Quyết định số 1345/QĐ-BNN-TT

Chia sẻ: lawdt3

Quyết định số 1345/QĐ-BNN-TT về việc phê duyệt định mức kinh tế kỹ thuật bổ sung dự án “phát triển một số giống hoa chất lượng cao, giai đoạn 2006- 2010” do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Quyết định số 1345/QĐ-BNN-TT

B NÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T
VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN NAM
------- c l p - T do - H nh phúc
---------
S : 1345/Q -BNN-TT Hà N i, ngày 16 tháng 5 năm 2007.
QUY T NNH

V VI C PHÊ DUY T NNH M C KINH T K THU T B SUNG D ÁN
“PHÁT TRI N M T S GI NG HOA CH T LƯ NG CAO, GIAI O N 2006-
2010”

B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN

- Căn c Ngh nh s 86/2003/N -CP ngày 18/7/2003 c a Chính ph v quy nh
ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và Phát tri n
nông thôn;
- Căn c Quy t nh s 17/2006/Q -TTg ngày 20 tháng 01 năm 2006 c a Th tư ng
Chính ph v vi c ti p t c th c hi n Quy t nh s 225/1999/Q -TTg ngày 10 tháng
12 năm 1999 v Chương trình gi ng cây tr ng, gi ng v t nuôi và gi ng cây lâm
nghi p n năm 2010;
- Căn c Quy t nh s 935 Q /BNN-KH ngày 31 tháng 03 năm 2006 c a B trư ng
B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v vi c cho phép l p d án u tư các d án
thu c Chương trình gi ng th i kỳ 2006- 2010;
- Xét ngh c a C c trư ng C c Tr ng tr t, V trư ng V Khoa h c công ngh ,

QUY T NNH:

i u 1: Nay phê duy t các nh m c kinh t k thu t b sung áp d ng cho D án phát
tri n m t s gi ng hoa ch t lư ng cao, giai o n 2006- 2010 (có ph l c kèm theo).

i u 2: nh m c kinh t k thu t này làm cơ s cho vi c tính toán, xây d ng và
ki m tra ánh giá vi c th c hi n d án gi ng hoa nói trên.

i u 3: Các ông Chánh văn phòng B , Th trư ng các C c, V và các ơn v liên
quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./.


KT. B TRƯ NG
TH TRƯ NG
Nơi nh n:
- Như i u 3;
- Lưu VT.
Bùi Bá B ng
1. NNH M C KTKT S N XU T 1000 CÂY GI NG GI NG G C HOA CÚC
(Kèm theo Quy t nh s 1345/Q -BNN-TT ngày 16 tháng 5 năm 2007)

TT H ng m c VT S lư ng Ghi chú

1 Công k thu t công 1

công 5 Tr ng chăm sóc cây m , nhân
2 Công lao ng ph thông chăm sóc sóc cây con
L y t gi ng c a DA gi ng giai
3 Gi ng cây m cây 50
o n 2005-2006.
4 Phân bón

Phân chu ng kg 50

Phân h u cơ vi sinh kg 1.5

Phân NPK t ng h p kg 1

5 Thu c KTST Lít 0.05

6 Thu c BVTV Kg 0.03

7 Hoá ch t KT ra r g 2.5

8 Giá th kg 3 Giá th giâm cành

9 Năng lư ng i n kw 8 i n th p sáng và bơm nư c
10 V t d ng r ti n mau h ng Tương ương v i 0,5% t ng
(Thùng, khay, kéo, dao c t chi phí
m m… )
2. NNH M C KTKT S N XU T 1000 CÂY GI NG G C HOA H NG
(Kèm theo Quy t nh s 1345/Q -BNN-TT ngày 16 tháng 5 năm 2007)

TT H ng m c VT S lư ng Ghi chú

1 Công k thu t công 1

Tr ng chăm sóc cây m , nhân
công 10
2 Công lao ng ph thông chăm sóc sóc cây con
L y t gi ng c a DA gi ng giai
3 Gi ng cây m cây 50
o n 2005-2006.
4 Phân bón

Phân chu ng kg 50

Phân h u cơ vi sinh kg 10

Phân NPK t ng h p kg 5

5 Thu c KTST Lít 0.2

6 Thu c BVTV kg 0.2

7 Hoá ch t KT ra r g 5 X lý cành giâm

8 Giá th kg 10 Giá th giâm cành

9 Năng l ng i n kw 5 i n bơm tư i nư c
10 V t d ng r ti n mau h ng Tương ương v i 0,5% t ng
(Thùng, khay, kéo, dao c t chi phí
m m… )
3. NNH M C KTKT S N XU T 1000 CÂY GI NG G C HOA C M CHƯ NG
(Kèm theo Quy t nh s 1345/Q -BNN-TT ngày 16 tháng 5 năm 2007)

TT H ng m c VT S lư ng Ghi chú

1 Công k thu t công 1

Tr ng chăm sóc cây m , nhân
công 5
2 Công lao ng ph thông chăm sóc sóc cây con
L y t gi ng c a DA gi ng giai
3 Gi ng cây m cây 100
o n 2005-2006.
4 Phân bón

Phân chu ng kg 50

Phân h u cơ vi sinh kg 8

Phân NPK t ng h p kg 4

5 Thu c KTST Lít 0.2 Tính cho m t ngàn cây
6 Thu c BVTV Kg 0.15 Tính cho m t ngàn cây
7 Hoá ch t KT ra r g 3 X lý cành giâm
8 Giá th kg 5 Giá th giâm cành

9 Năng lư ng i n kw 4 i n bơm tư i nư c

V t d ng r ti n mau h ng
Tương ương v i 0,5% t ng
10 (Thùng, khay, kéo, dao c t
chi phí
m m... )
4. NNH M C KTKT S N XU T 1000 CÂY GI NG G C HOA LAY ƠN
(Kèm theo Quy t nh s 1345/Q -BNN-TT ngày 16 tháng 5 năm 2007)

TT H ng m c VT S l ng Ghi chú

1 Công k thu t Công 2

Tr ng chăm sóc cây m , x lý
Công 10
2 Công lao ng ph thông b o qu n c gi ng
L y t gi ng c a DA gi ng giai
3 Gi ng cây m (C nh ) c 300
o n 2005-2006.
4 Phân bón

Phân chu ng kg 50

Phân h u cơ vi sinh kg 8

Phân NPK t ng h p kg 4

5 Thu c KTST Lít 0.15

6 Thu c BVTV Kg 0.15

7 Thu c x lý, b o qu n c gi ng

X lý n y m m g 9

X lý ra r g 8

B o qu n c gi ng g 6

8 Giá th Kg 5 Giá th b o qu n c gi ng
9 Khay ng c 0.5 2 ngàn c /khay
10 Ni lông bao 0.2

11 Năng lư ng i n KW 25 i n nhà b o qu n
Tương ương v i 0,5% t ng
12 V t d ng r ti n mau h ng
(Thùng, khay, kéo, dao c t m m, chi phí
dây bu c, găng tay... )
5. NNH M C KTKT S N XU T 1000 CÂY GI NG G C HOA LOA KÈN
(Kèm theo Quy t nh s 1345./Q -BNN-TT ngày 16 tháng 5 năm 2007)

TT H ng m c VT S lư ng Ghi chú

1 Công k thu t công 2
Tr ng chăm sóc cây m , x lý
công 10
2 Công lao ng ph thông b o qu n c gi ng
L y t gi ng c a DA gi ng giai
1 Gi ng cây m (c nh ) c 500
o n 2005-2006.
2 Phân bón

Phân chu ng kg 50

Phân h u cơ vi sinh kg 5

Phân NPK t ng h p kg 3

3 Thu c KTST Lít 0.1

4 Thu c BVTV kg 0.1

5 Thu c x lý, b o qu n c gi ng

X lý n y m m g 3

X lý ra r g 3

B o qu n c gi ng g 6

6 Giá th kg 5 Giá th b o qu n c gi ng
7 Khay ng c 0.5

8 Ni lông bao kg 0.2

9 Năng lư ng i n kw 25 i n nhà b o qu n
V t d ng r ti n mau h ng Tương ương v i 0,5% t ng
10 (Thùng, khay, kéo, dao c t m m, b 1
chi phí
dây bu c, găng tay... )
6. NNH M C KTKT S N XU T 1000 CÂY GI NG G C HOA NG TI N
(Kèm theo Quy t nh s 1345/Q -BNN-TT ngày 16 tháng 5 năm 2007)
TT H ng m c VT S lư ng Ghi chú
1 Công k thu t công 10
Tr ng chăm sóc cây m , nhân
công 8
2 Công lao ng ph thông chăm sóc cây con
L y t gi ng c a DA gi ng giai
3 Gi ng cây m cây 50
o n 2005-2006.
hóa ch t nuôi c y mô TB giai
4 Hóa ch t
o n nhân trong phòng
KNO3 kg 0.15
NH4NO3 kg 0.2
KH2PO4 kg 0.2
MgSO4 kg 0.15
CaCl2 kg 0.2
BA g 0.3
Th ch kg 0.5
IAA g 0.25
IBA g 0.25
NAA g 0.4
Kinitin g 0.3
C n lít 2
5 Phân bón
Phân chu ng kg 50
Phân h u cơ vi sinh kg 10
Phân NPK t ng h p kg 5
6 Thu c KTST Lít 0.2
7 Thu c BVTV kg 0.15

8 Năng lư ng i n kw 60 i n phòng nuôi c y mô

V t d ng r ti n mau h ng
Tương ương v i 0,5% t ng
9 (Thùng, khay, kéo, dao c t m m,
dây bu c, găng tay, bông, gi y… chi phí
)
T l nhân1/20. i n: nuôi c y mô
Th i gian 1 năm
7. NNH M C KTKT S N XU T 1000 CÂY GI NG G C HOA LAN
(Kèm theo Quy t nh s 1345/Q -BNN-TT ngày 16 tháng 5 năm 2007)

TT H ng m c VT S lư ng Ghi chú

1 Công k thu t công 10
Tr ng chăm sóc cây m , nhân
công 30
2 Công lao ng ph thông chăm sóc cây con
L y t gi ng c a DA gi ng giai
1 Gi ng cây m cây 40
o n 2005-2006. 1x25
hóa ch t nuôi c y mô TB giai
2 Hóa ch t
o n nhân trong phòng
KNO3 kg 0.2

NH4NO3 kg 0.2

KH2PO4 kg 0.2

MgSO4 kg 0.2

CaCl2 kg 0.2

BA g 0.3

Th ch kg 0.5

IAA g 0.3

IBA g 0.3

NAA g 0.4

Kinitin g 0.3

C n lít 2
2 Phân bón
Phân h u cơ kg 10
Phân NPK t ng h p kg 5
3 Thu c KTST Lít 0.2
4 Thu c BVTV kg 0.15
9 Năng lư ng i n kw 120 i n trong phòng nuôi c y

V t d ng r ti n mau h ng
Tương ương v i 0,5% t ng
10 (Thùng, khay, kéo, dao c t m m,
dây bu c, găng tay, bông, gi y... chi phí
)
8. NNH M C KINH T K THU T DUY TRÌ CHĂM SÓC GI NG G C HOA
H NG (tính cho 1 m u gi ng 5m2/ năm)
(Kèm theo quy t nh s 1345/Q -BNN-TT ngày 16 tháng 5 năm 2007)
STT H ng m c VT S lưư ng Ghi chú
1 Công k thu t Công 8
2 Công lao ng ph thông Công 20
3 Phân bón hoá h c
Urê Kg 3
Supe lân Kg 6
Kali clorua Kg 3
4 Phân chu ng Kg 10
5 Thu c BVTV Kg 0,1
6 Thu c KTST Lít 0,1
7 V t d ng r ti n mau h ng
C cc m Chi c 5
C c th Chi c 1
Kéo c t cành Chi c 1
Thùng tư i ôi 1
8 Năng lưư ng i n KW 5

1 m u: 5 m2 ngoài ng/năm

50 bình trong phòng/năm

5 m3 kho l nh/năm9. NNH M C KINH T K THU T DUY TRÌ CHĂM SÓC GI NG G C CÂY
HOA CÚC (tính cho 1 m u gi ng 5m2/ năm)
(Kèm theo quy t nh s 1345/Q -BNN-TT ngày 16 tháng 5 năm 2007)
STT H ng m c VT S lưư ng Ghi chú
1 Công k thu t Công 1
2 Công lao ng ph thông Công 10
3 Phân bón hoá h c
Urê Kg 2
Supe lân Kg 3
Kali clorua Kg 2
4 Phân chu ng Kg 30
5 Thu c BVTV Kg 0,1
6 Thu c KTST Lít 0,1
7 V t d ng r ti n mau h ng
C cc m ôi 10
C c th Chi c 5
Kéo c t cành Chi c 1

Dây bu c Kg 0,5
8 Năng lư ng i n KW 20
9 nh m u Chi c 5
10. NNH M C KINH T K THU T DUY TRÌ CHĂM SÓC GI NG G C CÂY
HOA C M CHƯ NG (tính cho 1 m u gi ng 5m2/ năm)
(Kèm theo quy t nh s 1345/Q -BNN-TT ngày 16 tháng 5 năm 2007)
STT H ng m c VT S lư ng Ghi chú
1 Công k thu t Công 2
2 Công lao ng ph thông Công 10
3 Phân bón hoá h c
Urê Kg 3
Supe lân Kg 4
Kali clorua Kg 3
4 Phân chu ng Kg 10
5 Thu c BVTV Kg 0,1
6 Thu c KTST Lít 0,1
7 V t d ng r ti n mau h ng
C cc m ôi 10
C c th Chi c 5
Kéo c t cành Chi c 1
Dây bu c Kg 0,5
8 Năng lư ng i n KW 5
9 nh m u Chi c 5
11. NNH M C KINH T K THU T DUY TRÌ C GI NG G C HOA U
DÒNG TRONG KHO L NH (tính cho m u gi ng 5000 c /năm)
(Kèm theo quy t nh s 1345/Q -BNN-TT ngày 16 tháng 5 năm 2007)
STT H ng m c VT S lư ng Ghi chú
1 Công k thu t Công 7
2 Công lao ng ph thông Công 15
3 Thu c x lý, b o qu n
Thu c x lý ra r g 18
Thu c x lý n y m m g 24
Thu c b o qu n g 3,6
4 Giá th x lý kg 8
5 Khay ng c chi c 20
6 Ni lông bao kg 0,8
7 V t d ng r ti n mau h ng
Gang tay ôi 1
Dây bu c Kg 0,2
8 Năng lư ng i n KW 500
9 nh m u Chi c 5
12 . NNH M C KINH T K THU T DUY TRÌ CHĂM SÓC GI NG G C CÂY
HOA NG TI N (tính cho 1 m u gi ng 5m2/năm)
(Kèm theo quy t nh s 1345/Q -BNN-TT ngày 16 tháng 5 năm 2007)
STT H ng m c VT S lư ng Ghi chú
1 Công k thu t Công 6
2 Công lao ng ph thông Công 20
3 Phân bón hoá h c
Urê Kg 3
Supe lân Kg 4
Kali clorua Kg 3
4 Phân chu ng Kg 10
5 Thu c BVTV Kg 0,1
6 Thu c KTST Lít 0,1
7 V t d ng r ti n mau h ng
Quang gánh ôi 1
Cu c x ng Chi c 1
Kéo c t cành Chi c 2
C c th ôi 10
Thùng tư i ôi 1
8 Năng lư ng i n KW 5
9 nh m u Chi c 5
13. NNH M C KINH T K THU T DUY TRÌ M U GI NG G C TRONG
PHÒNG THÍ NGHI M (tính cho 1 m u gi ng 50 bình/năm)
(Kèm theo quy t nh s 1345/Q -BNN-TT ngày 16 tháng 5 năm 2007)
STT H ng m c VT S lư ng Ghi chú
1 Công k thu t Công 10
2 Công lao ng ph thông Công 10
3 Hoá ch t môi trư ng
KNO3 kg 0.1
NH4NO3 kg 0.2
KH2PO4 kg 0.2
MgSO4 kg 0.1
CaCl2 kg 0.1
BA g 0.3
Th ch kg 0.4
IAA g 0.2
IBA g 0.2
NAA g 0.4
Kinitin g 0.3
C n lít 2
4 V t d ng r ti n mau h ng
Bông th m nư c Kg 1
Găng tay ôi 2
5 Năng lư ng i n KW 200
6 nh m u Chi c 10
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản