Quyết định số 1363/1998/QĐ-UBTDTT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
37
lượt xem
1
download

Quyết định số 1363/1998/QĐ-UBTDTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1363/1998/QĐ-UBTDTT về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học thể dục thể thao II do Ủy ban Thể dục Thể thao ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1363/1998/QĐ-UBTDTT

  1. U BAN TH D C TH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THAO c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 1363/1998/Q -UBTDTT Hà N i, ngày 05 tháng 12 năm 1998 QUY T NNH V CH C NĂNG NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A TRƯ NG I H C TH D C TH THAO II B TRƯ NG, CH NHI M U BAN TH D C TH THAO Căn c Ngh nh15/CP ngày 2/3/1993 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý Nhà nư c c a B ,cơ quan ngang B : Căn c ngh nh s 03/1998/N -CP ngày6/1/1998 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a U ban Th d c th thao" Theo ngh c a Hi u trư ng Trư ng i h c th d c th thaoII và V trư ng V t ch c Cán b và ào t o" QUY T NNH: i u 1: Trư ng i h c th d c th thao II là trư ng i h c trong h th ng Giáo d c Qu c dân, có ch c năng ào t o, b i dư ng cán b th d c th thao trình i h c, Th c sĩ, nghiên c u khoa h c th d c th thao. i u 2: Trư ng i h c th d c th thao II có nhi m v và quy n h n: 2.1 Xây d ng quy ho ch, k ho ch, chương trình ào t o, nghiên c u khoa h c dài h n và ng n h n c a Trư ng phù h p yêu c u phát tri n s nghi p th d c th thao trình các cơ quan có thNm quy n phê duy t. 2.2 ào t o cán b b c a h c và th c sĩ chuyên ngành giáo d c th ch t và hu n luy n th thao, b i dư ng cán b qu n lý th d c th thao, hu n luy n viên, tr ng tài các c p. 2.3 ào t o, b i dư ng, cán b th d c th thao, t p hu n v n ng viên các môn th thao cho các a phương, ngành theo tho thu n. 2.4 H p tác, giao lưu qu c t trong lĩnh v c ào t o, nghiên c u khoa h c th d c th thao theo quy nh c a Nhà nư c. 2.5 Th c hi n các chương trình v tài nghiên c u, ng d ng khoa h c - k thu t vào công tác ào t o, b i dư ng cán b , nâng cao thành tích th thao. 2.6 T ch c biên so n trình phê duy t các chương trình, giáo d c sách giáo khoa, tài li u phương pháp ào t o, b i dư ng cán b hu n luy n viên th d c th thao.
  2. 2.7 m b o cơ s v t ch t - k thu t, trang thi t b , d ng c và có k ho ch b o dư ng, nâng c p c n thi t ph c v ăn, , sinh ho t, h c t p, gi ng d y và nghiên c u khoa h c c aTrư ng. 2.8 Xây d ng quy ho ch và k ho ch ào t o, b i dư ng toàn di n, nh t là chuyên môn nghi p v cho i ng cán b công ch c - Nhà giáo c a Trư ng. 2.9 Ti n hành công tác giáo d c o c, chính tr tư tư ng áp ng yêu c u xây d ng con ngư i m i, phát huy vai trò c a công oàn, oàn thanh niên c ng s n H Chí Minh trong t ch c phong trào xã h i ch nghĩa; th c hi n nghiêm túc, k p th i vi c khen thư ng thi ua c aTrư ng. 2.10 Th c hi n các ch , chính sách, chăm lo phát tri n toàn di n i v i s nh viên. i u 3: Cơ c u t ch c c a Trư ng i h c th d c th thao II 3.1 Trư ng i h c th d c th thao II có Hhi u trư ng, các Phó hi u trư ng, các Phòng,B môn,H i ng tư v n. 3.2 Hi u trư ng ch u trách nhi m trư c B trư ng, Ch nhi m U ban Th d c th thao v toàn b ho t ng c a Trư ng. - Các Phó Hi u trư ng giúp vi c cho Hi u trư ng và ch u trách nhi m trư c Hi u trư ng v lĩnh v c công tác do Hi u trư ng phân công . - Các Trư ng phòng, Trư ng b môn, Ch tt ch H i ng ch u trách nhi m trư c Hi u trư ng v th c hi n các nhi m v c a Phòng, B môn, H i ng. - Cán b - Công ch c - nhà giáo ch u trách nhi m trư c các Trư ng phòng, Trư ng B môn, Ch t ch h i ng và lãnh o Trư ng v công vi c ư c giao. 3.3 Các phòng ch c năng: - Phòng T ch c - Hành chính; - Phòng công tác chính tr ; - Phòng ào t o; - Phòng Khoa h c - Công ngh Th d c th thao; - Phòng Tài chính - K toán; -Phòng Qu n lý Công trình, Thi t b Th thao; - Ban thanh tra giáo d c; 3.4 Các B môn chuyên môn: B môn Mác - Lê nin;
  3. B môn Lý lu n th d c th thao; B môn Y - sinh h c th d c th thao;; B môn Ngo i Ng ; B môn Th d c- Th hình; B môn i n kinh; B môn th thao dư i nư c; B môn Bóng chuy n- Bóng r - Bóng ném; B môn Bóng á - á c u- C u mây; B môn Bóng bàn - C u lông - Qu n v t; B môn võ;V t;C t ; B môn C ; B môn B n súng- Giáo d c Qu c phòng; 3.5 Các H i ng tư v n: -H i ng giáo d c Trư ng; -H i ng Khoa h c Trư ng. Tuỳ theo nhi m v và yêu c u công tác, Hi u trư ng có th thành l p các H i ng khác. 3.6 Trư ng i h c Th d c th thao II óng t i Phư ng Linh Trung, Qu n Th c Thành ph H Chí Minh có con d u có tài kho n t i Kho B c Nhà Nư c. 37 Hi u trư ng Trư ng i h c Th d c Th thao I Icó trách nhi m qu n lý h sơ tài li u, tài s n, s d ng ngân sách ư c c p và ngu n thu khác c a Trư ng theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c. 3.8 Hi u tư ng Trư ng i ho c th d c th thaoI I có trách nhi m xây d ng Quy ch làm vi c c a Trư ng trình B trư ng, Ch nhi m U ban Th d c th thao duy t và i u hành công vi c c a Trư ng theo quy ch ư c duy t. i u 4: Quy t nh này có hi u l c t ngày ký. i u 5: Hi u trư ng Trư ng i h c Th d c Th thao II, Chánh Văn phòng, V trư ng V t ch c Cán b - ào t o, Th trư ng các V , ơn v thu c U ban Th d c th thao ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này.
  4. B TRƯ NG, CH NHI M U Nơi nh n: BAN TH D C TH THAO - Như i u 5 - Các ng chí lãnh o u ban - Lưu VT,,TC,TK B trư ng. Hà Quang D
Đồng bộ tài khoản