Quyết định số 1358/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
50
lượt xem
3
download

Quyết định số 1358/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1358/QĐ-TTg về việc cấp bằng Tổ quốc ghi công do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1358/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ****** NAM c l p - T do - H nh phúc ****** S : 1358/Q -TTg Hà N i, ngày 08 tháng 10 năm 2007 QUY T NNH V VI C C P B NG T QU C GHI CÔNG TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Pháp l nh Ưu ãi ngư i có công v i cách m ng s 26/2005/PL-UBTVQH 11 ngày 29 tháng 06 năm 2005. Căn c Ngh nh s 54/2006/N -CP ngày 26 tháng 05 năm 2006 c a Chính ph hư ng d n thi hành m t s i u c a Pháp l nh Ưu ãi ngư i có công v i cách m ng; Xét ngh c a Ch t ch U ban nhân dân t nh H i Dương (T trình s 40/TTr-UBND ngày 10 tháng 09 năm 2007) và Trư ng ban Ban Thi ua-Khen thư ng Trung ương (T trình s 1259/TTr-BT KT ngày 25 tháng 09 năm 2007), QUY T NNH i u 1. C p B ng T qu c ghi công cho 02 Li t s thu c t nh H i Dương ã hy sinh vì s nghi p gi i phóng dân t c, xây d ng và b o v T qu c. i u 2. Ch t ch U ban nhân dân t nh H i Dương, B trư ng B Lao ng-Thương binh và Xã h i, Trư ng ban Ban Thi ua-Khen thư ng Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG Nơi nh n: - UBND t nh H i Dương; - B Lao ng-Thương binh và Xã h i; - Ban Thi ua-Khen thư ng TW; - VPCP: BT, CN Nguy n Xuân Phúc; - Website Chính ph ; - Lưu: Văn thư, TCCB (3b) 11 Nguy n Sinh Hùng DANH SÁCH C P B NG T QU C GHI CÔNG (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 1358/Q -TTg, ngày 08 tháng 10 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph ) 1.Li t s Nguy n Huy V nh, sinh năm 1959, quê xã Qu c Tu n, huy n Nam Sách, t nh H i Dương, thương binh 1/4 ã hy sinh ngày 05 tháng 08 năm 2006 do v t thương tái phát; 2. Li t s Nguy n c D , sinh năm 1929, quê xã Quang Ph c, huy n T Kỳ, t nh H i Dương, thương binh 1/4 ã hy sinh ngày 06 tháng 09 năm 2003 do v t thương tái phát;
Đồng bộ tài khoản