Quyết định số 1371/1998/QĐ-UBTDTT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
44
lượt xem
1
download

Quyết định số 1371/1998/QĐ-UBTDTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1371/1998/QĐ-UBTDTT về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thể thao Ba Đình do Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Thể dục Thể thao ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1371/1998/QĐ-UBTDTT

  1. U BAN TH D C TH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THAO c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 1371/1998/Q -UBTDTT Hà N i, ngày 05 tháng 12 năm 1998 QUY T NNH V CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A TRUNG TÂM TH THAO BA ÌNH B TRƯ NG, CH NHI M U BAN TH D C TH THAO Căn c Ngh nh s 15/CP ngày 2/3/1993 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý Nhà nư c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 03/1998/N -CP ngày 6/01/1998 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a U ban Th d c th thao; Theo ngh c a Giám c Trung tâm Th thao Ba ình và V trư ng V t ch c cán b - ào t o; QUY T NNH: i u 1: Trung tâm Th thao Ba ình là ơn v s nghi p tr c thu c U ban Th d c th thao, có ch c năng t ch c, qu n lý, hư ng d n t p luy n các môn th d c th thao, vui chơi gi i trí, sinh ho t văn hoá góp ph n duy trì và nâng cao s c kho c a cán trung - cao c p c a ng và Nhà nư c; t ch c d ch v ph c v các ngày l , h i ngh c a ng, Nhà nư c, các oàn th Trung ương t i a bàn Trung tâm. i u 2: Trung tâm Th thao Ba ình có nhi m v và quy n h n: 2.1- Xây d ng k ho ch dài h n, ng n h n v ho t ng c a Trung tâm trình các cơ quan có thNm quy n phê duy t; t ch c th c hi n sau khi ư c phê duy t. 2.2- T ch c và qu n lý m i ho t ng c a h i viên trong các câu l c b thu c Trung tâm, t o i u ki n câu l c b ho t ng có hi u qu trong vi c t p luy n các môn th d c th thao, vui chơi gi i trí, sinh ho t văn hoá. 2.3- T ch c, qu n lý các ho t ng thông tin, th i s ph c v h i viên. 2.4- Ph c v các ngày l , h i ngh c a ng, Nhà nư c, các oàn th Trung ương khi có s d ng a bàn Trung tâm; t ch c d ch v ph c v các ho t ng t i Trung tâm. 2.5- Xây d ng, qu n lý và s có hi u qu cơ s v t ch t, trang thi t b , d ng c c a Trung tâm; t ng bư c hi n i hoá các trang thi t b hi n có nh m áp ng nhu c u t p luy n, sinh ho t c a h i viên và ph c v t p luy n cho các i tư ng có yêu c u.
  2. 2.6- B o m ki m tra y h c th thao i v i h i viên và các i tư ng n t p luy n, thi u t i Trung tâm. B o m v sinh t p luy n, v sinh môi trư ng và an toàn trong m i ho t ng c a Trung tâm. 2.7- B o m an ninh chính tr , tr t t an toàn i v i cơ quan, h i viên và các ho t ng c a Trung tâm. i u 3: Cơ c u t ch c c a Trung tâm Th thao Ba ình: 3.1- Trung tâm Th thao Ba ình có Giám c, các Phó Giám c, các Phòng ch c năng. 3.2- Giám c Trung tâm ch u trách nhi m trư c B trư ng, Ch nhi m U ban Th d c th thao v toàn b ho t ng c a Trung tâm. - Các Phó Giám c giúp vi c Giám c và ch u trách nhi m trư c Giám c v lĩnh v c công tác ư c Giám c phân công. - Các Trư ng phòng ch u trách nhi m trư c Giám c v vi c th c hi n toàn b nhi m v c a phòng. - Cán b - công ch c ch u trách nhi m trư c Trư ng phòng và lãnh o Trung tâm v công tác ư c giao. 3.3- Trong Trung tâm có: - Phòng T ch c - Hành chính; - Phòng Nghi p v và Qu n lý Công trình - Thi t b th thao; - Phòng K ho ch - Tài v . 3.4- Trung tâm Th thao Ba ình có tr s t i s 1 Hoàng Văn Th - Hà N i, có con d u và tài kho n t i Kho b c Nhà nư c. 3.5- Giám c Trung tâm qu n lý, b i dư ng nâng cao trình cán b - công ch c; qu n lý h sơ tài li u, tài s n, s d ng ngân sách ư c c p và các ngu n thu khác c a Trung tâm theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c. 3.6- Giám c Trung tâm Th thao Ba ình có trách nhi m xây d ng Quy ch làm vi c c a Trung tâm trình B trư ng, Ch nhi m U ban Th d c th thao duy t và i u hành công tác c a Trung tâm theo Quy ch ư c duy t. i u 4: Quy t nh này có hi u l c t ngày ký. i u 5: Giám c Trung tâm Th thao Ba ình, Chánh văn phòng, V trư ng V T ch c cán b - ào t o, Th trư ng các V , ơn v thu c U ban Th d c th thao ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này.
  3. B TRƯ NG, CH NHI M U Nơi nh n: BAN TH D C TH THAO - Như i u 5 - Các /c lãnh o U ban - Lưu VT, TC, TK B trư ng HÀ QUANG D
Đồng bộ tài khoản