Quyết định số 1370/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
31
lượt xem
2
download

Quyết định số 1370/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1370/QĐ-TTg về việc tặng thưởng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1370/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc ******* ******* S : 1370/QĐ-TTg Hà N i, ngày 11 tháng 10 năm 2007 QUY T Đ NH V VI C T NG THƯ NG B NG KHEN C A TH TƯ NG CHÍNH PH TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Thi đua, Khen thư ng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Lu t S a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t Thi đua, Khen thư ng ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn c ngh đ nh s 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 c a Chính ph quy đ nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s đi u c a Lu t Thi đua, Khen thư ng và Lu t S a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t Thi đua, Khen thư ng; Xét đ ngh c a T ng giám đ c B o hi m xã h i Vi t Nam (T trình s 3469/BHXH-TĐKT ngày 17 tháng 9 năm 2007) và Trư ng ban Ban Thi đua - Khen thư ng Trung ương (T trình s 1299/TTr-BTĐKT ngày 28 tháng 9 năm 2007), QUY T Đ NH: Đi u 1. T ng thư ng B ng khen c a Th tư ng Chính ph cho 3 t p th và 4 cá nhân (có danh sách kèm theo), đã có thành tích trong công tác t năm 2002 đ n năm 2006, góp ph n vào s nghi p xây d ng Ch nghĩa Xã h i và b o v T qu c. Đi u 2. T ng giám đ c B o hi m xã h i Vi t Nam, Trư ng ban Ban Thi đua - Khen Trư ng, các t p th , cá nhân có tên t i Đi u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. KT. TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG Nơi nh n: - BHXHVN; - Ban Thi đua-Khen thư ng TW; - VPCP: BTCN Nguy n Xuân Phúc; - Website Chính ph ; - Lưu: Văn thư, TCCB (3b), Mai (11b) Nguy n Sinh Hùng DANH SÁCH T NG B NG KHEN C A TH TƯ NG CHÍNH PH (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 1370/QĐ-TTg, ngày 11/10/2007 c a Th tư ng Chính ph ) 1. B o hi m xã h i t nh B c K n. 2. B o hi m xã h i t nh Sóc Trăng. 3. B o hi m xã h i t nh Hưng Yên. 4. Ông Lưu Hòa Bình, Giám đ c B o hi m y t xã h i t nh Sóc Trăng. 5. Ông Lưu H u D n, Giám đ c B o hi m xã h i t nh B c K n. 6. Ông Đ Xuân Phương, Giám đ c B o hi m xã h i t nh Hưng Yên. 7. Bà Nguy n Th Loan, Giám đ c B o hi m xã h i t nh An Giang./.
Đồng bộ tài khoản