Quyết định số 1353/QĐ-TTg

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
75
lượt xem
6
download

Quyết định số 1353/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1353/QĐ-TTg về việc xuất gạo dự trữ quốc gia để hỗ trợ tỉnh Long An cứu đói cho các hộ dân bị thiệt hại do dịch rầy nâu, bệnh vàng lùn và lùn xoắn là trên lúa do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1353/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1353/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC XUẤT GẠO DỰ TRỮ QUỐC GIA ĐỂ HỖ TRỢ TỈNH LONG AN CỨU ĐÓI CHO CÁC HỘ DÂN BỊ THIỆT HẠI DO DỊCH RẦY NÂU, BỆNH VÀNG LÙN VÀ LÙN XOẮN LÀ TRÊN LÚA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét đề nghị của Bộ Tài chính (công văn số 13189/BTC-NSNN ngày 01 tháng 10 năm 2007), QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Bộ Tài chính xuất không thu tiền 555 tấn (năm trăm năm mươi lăm tấn) gạo từ nguồn dự trữ quốc gia do Bộ đang quản lý để hỗ trợ tỉnh Long An cứu đói cho các hộ dân bị thiệt hại do dịch rầy nâu, bệnh vàng lùn và lùn xoắn là trên lúa. Ủy ban nhân dân tỉnh Long An tiếp nhận số gạo nêu trên và hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 3. Các Bộ trưởng Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động-Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Long An chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. THỦ TƯỚNG Nơi nhận: PHÓ THỦ TƯỚNG - Như Điều 3; - Thủ tướng, các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải; - Cục Dự trữ Quốc gia; - VPCP: BTCN, PCN: Văn Trọng Lý, Nguyễn Quốc Huy, Nguyễn Sinh Hùng Website CP, các Vụ: KTTH, ĐP, V. IV, TH ; - Lưu: VT, NN (3)
Đồng bộ tài khoản