Quyết định số 137/1999/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
43
lượt xem
2
download

Quyết định số 137/1999/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 137/1999/QĐ-BTC về việc ban hành tem và việc in ấn, phát hành, quản lý, sử dụng tem thuốc lá sản xuất trong nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 137/1999/QĐ-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 137/1999/Q -BTC Hà N i, ngày 10 tháng 11 năm 1999 QUY T NNH C A B TRƯ NG B TÀI CHÍNH S 137/1999/Q /BTC NGÀY 10 THÁNG 11 NĂM 1999 V VI C BAN HÀNH TEM VÀ VI C IN N , PHÁT HÀNH, QU N LÝ, S D NG TEM THU C LÁ S N XU T TRONG NƯ C B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c pháp l nh k toán th ng kê ngày 20/5/1988; Căn c Ngh nh s : 15-CP ngày 2/3/1993 c a Chính ph v nhi m v quy n h n và trách nhi m qu n lý Nhà nư c c a các B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s : 178- CP ngày 28/10/1994 c a Chính ph quy nh ch c năng nhi m v và t ch c b máy B Tài chính; Căn c Ch th s 13/1999/CT-TTg ngày 12/5/1999 c a Th tư ng Chính ph v vi c ch n ch nh, s p x p s n xu t kinh doanh ngành thu c lá; Căn c Quy t nh s 175/1999/Q -TTg ngày 25/8/1999 c a Th tư ng Chính ph v vi c dán tem thu c lá s n xu t trong nư c ; Sau khi th ng nh t ý ki n v i B Công nghi p, B Thương m i . Theo ngh c a T ng c c trư ng T ng c c Thu . QUY T NNH i u 1: Ban hành kèm theo Quy t nh này " Quy nh in n, phát hành, qu n lý và s d ng tem thu c lá s n xu t trong nư c ". i u 2: Tem thu c lá s n xu t trong nư c ban hành theo Quy t nh này có hi u l c k t ngày 01/4/2000. i u 3: Các t ch c có liên quan n vi c in n , phát hành, qu n lý, s d ng tem thu c lá s n xu t trong nư c có trách nhi m thi hành quy t nh này. Ph m Văn Tr ng ( ã ký) QUI NNH IN N, PHÁT HÀNH, QU N LÝ, S D NG TEM THU C LÁ S N XU T TRONG NƯ C
  2. (Ban hành kèm theo Quy t nh s 137/1999/Q /BTC ngày 10-11-1999 c a B trư ng B Tài chính ) i u 1: Ban hành 2 m u tem thu c lá dán vào bao thu c lá s n xu t trong nư c tiêu chuNn theo qui nh, lưu thông trên th trư ng ph i dán tem g m: 1/ Tem thu c lá dán bao m m : Tem ư c in trên gi y có in n n hoa văn màu xanh, các c m hoa văn ư c in n i an xen nhau, gi a có c m hoa văn màu xanh hoà bình n i. Kích thư c tem 2,2 cm x 4,5 cm 2/ Tem thu c lá dán bao c ng: Tem ư c in trên gi y có in n n hoa văn màu xanh nh t, các c m hoa văn ư c in n i an xen nhau , gi a có c m hoa văn hình hoa nhài phai Kích thư c tem 2,2 cm x 4,5 cm C 2 lo i tem thu c lá nêu trên ư c in b ng k thu t b o v c bi t, có dãy s phát quang khi ki m tra b ng èn c c tím. Tem có ký hi u sê ri và s th t liên t c, m i sê ri có t s 000.000.001 n s 999.999.999. i u 2: C p phát, qu n lý, s d ng tem thu c lá T ng c c Thu ch u trách nhi m in n, c p phát tem thu c lá cho C c Thu các t nh, thành ph tr c thu c TW, C c Thu các t nh, thành ph có trách nhi m t ch c bán tem thu c lá cho các doanh nghi p ư c phép s n xu t thu c lá t ch c dán tem thu c lá theo qui nh. S lư ng tem thu c lá bán cho doanh nghi p là căn c tính thu tiêu th c bi t. Các doanh nghi p s n xu t thu c lá ư c dán tem thu c lá căn c vào k ho ch s n xu t hàng năm ăng ký s lư ng tem c n s d ng trư c ngày 15/11 h ng năm v i T ng c c Thu , có k ho ch in n , phát hành tem y , k p th i. Các doanh nghi p không ăng ký k ho ch s d ng tem thu c lá coi như không có nhu c u s d ng tem. ơn v s d ng tem thu c lá ph i th c hi n m s sách theo dõi s tem nh n, s tem dán, s tem hư h ng, m t mát, s còn l i... Hàng tháng ph i th c hi n thanh quy t toán s lư ng tem thu c lá v i C c Thu các t nh, thành ph nơi bán tem. C c Thu các t nh, thành ph th c hi n thanh quy t toán tem thu c lá hàng quý v i T ng c c Thu . i u 3: X lý b i hoàn v t ch t: ơn v , cá nhân làm m t tem thu c lá s n xu t trong nư c ph i báo cáo v i cơ quan Thu nơi bán tem v s lư ng tem b m t cơ quan Thu ki m tra và x lý k p th i.
  3. M c x lý b i hoàn v t ch t i v i tem thu c lá s n xu t trong nư c : ngoài vi c b x lý v hành chính còn b x ph t b ng m t l n thu tiêu th c bi t c a lo i thu c lá s n xu t trong nư c có giá tr cao nh t trên th trư ng t i th i i m làm m t tem thu c lá. i u 4: Vi c in n, phát hành, giá bán, qu n lý, s d ng tem thu c lá s n xu t trong nư c th c hi n theo úng ch qu n lý n ch , ban hành kèm theo Quy t nh s 529 TC/Q ngày 22/12/1992 và Quy t nh s 544 TC/Q /C KT ngày 2/8/1997 c a B trư ng B Tài chính v vi c ban hành ch th ng nh t phát hành và qu n lý các m u bi u ch ng t thu chi Ngân sách Nhà nư c.
Đồng bộ tài khoản