Quyết định số 1358/QĐ-TTg

Chia sẻ: Nguyen Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
34
lượt xem
2
download

Quyết định số 1358/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1358/QĐ-TTg về việc phê duyệt Dự án phát triển công nghệ thông tin Bảo hiểm xã hội Việt Nam giai đoạn 2001-2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1358/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1358/Q -TTg Hà N i, ngày 16 tháng 10 năm 2001 QUY T NNH PHÊ DUY T D ÁN PHÁT TRI N CÔNG NGH THÔNG TIN B O HI M XÃ H I VI T NAM GIAI O N 2001-2010 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t t ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Theo ngh c a T ng giám c B o hi m xã h i Vi t Nam và B trư ng B K ho ch và u tư, QUY T NNH: i u 1. Thông qua D án Phát tri n công ngh thông tin B o hi m xã h i Vi t Nam giai o n 2001-2010 v i nh ng n i dung nh hư ng ch y u sau ây: 1. M c tiêu chung: T ng bư c tri n khai ng d ng tin h c hóa m t cách th ng nh t, toàn di n các ho t ng nghi p v c a B o hi m xã h i Vi t Nam t c p Trung ương n c p qu n, huy n phù h p v i i u ki n c a b o hi m xã h i các c p. 2. M c tiêu c th : a) Xây d ng các cơ s d li u chuyên ngành b o hi m xã h i và các cơ s d li u ph c v qu n lý, i u hành n i b . b) Trang b h th ng thi t b ph n c ng hi n i, th ng nh t trong toàn ngành và hình thành m ng di n r ng (g i t t là WAN) trên cơ s liên k t các m ng n i b (g i t t là LAN) áp ng yêu c u qu n tr các cơ s d li u; theo nguyên t c h m , có th m r ng, nâng c p và trao i thông tin v i các h th ng khác c a qu c gia và qu c t . c) ào t o i ngũ cán b , chuyên gia, nhân viên k thu t, nhân viên khai thác, v n hành có năng l c qu n lý, khai thác và s d ng có hi u qu các phương ti n k thu t tin h c hi n i ư c trang b trong ngành B o hi m xã h i Vi t Nam. 3. nh hư ng mô hình t ng th h th ng thông tin B o hi m xã h i Vi t Nam: H th ng các d li u nghi p v c a B o hi m xã h i Vi t Nam ư c t ch c theo mô hình phân tán, ư c lưu tr t i 3 c p, có phương th c d phòng b o m an toàn và bí m t v d li u. Theo nh kỳ d li u ư c truy n t c p dư i lên c p trên và ngư c
  2. l i, áp ng k p th i các ho t ng nghi p v chuyên ngành c a B o hi m xã h i Vi t Nam. 4. T ng m c v n u tư d ki n kho ng 800.000 tri u ng. 5. D án ư c tri n khai theo 2 giai o n: Giai o n I: 2001-2005; Giai o n II: 2006-2010; i u 2. Phê duy t u tư giai o n I D án kh thi “ ng d ng công ngh thông tin B o hi m xã h i Vi t Nam (2001-2005)” v i n i dung ch y u sau ây: 1. Tên d án: ng d ng công ngh thông tin B o hi m xã h i Vi t Nam giai o n 2001-2005. 2. M c tiêu: Tin h c các nghi p v qu n lý các i tư ng tham gia b o hi m xã h i; qu n lý thu, chi b o hi m xã h i; qu n lý qu b o hi m xã h i; qu n lý m t s ho t ng n i b B o hi m xã h i Vi t Nam t c p cơ s n c p Trung ương. 3. a i m: Trung tâm i u hành t i 61E ê La Thành, qu n ng a, Hà N i; t i tr s B o hi m xã h i t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; t i các tr s B o hi m xã h i qu n, th ; 4. Ch u tư: B o hi m xã h i Vi t Nam. 5. Các h ng m c công trình chính: a) Xây l p: - Nâng c p nhà xư ng, h t ng, thi t b ph tr B o hi m xã h i Vi t Nam; - Xây d ng Trung tâm ào t o công ngh thông tin c a B o hi m xã h i Vi t Nam. b) Thi t b , công ngh : - H th ng công ngh thông tin B o hi m xã h i Vi t Nam g m: 1 Trung tâm chính i u hành chính và 1 Trung tâm d phòng; h th ng công ngh thông tin ph c v các ho t ng t i tr s B o hi m xã h i Vi t Nam; - H th ng công ngh thông tin cho B o hi m xã h i các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các qu n, huy n, th xã, thành ph thu c t nh; - H th ng các cơ s d li u c thù c a b o hi m xã h i; - Cơ s ào t o công ngh thông tin c a ngành B o hi m xã h i; - H th ng b o trì, s a ch a, nâng c p thi t b ph n c ng Trung ương và các khu v c.
  3. c) ào t o, s a ch a và nâng c p h th ng: - ào t o công ngh thông tin cho cán b công ch c c a B o hi m xã h i Vi t Nam. - B o trì, s a ch a và nâng c p h th ng thi t b ph n c ng. 6. T ng m c v n u tư và ngu n v n cho giai o n 2001-2005: T ng m c v n u tư d ki n 628.900 tri u ng, trong ó: + Xây l p: 14.500 tri u ng. + Thi t b và công ngh : 551.386 tri u ng. + Chi phí khác: 31.055 tri u ng. + D phòng: 31.959 tri u ng. Ngu n v n u tư l y t ti n lãi u tư tăng trư ng c a Qu B o hi m xã h i Vi t Nam trong 5 năm (50%); t huy ng v n u tư t các ngu n khác. 7. Qu n lý và th c hi n d án: a) Ch nhi m i u hành d án: b) Th c hi n phương th c u th u theo quy nh: i u 3. V t ch c th c hi n. T ng Giám c B o hi m xã h i Vi t Nam ch u trách nhi m qu n lý và i u hành D án theo úng các quy nh hi n hành v qu n lý u tư và xây d ng; l a ch n phương án u tư em l i hi u qu thi t th c cho ho t ng c a ngành B o hi m xã h i. Giao B k ho ch và u tư, B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n D án này. i u 4. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ký. i u 5. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th tru ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. KT. TH TƯ NG CHÍNH PH PHÓ TH TƯ NG Ph m Gia Khiêm
Đồng bộ tài khoản