Quyết định số 137/2001/QĐ-UB

Chia sẻ: Nguyen Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
43
lượt xem
2
download

Quyết định số 137/2001/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 137/2001/QĐ-UB về việc Ban hành Quy định tổ chức thu, quản lý và sử dụng quỹ ngày công lao động công ích trên địa bàn Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 137/2001/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 137/2001/Q -UB Hà N i, ngày 31 tháng 12 năm 2001 QUY T NNH C A UBND THÀNH PH V VI C BAN HÀNH QUY NNH T CH C THU, QU N LÝ VÀ S D NG QU NGÀY CÔNG LAO NG CÔNG ÍCH TRÊN NA BÀN THÀNH PH HÀ N I. U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân; Căn c Pháp L nh nghĩa v lao ng công ích s 15/1999/PL - UBTVQH 10 ngày 03/9/1999 c a U ban thư ng v Qu c h i và L nh s 07L/CTN ngày 16/9/1999 c a Ch t ch nư c v vi c công b Pháp l nh nghĩa v lao ng công ích; Căn c Ngh nh s 81/2000/N - CP ngày 29/12/2000 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Pháp l nh Nghĩa v lao ng công ích; Căn c Quy t nh s 86/2001/Q - BTC ngày 12/9/2001 c a B trư ng B Tài chính v vi c ban hành Quy ch qu n lý, s d ng qu ngày công lao d ng công ích; Căn c Ngh quy t s 06/2000/NQ - H ngày 21/7/2000 c a H i ng nhân dân Thành ph khoá XII, kì h p th 3 v vi c th c hi n Pháp l nh nghĩa v lao ng công ích trên a bàn thành ph Hà N i; Xét ngh c a S Tài chính - V t giá t i t trình s 3676 TT/STCVG ngày 11 tháng 12 năm 2001. QUY T NNH i u 1: Ban hành kèm theo quy t nh này b n Quy nh v t ch c thu, qu n lý và s d ng qu ngày công lao ng công ích trên a bàn Thành ph Hà N i. i u 2: Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày 01/01/2002 và thay th Quy t nh s 91/2000/Q - UB ngày 31/10/2000 c a UBND thành ph v vi c ban hành quy nh t m th i v vi c t ch c thu, qu n lý và s d ng ti n công nghĩa v lao ng công ích h ng năm trên a bàn Thành ph Hà N i . i u 3: Chánh Văn phòng UBND Thành ph , Giám c các S Tài chính - V t giá, S Lao ng thương binh và Xã h i, Kho B c Nhà nư c Thành ph , các S , Ban, Ngành c a Thành ph , các cơ quan, ơn v , t ch c chính tr - xã h i, Ch t ch UBND các Qu n, Huy n, Phư ng, Xã, Th tr n và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. T/M. U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I
  2. K/T.CH TNCH PHÓ CH TNCH Nguy n Qu c Tri u QUY NNH V VI C T CH C THU, QU N LÝ VÀ S D NG QU NGÀY CÔNG LAO NG CÔNG ÍCH TRÊN NA BÀN THÀNH PH HÀ N I. (Ban hành kèm theo Quy t nh s 137/Q -UB ngày 31/12/2001 c a U ban nhân dân Thành ph .) i u 1: Lao ng công ích (g i t t là L CI) c a công dân trong quy nh này bao g m lao ng c a công dân cư trú trên a bàn thành ph Hà n i, trong di n ph i thi hành nghĩa v L CI h ng năm, theo Pháp l nh nghĩa v L CI ư c Qu c h i khoá X thông qua ngày 03/9/1999. i u 2: i tư ng th c hi n nghĩa v L CI h ng năm, g m nh ng công dân, nam t 18 tu i n h t 45 tu i, n t 18 tu i n h t 35 tu i, không bao g m các i tư ng ư c mi n, quy nh t i i u 10 Pháp l nh nghĩa v L CI. i u 3: M c huy ng. - S ngày công nghĩa v L CI h ng năm c a m i công dân là 10 ngày. - Ngư i ư c huy ng th c hi n nghĩa v L CI h ng năm, n u không tr c ti p i lao ng thì ph i có ngư i làm thay ho c óng ti n theo s ngày công lao ng huy ng, m c thu cho m t ngày công theo quy nh t i Nghi quy t H ND Thành ph hăng năm. i u 4: T ch c thu qu ti n công nghĩa v L CI. - U ban nhân dân phư ng, xã, th tr n ra quy t nh huy ng ngày công nghĩa v L CI i v i công dân cư trú t i a phương; T ch c thu ti n công nghĩa v L CI i v i các i tư ng không tr c ti p tham gia lao ng. S ti n thu ư c ph i n p k p th i, y vào ngân sách Nhà nư c, h ch toán vào chương 160D, lo i 10, kho n 5, m c 053, ti u m c 01. - Kho b c Nhà nư c th c hi n phân chia s ti n thu ư c t ngày công nghĩa v L CI theo t l ph n trăm (%), vào các c p ngân sách c a a phương (Thành ph , qu n, huy n, và xã, phư ng, th tr n) theo quy nh t i Ngh quy t H ND Thành ph và Quy t nh giao ch tiêu k ho ch kinh t , xã h i c a UBND Thành ph h ng năm. i u 5: Qu ti n công nghĩa v L CI c a các c p ngân sách (Thành ph - qu n,huy n - xã, phư ng, th tr n) ư c theo dõi riêng, s d ng vào các m c ích quy nh t i i u 9 Pháp l nh nghĩa v L CI và theo i u 3 Ngh nh s 82/2000/N -CP ngày 29/12/2000 c a Chính ph .
  3. Qu ti n công nghĩa v L CI thu c ngân sách c p nào, do c p ó theo dõi, qu n lý và s d ng theo quy nh. Khi chi h ch toán theo chương, lo i, kho n, m c, ti u m c tương ng v i M c l c ngân sách Nhà nư c. Qu ti n công nghĩa v L CI trong năm chưa s d ng h t ư c chuy n sang d toán năm sau, sau khi ư c cơ quan có thNm quy n phê duy t. i u 6: Chi phí ph c v vi c t ch c huy ng và qu n lý qu . Kinh phí ph c v vi c t ch c huy ng và qu n lý qu L CI c a c p nào, do ngân sách c p ó chi, N i dung chi g m: + B i dư ng cho ngư i tr c ti p huy ng qu , ghi s , theo dõi và l p báo cáo t ng h p tình hình th c hi n nghĩa v L CI t i c p qu n, huy n (phòng L TB - XH qu n, huy n), xã, phư ng, thi tr n và t dân ph (ho c thôn). + Chi công tác tuyên truy n ph bi n, v n ng nhân dân. + Mua (ho c in) phi u, s L CI, biên lai n ch và s sách, tài li u tuyên truy n, văn phòng phNm cho Ban ch o. + H p sơ k t, t ng k t, khen thư ng. + Các chi phí khác. H ng năm, Ban ch o th c hi n nghĩa v L CI các c p có trách nhi m l p d toán các kho n chi ph c v vi c huy ng, qu n lý qu ngày công nghĩa v L CI, g i cơ quan tài chính cùng c p trình UBND cùng c p giao d toán chi cùng v i d toán chi ngân sách h ng năm, làm căn c c p phát kinh phí, ng g i Kho b c Nhà nư c nơi giao d ch làm căn c ki m soát chi. i u 7: i v i s ngày công lao ng tr c ti p t i công trư ng, căn c vào b ng kê k t qu s ngày công lao ng th c t c a i tư ng do ơn v s d ng lao ng chuy n t i Ban ch o th c hi n nghĩa v L CI, qui i s công tr c ti p thành giá tr ti n công, tương ng v i t ng công trình công ích, g i cơ quan tài chính cùng c p làm l nh ghi thu - ghi chi, thông qua Kho b c Nhà nư c h ch toán vào ngân sách Nhà nư c. S ti n ghi thu - ghi chi ngân sách c a c p nào thì h ch toán 100% vào kho n thu khác c a ngân sách c p ó, theo chương (B,C,D), lo i, kho n, m c, ti u m c tương ng c a M c l c ngân sách Nhà nư c. i u 8: - H ng năm, căn c vào Ngh quy t H ND Thành ph , Ban ch o th c hi n nghĩa v L CI thành ph ph i h p v i S Tài chính - V t giá, S K ho ch - u tư trình UBND Thành ph quy t nh giao ch tiêu k ho ch huy ng qu ngày công nghĩa v L CI cho các qu n, huy n và danh m c các d án có s d ng ngày công lao ng thu c Thành ph qu n lý. - UBND các qu n, huy n căn c vào ch tiêu t ng qu ngày công nghĩa v L CI do UBND thành ph giao và nhu c u công vi c c a mình trình H ND ra Ngh quy t v danh m c các d án có s d ng ngày công nghĩa v L CI thu c qu n, huy n qu n lý và ch tiêu huy ng qu ngày công nghĩa v L CI giao cho các xã, phư ng, th tr n tr c thu c. Vi c t ch c th c hi n các d án u tư t ngu n ti n công và ngày công nghĩa v L CI ph i tuân theo các qui nh hi n hành c a Nhà nư c và c a Thành ph v qu n lý u tư và xây d ng.
  4. i u 9: Các lo i ch ng t thu, biên lai thu ti n L CI do S Tài chính - V t giá Hà n i phát hành. Ban ch o th c hi n nghĩa v L CI qu n, huy n có trách nhi m nh n biên lai thu ti n L CI c p cho phư ng, xã, th tr n s d ng, ng th i qu n lý biên lai, n ch theo úng quy nh hi n hành. i u 10: Nghiêm c m vi c thu qu ti n công nghĩa v L CI c a các i tư ng mà không c p biên lai, ho c s d ng biên lai không úng quy nh. Nghiêm c m vi c thu qu ti n công nghĩa v L CI h ng năm c a các i tư ng khi chưa có ch tiêu c a c p có thNm quy n và quy t nh huy ng nghĩa v L CI h ng năm c a UBND xã, phư ng, thi tr n. Nghiêm c m vi c thu qu ti n công nghĩa v L CI h ng năm thông qua các hình th c b t bu c như thu ti n khi nhân dân n xin xác nh n hành chính c a chính quy n; ho c khi chính quy n a phương gi i quy t các công vi c cho nhân dân thu c ch c năng nhi m v c a mình. i u 11: UBND phư ng, xã, th tr n và Ban ch o th c hi n nghĩa v L CI các c p ph i t ch c vi c theo dõi, ghi chép và ph n ánh y ngu n thu qu nghĩa v L CI óng b ng ti n và b ng ngày công L CI (k c s ti n sau khi qui i) vào h th ng s k toán, báo cáo theo qui nh. Cu i năm ph i ôn c, gi i quy t d t i m vi c huy ng qu ngày công óng b ng ti n c a các i tư ng n p k p th i vào ngân sách Nhà nư c. L p báo cáo quy t toán năm v các kho n thu nêu trên và hoàn thành trư c ngày 31 tháng 01 năm sau. Cơ quan tài chính qu n, huy n, phư ng, xã, th tr n có trách nhi m thNm tra báo cáo quy t toán c a Ban ch o th c hi n nghĩa v L CI cùng c p và xác nh n s ti n ã n p vào Ngân sách Nhà nư c. i v i các c p qu n, huy n báo cáo năm ư c g i n: - Ban ch o th c hi n nghĩa v L CI Thành ph . - S Tài chính - V t giá Hà n i. - UBND và H ND qu n, huy n. i v i phư ng, xã, thi tr n báo cáo quy t toán ư c g i n: - Ban ch o th c hi n nghĩa v L CI qu n, huy n. - Phòng Tài chính - V t giá qu n, huy n. - UBND và H ND phư ng, xã, th tr n. i u 12: Ban ch o th c hi n nghĩa v L CI thành ph có trách nhi m ph i h p v i các S , Ngành có liên quan hư ng d n ho c tr l i các v n thu c trách nhi m c a t ng ngành v huy ng, qu n lý và s d ng qu ngày công, qu ti n công nghĩa v L CI trên a bàn Thành ph ./.
Đồng bộ tài khoản