Quyết định số 1350/2005/QĐ-BTS

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
47
lượt xem
2
download

Quyết định số 1350/2005/QĐ-BTS

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1350/2005/QĐ-BTS về việc ban hành kế hoạch hành động khẩn cấp phòng chống dịch cúm gia cầm và đại dịch cúm ở người trong ngành thủy sản do Bộ Thủy sản ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1350/2005/QĐ-BTS

  1. B THU S N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1350/2005/Q -BTS Hà N i, ngày 24 tháng 11 năm 2005 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH K HO CH HÀNH NG KH N C P PHÒNG CH NG DNCH CÚM GIA C M VÀ I DNCH CÚM NGƯ I TRONG NGÀNH TH Y S N B TRƯ NG B TH Y S N Căn c Ngh nh s 43/2003/N -CP ngày 02 tháng 05 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c b máy c a B Th y s n; Căn c Ch th s 53-CT/TW ngày 28/10/2005 c a Ban Bí thư Trung ương ng v tri n khai các bi n pháp c p bách ngăn ch n d ch Cúm A (H5N1) và i d ch cúm ngư i; Căn c Ngh quy t s 15/2005/NQ-CP ngày 04/11/2005 c a Chính ph v các bi n pháp c p bách ngăn ch n d ch cúm gia c m (H5N1) và i d ch cúm A (H5N1) ngư i; Căn c Ch th s 34/2005/CT-TTg ngày 15/10/2005 c Th tư ng Chính ph “V vi c t p trung s c tri n khai th c hi n ng b , có hi u qu k ho ch hành ng kh n c p phòng ch ng khi x y ra d ch cúm gia c m (H5N1) và i d ch cúm ngư i; Căn c Quy t nh s 1267/Q -BTS ngày 02/11/2005 c a B trư ng B Th y s n v v thành l p Ban công tác phòng ch n d ch cúm gia c m và i d ch cúm ngư i c a B Th y s n; Theo ngh c a C c trư ng C c Qu n lý Ch t lư ng, An toàn V sinh và Thú y Th y s n; QUY T NNH i u 1. Ban hành k ho ch hành ng khNn c p phòng ch ng d ch cúm gia c m và i d ch cúm ngư i, trong các cơ quan hành chính, s nghi p ơn v s n xu t kinh doanh th y s n và c ng ng ngư i làm ngh cá trên ph m vi c nư c. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành t ngày ký. i u 3. Th trư ng các V , C c, Thanh tra, Văn phòng B , Th trư ng các ơn v hành chính s nghi p, Giám c các doanh nghi p tr c thu c B , Giám c các S Th y s n, S Nông nghi p và PTNT có qu n lý th y s n và các t ch c cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG KIÊM TRƯ NG BAN CÔNG TÁC PHÒNG CH NG DNCH CÚM GIA C M VÀ I DNCH CÚM NGƯ I
  2. B TH Y S N Nguy n Vi t Th ng K HO CH HÀNH NG KH N C P PHÒNG, CH N DNCH CÚM GIA C M VÀ I DNCH CÚM NGƯ I TRONG NGÀNH TH Y S N (Ban hành kèm theo Quy t nh s 1350/Q -BTS ngày 24 tháng 11 năm 2005) Hi n nay, d ch cúm gia c m v i tác nhân gây b nh là virus H5N1 ã xu t hi n t i 18 t nh, thành ph trên c nư c. ã phát hi n m t s trư ng h p b m c b nh cúm do virus H5N1 ngư i và tình hình ang ti p t c di n bi n ph c t p. ch ng i phó v i d ch b nh, v i tinh th n n l c cao nh t, góp ph n ph i h p v i các B , Ngành có liên quan ngăn ch n có hi u qu d ch cúm gia c m (H5N1) nh m ngăn ng a i d ch cúm ngư i. Ban công tác phòng ch ng d ch cúm gia c m và i d ch cúm ngư i c a B Th y s n thông báo K ho ch hành ng khNn c p phòng, ch ng d ch cúm gia c m và i d ch cúm ngư i trong các t ch c, ơn v s n xu t kinh doanh, và làng xã làm ngh cá trên ph m vi c nư c như sau: A. M C TIÊU C A K HO CH 1. T ch c th c hi n t t các ho t ng khNn c p phòng, ch ng d ch cúm gia c m và i d ch cúm ngư i, theo k ho ch chung c a Ban ch o Qu c gia phòng, ch ng d ch cúm gia c m và i d ch cúm ngư i và ph i h p v i các cơ quan liên quan trong vi c tri n khai ng b các ho t ng phòng, ch ng d ch. 2. Xây d ng và t ch c tri n khai k ho ch h tr th c hi n các bi n pháp c nh báo, ngăn ng a s lây truy n d ch b nh cúm gia c m và i d ch cúm ngư i, các bi n pháp khoanh vùng, cách ly, x lý d p d ch, b o v s c kho c ng ng khi x y ra i d ch cúm. 3. Ny m nh ho t ng s n xu t, kinh doanh th c phNm th y s n tiêu dùng n i a, góp ph n gi m b t khó khăn do thi u h t th c phNm gia c m th y c m và bình n giá c th c phNm cho nhân dân. 4. Ph i h p kh ng ch ô nhi m và tham gia làm v sinh hoàn nguyên môi trư ng sau i d ch. B. N I DUNG C A K HO CH I. Giai o n 1: D ch cúm ã x y ra trên gia c m, th y c m. ã phát hi n ngư i ni m vu rút cúm. Nhưng chưa có hi n tư ng lây truy n gi a ngư i sang ngư i khi ti p xúc
  3. g n (tương ng v i pha 1,2,3 theo phân lo i c a WHO). Các bi n pháp dư i ây c n tri n khai. 1. Ban công tác phòng ch ng d ch cúm gia c m và i d ch cúm ngư i c a B Th y s n (thành l p theo Quy t nh s 1267Q -BTS ngày 02/11/2005 c a B trư ng B Th y s n – sau ây g i t t là Ban công tác). C c Qu n lý Ch t lư ng, An toàn v sinh và Thú y th y s n (NAFIQAVED) là ơn v thư ng tr c giúp Ban công tác phòng ch ng d ch cúm gia c m và i d ch cúm ngư i c a B Th y s n. Ban Công tác có trách nhi m: a) T ch c tri n khai các nhi m v theo s phân công c a Ban Ch o qu c gia phòng, ch ng d ch cúm gia c m (sau ây g i t t là Ban Ch i Qu c gia) trong c ng ng dân cư nói chung, và c ng ng dân cư làm ngh th y s n nói riêng. b) Xây d ng các phương án ph i h p ng phó ngăn ch n i d ch, ph i h p ho t ng giám sát, c nh báo nh m s m phát hi n d ch b nh can thi p k p th i, hi u qu và kh ng ch lan r ng. c) Ch o các S Th y s n, S Nông nghi p và PTNT có qu n lý th y s n, các Trung tâm Ki m tra Ch t lư ng, An toàn v sinh & Thú y th y s n vùng, các Vi n NCNTTS và Trung tâm Quan tr c c nh báo môi trư ng và D ch b nh th y s n, ph i h p cùng các S , Ban, Ngành liên quan th c hi n các ho t ng tuyên truy n, giám sát, c nh báo v m i nguy d ch b nh t i a phâong; Khi có yêu c u, s n sàng tham gia các ho t ng tác nghi p k thu t trong chNn oán, xét nghi m vi rút H5N1, công tác kh trùng tiêu c t i vùng x y ra d ch. d) xu t v i B trư ng ch o phát tri n công tác nuôi tr ng, ánh b t và ch bi n th y s n, ph c v nhu c u tiêu dùng trong nư c thay th s thi u h t th c phNm gia c m. 2. C c Qu n lý Ch t lương, An toàn v sinh & Thú y th y s n (NAFIQAVED) – ơn v thư ng tr c c a Ban Công tác c a B có trách nhi m: a) Làm u m i ti p nh n thông tin t Ban Ch o qu c gia, các B , Ngành, a phương và các t ch c qu c t ph i h p các ho t ng khNn c p trong phòng ch ng d ch. b) Ch ng ph i h p v i các cơ quan, t ch c có liên quan xây d ng k ho ch các hành ng chi ti t phòng, ch ng d ch cúm gia c m và i d ch cúm ngư i và t ch c ph bi n tri n khai k ho ch này trong ph m vi toàn ngành th y s n. c) ôn c các S Th y s n, S Nông nghi p và PTNT có qu n lý th y s n, các Trung tâm Ki m tra Ch t lư ng, An toàn v sinh & Thú y th y s n vùng, các Trung tâm Quan tr c c nh báo môi trư ng và D ch b nh th y s n, các cơ quan Ch t lư ng, An toàn v sinh & Thú y th y s n t nh, thành ph tham gia ho t ng c nh báo, phát hi n s m nh m bao vây, tiêu di t d ch, ki m soát v n chuy n, ki m d ch và gi t m gia c m theo s phân công.
  4. d) nh kỳ 2 tu n/1 l n báo cáo B trư ng, Ban Công tác c a B và Ban Ch o Qu c gia v tình hình tri n khai th c hi n k ho ch ch ng d ch cúm gia c m và i d ch cúm ngư i trong ngành th y s n. e) Ph i h p v i Văn phòng B , Trung tâm Tin h c B Th y s n, T p chí Th y s n, Công oàn Th y s n Vi t Nam t ch c công tác tuyên truy n và nâng cao nh n th c v nguy cơ, tác h i, bi n pháp phòng ch ng d ch cúm gia c m và ngăn ng a b nh lây lan sang ngư i, cho toàn th lao ng ngh cá c a ngành. th c hi n nhi m v , C c Qu n ly Ch t lư ng, ATVS & TYTS c n thành l p t thư ng tr c công tác phòng ch ng d ch cúm gia c m và i d ch cúm ngư i c a B Th y s n, thông báo danh sách các thành viên nhóm thư ng tr c kièm theo s i n tho i, s FAX n các ơn v , t ch c và cá nhân có liên quan liên h . 3. Các S Th y s n, S Nông nghi p & PTNT có qu n lý th y s n có trách nhi m: a) Thành l p Ban công tác phòng ch ng d ch cúm gia c m và i d ch cúm ngư i do 1 ng chí Lãnh o S làm trư ng Ban (trong ó cơ quan Ch t lư ng, An toàn v sinh & Thú y th y s n t nh, thành ph làm thư ng tr c) làm u m i c p nh t, cung c p thông tin k p th i v tình hình phát sinh d ch b nh cúm gia c m và d ch cúm ngư i t i a phương nói chung, trong các h gia ình, các cơ s s n xu t kinh doanh th y s n nói riêng báo cáo v Ban Ch o phòng ch ng d ch cúm gia c m và i d ch cúm ngư i c a t nh, thành ph và Ban Công tác c a B . b) Xây d ng các phương án ph i h p v i các S , Ban, Ngành có liên quan trong ho t ng ki m soát, phòng ch ng d ch b nh t i a phương nói chung, phòng ch ng d ch b nh trong các làng xã làm ngh cá, các cơ quan và cơ s s n xu t kinh doanh th y s n nói riêng. ChuNn b ngu n l c, phương ti n và thi t b tham gia phòng ch ng d ch khi ư c yêu c u. c bi t là vi c th c hi n phòng ch ng d ch b nh x y ra t i các h gia ình, các cơ quan, ơn v và cơ s s n xu t kinh doanh th y s n. c) Ph bi n r ng rãi cho các cơ s s n xu t gi ng, cơ s chăn nuôi th y s n không s d ng phân gia c m tươi, th c phNm gia c m tươi (còn ch a m m b nh cúm gia c m) s d ng trong nuôi th y s n, nh m tránh m m b nh lây lan vào ngư i tr c ti p ti p xúc v i các s n phNm ó. d) Hư ng d n, ng viên các cơ s s n xu t kinh doanh th y s n tăng cư ng s n xu t s n phNm th y s n ph c v nhu c u tiêu dùng n i a, nh m bù p s thi u h t th c phNm gia c m, góp ph n bình n giá c sinh ho t t i a phương. e) nh kỳ ngày 15 cà 30 hàng tháng, báo cáo tình hình d ch cúm gia c m và d ch cúm ngư i t i a phương v Ban Ch o c a t nh, thành ph và Ban Công tác c a B ; và báo cáo t xu t trong trư ng h p có d ch cúm x y ra trên ngư i. 4. Các C c, V , Văn phòng và các ơn v s nghi p tr c thu c B , Doanh nghi p tr c thu c B có trách nhi m: a) Tuyên truy n ph bi n cho cán b , nhân viên t ng ơn v v nguy cơ và tác h i c a d ch cúm gia c m, i d ch cúm ngư i, và ng viên m i ngư i t giác ch p hành
  5. các bi n pháp pòng, ch ng theo hư ng d n c a Ban Ch o phòng ch ng d ch cúm gia c m a phương. b) Thành l p t phòng, ch ng d ch cúm gia c m và d ch cúm ngư i, ph i h p v i các t ch c Công oàn, oàn thanh niên, giám sát vi c ch p hành tiêm v c xin phòng d ch ho c tiêu hu gia c m m c b nh. Theo dõi phát hi n s m ngư i nghi m c b nh cúm, ng th i truy tìm nguyên nhân và nơi nhi m b nh th c hi n các bi n pháp cách ly, kh trùng, tiêu c nh m ngăn ng a d ch b nh lây lan. c) Báo cáo k p th i các trư ng h p phát sinh d ch gia c m m i, c bi t là các trư ng h p ngư i b phát hi n m c b nh cúm v Ban Ch o c a a phương và Ban Công tác c a B . 5. Trung tâm Tin h c, T p chí Th y s n, Công oàn th y s n Vi t Nam, các T ch c xã h i ngh cá có trách nhi m: a) Thông tin y , chính xác và k p th i t i các ơn v và nhân dân lao ng ngh cá trong c nư c v nguy cơ và tác h i c a d ch cúm gia c m và i d ch cúm ngư i, hư ng d n các bi n pháp phòng tránh cho nhân dân lao ng ngh cá trong c nư c. b) Ph bi n chương trình hành ng c a Ban Công tác phòng ch ng d ch cúm gia c m và i d ch cúm ngư i c a B Th y s n n các ơn v có liên quan. Phát hi n nh ng ơn v và cá nhân có thành tích trong tri n khai ch ng d ch ng viên, khen thư ng k p th i. II. Giai o n 2: Gi nh d ch cúm gia c m ã lây lan t ngư i sang ngư i, nhưng mang tính a phương, kh năng thích ng c a vi rút trên ngư i tăng lên, nhưng chưa có d u hi u phát tri n thành i d ch (tương ng v i pha 4, 5 theo phân lo i c a WHO) 1. Ban công tác phòng, ch ng d ch cúm gia c m và i d ch cúm ngư i c a B Th y s n có trách nhi m: a) Căn c vào hư ng d n c a Ban Ch o Qu c gia, xây d ng chương trình hành ng tương ng. b) Thi t l p ch tr c thư ng xuyên 24/24h và ư ng dây nóng k t n i thông tin v i Ban Ch o qu c gia, các B , Ngành và Các a phương có ơn v tr c thu c B . c) Thành l p các i công tác s n sàng i n vùng có d ch lây lan t ngư i sang ngư i tr c ti p tham gia ho t ng phòng d ch và d p t t d ch. d) Huy ng và i u ph i l c lư ng, phương ti n t i a phương tham gia th c hi n các ho t ng bao vây, cách ly vùng d ch và x lý d p d ch, x lý môi trư ng t i các khu v c có d ch và các vùng ph c n. e) Ch o các ơn v tr c thu c B Th y s n, các S Th y s n, S Nông nghi p và PTNT có qu n lý th y s n, các Trung tâm Ki m tra Ch t lư ng, An toàn v sinh & Thú y th y s n, các Trung tâm quan tr c c nh báo môi trư ng và d ch b nh th y s n, ph i h p cùng v i các cơ quan ch trì phòng ch ng d ch t i a phương trong vi c
  6. ki m tra, phát hi n s m m i nguy bùng phát i d ch, tham gia các ho t ng ch ng d ch theo s ch o, phân công c a Ban công tác và Ban phòng ch ng d ch t i a phương. 2. Cơ quan thư ng tr c c a Ban công tác phòng ch ng d ch cúm gia c m và i d ch cúm ngư i c a B (NAFIQAVED) có trách nhi m: a) nh kỳ 3 ngày/1 l n báo cáo tình hình d ch b nh và k t qu phòng ch ng v Ban ch o Qu c gia, B trư ng và Ban công tác c a B . b) Ph bi n thông tin v quy mô d ch b nh, m c thi t h i và các s c môi trư ng do d ch b nh gây ra và ch o các ho t ng phòng ch ng cho các ơn v liên quan. c) Ch o các i công tác ph i h p th c hi n các ho t ng bao vây d ch, d p d ch và kh trùng tiêu c theo s ch o, phân công c a Ban công tác. 3. Các ơn v tr c thu c B Th y s n tham gia h tr các ho t ng ki m soát, ngăn ch n d ch b nh, ki m tra vi c tuân th các quy nh giám sát, c nh báo và phòng ch ng d ch b nh t i các a phương theo s phân công c a Ban công tác và Ban ch o phòng ch ng d ch t i a phương. 4. S Th y s n, S Nông nghi p và PTNT có qu n lý th y s n, Cơ quan Ch t lư ng, An toàn & Thú y th y s n a phương th c hi n các nhi m v : a) Làm u m i thông tin c a ư ng dây nóng v tình hình phát sinh d c b nh và d p d ch t i các cơ s s n xu t kinh doanh th y s n a phương, thư ng xuyên c p nh t, báo cáo và ph bi n thông tin v quy mô, m c d ch b nh, m c thi t h i và các s c môi trư ng do d ch b nh gây ra t i a phương. b) Ph i h p v i các ơn v liên quan tham gia giám sát d ch b nh, ki m soát d ch theo úng quy nh bao g m kh trùng, tiêu c v sinh chu ng tr i các khu chăn nuôi t p trung, gi t m , kinh doanh gia c m, khu v c mai táng và h gia ình. III. Giai o n 3: Gi nh b nh cúm lây lan t ngư i sang ngư i trên di n r ng (tương ng pha 6: giai o n i d ch theo phân lo i c a WHO) 1. Trách nhi m c a Ban công tác và cơ quan thư ng tr c c a Ban công tác (NAFIQAVED): a) Duy trì ch tr c liên t c 24/24h, duy trì ư ng dây nóng 24/24h hàng ngày báo cáo di n bi n c a d ch cúm gia c m và ngư i cho B trư ng, Ban ch o qu c gia và Th tư ng Chính ph ch o gi i quy t. b) Huy ng toàn b l c lư ng c a B , h th ng cơ quan chuyên ngành Th y s n a phương và các i c nhi m ph i h p v i Ban ch o qu c gia tri n khai, giám sát, th c hi n ng b các ho t ng khNn c p b o v s c kho c ng ng, nh m gi m thi u thi t h i v ngư i.
  7. c) T ch c các oàn công tác i ki m tra ôn c, rà soát các ho t ng tham gia phòng ch ng d ch, b o v s c kho c ng ng c a các ơn v tr c thu c, c bi t là t i các vùng có d ch lây lan t ngư i sang ngư i. 2. Các S Th y s n, S Nông nghi p & PTNT có qu n lý t y s n có trách nhi m: a) Huy ng l c lư ng t i a tham gia th c hi n các ho t ng khNn c p v bao vây, cách ly, x lý d p d ch t i các khu v c có d ch x y ra nh m gi m thi u thi t h i. b) Hàng ngày báo cáo tình hình di n bi n c a d ch và k t qu ho t ng nh m ngăn ch n d ch b nh v Ban ch o c p t nh và Ban công tác c a B . VI. Giai o n 4: Sau i d ch 1. Ba công tác c a B có trách nhi m: a) Theo k ho ch chung c a Ban ch o qu c gia tri n khai công tác t ng k t ánh giá quá trình tri n khai và k t qu phòng ch ng và d p d ch cúm gia c m và i d ch cúm ngư i báo cáo B trư ng và Chính ph . b) T ch c t ng k t, rút kinh nghi m và xây d ng k ho ch ng phó trong trư ng h p d ch tái phát. 2. Cơ quan thư ng tr c c a Ban công tác (NAFIQAVED) th c hi n các nhi m v : a) Theo ch o c a Ban công tác c a B , hư ng d n các ơn v trong ngành th c hi n công tác t ng k t ho t ng phòng ch ng d ch th i gian qua, t ng h p làm báo cáo trình Ban ch o qu c gia, B trư ng và Ban công tác. b) Ph i h p v i các ơn v liên quan th ng kê hoá ch t, thi t b ã s d ng và còn l i, l p k ho ch b o qu n, b sung và s d ng trong trư ng h p d ch b nh tái phát. c) Ph i h p v i các ơn v liên quan hư ng d n, ch o th c hi n các ho t ng v sinh, làm s ch và hoàn nguyên môi trư ng t i khu v c ô nhi m. 3. S Th y s n, S Nông nghi p & PTNT có qu n lý th y s n có nhi m v : a) Ph i h p ánh giá hi n tr ng môi trư ng a phương sau i d ch, l p k ho ch tham gia v sinh làm s ch và ph c h i môi trư ng t i khu v c ô nhi m. b) Tri n khai k ho ch chuNn b s n sàng ng phó khi d ch b nh tái phát. C. T CH C TH C HI N I. Phân công th c hi n 1. C c Qu n lý Ch t lư ng, An toàn v sinh & Thú y th y s n (NAFIQAVED) có trách nhi m:
  8. a) Ki m tra, giám sát tình hình th c hi n các n i dung c a K ho ch khNn c p phòng ch ng d ch cúm gia c m và i d ch cúm ngư i theo s phân công và nh kỳ theo quy nh phòng ch ng d ch b nh t ng giai o n, báo cáo Ban công tác c a B . b) C p nh t thông tin thư ng xuyên, ph i h p v i văn phòng B , v i Trung tâm Tin h c c a B , T p chí Th y s n ph bi n các quy trình, hư ng d n k thu t phòng ch ng, x lý d ch b nh cho các ơn v cơ s trong toàn ngành. c) D trù kinh phí cho các ho t ng c a Ban công tác, ho t ng ào t o k thu t xét nghi m vi rút cúm gia c m, các chi phí cho phòng ch ng d ch trình B xem xét và chuNn b s n sàng ón nh n thi t b , hoá ch t, b o h lao ng ư c trang b tham gia phòng ch ng d ch. 2. Các ơn v thu c B : a) V K ho ch – Tài chính có trách nhi m hư ng d n các ơn v l p d toán kinh phí phòng ch ng d ch (trong trư ng h p có các kho n chi l n, vư t quá kh năng chi trong ngân sách c a ơn v cà c a B Th y s n) trình lãnh o B báo cáo Th tư ng Chính ph phê duy t. b) Các C c, V và ơn v tr c thu c B liên quan có trách nhi m ph i h p th c hi n các nhi m v trong K ho ch và theo s phân công c a Ban công tác. 3. Các S qu n lý th y s n, S Nông nghi p & PTNT có qu n lý th y s n có trách nhi m: a) Ph i h p v i Ban công tác c a B và a phương t ch c tri n khai th c hi n nhi m v theo K ho ch. b) T ch c ch o các Cơ quan ch t lư ng và thú y th y s n tr c thu c tri n khai th c hi n k ho ch hành ng khNn c p phòng, ch ng d ch cúm gia c m và i d ch cúm ngư i. c) Ph i h p v i các S , Ban, Ngành liên quan a phương. T ch c th c hi n theo phân công c a Ban ch o phòng ch ng d ch cúm gia c m c p t nh, thành ph , c a Ban công tác c a B Th y s n và c ngư i tham gia các ho t ng giám sát, phòng ch ng d ch b nh khi có yêu c u. d) Th c hi n vi c báo cáo v tình hình và k t qu ho t ng cho Ban ch o c p t nh và thư ng tr c Ban công tác c a B v tình hình d ch b nh t i a phương theo xu t quy nh tương ng v i c p và giai o n. II. Ti n th c hi n 1. Các ho t ng tri n khai th c hi n giai o n 1 càng s m càng t t ph i hoàn thành trư c ngày 15 tháng 12 năm 2005. 2. ChuNn b s n sàng các i u ki n nhân l c, trang thi t b và kinh phí tri n khai k ho ch phòng khi d ch b nh chuy n sang giai o n 2 và giai o n 3.
  9. D. KINH PHÍ TH C HI N K HO CH Căn c vào nhi m v ư c giao trong K ho ch, Ban công tác c a B cân i, b trí kinh phí t ngu n chi ngân sách hi n có c a B Th y s n, ng th i làm d trù kinh phí b sung trình chính ph phê duy t. i v i các nhi m v do a phương th c hi n, các S Th y s n, S Nông nghi p & PTNT có qu n lý th y s n s d ng ngu n ngân sác hi n có tri n khai nhi m v ch ng d ch, ng th i l p d trù kinh phí b sung cho ho t ng phòng ch ng t i a phương theo k ho ch ư c giao và báo cáo UBND t nh, thành ph xem xét gi i quy t. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG KIÊM TRƯ NG BAN CÔNG TÁC PHÒNG CH NG DNCH CÚM GIA C M VÀ I DNCH CÚM NGƯ I B TH Y S N Nguy n Vi t Th ng PH L C: CÁC PHA C A I DNCH CÚM (Theo phân lo i c a T ch c Y t th gi i – WHO) Pha 1: Không có sub-type vi rút cúm m i xu t hi n trên ngư i. M t ch ng vi rút cúm gây b nh trên ngư i có th xu t hi n trên ng v t. N u xu t hi n trên ng v t, nguy cơ nhi m b nh trên ngư i ư c coi là ht p. Pha 2: Không có sub-type vi rút cúm m i phát hi n trên ngư i. Tuy nhiên s lưu hành c a vi rút cúm trên ng v t d n t i nguy cơ áng k kh năng nhi m b nh trên ngư i. Pha 3: Ngư i nhi m sub-type vi rút cúm trên ngư i, nhưng không có s truy n lây gi a ngư i v i ngư i, h u như không có trư ng h p lây lan do ti p xúc g n. Pha 4: Có s lây lan t ngư i sang ngư i nhưng di n h p, mang tính a phương, kh năng thích ng và lây lan c a vi rút trên ngư i còn th p. Không có s truy n lây gi a ngư i v i ngư i, h u như không có trư ng h p lây lan do ti p xúc g n. Pha 5: Có s lây lan t ngư i sang ngư i di n r ng, nhưng mang tính a phương, kh năng thích ng c a vi rút trên ngư i tăng lên, nhưng chưa có kh năng lây truy n thành i d ch.
  10. Pha 6: Là giai o n x y ra i d ch, vi rút có kh năng lây lan trên di n r ng (c nư c).
Đồng bộ tài khoản