Quyết định số 1361/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
67
lượt xem
3
download

Quyết định số 1361/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1361/QĐ-TTg về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1361/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ***** NAM c l p - T do - H nh phúc ****** S : 1361/Q -TTg Hà N i, ngày 08 tháng 10 năm 2007 QUY T NNH V VI C T NG THƯ NG B NG KHEN C A TH TƯ NG CHÍNH PH TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Thi ua, Khen thư ng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Lu t S a i, b sung m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng ngày 14 tháng 06 năm 2005; Căn c ngh nh s 121/2005/N -CP ngày 30 tháng 09 năm 2005 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng và Lu t S a i, b sung m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng; Xét ngh c a B trư ng B Thương m i nay là B Công thương (T trình s 4521/BTM-T ,KT ngày 03 tháng 08 năm 2007) và Trư ng Ban Thi ua-Khen thư ng Trung ương (T trình s 1269/TTr- BT KT ngày 26 tháng 09 năm 2007) QUY T NNH i u 1. T ng thư ng B ng khen c a Th tư ng Chính ph cho 4 cá nhân thu c B Thương m i nay là B Công thương (có danh sách kèm theo), ã có thành tích trong công tác t năm 2002 n năm 2006, góp ph n vào s nghi p xây d ng Ch nghĩa xã h i và b o v T qu c. i u 2. B trư ng B Công thương, Trư ng ban Ban Thi ua-Khen thư ng Trung ương, các cá nhân có tên t i i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG Nơi nh n: - B Công thương; - Ban Thi ua-Khen thư ng TW; - VPCP: BT, CN Nguy n Xuân Phúc; - Website Chính ph ; - Lưu: Văn thư, TCCB (3b). 11 Nguy n Sinh Hùng DANH SÁCH T NG B NG KHEN C A TH TƯ NG CHÍNH PH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 1361/Q -TTg, ngày 08 tháng 10 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph ) 1. Ông Nguy n Minh oan, Trư ng phòng Phòng u tư, Công ty Th c phNm mi n B c, B Thương m i (nay là B Công thương); 2. Ông Nguy n ình Hi n, Ch t ch H i ng qu n tr , T ng Giám c Công ty C ph n Thi t b ph tùng Sài Gòn, B Thương m i (nay là B Công thương); 3. Ông Nguy n H u Hưng, U viên H i ng qu n tr , Phó T ng giám c Công ty C ph n Thi t b ph tùng Sài Gòn, B Thương m i (nay là B Công thương); 4. Bà Lê Th Thanh Hương, Giám c Công ty C ph n Xu t nh p khNu t p phNm Sài Gòn, B Thương m i (nay là B Công thương);
Đồng bộ tài khoản