Quyết định số 1356/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
54
lượt xem
2
download

Quyết định số 1356/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 1356/qđ-ttg', văn bản luật, quyền dân sự phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1356/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PH c l p - T do - H nh phúc ******* ******* S : 1356/Q -TTg Hà N i, ngày 8 tháng 10 năm 2007 QUY T NNH V VI C T NG THƯ NG B NG KHEN C A TH TƯ NG CHÍNH PH TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Thi ua, Khen thư ng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Lu t S a i, b sung m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn c ngh nh s 121/2005/N -CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng và Lu t S a i, b sung m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng; Xét ngh c a Ch t ch U ban nhân dân t nh H u Giang (T trình s 09/TTr-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2007) và Trư ng ban Ban Thi ua - Khen thư ng Trung ương (T trình s 1271/TTr-BT KT ngày 27 tháng 9 năm 2007), QUY T NNH: i u 1. T ng thư ng B ng khen c a Th tư ng Chính ph cho 3 t p th và 8 cá nhân thu c t nh H u Giang (có danh sách kèm theo), ã có thành tích trong công tác, góp ph n vào s nghi p xây d ng Ch nghĩa Xã h i và b o v T qu c. i u 2. Ch t ch U ban nhân dân t nh H u Giang, Trư ng ban Ban Thi ua - Khen Trư ng, các t p th , cá nhân có tên t i i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. TH TƯ NG Nơi nh n: PHÓ TH TƯ NG - UBND t nh H u Giang; - Ban Thi ua-Khen thư ng TW; - VPCP: BTCN Nguy n Xuân Phúc; - Website Chính ph ; - Lưu: Văn thư, TCCB (3b). 11 Nguy n Sinh Hùng DANH SÁCH T NG B NG KHEN C A TH TƯ NG CHÍNH PH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 1356/Q -TTg, ngày 08/10/2007 c a Th tư ng Chính ph ) I. T P TH : 1. S K ho ch và u tư t nh H u Giang; 2. Công ty X s Ki n thi t t nh H u Giang; 3. Nhân dân và cán b huy n Châu Thành A, t nh H u Giang; ã có thành tích trong công tác t năm 2004 n năm 2006, góp ph n vào s nghi p xây d ng Ch nghĩa xã h i và b o v T qu c. II. CÁ NHÂN: 1. Ông Ph m Quang Vinh, Phó T ng giám c Công ty C ph n Mía ư ng C n Thơ, t nh H u Giang; 2. Ông Võ Doãn Dũng, Phó Giám c Xí nghi p ư ng V Thanh, t nh H u Giang;
  2. 3. Bà Nguy n Ng c i p, Phó trư ng phòng Phòng Qu n tr , Văn phòng y ban nhân dân t nh H u Giang; 4. Võ Th Kim Dung, Phó T ng Giám c Công ty C ph n Mía ư ng C n Thơ, t nh H u Giang; 5. Ông Lê Công Nô, Phó Giám c Nhà máy ư ng Ph ng Hi p, t nh H u Giang; 6. Ông Ph m Thanh Giang, Chánh Văn phòng kiêm Trư ng phòng T ch c - hành chính, Công ty C ph n Mía ư ng C n Thơ, t nh H u Giang; 7. Ông Nguy n Hoàng Ngoan, Phó Giám c Nhà máy ư ng Ph ng Hi p, t nh H u Giang; 8. Ông oàn Phư c Bình, K toán trư ng kiêm Giám c Tài chính, Công ty C ph n Mía ư ng C n Thơ, t nh H u Giang; ã có thành tích trong công tác t năm 2002 n năm 2006, góp ph n vào s nghi p xây d ng Ch nghĩa xã h i và b o v T qu c.
Đồng bộ tài khoản