Quyết định số 1351/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
42
lượt xem
2
download

Quyết định số 1351/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1351/QĐ-TTg về việc cấp Bằng Tổ quốc ghi công do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1351/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T **** NAM c l p - T do - H nh phúc ****** S : 1351/Q -TTg Hà N i, ngày 08 tháng 10 năm 2007 QUY T NNH V VI C C P B NG T QU C GHI CÔNG TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Pháp l nh Ưu ãi Ngư i có công v i cách m ng c a y ban Thư ng v Qu c h i s 26/2005/PL-UBTVQH, ngày 29 tháng 06 năm 2005; Căn c Ngh nh s 54/2006/N -CP ngày 26 tháng 05 năm 2006 c a Chính ph hư ng d n thi hành m t s i u c a Pháp l nh Ưu ãi Ngư i có công v i cách m ng; Xét ngh c a Ch t ch y ban nhân dân t nh Hà Nam ( T trình s 523/TTr-UBND ngày 04 tháng 05 năm 2007) và Trư ng ban Ban Thi ua-Khen thư ng Trung ương ( T trình s 1243/TTr-BT KT ngày 24 tháng 09 năm 2007 ) QUY T NNH: i u 1.C p B ng T qu c ghi công cho : 1. Li t s Hoàng Công c, sinh năm 1937, nguyên quán: xã Yên Phú, huy n Ý Yên, t nh Nam nh; Thương binh 1/4 (96%) , hy sinh ngày 15 tháng 06 năm 2007 do v t thương tái phát. 2. Li t s Nguy n Phi Cơ, sinh năm 1930, nguyên quán: xã M c Nam, huy n Duy Tiên, t nh Hà Nam; Thương binh 1/4 ( 81%) , hy sinh ngày 15 tháng 06 năm 2007 do v t thương tái phát. i u 2. Ch t ch y ban nhân dân t nh Hà Nam, B trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i, Trư ng ban Ban thi ua-Khen thư ng Trung ương ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. KT. TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG Nơi nh n: - UBND t nh Hà Nam; - B Lao ng-Thương binh và Xã h i, - Ban Thi ua-Khen thư ng TW; - VPCP: BTCN Nguy n Xuân Phúc; - Website Chính ph - Lưu: Văn thư, TCCB(3b),Mai (12b) Nguy n Sinh Hùng
Đồng bộ tài khoản