Quyết định số 136/2001/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
58
lượt xem
2
download

Quyết định số 136/2001/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 136/2001/QĐ-BTC về việc bổ sung Danh mục và giá tối thiểu nhóm mặt hàng Nhà nước quản lý giá tính thuế nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 136/2001/QĐ-BTC

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 136/2001/QĐ-BTC Hà N i, ngày 18 tháng 12 năm 2001 QUY T Đ NH C A B TRƯ NG B TÀI CHÍNH S 136/2001/QĐ/BTC NGÀY 18 THÁNG 12 NĂM 2001 V VI C B SUNG DANH M C VÀ GIÁ T I THI U NHÓM M T HÀNG NHÀ NƯ C QU N LÝ GIÁ TÍNH THU NH P KH U B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Ngh đ nh s 15/CP ngày 02/3/1993 c a Chính ph v nhi n v , quy n h n và trách nhi m qu n lý nhà nư c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh đ nh s 178/CP ngày 28/10/1994 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B tài chính; Căn c th m quy n và nguyên t c đ nh giá tính thu xu t kh u, thu nh p kh u quy đ nh t i Đi u 7, Ngh đ nh s 54/CP ngày 28/8/1993 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u; Ch đ o c a Phó Th tư ng Nguy n T n Dũng t i Thông báo s 54/TB-VPCP ngày 26/6/2001 c a Văn phòng Chính ph ; Theo đ ngh c a T ng c c trư ng T ng c c Thu ; QUY T Đ NH Đi u 1: B sung các m t hàng thu c lá lá, thu c lá s i, c ng thu c lá vào Danh m c các nhóm m t hàng thu c di n Nhà nư c qu n lý giá tính thu nh p kh u ban hành kèm theo Quy t đ nh s 164/2000/QĐ-BTC ngày 10/10/2000 c a B trư ng B Tài chính; Đi u 2: Giá tính thu nh p kh u t i thi u các m t hàng thu c lá lá, thu c lá s i, c ng thu c lá đư c quy đ nh c th như sau: Tên hàng Đơn v tính Giá t i thi u (USD) 1 2 3 1. Thu c lá lá chưa tách c ng. T n 1.300,00 2. Thu c lá lá đã tách c ng. T n 2.200,00 3. Thu c lá s i (tr thu c lá s i lo i v n). T n 4.000,00 4. Thu c lá s i lo i v n. T n 2.400,00 5. C ng thu c lá. T n 300,00 Đi u 3: Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký.
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Vũ Văn Ninh (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản