lèn xã Nga huyện Nga Thạch, Nga Sơn
  6. Sơn. - Đê Hữu sông 2.019 2.019 1.200 UBND -nt- Hoạt xã Ba huyện Nga Đình, huyện Sơn Nga Sơn. - Đê Tả sông cầu 75 75 50 UBND -nt- Chày xã Định huyện Yên Thành, huyện Định Yên Định. - Đê Tả sông cầu 926 926 580 UBND -nt- Chày xã Định huyện Yên Bình - Định Định Tăng, huyện Yên Định. - Tường chống 2.858 2.858 1.700 UBND -nt- tràn bê tông huyện Yên mặt đê đê Tả Định sông Cầu Chày xã Định Công, huyện Yên Định. - Cống cầu Gỗ 875 875 540 UBND -nt- dưới đê Tả cầu huyện Yên Chày xã Yên Định Tâm, huyện Yên Định. - Cống Trúc 746 746 500 Chi cục đê -nt- Chuẩn đê Hữu điều và sông Hoàng xã phòng Đồng Tiến, chống lụt huyện Triệu bão Sơn. - Cống Giả Cá 457 457 308 Chi cục đê -nt- đê Tả sông điều và Hoạt xã Hà phòng Vinh, huyện Hà chống lụt Trung. bão 3 Sửa chữa, cải 4.406 200 4.206 2.000 Ban Tuyên Triển khai tạo, nâng cấp giáo Tỉnh thực hiện dự nhà làm việc uỷ án Ban Tuyên giáo và Uỷ ban
  7. Kiểm tra Tỉnh uỷ. 4 Trụ sở làm việc 6.017 50 5.967 2.000 Huyện uỷ -nt- cơ quan Huyện Tĩnh Gia uỷ Tĩnh Gia. 5 Ký túc xá 948 948 700 Trung tâm Hỗ trợ theo Trung tâm Bồi bồi dưỡng văn bản số dưỡng chính trị chính trị 328/UBND huyện Nh huyện Như - TH ngày Xuân. Xuân 8/8/2006 của UBND tỉnh. 6 Kiên cố hoá 23.493 100 23.393 6.000 UBND Triển khai kênh trạm bơm huyện Hậu thực hiện dự Châu Lộc, Lộc án. huyện Hậu Lộc. 7 Đầu tư trang bị 1.914 1.914 1.900 Ban Bảo vệ Hoàn thành máy siêu âm và chăm và quyết màu 4D, Ban sóc sức toán công Bảo vệ và khoẻ cho trình theo chăm sóc sức cán bộ tỉnh. quy định. khoẻ cán bộ tỉnh. b Chuẩn bị đầu 3.000 Giao sở tư. KH&ĐT rà soát, bổ sung các dự án chuẩn bị đầu tư cho kế hoạch năm 2009 và các năm tiếp theo báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh giao vốn chi tiết cho từng công trình. B Vốn TW hỗ trợ 27.785 theo mục tiêu.
  8. 1 Đầu tư hạ tầng 2.000 du lịch. - Đường giao 25.043 15.000 10.043 2.000 UBND Triển khai thông ngã tư huyện thực hiện Goòng - Khu Hoằng Hóa giai đoạn II Du lịch sinh của dự án thái biển Hải theo văn bản Tiến, huyện số Hoằng Hóa 1337/UBND (phần NS tỉnh - KTTC đầu tư). ngày 04/4/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh. 2 Đầu tư chương 12.000 trình đê biển. - Đê, kè bờ tả 33.766 33.766 12.000 Chi cục đê Triển khai sông Yên xã điều và thực hiện dự Quảng Nham, phòng án huyện Quảng chống lụt Xương bão. 3 Đầu tư vùng an 1.600 toàn khu (ATK). - Đường giao 8.141 4.400 3.741 1.600 UBND Hoàn thành thông từ làng huyện và quyết Bứa đi UBND Ngọc Lặc toán công xã Cao Thịnh. trình theo quy định. 4 Vốn đối ứng 2.185 các dự án ODA. - Vốn đối ứng dự 1.377 Chi tiết có án " Hạ tầng cơ phụ biểu sở nông thôn kèm theo. dựa vào cộng đồng ". - Dự án quản lý 6.180 3.560 2.620 808 Sở NN & Thực hiện rủi do thiên tai PTNT công tác - hệ thống tiêu CBĐT đảm úng Cầu Khải bảo đủ hồ sơ (WB4). theo quy
  9. định của nhà tài trợ và triển khai phần vốn đối ứng do ngân sách địa phương đảm nhận. 5 Vốn hỗ trợ 10.000 khác. - Trang thiết bị y 20.525 20.525 10.000 Bệnh viện Trên cơ sở tế Bệnh viện Nhi dự án được Nhi. duyệt và kế hoạch vốn được giao, chủ đầu tư lựa chọn đầu tư các thiết bị cần thiết để phục vụ khám chữa bệnh.
Đồng bộ tài khoản