Quyết định số 136-HĐBT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
31
lượt xem
1
download

Quyết định số 136-HĐBT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 136-HĐBT về việc phân vạch lại địa giới hành chính một số xã, phường của huyện Hóc môn và các quận Bình thạnh, Tân bình thuộc thành phố Hồ Chí Minh do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 136-HĐBT

  1. H I NG B TRƯ NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 136-H BT Hà N i, ngày 27 tháng 8 năm 1988 QUY T NNH V VI C PHÂN V CH L I NA GI I HÀNH CHÍNH M T S XÃ, PHƯ NG C A HUY N HÓC MÔN VÀ CÁC QU N BÌNH TH NH, TÂN BÌNH THU C THÀNH PH H CHÍ MINH H I NG B TRƯ NG Căn c Quy t nh s 64B-H BT c a H i ng B trư ng ngày 12-9-1981; Căn c Quy t nh s 94-H BT c a H i ng B trư ng ngày 26-9-1981; Xét ngh U ban Nhân dân thành ph H Chí Minh và Ban T ch c c a Chính ph . QUY T NNH: i u 1. Nay phân v ch l i a gi i hành chính m t s xã, phư ng c a huy n Hóc Môn và các qu n Bình Th nh, Tân Bình thu c thành ph H Chí Minh như sau: A. Huy n Hóc Môn. a. Chia xã Tân Th i Nh t thành hai xã l y tên là xã Tân Th i Nh t và xã Bà i m: - Xã Tân Th i Nh t (m i) g m p L c Quan và p Thu n Ki u, có 385 hécta di n tích t nhiên v i 10.327 nhân khNu. a gi i xã Tân Th i Nh t (m i) phía ông giáp xã ông Hưng Thu n; phía tây b c giáp xã Bà i m; phía nam giáp phư ng 15 c a qu n Tân Bình. - Xã Bà i m g m 6 p Ti n Lân, Trung lân, H u Lân, Tây B c Lân, Nam Lân và ông Lân, có 686 hécta di n tích t nhiên v i 20.978 nhân khNu. a gi i xã Bà i m phía ông giáp xã Tân Th i Nh t; phía tây giáp xã Xuân Th i Thư ng; phía nam giáp các xã Vĩnh L c và Bình Hưng Hoà c a huy n Bình Chánh; phía b c giáp các xã Tân Xuân và Trung M Tây. 2. Thành l p xã Tân Chánh Hi p trên cơ s m t ph n p Hàng Sao m t ph n p Tân Hưng c a xã ông Hưng Thu n g m 145 hécta di n tích t nhiên v i 4.516 nhân khNu và p ông, p Chánh Tây c a xã Trung M Tây g m 461 hécta di n tích t nhiên v i 4.720 nhân khNu.
  2. Xã Tân Chánh Hi p g m 4 p Hàng Sao, Tân Hưng, ông và Chánh Tây, có 606 hécta di n tích t nhiên v i 9.236 nhân khNu. a gi i xã Tân Chánh Hi p phía ông giáp xã Tân Th i Hi p; phía tây giáp xã Trung M Tây; phía nam giáp xã ông Hưng Thu n, ranh gi i là tim ư ng s 1; phía b c giáp các xã ông Th nh và Th i Tam Thôn. 3. Tách 141 hécta di n tích t nhiên v i 631 nhân khNu c a p ng Ti n thu c xã ông Hưng Thu n sáp nh p vào xã Trung M Tây. Sau khi phân v ch l i a gi i hành chính: - Xã ông Hưng Thu n g m 6 p Hàng Sao, Tân Hưng, ng Ti n, Cây S p, Ch C u và Bàu Nai, có 428 hécta di n tích t nhiên v i 19.807 nhân khNu. a gi i xã ông Hưng Thu n phía ông giáp xã Tân Th i Hi p; phía tây giáp xã Tân Th i Nh t; phía nam giáp phư ng 15 c a qu n Tân Bình và phư ng 12 c a qu n Gò V p; phía b c giáp các xã Tân Chánh Hi p và Trung M Tây, ranh gi i là tim ư ng s 1. - Xã Trung M Tây g m 6 p V n H nh, M Hoà, Trung M Tây, Trung Chánh, Quang Trung và ng Ti n, có 297 hécta di n tích t nhiên v i 15.272 nhân khNu. a gi i xã Trung M Tây phía ông giáp xã Tân Chánh Hi p; phía tây giáp xã Bà i m; phía nam giáp xã ông Hưng Thu n, ranh gi i là tim ư ng s 1; phía b c giáp xã Tân Xuân. B. Qu n Bình Th nh. 1. Gi i th các phư ng 9, 10 và 18 sáp nh p vào các phư ng khác: a) Sáp nh p 15 t dân ph v i 4.059 nhân khNu c a phư ng 9 và 15 t dân ph v i 3.250 nhân khNu c a phư ng 10 vào phư ng 12; tách 12 t dân ph v i 3.402 nhân khNu c a phư ng 12 sáp nh p vào phư ng 14. Phư ng 12 (m i) g m 70 t dân ph , t t 1 n t 70 v i 17.387 nhân khNu. a gi i phư ng 12 (m i) phía ông giáp phư ng 26, ranh gi i là tim r ch Th T c; phía tây giáp các phư ng 11 và 14, ranh gi i là tim các ư ng Phan Văn Tr , Tr n Quý Cáp và Nơ Trang Long; phía nam giáp phư ng 24, ranh gi i là tim các ư ng Bùi ình Tuý và Nguy n Thi n Thu t; phía b c giáp phư ng 13, ranh gi i là tim r ch Th T c. b) Tách 4 t dân ph v i 945 nhân khNu c a phư ng 14 và 27 t dân ph v i 8.442 nhân khNu còn l i c a phư ng 9 sáp nh p vào phư ng 24. Phư ng 24 (m i) g m 65 t dân ph , t t 1 n t 65 v i 16.833 nhân khNu.
  3. a gi i phư ng 24 (m i) phía ông giáp phư ng 25, ranh gi i là tim ư ng Xô- vi t Ngh Tĩnh; phía tây giáp phư ng 14, ranh gi i là tim các ư ng Nguy n Thi n Thu t, Huỳnh ình Hai và Phan Chu Trinh; phía nam giáp các phư ng 2 và 15, ranh gi i là tim ư ng B ch ng; phía b c giáp các phư ng 12 và 26, ranh gi i là tim ư ng Bùi ình Tuý và tim r ch Th T c. c) Sáp nh p 22 t dân ph 5.372 nhân khNu còn l i c a phư ng 10 vào phư ng 11. Phư ng 11 (m i) g m 65 t dân ph , t t 1 n t 65 v i 17.787 nhân khNu. a gi i phư ng 11 (m i) phía ông giáp các phư ng 12 và 14, ranh gi i là tim các ư ng Phan Văn Tr , Nơ Trang Long và Tr n Quý Cáp; phía tây giáp phư ng 12 c a qu n Gò V p, ranh gi i là ranh gi i cũ gi a các phư ng 1 và 2 c a qu n Gò V p và phư ng 11 c a qu n Bình Th nh; phía nam giáp các phư ng 5 và 7, ranh gi i là tim ư ng Lê Quang nh; phía b c giáp phư ng 13 c a qu n Bình Th nh và phư ng 6 c a qu n Gò V p, ranh gi i là tim là ư ng s t và r ch Ông Nên. d) Tách 10 t dân ph v i 3.895 nhân khNu c a phư ng 18 sáp nh p vào phư ng 19. Phư ng 19 (m i) g m 58 t dân ph , t t 1 n t 58 v i 13.784 nhân khNu. a gi i phư ng 19 (m i) phía ông nam giáp các phư ng 22, 8 và 9 c a qu n 1, ranh gi i là tim r ch Văn Thánh và r ch Th Nghè; phía tây giáp phư ng 17, ranh gi i là tim ư ng Xô-vi t Ngh Tĩnh; phía b c giáp phư ng 21, ranh gi i là tim các o n ư ng Nguy n Văn L c và Ngô T t T . e) Sáp nh p 34 t dân ph v i 9.063 nhân khNu còn l i c a phư ng 18 vào phư ng 21. Phư ng 21 (m i) g m 66 t dân ph , t t 1 n t 66 v i 18.225 nhân khNu. a gi i phư ng 21 (m i) phía ông giáp phư ng 22, ranh gi i là tim r ch Văn Thánh; phía tây giáp phư ng 17, ranh gi i là tim ư ng Xô-vi t Ngh Tĩnh; phía nam giáp phư ng 19, ranh gi i là tin các ư ng Ngô T t T và Nguy n Văn L c; phía b c giáp phư ng 25, ranh gi i là tim ư ng i n Biên Ph . 2. Sáp nh p phư ng 3 và phư ng 4 thành m t phư ng l y tên là phư ng 3. Phư ng 3 (m i) g m 85 t dân ph , t t 1 n 85 v i 20.781 nhân khNu. a gi i phư ng 3 (m i) phía ông giáp phư ng 1, ranh gi i là tim ư ng inh Tiên Hoàng; phía tây nam giáp phư ng 7 c a qu n Phú Nhu n, ranh gi i là tim r ch Th Nghè và ư ng không tên ( ranh gi i cũ gi a phư ng 7 c a qu n Phú Nhu n v i phư ng 3 cũ và phư ng 4 cũ c a qu n Bình Th nh); phía b c giáp các phư ng 6,7 và 14, ranh gi i là tim ư ng Phan ăng Lưu. 3. Sáp nh p phư ng 15 và phư ng 23 thành m t phư ng l y tên là phư ng 15. Phư ng 15 (m i) g m 73 t dân ph , t t 1 n t 73 v i 15.757 nhân khNu.
  4. a gi i phư ng 15 (m i) phía ông giáp các phư ng 17 và 25, ranh gi i là tim các ư ng i n Biên Ph và Xô-vi t Ngh Tĩnh; phía tây giáp phư ng 2, ranh gi i là tim r ch C u Bông; phía nam giáp phư ng 7 c a qu n 1, ranh gi i là tim r ch Th Nghè; phía b c giáp phư ng 24, ranh gi i là tim ư ng B ch ng. 4. Sáp nh p phư ng 16 và phư ng 17 thành m t phư ng l y tên là phư ng 17. Phư ng 17 (m i) g m 82 t dân ph , t t 1 n t 82 v i 17.971 nhân khNu. a gi i phư ng 17 (m i) phía ông giáp các phư ng 19 và 21, ranh gi i là tim ư ng Xô-vi t Ngh Tĩnh; phía tây b c giáp các phư ng 15 và 24, ranh gi i là tim ư ng i n Biên Ph ; phía nam giáp phư ng 7 c a qu n 1, ranh gi i là tim r ch Th Nghè. 5. Tách 11 t dân ph v i 2.741 nhân khNu c a phư ng 14 sáp nh p vào phư ng 2. Sau khi phân v ch l i a gi i hành chính: - Phư ng 2 (m i) g m 57 t dân ph , t t 1 n t 57 v i 14.261 nhân khNu. a gi i phư ng 2 (m i) phía ông giáp phư ng 15, ranh gi i là tim r ch C u Bông; phía tây giáp phư ng 1, ranh gi i là tim ư ng Bùi H u Nghĩa; phía nam giáp phư ng 3 c a qu n 1, ranh gi i là tim r ch Th Nghè; phía b c giáp các phư ng 14 và 24, ranh gi i là tim ư ng B ch ng. - Phư ng 14 (m i) g m 53 t dân ph , t t 1 n t 53 v i 12.415 nhân khNu. a gi i phư ng 14 (m i) phía ông b c giáp các phư ng 12 và 24, ranh gi i là tim các ư ng Phan Văn Tr , Nguy n Thi n Thu t, Huỳnh ình Hai và Phan Chu Trinh; phía tây giáp phư ng 7, ranh gi i là tim ư ng Nơ Trang Long; phía nam giáp các phư ng 1, 2 và 3, ranh gi i là tim các ư ng Phan ăng Lưu và B ch ng. C. Qu n Tân Bình. 1. Tách 20 t dân ph v i 4.787 nhân khNu c a phư ng 5 sáp nh p vào phư ng 4, tách khu ph 5 và khu ph 6 (trong khu quân s Tân Sơn Nh t) v i 2.058 nhân khNu sáp nh p vào phư ng 2. Phư ng 4 (m i) có 74 t dân ph , t t 1 n t 74 v i 13.752 nhân khNu. a gi i phư ng 4 (m i) phía ông giáp các phư ng 2, 3 và 5, ranh gi i là tim ư ng h m 368, khu gi i trí Tân bình và ư ng ranh gi i cũ gi a các phư ng 2, 3 và 4; phía tây b c giáp phư ng 12 và khu quân s Tân Sơn Nh t, ranh gi i là b c tư ng và hàng rào quân s (ranh gi i cũ); phía nam giáp các phư ng 7 và 11, ranh gi i là tim ư ng Cách m ng Tháng Tám. 2. Sáp nh p 30 t dân ph v i 7.192 nhân khNu c a phư ng 5 (ph n còn l i) và phư ng 8 thành m t phư ng l y tên là phư ng 5. Phư ng 5 (m i) g m 70 t dân ph , t t 1 n t 70 v i 19.081 nhân khNu.
  5. a gi i phư ng 5 (m i) phía ông giáp phư ng 20 c a qu n 3, ranh gi i là ư ng ranh gi i cũ gi a phư ng 5 c a qu n Tân Bình và phư ng 20 c a qu n 3; phía tây giáp phư ng 4, ranh gi i là tim h m 368, khu gi i trí Tân Bình; phía nam giáp các phư ng 6 và 7, ranh gi i là tim ư ng Cách m ng Tháng Tám; phía b c giáp phư ng 3, ranh gi i là tim kênh Nhiêu L c. 3. Tách 19 t dân ph v i 3.447 nhân khNu c a phư ng 19 sáp nh p vào phư ng 18. Phư ng 18 (m i) g m 94 t dân ph , t t 1 n t 94 v i 17.752 nhân khNu. a gi i phư ng 18 (m i) phía ông giáp phư ng 19 (m i), ranh gi i là tim ư ng s 14; phía tây giáp xã Bình Hưng Hoà c a huy n Bình Chánh, ranh gi i là tim ư ng s 3; phía nam giáp phư ng 20, ranh gi i là tim các ư ng s 1 và s 2; phía b c giáp các phư ng 16 và 17, ranh gi i là tim kênh Tân Hương và ư ng Vư n Lài. 4. Tách 22 t dân ph v i 5.918 nhân khNu c a phư ng 19 sáp nh p vào phư ng 20. Phư ng 20 (m i) g m 71 t dân ph , t t 1 n t 71 v i 15.467 nhân khNu. a gi i phư ng 20 (m i) phía ông giáp phư ng 19 (m i) c a qu n Tân Bình và phư ng 2, phư ng 3 c a qu n 11, ranh gi i là tim ư ng s 14, ư ng Hoà Bình và ư ng b m Sen; phía tây giáp xã Bình Tr ông c a huy n Bình Chánh, ranh gi i là ư ng s 3; phía nam giáp phư ng 8 c a qu n 6, ranh gi i là tim r ch Tâm Hoá; phía b c giáp phư ng 18 (m i), ranh gi i là tim các ư ng s 2 và s 1. 5. Sáp nh p 9 t dân ph v i 2.632 nhân khNu c a phư ng 19 (ph n còn l i) và phư ng 21 thành m t phư ng l y tên là phư ng 19. Phư ng 19 (m i) g m 80 t dân ph , t t 1 n t 80 v i 17.877 nhân khNu. a gi i phư ng 19 (m i) phía ông giáp các phư ng 10 và 13, ranh gi i là tim ư ng s 15; phía tây giáp các phư ng 18 và 20, ranh gi i là tim ư ng s 14; phía nam giáp phư ng 20 cùng qu n và phư ng 20, 21 c a qu n 11, ranh gi i là tim ư ng Hoà Bình và b tư ng (ranh gi i cũ gi a phư ng 19 và các phư ng 20, 21 c a qu n 11); phía b c giáp phư ng 17, ranh gi i là tim ư ng Tân Thành. 6. Gi i th phư ng 22 sáp nh p vào phư ng khác. a) Tách 36 t dân ph v i 7.135 nhân khNu c a phư ng 22 sáp nh p vào phư ng 1 thành m t phư ng l y tên là phư ng 11. Phư ng 11 (m i) g m 93 t dân ph , t t 1 n t 93 v i 16. 708 nhân khNu. a gi i phư ng 11 (m i) phía ông giáp các phư ng 7 và 8, ranh gi i là tim các ư ng Lý Thư ng Ki t và L c Long Quân; phía tây giáp phư ng 13, ranh gi i là tim ư ng b Th a và kênh Bàu Cát; phía nam giáp phư ng 10, ranh gi i là tim các ư ng s 2 và H ng L c; phía b c giáp các phư ng 4 và 12, ranh gi i là tim ư ng Nguy n Bá Tòng và ư ng h m ra ư ng Cách m ng Tháng Tám.
  6. b) Tách 1 t dân ph v i 209 nhân khNu c a phư ng 22 sáp nh p vào phư ng 13. Phư ng 13 (m i) g m 64 t dân ph , t t 1 n t 64 v i 15.461 nhân khNu. a gi i phư ng 13 (m i) phía ông nam giáp các phư ng 10, 11 và 12, ranh gi i là tim các ư ng Hoàng Hoa Thám, Cách m ng Tháng Tám, Lê Lai, ư ng b Th a, kênh Bàu Cát và ư ng s 2; phía tây b c giáp các phư ng 14 và 17, ranh gi i là tim các ư ng s 15, ư ng b Th a, Tân Thành, Cách m ng Tháng Tám và tư ng rào khu quân s Tân Sơn Nh t. c) Sáp nh p 19 t dân ph v i 6.813 nhân khNu c a phư ng 22 (ph n còn l i) và phư ng 23 thành m t phư ng l y tên là phư ng 10. Phư ng 10 (m i) g m 63 t dân ph , t t 1 n t 63 v i 15.662 nhân khNu. a gi i phư ng 10 (m i) phía ông nam giáp các phư ng 8 và 9, ranh gi i là tim ư ng L c Long Quân; phía tây giáp phư ng 19 (m i), ranh gi i là tim ư ng s 15; phía b c giáp các phư ng 11 và 13, ranh gi i là tim các ư ng s 2 và H ng L c. 7. Gi i th phư ng 26 sáp nh p vào phư ng khác: a) Tách 28 t dân ph v i 7.324 nhân khNu c a phư ng 26 sáp nh p vào phư ng 24 thành m t phư ng l y tên là phư ng 9. Phư ng 9 (m i) g m 83 t dân ph , t t 1 n t 83 v i 20.274 nhân khNu. a gi i phư ng 9 (m i) phía ông nam giáp phư ng 6 c a qu n Tân Bình và phư ng 15 c a qu n 11, ranh gi i là tim các ư ng Lý Thư ng Ki t, Thiên Phư c và Nguy n Th Nh ; phía tây giáp phư ng 10 c a qu n Tân Bình và phư ng 20 c a qu n 11, ranh gi i là tim các ư ng u Cơ và L c Long Quân; phía b c giáp phư ng 8, ranh gi i là tim ư ng h m 175. b) Sáp nh p 10 t dân ph v i 2.229 nhân khNu c a phư ng 26 (ph n còn l i) và phư ng 25 thành m t phư ng l y tên là phư ng 8. Phư ng 8 (m i) g m 76 t dân ph , t t 1 n t 76 v i 15.392 nhân khNu. a gi i phư ng 8 (m i) phía ông giáp các phư ng 6 và 7, ranh gi i là tim ư ng Lý Thư ng Ki t; phía tây b c giáp các phư ng 10 và 11, ranh gi i là tim ư ng L c Long Quân; phía nam giáp phư ng 9, ranh gi i là tim h m 175 ư ng Lý Thư ng Ki t, 8. Sáp nh p phư ng 6 và 7 thành m t phư ng l y tên là phư ng 6. Phư ng 6 (m i) g m 98 t dân ph , t t 1 n t 98 v i 21.162 nhân khNu. a gi i phư ng 6 (m i) phía ông nam giáp phư ng 25 c a qu n 10, ranh gi i là ư ng ranh gi i cũ gi a phư ng 6 và phư ng 25 c a qu n 10; phía tây giáp các phư ng 8 và 9, ranh gi i là tim ư ng Lý Thư ng Ki t; phía b c giáp các phư ng 5 và 7, ranh gi i là tim các ư ng Nghĩa Phát và Cách m ng Tháng Tám.
  7. 9. Tách m t ph n nghĩa trang c a phư ng 2 g m 1,6 hécta di n tích t nhiên v i 71 nhân khNu sáp nh p vào phư ng 9 (cũ) và 10 (cũ) thành m t phư ng l y tên là phư ng 3. Phư ng 3 (m i) g m 71 t dân ph , t t 1 n t 71 v i 14.306 nhân khNu. a gi i phư ng 3 (m i) phía ông giáp phư ng 1, ranh gi i là tim ư ng Bùi Th Xuân; phía tây b c giáp các phư ng 2 và 4, ranh gi i là tim ư ng Ph m Văn Hai, h m 124 A n i qua h m 130 và tư ng rào nghĩa trang (ranh gi i cũ); phía nam giáp phư ng 5, ranh gi i là tim kênh Nhiêu L c. 10. Phư ng 2 sau khi phân v ch l i a gi i hành chính v i phư ng 3 (m i) và phư ng 4, có 53 t dân ph , t t 1 n t 53 v i 13.946 nhân khNu. a gi i phư ng 2 (m i) phía ông giáp phư ng 1, ranh gi i là tim các ư ng Hoàng Văn Th và Ph m văn Hai; phía tây b c giáp phư ng 4 và khu quân s Tân Sơn Nh t, ranh gi i là tim ư ng Hoàng Văn Th và tư ng rào khu quân s Tân Sơn Nh t (ranh gi i cũ); phía nam giáp các phư ng 3 và 4, ranh gi i là tim h m 124A Ph m Văn Hai, h m 130 và h m 429 Hoàng Văn Th . i u 2. U ban Nhân dân thành ph H Chí Minh và Ban T ch c c a Chính ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n Khánh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản