Quyết định số 135/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
101
lượt xem
2
download

Quyết định số 135/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 135/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 135/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 135/Q -TTg Hà N i, ngày 03 tháng 3 năm 1998 QUY T NNH V VI C THÀNH L P BAN CH O TH C HI N D ÁN U TƯ XÂY D NG LÀNG VĂN HOÁ - DU LNCH CÁC DÂN T C VI T NAM TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c i u l qu n lý u tư và xây d ng, ban hành kèm theo Ngh nh s 42/CP ngày 16 tháng 7 năm 1996 và Ngh nh s 92/CP ngày 23 tháng 8 năm 1997 c a Chính ph ; Căn c Quy t nh s 667/TTg ngày 21 tháng 8 năm 1997 c a Th tư ng Chính ph phê duy t Quy ho ch t ng th Làng Văn hoá - Du l ch các dân t c Vi t Nam; Xét ngh c a B trư ng B Văn hoá - Thông tin (Công văn s 3701/TC-CV ngày 14/11/1997 và Công văn s 4423/TC-CV ngày 19/12/1997), QUY T NNH: i u 1. Thành l p Ban Ch o th c hi n D án u tư xây d ng Làng Văn hoá - Du l ch các dân t c Vi t Nam g m nh ng thành viên sau ây: 1. ng chí Nguy n Khoa i m, B trư ng B Văn hoá - Thông tin, Trư ng ban ch o, 2. ng chí Vi Tr ng Toán, Th trư ng B Văn hoá - Thông tin, Phó trư ng ban thư ng tr c Ban ch o, 3. ng chí Nguy n T n V n, Th trư ng B Xây d ng, Phó trư ng ban Ban ch o, 4. ng chí Phan Quang Trung, Th trư ng B K ho ch và u tư, U viên, 6. ng chí Tào H u Phùng, Th trư ng B Tài chính, U viên, 7. ng chí Ph m Khôi Nguyên, Th trư ng B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng, U viên. 8. ng chí Nguy n Văn ng, Th trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, U viên, 9. ng chí Lê H u T ng, Phó Giám c Trung tâm Khoa h c Xã h i và Nhân văn qu c gia, U viên,
  2. 10. ng chí Vũ Tu n C nh, Phó T ng c c trư ng T ng c c Du l ch, U viên, 11. ng chí Hoàng Thanh C n, Phó ch t ch U ban nhân dân t nh Hà Tây, U viên, 12. ng chí Nông Qu c Ch n, Ch t ch H i Văn h c ngh thu t các dân t c thi u s Vi t Nam, U viên, 13. ng chí Ph m Mai Hùng, Phó Ch t ch H i Khoa h c l ch s Vi t Nam, U viên, 14. ng chí Hoàng o Kính, U viên oàn ch t ch H i ki n trúc sư Vi t Nam, U viên, 15. ng chí Hoàng c Toàn, Ch nhi m i u hành d án kiêm Giám c Ban Qu n lý d án xây d ng Làng Văn hoá - Du l ch các dân t c Vi t Nam, U viên. i u 2. Ban ch o có nh ng nhi m v c th sau: 1. Làm tư v n cho Th tư ng Chính ph . Ch o t p h p nh ng sáng ki n, kinh nghi m, tài li u, tư li u trong nư c và nư c ngoài làm căn c khoa h c cho vi c xây d ng các d án kh thi c a t ng khu ch c năng. 2. Ch o Ban qu n lý d án l p các quy ho ch chi ti t, các d án kh thi c a các phân khu ch c năng, các công trình thành ph n, tham gia ý ki n trư c khi trình duy t theo nh ng quy nh hi n hành v u tư và xây d ng. 3. Phê duy t, ôn c, ki m tra chương trình, k ho ch, nhi m v tri n khai th c hi n d án hàng năm và t ng giai o n c a Ban Qu n lý d án. 4. Ch o vi c thuê các t ch c, cá nhân tư v n, các chuyên gia trong nư c, nư c ngoài; ch o công tác nghiên c u khoa h c, ào t o cán b , chuyên gia cho qu n lý và t ch c các ho t ng c a Làng Văn hoá - Du l ch các dân t c Vi t Nam. 5. Ch o vi c tìm, phát hi n, gi i thi u và xem xét các i tác, v n ng các ngu n v n khác ngoài ngu n v n t ngân sách nhà nư c h p tác, liên doanh, u tư xây d ng công trình này. 6. Ph i h p v i các B , ngành Trung ương, t nh Hà Tây và các t nh, thành ph , các dân t c trong c nư c ch o vi c xây d ng và t ch c các ho t ng c a Làng Văn hoá - Du l ch các dân t c Vi t Nam. i u 3. Kinh phí ho t ng c a Ban Ch o ư c trích ra t t ng kinh phí u tư th c hi n D án u tư xây d ng Làng Văn hoá - Du l ch các dân t c Vi t Nam. i u 4. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. i u 5. B trư ng B Văn hoá - Thông tin, các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có liên quan và các ng chí có tên t i i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này.
  3. Ph m Gia Khiêm ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản