Quyết định số 1345/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
52
lượt xem
5
download

Quyết định số 1345/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1345/QĐ-BTC về việc tạm thời không thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy và các loại xe tương tự do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1345/QĐ-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1345/Q -BTC Hà N i, ngày 27 tháng 05 năm 2003 QUY T NNH V VI C T M TH I KHÔNG THU PHÍ S D NG Ư NG B I V I XE MÔ TÔ HAI BÁNH, XE MÔ TÔ BA BÁNH, XE G N MÁY VÀ CÁC LO I XE TƯƠNG T B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Pháp l nh Phí và l phí; Căn c Ngh nh s 86/2002/N -CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 c a Chính ph v nhi m v ,quy n h n và trách nhi m qu n lý nhà nư c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 178/CP ngày 28 tháng 10 năm 1994 c a Chính ph v nhi m v ,quy n h n và t ch c b máy c a B Tài chính; Căn c Thông tư s 109/2002/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2002 c a B Tài chính quy nh ch thu,n p và qu n lý s d ng phí s d ng ư ng b ; Sau khi có ý ki n c a B Giao thông v n t i t i Công văn s 718/GTVT-TCKT ngày 03/3/2003 và ngh y ban nhân dân t nh Bình Thu n t i Công văn s 480/UBBT-PPLT ngày 27/02/2003; Theo ngh c a T ng c c trư ng T ng c c Thu , QUY T NNH: i u 1: T m th i không thu phí s d ng ư ng b i v i xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe hai bánh g n máy, xe ba bánh g n máy khi i qua Tr m thu phí Quán Toan – Qu c l 5, Tr m thu phí s 2 – Qu c l 1A cũ (Nam C u u ng), Tr m thu phí Km58 – Qu c l 18 và tr m thu phí Sông Phan (Km 1739 – Qu c l 1A) cho n khi có quy nh m i i u 2: Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3: T ch c, cá nhân thu c i tư ng ph i n p phí, ơn v thu c B Giao thông v n t i giao nhi m v t ch c thu phí t i Tr m thu phí Quán Toan – Qu c l 5, Tr m thu phí ph s 2 – Qu c l 1A cũ (Nam C u u ng), Tr m thu phí Km58 – Qu c l 18 và tr m thu phí Sông Phan (Km 1739 – Qu c l 1A) và các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG B TÀI CHÍNH TH TRƯ NG Trương Chí Trung
Đồng bộ tài khoản