Quyết định số 1369/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
37
lượt xem
2
download

Quyết định số 1369/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1369/QĐ-BYT về việc giao trách nhiệm kiểm tra nhà nước về chất lượng đối với thực phẩm nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1369/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc --------- S : 1369/BYT-Q Hà N i, ngày 17 tháng 7 năm 1997 QUY T NNH “V VI C GIAO TRÁCH NHI M KI M TRA NHÀ NƯ C V CH T LƯ NG I V I TH C PH M NH P KH U” B TRƯ NG B YT Căn c Lu t B o v s c kh e nhân dân và i u l V sinh ban hành theo Ngh nh s 23-H BT ngày 24/01/1991 c a H i ng B trư ng (nay là Chính ph ); Căn c Ngh nh s 68/CP ngày 11/10/1993 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Y t ; Căn c Ngh nh s 86/CP ngày 08/12/1995 c a Chính ph ( i u 4 kho n 1) v vi c phân công trách nhi m qu n lý Nhà nư c i v i ch t lư ng hàng hóa, giao cho B Y t ch c năng qu n lý nhà nư c v an toàn, v sinh th c ph m; Căn c Thông tư liên b Y t - Khoa h c Công ngh và Môi trư ng s 07/TTLB ngày 01/7/1996 ( i u 4) v vi c hư ng d n th c hi n Ngh nh s 86/CP ngày 08/12/1995; Theo ngh c a ông V trư ng V Y t d phòng - B Y t ; QUY T NNH i u 1. Giao cho Vi n Dinh Dư ng, Vi n Pasteur Nha Trang, Vi n V sinh Y t công c ng Thành ph H Chí Minh và Vi n V sinh d ch t Tây Nguyên th c hi n các nhi m v sau: 1. Ph i h p v i Trung tâm k thu t Tiêu chuNn o lư ng Ch t lư ng, thu c B Khoa h c Công ngh và Môi trư ng cùng khu v c, t ch c th c hi n vi c ki m tra Nhà nư c v ch t lư ng i v i th c phNm nh p khNu t i các c a khNu thu c khu v c. 2. Ch o và h tr v chuyên môn k thu t cho các Trung tâm Y t d phòng t nh, thành ph tr c thu c trung ương trong cùng khu v c Trung tâm có kh năng ư c y quy n th c hi n vi c ki m tra Nhà nư c v ch t lư ng i v i th c phNm nh p khNu t i c a khNu n m trên a bàn c a a phương. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. Các quy nh trư c ây trái v i các quy nh trong quy t nh này u bãi b . i u 3. V trư ng V Y t d phòng ch u trách nhi m hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n Quy t nh này. i u 4. Các ông Chánh văn phòng, Chánh thanh tra B , V trư ng các V : T ch c cán b , Y t d phòng, K ho ch, Tài chính K toán - B Y t ; Th trư ng các ơn v tr c thu c B , Th trư ng Y t ngành ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. B TRƯ NG B Y T TH TRƯ NG PGS. PTS. Nguy n Văn Thư ng
Đồng bộ tài khoản