Quyết định số 135/2007/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
169
lượt xem
46
download

Quyết định số 135/2007/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 135/2007/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về kiến trúc nhà liên kế trong khu đô thị hiện hữu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 135/2007/QĐ-UBND

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ MINH Đ c l p – T do – H nh phúc ***** ******* S : 135/2007/QĐ-UBND TP. H Chí Minh, ngày 08 tháng 12 năm 2007 QUY T Đ NH BAN HÀNH QUY Đ NH V KI N TRÚC NHÀ LIÊN K TRONG KHU ĐÔ TH HI N H U TRÊN Đ A BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i đ ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Xây d ng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Nhà ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn c Ngh đ nh s 29/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2007 c a Chính ph v qu n lý ki n trúc đô th ; Căn c Quy t đ nh s 682/BXD-CSXD ngày 14 tháng 12 năm 1996 c a B trư ng B Xây d ng ban hành Quy chu n xây d ng Vi t Nam; Căn c Thông tư s 15/2005/TT-BXD ngày 19 tháng 08 năm 2005 c a B Xây d ng hư ng d n l p, th m đ nh, phê duy t quy ho ch xây d ng; Căn c Thông tư s 08/2007/TT-BXD ngày 10 tháng 09 năm 2007 c a B Xây d ng hư ng d n l p, th m đ nh, phê duy t quy ch qu n lý ki n trúc đô th ; Căn c Quy t đ nh s 42/2005/QĐ-BXD ngày 29 tháng 11 năm 2005 c a B trư ng B Xây d ng v vi c ban hành TCXDVN 353:2005 “Nhà liên k - Tiêu chu n thi t k ”; Xét đ ngh c a S Quy ho ch - Ki n trúc t i Công văn s 4654/SQHKT-QLPTKG ngày 12 tháng 11 năm 2007; Ý ki n th m đ nh c a S Tư pháp t i Công văn s 3521/STP-VB ngày 03 tháng 12 năm 2007, QUY T Đ NH: Đi u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t đ nh này Quy đ nh v ki n trúc nhà liên k trong khu đô th hi n h u trên đ a bàn thành ph H Chí Minh. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày, k t ngày ký và thay th Công văn s 3665/UB-QLĐT ngày 27 tháng 9 năm 1997 và Công văn s 2542/CV-UB-QLĐT ngày 02 tháng 7 năm 1999 c a y ban nhân dân thành ph v quy đ nh qu n lý ki n trúc nhà liên k t i thành ph H Chí Minh. Đi u 3. Chánh Văn phòng H i đ ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám đ c các S - ban - ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n - huy n, phư ng - xã, th tr n, Th trư ng các đơn v và các cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH T CH Nơi nh n: - Như Đi u 3; PHÓ CH T CH - C c Ki m tra văn b n-B Tư pháp; - Đoàn Đ i bi u Qu c h i TP; - Thư ng tr c Thành y; - Thư ng tr c HĐND. TP; - TTUB: CT, các PCT; - y ban M t tr n T qu c Vi t Nam TP; Nguy n H u Tín - Báo, Đài thành ph ; - VPHĐ-UB: Các PVP; - Các Phòng Chuyên viên; - Lưu:VT, (ĐTMT-Tu) H. QUY Ð NH V KI N TRÚC NHÀ LIÊN K TRONG KHU ĐÔ TH HI N H U TRÊN Đ A BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 135/2007/QÐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2007 c a y ban nhân dân thành ph ) Chương 1:
 2. NH NG QUY Đ NH CHUNG Đi u 1. M c tiêu 1. Quy đ nh này là m t trong nh ng quy đ nh v qu n lý ki n trúc và quy ho ch xây d ng đô th , có m c tiêu chung bao g m: a) T ng bư c c i t o, ch nh trang khu đô th hi n h u theo hư ng phát tri n phù h p v i quy ho ch xây d ng c a thành ph , trong đi u ki n khu đô th hi n h u có hình thái khu đ t theo d ng lô ph , v i ki n trúc hi n tr ng ch y u là các lo i nhà liên k , nhà bi t th và m t s lo i công trình khác xen k . b) B sung, c th hóa các quy chu n, tiêu chu n nhà nư c v quy h ach, ki n trúc và xây d ng phù h p v i đi u ki n th c t trong khu đô th hi n h u c i t o. c) B sung cho các đ án quy ho ch chi ti t xây d ng (1/2000) hi n chưa đ y đ các l p thông tin v ki n trúc, quy ho ch đ qu n lý xây d ng đ i v i t ng lô đ t, chưa đ y đ n i dung thi t k đô th . 2. Các m c tiêu c th : a) Làm cơ s đ l p quy ch qu n lý ki n trúc đô th , l p thi t k đô th , l p thi t k và xây d ng công trình. b) Làm cơ s cho các cơ quan qu n lý Nhà nư c phê duy t đ án quy ho ch chi ti t c a các d án xây d ng, th m tra, th m đ nh thi t k cơ s và c p gi y phép xây d ng đ i v i lo i hình nhà liên k . c) Làm cơ s cho vi c phân c p qu n lý và hư ng d n v ki n trúc nhà liên k , giúp cho quá trình chu n b đ u tư xây d ng đư c th c hi n nhanh chóng, công khai. d) Cung c p thông tin quy ho ch - ki n trúc cho nhân dân và nhà đ u tư trong quá trình chu n b đ u tư. e) Cung c p thông tin làm cơ s cho công tác th m đ nh giá bán nhà, đ t thu c s h u Nhà nư c. Đi u 2. Ph m vi, đ i tư ng áp d ng 1. Quy đ nh này quy đ nh v ki n trúc nhà liên k trong khu đô th hi n h u trên đ a bàn thành ph . 2. Quy đ nh này không áp d ng đ i v i các trư ng h p sau: a) Các khu đô th m i đư c quy đ nh t i Ngh đ nh s 02/2006/NĐ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2006 c a Chính ph v vi c ban hành Quy ch khu đô th m i; b) Các khu đô th m i hình thành trư c Ngh đ nh s 02/2006/NĐ-CP có Ban qu n lý riêng; c) Các d án khu nhà có quy ho ch chi ti t 1/500 đư c duy t (k c các khu cư xá đã n đ nh v quy ho ch và có chung h th ng k t c u); d) Khu v c hi n h u, c i t o đã có thi t k đô th đư c duy t. 2 2 3. Đ i v i công trình xây d ng trên lô đ t l n hơn 500m và không vư t quá 1.000m xây d ng theo hình th c nhà liên k có th áp d ng Quy đ nh này. Đi u 3. Gi i thích t ng 1. Nhà liên k : Là lo i nhà riêng, g m các căn h đư c xây d ng li n nhau, thông nhi u t ng đư c xây d ng sát nhau thành dãy trong nh ng lô đ t n m li n nhau và có chi u r ng nh hơn nhi u l n so v i chi u sâu (chi u dài) c a nhà, cùng s d ng chung m t h th ng h t ng c a khu v c đô th (theo TCXDVN 353:2005) 2. Nhà ph liên k (nhà ph ): Là lo i nhà liên k , đư c xây d ng các tr c đư ng ph , khu v c thương m i, d ch v theo quy ho ch đã đư c duy t. Nhà ph liên k ngoài ch c năng đ còn s d ng làm c a hàng buôn bán, d ch v văn phòng, nhà tr , khách s n, cơ s s n xu t nh v.v… (theo TCXDVN 353:2005) 3. Nhà liên k có sân vư n: Là lo i nhà liên k , phía trư c ho c phía sau nhà có m t kho ng sân vư n n m trong khuôn viên c a m i nhà và kích thư c đư c l y th ng nh t c dãy theo quy ho ch chi ti t c a khu v c (theo TCXDVN 353:2005). 4. Nhà liên k có kho ng lùi: Là nhà liên k trong khu v c đô th hi n h u c i t o, có kho ng lùi đ i v i ranh l gi i đư ng xác đ nh theo hi n tr ng ho c b n đ ch gi i xây d ng. 5. Nhà liên k là các lo i nhà liên k , nhà ph liên k , nhà liên k có sân vư n, nhà liên k có kho ng lùi theo quy đ nh t i kho n 1, 2, 3, 4 Đi u này.
 3. 2 6. Lô đ t có di n tích l n: Là lô đ t có di n tích t i thi u 150m và có chi u r ng t i thi u 6,6m, có th có ngu n g c t nhi u lô đ t nh nhưng đã chuy n như ng ch quy n ho c y quy n cho m t t ch c, cá nhân đ xây d ng khai thác m t công trình riêng l . 7. H p kh i ki n trúc bên ngoài công trình: Ít nh t hai lô đ t tr lên xây d ng dư i d ng các công trình riêng l li n k , có thi t k ki n trúc bên ngoài th ng nh t và do cơ quan có th m quy n v qu n lý quy ho ch - ki n trúc xem xét quy t đ nh. Đi u 4. Yêu c u chung 1. Khi thi t k xây d ng m i ho c c i t o nhà liên k xen k d c theo đư ng ph ph i hài hòa v i t ng th ki n trúc tuy n ph và ph i b o đ m m quan riêng c a công trình. 2. Thi t k công trình ph i phù h p v i quy ho ch chung, quy ho ch chi ti t và thi t k đô th khu v c. Trư ng h p thi t k đô th đư c duy t c a khu v c có quy đ nh khác ho c c th hơn so v i Quy đ nh này thì đư c áp d ng các quy đ nh trong thi t k đô th khu v c. 3. Thi t k công trình ph i đ m b o các quy đ nh khác liên quan như an toàn phòng cháy ch a cháy, môi trư ng, giao thông, các tiêu chu n xây d ng, quy chu n xây d ng… mà Quy đ nh này không đ c p. Chương 2: KI N TRÚC NHÀ LIÊN K Đi u 5. Yêu c u v ki n trúc 1. Vi c xây d ng m i, c i t o nhà liên k đ m b o s th ng nh t, hài hòa v hình th c, cao đ n n, chi u cao chu n v trí m t ti n nhà trên t ng đo n ph , tuy n ph ho c khu đô th . 2. Đ i v i các dãy nhà liên k hi n h u có kho ng lùi (ch gi i xây d ng không trùng v i l gi i), kho ng lùi c a dãy nhà đư c xác đ nh trong thi t k đô th trên t ng đo n ph , tuy n ph ho c khu đô th . Trư ng h p chưa có thi t k đô th , cơ quan qu n lý quy ho ch có th m quy n c p qu n - huy n căn c vào hi n tr ng ki n trúc khu v c và tiêu chí hư ng d n kho n 2 Đi u 4 Quy đ nh này đ quy đ nh v kho ng lùi công trình cho phù h p. Đi u 6. Di n tích và kích thư c lô đ t xây d ng 2 1. Lô đ t đ chu n đư c áp d ng quy đ nh này là lô đ t có di n tích không nh hơn 36m (theo TCXD VN 353:2005), có chi u r ng m t ti n và chi u sâu so v i ch gi i xây d ng không nh hơn 3,0m (theo Quy t đ nh s 39/2005/QĐ-TTg ngày 28 tháng 02 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph v vi c hư ng d n thi hành Đi u 121 Lu t Xây d ng). 2. Các trư ng h p lô đ t có di n tích không đ chu n áp d ng quy đ nh này: đư c xem xét tùy theo v trí m t ti n đư ng hay trong h m. 2.1. Trư ng h p lô đ t có v trí m t ti n đư ng: 2 a) N u lô đ t có di n tích dư i 15m ho c có chi u r ng m t ti n (ho c chi u sâu so v i ch gi i xây d ng) nh hơn 3,0m: ch đư c c i t o, s a ch a theo hi n tr ng; không đư c xây d ng m i. 2 2 b) N u lô đ t có di n tích t 15m đ n dư i 36m , có chi u r ng m t ti n và chi u sâu so v i ch gi i xây d ng t 3,0m tr lên: đư c phép c i t o, s a ch a theo quy mô s t ng hi n h u ho c xây d ng m i t i đa 2 t ng (có th b trí t ng l ng t i tr t và mái che c u thang t i sân thư ng), chi u cao không quá 13,4m. 2.2. Trư ng h p lô đ t có v trí trong h m: 2 a) Đ i v i lô đ t hi n h u có di n tích dư i 15m : - Chi u r ng m t ti n (ho c chi u sâu so v i ch gi i xây d ng) nh hơn 3,0m: ch đư c c i t o, s a ch a theo hi n tr ng; không đư c xây d ng m i. - Chi u r ng m t ti n và chi u sâu so v i ch gi i xây d ng t 3,0m tr lên: đư c c i t o, s a ch a theo hi n tr ng ho c xây m i quy mô 1 t ng (có th b trí t ng l ng t i tr t và mái che c u thang t i sân thư ng), chi u cao không quá 8,8m. Lưu ý: Đ i v i các d án gi i t a m i: khuy n khích ch đ u tư có phương án x lý tri t đ , h n ch phát sinh trư ng h p này. 2 2 b) Đ i v i lô đ t có di n tích t 15m đ n dư i 36m :
 4. - Có chi u r ng (ho c chi u sâu so v i ch gi i xây d ng) nh hơn 2,0m: trư ng h p đã t n t i đư c phép c i t o, s a ch a theo hi n tr ng; Lưu ý: Đ i v i các d án gi i t a m i: khuy n khích ch đ u tư có phương án x lý tri t đ , h n ch phát sinh trư ng h p này. - Có chi u r ng (ho c chi u sâu so v i ch gi i xây d ng) t 2,0m đ n dư i 3,0m: đư c phép c i t o, s a ch a theo hi n tr ng ho c xây d ng m i t i đa 2 t ng (có th b trí t ng l ng t i tr t và mái che c u thang t i sân thư ng), chi u cao không quá 12,2m. - Có chi u r ng (ho c chi u sâu so v i ch gi i xây d ng) t 3,0m tr lên, ho c có chi u r ng (ho c chi u sâu so v i ch gi i xây d ng) t 2,0m đ n dư i 3,0m nhưng có đi u ki n h p kh i ki n trúc bên ngoài: đư c phép c i t o, s a ch a theo hi n tr ng ho c xây d ng m i t i đa 3 t ng (có th b trí t ng l ng t i tr t và mái che c u thang t i sân thư ng), chi u cao không quá 15,6m. 2 3. Trong các d án nhà thương m i, di n tích t i thi u c a lô đ t xây d ng không nh hơn 50m và chi u r ng (chi u ngang) lô đ t không nh hơn 5,0m (theo Lu t Nhà năm 2005). 4. Vi c xác đ nh tính ch t c a tr c giao thông (đư ng hay h m) do cơ quan qu n lý ki n trúc quy ho ch c p qu n - huy n có th m quy n xem xét và l p danh m c c th . 2 Trong trư ng h p lô đ t không đ chu n áp d ng quy đ nh (có di n tích nh hơn 36m ho c chi u r ng m t ti n ho c chi u sâu so v i ch gi i xây d ng nh hơn 3,0m) có v trí trên tr c đư ng ho c trong h m, n u có đi u ki n h p kh i ki n trúc bên ngoài ho c khu đ t có chi u dài l n và m r ng v phía sau s đư c cơ quan qu n lý ki n trúc quy ho ch c p qu n - huy n có th m quy n xem xét c th . Đi u 7. M t đ xây d ng M t đ xây d ng đ i v i nhà liên k áp d ng theo b ng dư i đây: B ng 1 m2 Di n tích lô đ t ( ) Dư i 50 100 200 300 400 500 Đ i v i qu n n i thành 100 90 85 80 75 70 M t đ XD t i đa (%) Đ i v i huy n ngo i 100 90 80 70 60 50 thành Ghi chú: 1. M t đ xây d ng đ i v i huy n ngo i thành đư c xác đ nh theo B ng 5.7.2. M t đ xây d ng t i đa c a lô đ t xây d ng công trình - Quy chu n Xây d ng Vi t Nam. 2. Trư ng h p xây d ng v i m t đ xây d ng t i đa 100%: ph i có gi i pháp h p lý v thông gió và chi u sáng t nhiên. 2 3. Đ i v i nhà có di n tích trên 100m , khuy n khích ch a kho ng tr ng phía sau nhà, giáp ranh đ t v i nhà đ i lưng. 4. Trư ng h p lô đ t ti p giáp 2 đư ng (ho c h m) công c ng tr lên thì MĐXD đư c tăng thêm 2 không quá 5% (tr trư ng h p di n tích lô đ t dư i 50m ). 5. Trư ng h p c n tính di n tích đ t n m gi a c n trên và c n dư i trong b ng 1 thì dùng phương pháp n i suy, áp d ng theo công th c: Nb - Na Nt = Nb - (Ct - Cb). Ca - Cb Trong đó: - Nt : M t đ xây d ng c a khu đ t c n tính; - Ct : di n tích khu đ t c n tính; - Ca : di n tích khu đ t c n trên; - Cb : di n tích khu đ t c n dư i; - Na : m t đ xây d ng c n trên trong b ng 1 tương ng v i Ca; - Nb : m t đ xây d ng c n dư i trong b ng 1tương ng v i Cb. Đi u 8. S t ng và chi u cao nhà liên k
 5. 1. Nhà liên k có m t ti n xây d ng giáp l gi i: s t ng và chi u cao ph thu c vào chi u r ng l gi i đư ng, theo b ng sau: B ng 2 S t ng c ng S t ng c ng S t ng c ng T ng cao thêm n u thu c thêm n u thêm n u công Cao đ t i đa Chi u r ng l cơ b n khu v c qu n thu c tr c trình xây d ng t n n v a hè gi i L (m) t i đa trung tâm TP đư ng thương trên lô đ t l n đ n sàn l u 1 (t ng) ho c trung tâm m i-d ch v (t ng) c p qu n (t ng) (t ng) (1) (2) (3) (4) (5) (6) L ≥ 20 5 +1 +1 +1 7,0m 12 ≤ L
 6. Quy mô t i đa 5 t ng: Quy mô t i đa 6 t ng: Quy mô t i đa 7 t ng: Quy mô t i đa 8 t ng: Khi không có các y u Khi có 1 trong 3 y u t Khi có 2 trong 3 y u Khi có c 3 y u t t tăng t ng cao tăng t ng cao sau đây: t tăng t ng cao sau tăng t ng cao sau đây: đây: (i) Thu c khu v c qu n trung tâm TP ho c trung (i) Thu c khu v c (i) Thu c khu v c tâm c p qu n; qu n trung tâm TP qu n trung tâm TP ho c trung tâm c p ho c trung tâm c p (ii) Trên tr c đư ng qu n; qu n; thương m i d ch v ; (ii) Trên tr c đư ng (ii) Trên tr c đư ng (iii) Lô đ t l n. thương m i d ch v ; thương m i d ch v ; (iii) Lô đ t l n. (iii) Lô đ t l n. Hình minh h a đ i v i đư ng có l gi i t 12m đ n dư i 20m Quy mô t i đa 4 Quy mô t i đa 5 t ng: Quy mô t i đa 5 t ng t ng: (t ng 5 có kho ng lùi): Khi có 1 trong 2 y u t Khi không có các tăng t ng cao sau đây: Khi có y u t tăng t ng y u t tăng t ng cao là xây d ng trên lô (i) Thu c khu v c qu n cao đ t l n. trung tâm TP ho c trung tâm c p qu n; (ii) Trên tr c đư ng thương m i d ch v ;
 7. Quy mô t i đa 6 t ng: Quy mô t i đa 6 t ng Quy mô t i đa 7 t ng (t ng 6 có kho ng lùi): (t ng 7 có kho ng lùi): Khi có c 2 y u t tăng t ng cao sau đây: Khi xây d ng trên lô đ t Khi có c 3 y u t l n đ ng th i có 1 trong tăng t ng cao sau (i) Thu c khu v c qu n 2 y u t khác tăng t ng đây: trung tâm TP ho c trung cao sau đây: tâm c p qu n; (i) Thu c khu v c (i) Thu c khu v c qu n qu n trung tâm TP (ii) Trên tr c đư ng trung tâm TP ho c ho c trung tâm c p thương m i d ch v ; trung tâm c p qu n; qu n; (ii) Trên tr c đư ng (ii) Trên tr c đư ng thương m i d ch v ; thương m i d ch v ; (iii) Lô đ t l n. Hình minh h a đ i v i đư ng có l gi i t 6m đ n dư i 12m Quy mô t i đa 4 t ng: Quy mô t i đa 5 t ng: Quy mô t i đa 5 t ng Quy mô t i đa 6 t ng (t ng 5 có kho ng (t ng 6 có kho ng lùi): Khi không có các y u Khi v trí xây d ng lùi): t tăng t ng cao thu c khu v c qu n Khi xây d ng trên lô đ t trung tâm TP ho c Khi có y u t tăng l n có v trí thu c khu trung tâm c p qu n t ng cao là xây d ng v c qu n trung tâm TP trên lô đ t l n. ho c trung tâm c p qu n; Hình minh h a đ i v i đư ng có l gi i nh hơn 6m
 8. Quy mô t i đa 3 t ng: Quy mô t i đa 4 t ng (t ng 4 có kho ng lùi): Khi không có các y u Khi v trí xây d ng thu c khu v c qu n trung tâm TP ho c trung tâm c p t tăng t ng cao qu n B ng 3: Cao đ chu n v trí ch gi i xây d ng Chi u r ng Chi u cao Cao đ chu n v trí ch gi i xây d ng t i t ng cao t i đa (m) l gi i L (m) t ng tr t t i T ng 3 T ng 4 T ng 5 T ng 6 T ng 7 T ng 8 đa (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) L ≥ 20 7,0m - - 21,6 25,0 28,4 31,8 12 ≤ L
 9. e) Tùy theo th lo i công trình, đ cao các t ng bên trên căn c theo tiêu chu n quy ph m (tính theo cao đ sàn). 2. Nhà liên k có kho ng lùi: a) Nhà liên k có kho ng lùi đư c xác đ nh trong nh ng trư ng h p sau đây: - Kho ng lùi đã đư c xác đ nh trong b n đ quy ho ch ch gi i xây d ng ho c thi t k đô th trong quy ho ch chi ti t xây d ng. - Trên m t đo n ph n u có t i thi u 5 căn hi n h u có kho ng lùi thì cơ quan có th m quy n v qu n lý quy ho ch - ki n trúc xem xét xác đ nh kho ng lùi chung cho toàn đo n ph . Trong trư ng h p các kho ng lùi hi n h u không th ng nh t, kho ng lùi chung đư c xác đ nh b ng tr s trung bình c a các kho ng lùi hi n h u, n u là s l thì làm tròn đ n 0,5m. b) Tr trư ng h p có quy đ nh riêng c a khu v c v kh ng ch không gian t ng cao, t ng cao nhà liên k có kho ng lùi đư c xác đ nh theo t ng cao t i đa c a nhà xây sát ranh l gi i trên đư ng có l gi i tương ng đư c quy đ nh B ng 2 kho n 1 Đi u 8. Các t ng l u có kho ng lùi th ng nh t theo kho ng lùi chung c a dãy nhà liên k . 3. Nhà liên k có sân vư n: a) N i dung này ch áp d ng cho các d án khu dân cư xây d ng m i (TL 1/500) trong khu v c đô th hi n h u có b trí hình th c nhà liên k có sân vư n. b) Đ i v i các dãy nhà liên k có sân vư n đư c xây d ng m i, s t ng, chi u cao và kho ng lùi ph thu c vào chi u r ng l gi i, kho ng lùi so v i l gi i, theo b ng sau: B ng 4 Kho ng lùi t i thi u so S t ng t i đa Cao đ chu n v trí Chi u r ng l gi i L (m) v i l gi i (m) (t ng) t ng cao t i đa L ≥20 4,5 5 21,6 12 ≤ L < 20 4,0 4 18,2 6 ≤ L < 12 3,0 4 18,2 L
 10. 6≤ L
 11. Hình minh h a - N u chi u r ng lô đ t hi n h u l n hơn 3,0m quay v phía đư ng có l gi i l n hơn: các ch tiêu quy ho ch ki n trúc đư c xác đ nh theo quy đ nh đ i v i đư ng có l gi i l n hơn. S t ng đư c xây sát l gi i v phía đư ng l gi i nh hơn đư c xác đ nh tương đ ng v i dãy nhà phía đư ng l gi i nh hơn; các t ng phía trên có kho ng lùi t i thi u 3,5m v phía trong. Hình minh h a M t c t A-A Đi u 9. Dàn hoa, c u thang trên sân thư ng Ngoài s t ng cao đư c quy đ nh t i B ng 2 Đi u 8 Quy đ nh này, trên ph n sân thư ng đư c b trí dàn hoa, ô mái che c u thang, theo quy đ nh như sau: a) Dàn hoa, mái che c u thang có chi u cao t i đa 3m (tính t sàn sân thư ng). b) Di n tích ph n mái che c u thang không đư c l n hơn 1/2 di n tích sàn sân thư ng và ph i b trí có sân trư c, sân sau. Kho ng lùi phía trư c cách v trí m t ti n sàn sân thư ng t i thi u 4m; kho ng lùi phía sau cách ranh đ t m t h u t i thi u 2m. Trư ng h p b trí mái che thang là mái d c thì có th b trí không có kho ng lùi phía sau, nhưng ph i t ch c mái d c đ v phía sau, cao đ mái t i v trí ranh đ t m t h u không quá 1,1m. Đi u 10. T ng l ng t i tr t 1. T ng l ng ch đư c b trí t i t ng tr t công trình. 2. Di n tích xây d ng c a t ng l ng không quá 80% di n tích xây d ng t ng tr t. Đi u 11. T ng h m Trư ng h p công trình có t ng h m, ph i đ m b o theo quy đ nh sau: 1. Ph n n i c a t ng h m (tính đ n sàn t ng tr t) không quá 1,2m so v i cao đ v a hè hi n h u n đ nh. 2. V trí đư ng xu ng t ng h m (ram d c) cách ranh l gi i t i thi u 3m.
 12. 3. Đ i v i nhà liên k có m t ti n xây d ng giáp v i đư ng có l gi i nh hơn 6m, không thi t k t ng h m có l i lên xu ng dành cho ôtô ti p c n tr c ti p v i đư ng. Đi u 12. Ban công, ô văng 1. Đ vươn c a ban công, ô văng nhô ra trên không gian l gi i ph thu c vào chi u r ng c a l gi i, căn c QCXD VN, c th như sau: B ng 5. Chi u r ng l gi i L (m) Đ vươn t i đa (m) L
 13. 5. Trư ng h p đư ng (ho c h m) có h th ng đư ng dây đi n đi n i có quy đ nh hành lang an toàn, vi c cho phép xây d ng ô văng, ban công ph i b o đ m các quy đ nh v hành lang an toàn đ i v i h th ng đư ng dây đi n. Đi u 13. L p đ t các thi t b các m t bên và sân thư ng nhà liên k Ngoài ph n k t c u - ki n trúc chính, có th b trí l p đ t các thi t b đi n cơ các m t bên (hông, sau hay trư c), sân thư ng hay mái che c u thang nhà liên k n u đ m b o các yêu c u sau: 1. Các thi t b đi n cơ gia d ng như ăng-ten truy n hình, máy đi u hòa, thi t b thu năng lư ng m t tr i, b n nư c đư c phép l p đ t trong ph m vi ranh đ t, v trí ít gây nh hư ng m quan đô th và các nhà k c n (nh t là tác đ ng nhi t). 2. Các thi t b đi n cơ chuyên d ng như thi t b thu nh n tín hi u v tinh, tr m phát sóng vi n thông đư c phép l p đ t trong ph m vi ranh đ t, v trí ít gây nh hư ng m quan đô th và các nhà k c n nhưng ph i đ m b o các quy đ nh chuyên ngành và đư c cho phép b i cơ quan qu n lý có th m quy n theo quy đ nh. Đi u 14. Kho ng lùi t i t ng tr t công trình nhà liên k trong các tr c đư ng thương m i - d ch v 1. T i các tr c đư ng thương m i - d ch v , nhà liên k xây d ng sát v i l gi i đư c thi t k có kho ng lùi t i t ng tr t, nh m tăng thêm di n tích công c ng và ti p c n d ch v thương m i. 2. Kho ng lùi t i m t ti n t ng tr t tùy thu c vào quy ho ch chi ti t xây d ng và thi t k đô th và r ng t i thi u 3m so v i ranh l gi i. 3. Trong kho ng lùi này không đư c xây các v t ki n trúc khác (b c c p, tư ng ngăn) ngo i tr c t đ k t c u sát l gi i. 4. Cao đ m t n n ph n di n tích kho ng lùi b ng cao đ v a hè hi n h u n đ nh. Hình minh h a Đi u 15. Chi u dài c a dãy nhà liên k 1. N i dung này áp d ng cho các d án khu dân cư xây d ng m i (t l 1/500) trong khu v c đô th hi n h u có b trí hình th c nhà liên k . 2. Trong các d án này, chi u dài c a dãy nhà liên k t i đa không quá 80m. Trư ng h p b c c các lô đ t dài hơn 80m c n có kho ng ng t quãng t i thi u 4m cho dãy nhà. Như v y, m i lô đ t hai bên v trí ng t quãng ph i có chi u r ng t i thi u 7m, trong đó dành cho kho ng ng t quãng t i thi u 2m.
 14. Hình minh h a Đi u 16. Hành lang k thu t gi a hai dãy nhà liên k 1. N i dung này áp d ng cho các d án khu dân cư xây d ng m i (t l 1/500) trong khu v c đô th hi n h u có b trí hình th c nhà liên k . 2. Trư ng h p b trí các dãy nhà liên k nhi u l p (đ u lưng ho c 2 bên hông), ph i t ch c hành lang k thu t nh m b trí thu n l i cho các h th ng h t ng k thu t đô th c a khu v c. 3. Chi u r ng c a hành lang k thu t t i thi u 2m và b trí ngoài các lô đ t xây d ng ti p c n. Hình minh h a Chương 3: M TS QUY Đ NH KHÁC V KI N TRÚC Đi u 17. V t góc giao l 1. Đ đ m b o an toàn và t m nhìn cho các phương ti n giao thông, các ngôi nhà n m giáp giao l ph i tuân th các quy đ nh trong B ng 6. B ng 6. S TT Góc c t giao nhau v i l gi i Kích thư c v t góc (m) O 1 0-30 20 x 20 O O 2 30 -40 15 x 15 O O 3 40 -50 12 x 12 O O 4 50 -60 10 x 10
 15. O O 5 60 -80 07 x 07 O O 6 80 -110 04 x 04 O O 7 110 -140 03 x 03 O O 8 140 -160 02 x 02 O O 9 160 -200 00 x 00 Ghi chú: a) T i giao l gi a các đư ng h m có l gi i l n hơn 4m ho c gi a h m chính v i đư ng ph ph i th c hi n v t góc theo quy đ nh (b ng 50% so v i quy đ nh cho đư ng ph theo Quy chu n xây d ng đã ban hành). Không v t góc đ i v i các h m có l gi i t 4m tr xu ng v i các đư ng h m khác và công trình xây d ng c i t o, nâng c p ho c xây d ng m i ph i bo tròn c nh t ng tr t và l u trên v i bán kính R = 1m đ gi m m c đ nh hư ng đ n lưu thông. o o b) Đ i v i góc c t 80 -110 gi a 2 đư ng ph : áp d ng kích thư c v t góc 4x4m theo TCXD 353:2005. Kích thư c v t góc t i góc c t giao nhau v i l Kích thư c v t góc t i góc c t nhau nhau v i 0 0 gi i nh hơn 45 l gi i l n hơn ho c b ng 45 Kích thư c v t góc t i góc c t giao nhau v i Kích thư c v t góc t i góc c t nhau nhau 0 0 l gi i l n hơn 135 v i l gi i nh hơn ho c b ng 135 0 Kích thư c v t góc t i góc c t giao nhau v i l gi i l n hơn 135 Đi u 18. Đ i v i tư ng rào Tr trư ng h p có yêu c u đ c bi t, tư ng rào ph i có hình th c ki n trúc thoáng nh , m quan và th ng nh t theo quy đ nh c a t ng khu v c và tuân th yêu c u sau:
 16. 1. Chi u cao t i đa c a tư ng rào 2,6 m (tính t m t v a hè hi n h u n đ nh t i đ a đi m xây d ng). 2. Ph n tư ng rào trông ra đư ng ph và h m t đ cao 0,6m tr lên ph i thi t k tr ng thoáng. Ph n tr ng thoáng này t i thi u chi m 60% di n tích m t ph ng đ ng c a tư ng rào. Đi u 19. Màu s c công trình 1. M t ngoài nhà (m t ti n, m t bên) không s d ng các màu nóng (như đ , đen), màu chói (như vàng, cam) trên toàn b m t ti n nhà. 2. Không s d ng g ch lát màu t i, có đ bóng cao đ ph trên toàn b m t ti n nhà. 3. Không s d ng v t li u có đ ph n quang quá 70% trên toàn b m t ti n nhà. Chương 4: T CH C TH C HI N Đi u 20. V áp d ng Quy đ nh này đ i v i các khu v c đô th hi n h u đã có quy ho ch chi ti t 1. Đ i v i các khu v c đã có quy ho ch chi ti t đư c duy t trư c khi Quy đ nh này ban hành, y ban nhân dân qu n - huy n c n xác đ nh b ng văn b n các khu v c trung tâm c p qu n, các tr c đư ng thương m i - d ch v c a qu n - huy n và danh m c các đư ng và h m (liên quan đ n gi i quy t xây d ng đ i v i các lô đ t nh ) đ làm cơ s áp d ng Quy đ nh. N i dung này c n đư c c p nh t vào nhi m v đi u ch nh quy ho ch chi ti t khi có s đi u ch nh. Trong quá trình xác đ nh các khu v c trung tâm, tr c đư ng thương m i -d ch v , c n xem xét đánh giá t l di n tích khu v c trung tâm phù h p, gi i h n trong các khu v c có đ đi u ki n v v trí, đ ng l c phát tri n và kh năng đáp ng h t ng cho khu v c. 2. Đ i v i các d án nhà trong khu đô th hi n h u và có quy ho ch chi ti t 1/500 đư c duy t trư c khi Quy đ nh này đư c ban hành (k c các khu cư xá đã n đ nh v quy ho ch và có chung h th ng k t c u): trư ng h p mu n áp d ng Quy đ nh này đ qu n lý ki n trúc xây d ng c n l p đi u ch nh quy ho ch chi ti t (1/500) trình cơ quan có th m quy n th m đ nh và phê duy t l i theo quy đ nh. Đi u 21. V th c hi n quy ho ch chi ti t đ i v i các khu v c đô th hi n h u chưa có quy ho ch chi ti t 1. Đ i v i các khu đô th hi n h u chưa có quy ho ch chi ti t đư c duy t, Quy đ nh này có th đư c s d ng t m th i đ n đ nh cu c s ng ngư i dân nhưng c n đư c xem xét t ng trư ng h p c th . 2. Đ i v i các khu v c chưa có quy ho ch chi ti t đư c duy t, Quy đ nh này không thay th cho quy ho ch chi ti t. y ban nhân dân qu n - huy n có trách nhi m nhanh chóng ti n hành l p, th m đ nh và phê duy t quy ho ch chi ti t đ vi c áp d ng Quy đ nh có cơ s và phù h p đ nh hư ng phát tri n lâu dài. 3. Khi l p quy ho ch chi ti t các khu v c này, y ban nhân dân qu n -huy n c n xác đ nh trong đ án các khu v c trung tâm c p qu n, các tr c đư ng thương m i - d ch v c a qu n - huy n, đ ng th i l p b ng danh m c các đư ng và h m (liên quan đ n gi i quy t xây d ng đ i v i các lô đ t nh ) đ làm cơ s áp d ng Quy đ nh. Đi u 22. V th c hi n thi t k đô th và quy ch qu n lý ki n trúc đô th 1. Quy đ nh này có th đư c s d ng như hư ng d n cơ b n cho n i dung thi t k đô th ho c quy ch qu n lý ki n trúc đô th (đ i v i đ i tư ng nhà liên k ) t i m t s khu v c, m t s tuy n đư ng đ c bi t (do qu n - huy n ho c thành ph xác đ nh) ho c trong các d án quy ho ch chi ti t xây d ng đô th . 2. N i dung thi t k đô th ho c quy ch qu n lý ki n trúc đô th (đ i v i đ i tư ng nhà liên k ) c n mang tính c th hơn căn c vào đi u ki n đ c thù v hi n tr ng ho c đ nh hư ng phát tri n đ a phương. 3. Sau khi đư c th m đ nh và phê duy t theo trình t quy đ nh, n i dung thi t k đô th ho c quy ch qu n lý ki n trúc đô th có tính pháp lý cao hơn n i dung Quy đ nh này. Đi u 23. V tiêu chu n thi t k đ i v i các ch c năng s d ng khác nhau c a nhà liên k Quy đ nh này ch giúp cung c p các ch tiêu cơ b n v quy mô, hình th c ki n trúc bên ngoài và m t đ xây d ng công trình (nhà liên k ). Cơ quan có th m quy n v c p phép xây d ng (ho c th m đ nh thi t k cơ s ) có trách
 17. nhi m ki m tra các tiêu chu n thi t k (v phòng cháy, ch a cháy, an toàn thoát n n, chi ti t thi t k …) phù h p v i ch c năng c th c a công trình (như nhà hay nhà k t h p văn phòng hay ch làm văn phòng…). Đi u 24. Đi u kho n thi hành 1. S Quy ho ch - Ki n trúc hư ng d n y ban nhân dân qu n - huy n v chuyên môn trong trư ng h p có vư ng m c do tính ch t đ c thù c a đ a phương v hi n tr ng ho c đ nh hư ng phát tri n. 2. Đ i v i các công trình có ch c năng đ c bi t (như giáo d c, y t , tôn giáo…) xen k trong khu đô th hi n h u xây theo hình th c nhà liên k , y ban nhân dân qu n - huy n (ho c S Xây d ng) xem xét hư ng d n theo Quy đ nh này, đ ng th i đ m b o các quy đ nh c a pháp lu t có liên quan. 3. Giao S Quy ho ch - Ki n trúc tham mưu, giúp y ban nhân dân thành ph tri n khai th c hi n Quy đ nh này. Trong quá trình th c hi n, S Quy ho ch - Ki n trúc t p h p nh ng khó khăn, vư ng m c và đ xu t y ban nhân dân thành ph xem xét, ch đ o./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH T CH PHÓ CH T CH Nguy n H u Tín PH L C 1. CÁC TÀI LI U THAM KH O * Quy chu n xây d ng Vi t Nam (t p I - có hi u l c t ngày 01 tháng 01 năm 1997) - B ng 5.7.2: v m t đ xây d ng (m t đ thu n, netto) t i đa c a lô đ t xây d ng công trình (di n 2 2 tích đ t t dư i 50m đ n 500m ). - B ng 7.3.1: v kích thư c t i thi u c a lô đ t xây d ng nhà gia đình. - B ng 7.4.1: v đ vươn c a ban công, mái đua, ô văng. - B ng 7.6.1: v kho ng lùi t i thi u c a bi t th . - Đi u 7.7: v kh ng ch chi u cao. * Tiêu chu n thi t k nhà liên k TCXDVN 353:2005 - Đi u 4 - Quy đ nh chung: + Kho n 4.3: khu v c không cho phép xây nhà liên k . + Kho n 4.5: kích thư c sân vư n t i thi u c a nhà liên k có sân vư n. - Đi u 5 - Yêu c u v quy ho ch: + Kho n 5.1: yêu c u v lô đ t xây d ng. + Kho n 5.3: yêu c u v kho ng lùi. + Kho n 5.4: yêu c u v t m nhìn. + Kho n 5.5: yêu c u v kho ng cách. + Kho n 5.6: yêu c u v chi u cao (t i đa 6 t ng - t i đa 4 t ng trong h m < 6m - áp d ng h n 0 tuy n 45 ). - Đi u 6 - Yêu c u v ki n trúc: + Kho n 6.4: các lo i không gian ch c năng nhà liên k . + Đi u 6.5.4: B ng 3 “đ vươn c a ban công”. + Đi u 6.5.6: hàng rào và c ng.
 18. * Lu t Nhà ngày 29 tháng 11 năm 2005: - Đi u 40 v tiêu chu n thi t k nhà thương m i. * Các quy đ nh v ki n trúc t i các văn b n s 3665/UB-QLĐT ngày 27 tháng 9 năm 1997 và văn b n s 2542/CV-UB-QLĐT ngày 02 tháng 7 năm 1999 c a y ban nhân dân thành ph , m t s nghiên c u v qu n lý ki n trúc trư c đây c a Ki n trúc sư Trư ng thành ph , S Quy ho ch - Ki n trúc… PH L C 2. PHÂN VÙNG ĐÔ TH 1. Qu n trung tâm n i thành: 1, 3, 4, 5, 10, Phú Nhu n, Bình Th nh. 2. Qu n n i thành: 2, 6, 7, 8, 9, 11, 12, Gò V p, Tân Bình, Th Đ c, Tân Phú, Bình Tân. 3. Huy n ngo i thành: Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè, C Chi, C n Gi . 4. Khu v c trung tâm c p qu n đư c xác đ nh trong quy ho ch chung, quy ho ch chi ti t ho c do y ban nhân dân thành ph , y ban nhân dân qu n, S Quy ho ch - Ki n trúc xác đ nh trên b n đ và văn b n. PH L C 3. XÁC Đ NH ĐO N, TUY N ĐƯ NG THƯƠNG M I - D CH V Đo n, tuy n đư ng thương m i - d ch v : đư c xác đ nh trong quy ho ch chung, quy ho ch chi ti t ho c do y ban nhân dân thành ph , y ban nhân dân qu n - huy n, S Quy ho ch - Ki n trúc xác đ nh trên b n đ ho c b ng văn b n theo các tiêu chí sau: • Thu c khu v c trung tâm thành ph , trung tâm qu n - huy n ho c là tr c giao thông quan tr ng n i li n các trung tâm khu v c; • Hi n tr ng ho c đ nh hư ng phát tri n kinh t - xã h i là tr c đư ng t p trung nhi u các ho t đ ng thương m i - d ch v m t ti n đư ng; • Chi u r ng lòng đư ng đ m b o làn xe ôtô đ u và lưu thông, có v a hè đ r ng đ đ u xe máy và ngư i đi b lưu thông (tr trư ng h p tuy n đi b thương m i đư c xác đ nh c th b i c p có th m quy n)./.
Đồng bộ tài khoản