Quyết định số 136/1999/QĐ-BNN-BVTV

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
56
lượt xem
2
download

Quyết định số 136/1999/QĐ-BNN-BVTV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 136/1999/QĐ-BNN-BVTV về việc sửa đổi một số tên thuốc bảo vệ thực vật được đăng ký bổ sung vào Danh mục thuộc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 121/1999/QĐ-BNN-BVTV ngày 25/8/1999 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 136/1999/QĐ-BNN-BVTV

  1. B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM TRI N NÔNG THÔN Đ c l p - T do - H nh phúc ******* ******* S : 136/1999/QĐ-BNN-BVTV Hà N i, ngày 05 tháng 10 năm 1999 QUY T Đ NH V VI C S A Đ I M T S TÊN THU C B O V TH C V T ĐƯ C ĐĂNG KÝ B SUNG VÀO DANH M C THU C B O V TH C V T ĐƯ C PHÉP S D NG VI T NAM BAN HÀNH KÈM THEO QUY T Đ NH S 121/1999/QĐ-BNN-BVTV NGÀY 25/08/1999 C A B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh đ nh s 73/CP ngày 01/11/1995 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c Đi u 26 c a Pháp l nh B o v và ki m d ch th c v t công b ngày 15/12/1993; Căn c Đi u l Qu n lý thu c b o v th c v t ban hành kèm theo Ngh đ nh s 92/CP ngày 27/11/19993 c a Chính ph v hư ng d n thi hành Pháp l nh B o v và ki m d ch th c v t; Xét đ ngh c a C c trư ng C c B o v th c v t, V trư ng V Khoa h c Công ngh và ch t lư ng s n ph m và Chánh Văn phòng B . QUY T Đ NH: Đi u 1. – S a đ i m t s tên thu c b o v th c v t đư c đăng ký b sung vào Danh m c thu c b o v th c v t đư c phép s d ng Vi t Nam ban hành kèm theo Quy t đ nh s 121/1999/QĐ-BNN-BVTV ngày 25/08/1999 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, như sau : S Tên thương m i Tên ho t ch t đã có Lý do xin đăng ký Tên t ch c xin th t xin đăng ký trong danh m c đăng ký Thu c tr sâu 2 Bulldock Beta-Cyflutbrin - B xít h i lúa Bayer Agritech Sài Gòn 025EC 7 Gaucho 020 FS Imidacloprid - Đ i hàm lư ng HC Bayer Agritech Sài Gòn Gaucho 600 FS Imidacloprid - Tr b trĩ h i lúa - - Đ i hàm lư ng HC - Tr b trĩ h i lúa 9 Lebaycid 500 EC Fenthion - B xít dài h i lúa Bayer Agritech Sài Gòn (nh ng tên có g ch chân là c n s a đ i) Đi u 2. Quy t đ nh có hi u l c k t ngày ký. C c B o v th c v t ch u trách nhi m hư ng d n chi ti t cách s d ng an toàn và hi u qu các thu c b o v th c v t k trên.
  2. Đi u 3. Các Chánh Văn phòng B , C c trư ng C c B o v th c v t, V trư ng V Khoa h c công ngh và ch t lư ng s n ph m, Th trư ng các đơn v thu c B và các t ch c, cá nhân trong nư c và ngư i nư c ngoài qu n lý s n xu t, kinh doanh buôn bán và s d ng thu c b o v th c v t Vi t Nam ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. KT. B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN TH TRƯ NG Ngô Th Dân
Đồng bộ tài khoản