Quyết định số 137/2000/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
51
lượt xem
3
download

Quyết định số 137/2000/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 137/2000/QĐ-TTg về việc giao nhiệm vụ đào tạo tiến sĩ cho Viện Nghiên cứu Kiến trúc - Bộ Xây dựng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 137/2000/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 137/2000/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 137/2000/QĐ-TTG NGÀY 28 THÁNG 11 NĂM 2000 VỀ VIỆC GIAO NHIỆM VỤ ĐÀO TẠO TIẾN SĨ CHO VIỆN NGHIÊN CỨU KIẾN TRÚC-BỘ XÂY DỰNG THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn cứ Luật Giáo dục ngày 02 tháng 12 năm 1998; Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02 tháng 3 năm 1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ, Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng tại công văn số 3079/BXD-TCLĐ ngày 24 tháng 11 năm 1999, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại công văn số 9778/SĐH ngày 24 tháng 10 năm 2000, Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường tại công văn số 3277/BKHCNMT-TCCBKH ngày 02 tháng 11 năm 2000, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Giao nhiệm vụ đào tạo tiến sĩ cho Viện Nghiên cứu Kiến trúc - Bộ Xây dựng. Điều 2. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường và Bộ Xây dựng quy định các chuyên ngành đào tạo tiến sĩ cho Viện Nghiên cứu Kiến trúc. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký. Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Phạm Gia Khiêm (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản