Quyết định số 137/2001/QĐ-TTg

Chia sẻ: Quang Linh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
38
lượt xem
1
download

Quyết định số 137/2001/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 137/2001/QĐ-TTg về việc thành lập Ban điều hành Đề án Tin học hoá quản lý hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2005 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 137/2001/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 137/2001/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 2001 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 137/2001/QĐ-TTG NGÀY 17 THÁNG 9 NĂM 2001 VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN ĐIỀU HÀNH ĐỀ ÁN TIN HỌC HOÁ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2001 - 2005 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn cứ Quyết định số 112/2001/QĐ-TTg ngày 25 tháng 7 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Tin học hoá quản lý hành chính nhà nước giai đoạn 2001 - 2005; Xét đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Thành lập Ban Điều hành Đề án Tin học hoá quản lý hành chính nhà nước giai đoạn 2001 - 2005, gồm các thành viên sau đây: 1. Trưởng ban: Ông Vũ Đình Thuần, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. 2. Các ủy viên: - Ông Phan Quang Trung, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, - Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Thứ trưởng Bộ Tài chính, - Ông Nguyễn Trọng Điều, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ, - Ông Bùi Mạnh Hải, Thứ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường. 3. Uỷ viên Thư ký: Ông Lương Cao Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm Tin học, Văn phòng Chính phủ. Điều 2. Ban Điều hành Đề án có nhiệm vụ:
  2. 1. Tổ chức thực hiện Đề án Tin học hoá quản lý hành chính nhà nước giai đoạn 2001 - 2005 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 112/2001/QĐ-TTg ngày 25 tháng 7 năm 2001. 2. Điều phối, hướng dẫn các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng và triển khai Đề án Tin học hoá quản lý hành chính nhà nước giai đoạn 2001 - 2005 của Bộ, ngành, địa phương theo Quyết định nói trên. 3. Kiến nghị chính sách và áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo đảm triển khai có hiệu quả Đề án Tin học hoá quản lý hành chính nhà nước giai đoạn 2001 - 2005; phối hợp với các cơ quan chức năng đôn đốc kiểm tra việc triển khai thực hiện Đề án Tin học hoá quản lý hành chính nhà nước của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 4. Thực hiện cơ chế tài chính đối với Đề án Tin học hoá quản lý hành chính nhà nước giai đoạn 2001 - 2005 theo qui định tại Quyết định số 531/TTg ngày 8 tháng 8 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý các Chương trình mục tiêu quốc gia và Quyết định số 38/2000/QĐ-TTg ngày 24 tháng 3 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 531/TTg. Điều 3. Ban Điều hành Đề án Tin học hoá quản lý hành chính nhà nước giai đoạn 2001 - 2005 hoạt động dưới hình thức kiêm nhiệm, được phép sử dụng con dấu và tài khoản của Văn phòng Chính phủ. Giúp việc cho Ban Điều hành có Tổ thư ký và Tổ chuyên môn do Trưởng ban Điều hành thành lập. Kinh phí hoạt động của Ban Điều hành do ngân sách nhà nước cấp qua Văn phòng Chính phủ từ nguồn kinh phí thực hiện Đề án Tin học hoá quản lý hành chính nhà nước giai đoạn 2001 - 2005. Văn phòng Chính phủ chịu trách nhiệm quyết toán số kinh phí được cấp theo chế độ tài chính hiện hành. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Trưởng ban và các thành viên Ban Điều hành Đề án Tin học hoá quản lý hành chính nhà nước giai đoạn 2001 - 2005 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Phan Văn Khải (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản