Quyết định số 137/2004/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
59
lượt xem
3
download

Quyết định số 137/2004/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 137/2004/QĐ-UB việc thành lập Ban Chỉ đạo Thành phố triển khai Đề án phát triển thị trường bất động sản trên địa bàn Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 137/2004/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 137/2004/Q -UB Hà N i, ngày 23 tháng 08 năm 2004 QUY T NNH C A U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I V VI C THÀNH L P BAN CH O THÀNH PH TRI N KHAI ÁN PHÁT TRI N THN TRƯ NG B T NG S N TRÊN NA BÀN THÀNH PH HÀ N I U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân; Căn c Lu t t ai năm 2003; Xét ngh c a Giám c S N i v Thành ph Hà N i – Giám c S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t; QUY T NNH i u 1. Thành l p Ban Ch o Thành ph t ch c tri n khai án phát tri n th trư ng b t ng s n trên a bàn Thành ph Hà N i, g m các ông có tên sau ây: 1. Ông Vũ Văn Ninh - Phó Ch t ch Thư ng tr c UBND Thành ph - Trư ng ban. 2. Ông Lê Quý ôn - Phó Ch t ch UBND Thành ph - Phó ban. 3. Ông Ph m Cao nguyên – Giám c S Tài nguyên, Môi trư ng và Nhà t- y viên Thư ng tr c. 4. Ông ào Ng c Nghiêm – Giám c S Quy ho ch Ki n trúc - y viên. 5. Ông Tr n ình Th - Giám c S Tài chính - y viên. 6. Ông Nghiêm Xuân t – Giám c s K ho ch và u tư - y viên 7. Ông Xuân Anh – Giám c S Xây d ng - y viên. 8. Ông Ph m Qu c Thái – C c trư ng C c Thu Thành ph - y viên. 9. Ông Vũ Văn H u – Chánh Văn phòng H ND và UBND Thành ph - y viên. 10. Ông Tô Xuân Dân – Vi n trư ng Vi n Nghiên c u phát tri n kinh t xã h i Thành ph - y viên. 11. Ông Nguy n Khoa Bình – Giám c Qu phát tri n nhà Thành ph - y viên.
  2. i u 2: - Ban Ch o Thành ph có nhi m v ch o các cơ quan có trách nhi m xây d ng án phát tri n th trư ng b t ng s n trên a bàn Thành ph Hà N i, th c hi n Lu t t ai năm 2003 trình UBND Thành ph phê duy t và t ch c th c hi n sau khi án ư c phê duy t. - Giao S Tài nguyên, Môi trư ng và Nhà t ph i h p v i S Tài chính xây d ng k ho ch th c hi n án và d trù kinh phí ho t ng c a Ban Ch o Thành ph trình UBND Thành ph phê duy t. - Các Thành viên Ban ch o ch ho t ng kiêm nhi m. i u 3: Thành l p T công tác giúp vi c Ban Ch o do 01 ng chí lãnh o S Tài nguyên, Môi trư ng và Nhà t làm t trư ng. Các t viên là công ch c có trách nhi m do các ngành là thành viên Ban Ch o ch n c . Nhi m v c a T trư ng và t viên do Trư ng Ban ch o quy nh. i u 4: Chánh Văn phòng H ND và UBND Thành ph , Giám c S N i v , Tài nguyên, Môi trư ng và Nhà t, Tài chính, Quy ho ch – Ki n trúc, Xây d ng, K ho ch và u tư; C c trư ng C c thu Thành ph ; Giám c Qu phát tri n nhà Thành ph ; Vi n trư ng Vi n Nghiên c u phát tri n kinh t xã h i Hà N i và các ông có tên ghi t i i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này k t ngày ký./. TM. U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I CH TNCH Nguy n Qu c Tri u
Đồng bộ tài khoản