Quyết định số 135/2007/QĐ-UBND

Chia sẻ: lawbmhc8

Quyết định số 135/2007/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về kiến trúc nhà liên kế trong khu đô thị hiện hữu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Quyết định số 135/2007/QĐ-UBND

Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM
THÀNH PH H CHÍ MINH Đ c l p – T do – H nh phúc
***** *******
S : 135/2007/QĐ-UBND TP. H Chí Minh, ngày 08 tháng 12 năm 2007


QUY T Đ NH
BAN HÀNH QUY Đ NH V KI N TRÚC NHÀ LIÊN K TRONG KHU ĐÔ TH HI N H U TRÊN
Đ A BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH
Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH
Căn c Lu t T ch c H i đ ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn c Lu t Xây d ng ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn c Lu t Nhà ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn c Ngh đ nh s 29/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2007 c a Chính ph v qu n lý ki n
trúc đô th ;
Căn c Quy t đ nh s 682/BXD-CSXD ngày 14 tháng 12 năm 1996 c a B trư ng B Xây d ng
ban hành Quy chu n xây d ng Vi t Nam;
Căn c Thông tư s 15/2005/TT-BXD ngày 19 tháng 08 năm 2005 c a B Xây d ng hư ng d n
l p, th m đ nh, phê duy t quy ho ch xây d ng;
Căn c Thông tư s 08/2007/TT-BXD ngày 10 tháng 09 năm 2007 c a B Xây d ng hư ng d n
l p, th m đ nh, phê duy t quy ch qu n lý ki n trúc đô th ;
Căn c Quy t đ nh s 42/2005/QĐ-BXD ngày 29 tháng 11 năm 2005 c a B trư ng B Xây d ng
v vi c ban hành TCXDVN 353:2005 “Nhà liên k - Tiêu chu n thi t k ”;
Xét đ ngh c a S Quy ho ch - Ki n trúc t i Công văn s 4654/SQHKT-QLPTKG ngày 12 tháng
11 năm 2007; Ý ki n th m đ nh c a S Tư pháp t i Công văn s 3521/STP-VB ngày 03 tháng 12
năm 2007,
QUY T Đ NH:
Đi u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t đ nh này Quy đ nh v ki n trúc nhà liên k trong khu đô th
hi n h u trên đ a bàn thành ph H Chí Minh.
Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày, k t ngày ký và thay th Công văn s
3665/UB-QLĐT ngày 27 tháng 9 năm 1997 và Công văn s 2542/CV-UB-QLĐT ngày 02 tháng 7
năm 1999 c a y ban nhân dân thành ph v quy đ nh qu n lý ki n trúc nhà liên k t i thành
ph H Chí Minh.
Đi u 3. Chánh Văn phòng H i đ ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám đ c các S -
ban - ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n - huy n, phư ng - xã, th tr n, Th
trư ng các đơn v và các cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./.


TM. Y BAN NHÂN DÂN
KT. CH T CH
Nơi nh n:
- Như Đi u 3;
PHÓ CH T CH
- C c Ki m tra văn b n-B Tư pháp;
- Đoàn Đ i bi u Qu c h i TP;
- Thư ng tr c Thành y;
- Thư ng tr c HĐND. TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- y ban M t tr n T qu c Vi t Nam TP; Nguy n H u Tín
- Báo, Đài thành ph ;
- VPHĐ-UB: Các PVP;
- Các Phòng Chuyên viên;
- Lưu:VT, (ĐTMT-Tu) H.QUY Ð NH
V KI N TRÚC NHÀ LIÊN K TRONG KHU ĐÔ TH HI N H U TRÊN Đ A BÀN THÀNH PH H
CHÍ MINH
(Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 135/2007/QÐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2007 c a y ban
nhân dân thành ph )
Chương 1:
NH NG QUY Đ NH CHUNG
Đi u 1. M c tiêu
1. Quy đ nh này là m t trong nh ng quy đ nh v qu n lý ki n trúc và quy ho ch xây d ng đô th , có
m c tiêu chung bao g m:
a) T ng bư c c i t o, ch nh trang khu đô th hi n h u theo hư ng phát tri n phù h p v i quy
ho ch xây d ng c a thành ph , trong đi u ki n khu đô th hi n h u có hình thái khu đ t theo d ng
lô ph , v i ki n trúc hi n tr ng ch y u là các lo i nhà liên k , nhà bi t th và m t s lo i công
trình khác xen k .
b) B sung, c th hóa các quy chu n, tiêu chu n nhà nư c v quy h ach, ki n trúc và xây d ng
phù h p v i đi u ki n th c t trong khu đô th hi n h u c i t o.
c) B sung cho các đ án quy ho ch chi ti t xây d ng (1/2000) hi n chưa đ y đ các l p thông tin
v ki n trúc, quy ho ch đ qu n lý xây d ng đ i v i t ng lô đ t, chưa đ y đ n i dung thi t k đô
th .
2. Các m c tiêu c th :
a) Làm cơ s đ l p quy ch qu n lý ki n trúc đô th , l p thi t k đô th , l p thi t k và xây d ng
công trình.
b) Làm cơ s cho các cơ quan qu n lý Nhà nư c phê duy t đ án quy ho ch chi ti t c a các d
án xây d ng, th m tra, th m đ nh thi t k cơ s và c p gi y phép xây d ng đ i v i lo i hình nhà
liên k .
c) Làm cơ s cho vi c phân c p qu n lý và hư ng d n v ki n trúc nhà liên k , giúp cho quá trình
chu n b đ u tư xây d ng đư c th c hi n nhanh chóng, công khai.
d) Cung c p thông tin quy ho ch - ki n trúc cho nhân dân và nhà đ u tư trong quá trình chu n b
đ u tư.
e) Cung c p thông tin làm cơ s cho công tác th m đ nh giá bán nhà, đ t thu c s h u Nhà nư c.
Đi u 2. Ph m vi, đ i tư ng áp d ng
1. Quy đ nh này quy đ nh v ki n trúc nhà liên k trong khu đô th hi n h u trên đ a bàn thành ph .
2. Quy đ nh này không áp d ng đ i v i các trư ng h p sau:
a) Các khu đô th m i đư c quy đ nh t i Ngh đ nh s 02/2006/NĐ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2006
c a Chính ph v vi c ban hành Quy ch khu đô th m i;
b) Các khu đô th m i hình thành trư c Ngh đ nh s 02/2006/NĐ-CP có Ban qu n lý riêng;
c) Các d án khu nhà có quy ho ch chi ti t 1/500 đư c duy t (k c các khu cư xá đã n đ nh v
quy ho ch và có chung h th ng k t c u);
d) Khu v c hi n h u, c i t o đã có thi t k đô th đư c duy t.
2 2
3. Đ i v i công trình xây d ng trên lô đ t l n hơn 500m và không vư t quá 1.000m xây d ng
theo hình th c nhà liên k có th áp d ng Quy đ nh này.
Đi u 3. Gi i thích t ng
1. Nhà liên k : Là lo i nhà riêng, g m các căn h đư c xây d ng li n nhau, thông nhi u t ng
đư c xây d ng sát nhau thành dãy trong nh ng lô đ t n m li n nhau và có chi u r ng nh hơn
nhi u l n so v i chi u sâu (chi u dài) c a nhà, cùng s d ng chung m t h th ng h t ng c a khu
v c đô th (theo TCXDVN 353:2005)
2. Nhà ph liên k (nhà ph ): Là lo i nhà liên k , đư c xây d ng các tr c đư ng ph , khu v c
thương m i, d ch v theo quy ho ch đã đư c duy t. Nhà ph liên k ngoài ch c năng đ còn s
d ng làm c a hàng buôn bán, d ch v văn phòng, nhà tr , khách s n, cơ s s n xu t nh v.v…
(theo TCXDVN 353:2005)
3. Nhà liên k có sân vư n: Là lo i nhà liên k , phía trư c ho c phía sau nhà có m t kho ng
sân vư n n m trong khuôn viên c a m i nhà và kích thư c đư c l y th ng nh t c dãy theo quy
ho ch chi ti t c a khu v c (theo TCXDVN 353:2005).
4. Nhà liên k có kho ng lùi: Là nhà liên k trong khu v c đô th hi n h u c i t o, có kho ng lùi đ i
v i ranh l gi i đư ng xác đ nh theo hi n tr ng ho c b n đ ch gi i xây d ng.
5. Nhà liên k là các lo i nhà liên k , nhà ph liên k , nhà liên k có sân vư n, nhà liên k có
kho ng lùi theo quy đ nh t i kho n 1, 2, 3, 4 Đi u này.
2
6. Lô đ t có di n tích l n: Là lô đ t có di n tích t i thi u 150m và có chi u r ng t i thi u 6,6m, có
th có ngu n g c t nhi u lô đ t nh nhưng đã chuy n như ng ch quy n ho c y quy n cho m t
t ch c, cá nhân đ xây d ng khai thác m t công trình riêng l .
7. H p kh i ki n trúc bên ngoài công trình: Ít nh t hai lô đ t tr lên xây d ng dư i d ng các công
trình riêng l li n k , có thi t k ki n trúc bên ngoài th ng nh t và do cơ quan có th m quy n v
qu n lý quy ho ch - ki n trúc xem xét quy t đ nh.
Đi u 4. Yêu c u chung
1. Khi thi t k xây d ng m i ho c c i t o nhà liên k xen k d c theo đư ng ph ph i hài hòa v i
t ng th ki n trúc tuy n ph và ph i b o đ m m quan riêng c a công trình.
2. Thi t k công trình ph i phù h p v i quy ho ch chung, quy ho ch chi ti t và thi t k đô th khu
v c.
Trư ng h p thi t k đô th đư c duy t c a khu v c có quy đ nh khác ho c c th hơn so v i Quy
đ nh này thì đư c áp d ng các quy đ nh trong thi t k đô th khu v c.
3. Thi t k công trình ph i đ m b o các quy đ nh khác liên quan như an toàn phòng cháy ch a
cháy, môi trư ng, giao thông, các tiêu chu n xây d ng, quy chu n xây d ng… mà Quy đ nh này
không đ c p.
Chương 2:
KI N TRÚC NHÀ LIÊN K
Đi u 5. Yêu c u v ki n trúc
1. Vi c xây d ng m i, c i t o nhà liên k đ m b o s th ng nh t, hài hòa v hình th c, cao đ n n,
chi u cao chu n v trí m t ti n nhà trên t ng đo n ph , tuy n ph ho c khu đô th .
2. Đ i v i các dãy nhà liên k hi n h u có kho ng lùi (ch gi i xây d ng không trùng v i l gi i),
kho ng lùi c a dãy nhà đư c xác đ nh trong thi t k đô th trên t ng đo n ph , tuy n ph ho c khu
đô th . Trư ng h p chưa có thi t k đô th , cơ quan qu n lý quy ho ch có th m quy n c p qu n -
huy n căn c vào hi n tr ng ki n trúc khu v c và tiêu chí hư ng d n kho n 2 Đi u 4 Quy đ nh
này đ quy đ nh v kho ng lùi công trình cho phù h p.
Đi u 6. Di n tích và kích thư c lô đ t xây d ng
2
1. Lô đ t đ chu n đư c áp d ng quy đ nh này là lô đ t có di n tích không nh hơn 36m (theo
TCXD VN 353:2005), có chi u r ng m t ti n và chi u sâu so v i ch gi i xây d ng không nh hơn
3,0m (theo Quy t đ nh s 39/2005/QĐ-TTg ngày 28 tháng 02 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph
v vi c hư ng d n thi hành Đi u 121 Lu t Xây d ng).
2. Các trư ng h p lô đ t có di n tích không đ chu n áp d ng quy đ nh này: đư c xem xét tùy
theo v trí m t ti n đư ng hay trong h m.
2.1. Trư ng h p lô đ t có v trí m t ti n đư ng:
2
a) N u lô đ t có di n tích dư i 15m ho c có chi u r ng m t ti n (ho c chi u sâu so v i ch gi i
xây d ng) nh hơn 3,0m: ch đư c c i t o, s a ch a theo hi n tr ng; không đư c xây d ng m i.
2 2
b) N u lô đ t có di n tích t 15m đ n dư i 36m , có chi u r ng m t ti n và chi u sâu so v i ch
gi i xây d ng t 3,0m tr lên: đư c phép c i t o, s a ch a theo quy mô s t ng hi n h u ho c
xây d ng m i t i đa 2 t ng (có th b trí t ng l ng t i tr t và mái che c u thang t i sân thư ng),
chi u cao không quá 13,4m.
2.2. Trư ng h p lô đ t có v trí trong h m:
2
a) Đ i v i lô đ t hi n h u có di n tích dư i 15m :
- Chi u r ng m t ti n (ho c chi u sâu so v i ch gi i xây d ng) nh hơn 3,0m: ch đư c c i t o,
s a ch a theo hi n tr ng; không đư c xây d ng m i.
- Chi u r ng m t ti n và chi u sâu so v i ch gi i xây d ng t 3,0m tr lên: đư c c i t o, s a
ch a theo hi n tr ng ho c xây m i quy mô 1 t ng (có th b trí t ng l ng t i tr t và mái che c u
thang t i sân thư ng), chi u cao không quá 8,8m.
Lưu ý: Đ i v i các d án gi i t a m i: khuy n khích ch đ u tư có phương án x lý tri t đ , h n
ch phát sinh trư ng h p này.
2 2
b) Đ i v i lô đ t có di n tích t 15m đ n dư i 36m :
- Có chi u r ng (ho c chi u sâu so v i ch gi i xây d ng) nh hơn 2,0m: trư ng h p đã t n t i
đư c phép c i t o, s a ch a theo hi n tr ng;
Lưu ý: Đ i v i các d án gi i t a m i: khuy n khích ch đ u tư có phương án x lý tri t đ , h n
ch phát sinh trư ng h p này.
- Có chi u r ng (ho c chi u sâu so v i ch gi i xây d ng) t 2,0m đ n dư i 3,0m: đư c phép c i
t o, s a ch a theo hi n tr ng ho c xây d ng m i t i đa 2 t ng (có th b trí t ng l ng t i tr t và
mái che c u thang t i sân thư ng), chi u cao không quá 12,2m.
- Có chi u r ng (ho c chi u sâu so v i ch gi i xây d ng) t 3,0m tr lên, ho c có chi u r ng
(ho c chi u sâu so v i ch gi i xây d ng) t 2,0m đ n dư i 3,0m nhưng có đi u ki n h p kh i ki n
trúc bên ngoài: đư c phép c i t o, s a ch a theo hi n tr ng ho c xây d ng m i t i đa 3 t ng (có
th b trí t ng l ng t i tr t và mái che c u thang t i sân thư ng), chi u cao không quá 15,6m.
2
3. Trong các d án nhà thương m i, di n tích t i thi u c a lô đ t xây d ng không nh hơn 50m
và chi u r ng (chi u ngang) lô đ t không nh hơn 5,0m (theo Lu t Nhà năm 2005).
4. Vi c xác đ nh tính ch t c a tr c giao thông (đư ng hay h m) do cơ quan qu n lý ki n trúc quy
ho ch c p qu n - huy n có th m quy n xem xét và l p danh m c c th .
2
Trong trư ng h p lô đ t không đ chu n áp d ng quy đ nh (có di n tích nh hơn 36m ho c chi u
r ng m t ti n ho c chi u sâu so v i ch gi i xây d ng nh hơn 3,0m) có v trí trên tr c đư ng ho c
trong h m, n u có đi u ki n h p kh i ki n trúc bên ngoài ho c khu đ t có chi u dài l n và m r ng
v phía sau s đư c cơ quan qu n lý ki n trúc quy ho ch c p qu n - huy n có th m quy n xem
xét c th .
Đi u 7. M t đ xây d ng
M t đ xây d ng đ i v i nhà liên k áp d ng theo b ng dư i đây:
B ng 1
m2
Di n tích lô đ t ( ) Dư i 50 100 200 300 400 500
Đ i v i qu n n i thành 100 90 85 80 75 70
M t đ XD t i đa
(%) Đ i v i huy n ngo i 100 90 80 70 60 50
thành
Ghi chú:
1. M t đ xây d ng đ i v i huy n ngo i thành đư c xác đ nh theo B ng 5.7.2. M t đ xây d ng t i
đa c a lô đ t xây d ng công trình - Quy chu n Xây d ng Vi t Nam.
2. Trư ng h p xây d ng v i m t đ xây d ng t i đa 100%: ph i có gi i pháp h p lý v thông gió
và chi u sáng t nhiên.
2
3. Đ i v i nhà có di n tích trên 100m , khuy n khích ch a kho ng tr ng phía sau nhà, giáp ranh
đ t v i nhà đ i lưng.
4. Trư ng h p lô đ t ti p giáp 2 đư ng (ho c h m) công c ng tr lên thì MĐXD đư c tăng thêm
2
không quá 5% (tr trư ng h p di n tích lô đ t dư i 50m ).
5. Trư ng h p c n tính di n tích đ t n m gi a c n trên và c n dư i trong b ng 1 thì dùng phương
pháp n i suy, áp d ng theo công th c:
Nb - Na
Nt = Nb - (Ct - Cb).
Ca - Cb
Trong đó:
- Nt : M t đ xây d ng c a khu đ t c n tính;
- Ct : di n tích khu đ t c n tính;
- Ca : di n tích khu đ t c n trên;
- Cb : di n tích khu đ t c n dư i;
- Na : m t đ xây d ng c n trên trong b ng 1 tương ng v i Ca;
- Nb : m t đ xây d ng c n dư i trong b ng 1tương ng v i Cb.
Đi u 8. S t ng và chi u cao nhà liên k
1. Nhà liên k có m t ti n xây d ng giáp l gi i: s t ng và chi u cao ph thu c vào chi u r ng l
gi i đư ng, theo b ng sau:
B ng 2
S t ng c ng S t ng c ng
S t ng c ng
T ng cao thêm n u thu c thêm n u
thêm n u công Cao đ t i đa
Chi u r ng l cơ b n khu v c qu n thu c tr c
trình xây d ng t n n v a hè
gi i L (m) t i đa trung tâm TP đư ng thương
trên lô đ t l n đ n sàn l u 1
(t ng) ho c trung tâm m i-d ch v
(t ng)
c p qu n (t ng) (t ng)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
L ≥ 20 5 +1 +1 +1 7,0m
12 ≤ L
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản