Quyết định số 1348/QĐ-VPCP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
38
lượt xem
3
download

Quyết định số 1348/QĐ-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1348/QĐ-VPCP về việc tặng thưởng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Văn phòng Chính phủ" cho cán bộ, công chức Ban Chỉ đạo Tây Nguyên và Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1348/QĐ-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ***** NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 1348/QĐ-VPCP Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TẶNG THƯỞNG KỶ NIỆM CHƯƠNG "VÌ SỰ NGHIỆP VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ" CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC BAN CHỈ ĐẠO TÂY NGUYÊN VÀ BAN CHỈ ĐẠO TÂY NAM BỘ BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Nghị định số 18/2003/NĐ-CP ngày 20 tháng 02 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Chính phủ; Căn cứ Quyết định số 489/QĐ-TTg ngày 19 tháng 04 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về ngày truyền thống Văn phòng Chính phủ; Căn cứ Quyết định số 06/2001/QĐ-VPCP ngày 14 tháng 06 năm 2001 của Bộ trưởng,Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về ban hành Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Văn phòng Chính phủ"; Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Văn phòng Chính phủ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Văn phòng Chính phủ" cho 20 cán bộ, công chức đang công tác tại Ban Chỉ đạo Tây Nguyên và Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ đã có những đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng Văn phòng Chính phủ (có danh sách kèm theo). Điều 2. Các ông: Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Quản trị-Tài vụ, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM Nơi nhận: - Như Điều 2; - BTCN Nguyễn Xuân Phúc (để b/c); - Website Chính phủ; - Cục QT-TV; Nguyễn Xuân Phúc - Phòng Tài vụ; - Lưu: Văn thư, TCCB (6b), Mạo.37
  2. DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC ĐƯỢC TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG "VÌ SỰ NGHIỆP VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ" (Kèm theo Quyết định số 1348/QĐ-TTg, ngày 16 tháng 11 năm 2007) Năm TT Họ và tên Chức danh, đơn vị công tác Ghi chú sinh Ủy viên TW Đảng, Phó Trưởng Ban 01 Mai Văn Nam 1948 thường trực BCĐ Tây Nguyên 02 Nguyễn Vĩ Hà 1947 Phó Trưởng ban, BCĐ Tây Nguyên 03 Phạm Hồng Sơn 1948 Hàm Vụ trưởng BCĐ Tây Nguyên 04 Trần Đăng Khoa 1948 Vụ trưởng, BCĐ Tây Nguyên 05 Nguyễn Bạn 1952 Vụ trưởng, BCĐ Tây Nguyên 06 Trần Việt Hùng 1960 Chánh Văn phòng BCĐ Tây Nguyên 07 Võ Tấn Tài 1950 Phó Vụ trưởng, BCĐ Tây Nguyên Phó Chánh Văn phòng BCĐ Tây 08 Trịnh Dũng 1962 Nguyên Phó Chánh Văn phòng BCĐ Tây 09 Nguyễn Văn Nam 1964 Nguyên Nguyên Phó trưởng Ban thường trực, 10 Bùi Quang Huy BCĐ Tây Nam Bộ 11 Lưu Phước Lượng Phó Trưởng ban, BCĐ Tây Nam Bộ 12 Lâm Chí Việt Phó Trưởng ban, BCĐ Tây Nam Bộ 13 Nguyễn Sơn Tùng Vụ trưởng, BCĐ Tây Nam Bộ 14 Huỳnh Minh Trạng Vụ trưởng, BCĐ Tây Nam Bộ 15 Phạm Long Vụ trưởng, BCĐ Tây Nam Bộ Vụ trưởng, Chánh Văn phòng, BCĐ 16 Bùi Việt Lâm Tây Nam Bộ Phó Vụ trưởng, Phó Văn phòng BCĐ 17 Hà Hữu Liền Tây Nam Bộ 18 Trần Tuấn Phó Vụ trưởng, BCĐ Tây Nam Bộ 19 Bùi Ngọc Điệp Phó Vụ trưởng, BCĐ Tây Nam Bộ
  3. 20 Trần Hữu Hiệp Phó Vụ trưởng, BCĐ Tây Nam Bộ
Đồng bộ tài khoản