Quyết định số 1371/2006/QĐ-CTN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:92

0
43
lượt xem
2
download

Quyết định số 1371/2006/QĐ-CTN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1371/2006/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ Tịch Nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1371/2006/QĐ-CTN

 1. CH T CH NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******* Đ c l p - T do - H nh phúc ******* S : 1371/2006/QĐ-CTN Hà N i, ngày 18 tháng 12 năm 2006 QUY T Đ NH V VI C CHO THÔI QU C T CH VI T NAM CH T CH NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c Đi u 103 và Đi u 106 c a Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992 đã đư c s a đ i, b sung theo Ngh quy t s 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 c a Qu c h i khoá X, kỳ h p th 10; Căn c Lu t Qu c t ch Vi t Nam năm 1998; Xét đ ngh c a Chính ph t i T trình s 131/TTr-CP ngày 12 tháng 10 năm 2006, QUY T Đ NH: Đi u 1. Cho thôi qu c t ch Vi t Nam đ i v i: 102 công dân hi n đang cư trú t i Hàn Qu c; 245 công dân hi n đang cư trú t i C ng hoà liên bang Đ c; 270 công dân hi n đang cư trú t i C ng hoà dân ch nhân dân Lào; 24 công dân hi n đang cư trú t i C ng hoà Ba Lan; 13 công dân hi n đang cư trú t i C ng hoà Séc; 29 công dân hi n đang cư trú t i C ng hoà Áo; 1 công dân hi n đang cư trú t i Canada; 1 công dân hi n đang cư trú t i Thái Lan; 16 công dân hi n đang cư trú t i Singapore; 4 công dân hi n đang cư trú t i Hoa Kỳ; 1 công dân hi n đang cư trú t i Slovakia; 12 công dân hi n đang cư trú t i Hà Lan; 17 công dân hi n đang cư trú t i Vương qu c Đan M ch; 3 công dân hi n đang cư trú t i Nh t B n; 24 công dân hi n đang cư trú t i H ng Kông (có tên trong danh sách kèm theo). Đi u 2. Quy t đ nh có hi u l c k t ngày ký. Th tư ng Chính ph , B trư ng B Tư pháp, Ch nhi m Văn phòng Ch t ch nư c và nh ng công dân có tên trong danh sách t i Đi u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. CH T CH NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Nguy n Minh Tri t DANH SÁCH CÔNG DÂN VI T NAM HI N CƯ TRÚ T I HÀN QU C ĐƯ C THÔI QU C T CH VI T NAM (kèm theo Quy t đ nh s 1371/2006/QĐ-CTN ngày 18 tháng 12 năm 2006 c a Ch t ch nư c)
 2. 01. Ph m H ng Vân, sinh ngày 29/7/1982 t i thành ph H Chí Minh Gi i tính: N Hi n trú t i: s 342-20 Sangsin-ri, Jin-cheon-eub, Jincheon-gun, Chungcheongbuk-do 02. Thành M Dung, sinh ngày 06/01/1985 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: 17/2 #67, thôn Nam-ho c, xã Nam-jeong, huy n Young-duk, t nh Kyungsang-buk 03. Nguy n Văn Ngoan, sinh ngày 18/04/1982 t i Đ ng tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: s 700-2, thôn Yul-po, xã Dong-bu, thành ph Keo-jeo, t nh Kyungsang-nam 04. Huỳnh Th Ánh Tuy t, sinh ngày 09/01/1984 t i Gi i tính: N Hi n trú t i: s 683-17 phư ng Naeson 2, thành ph Euiwang, t nh Kyunggi 05. Nguy n Th Gái Nhung, sinh ngày 04/09/1978 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: B0404 chung cư Chungryul, s 364 phư ng Anrak 2, qu n Dongre, thành ph Busan 06. Tr nh Th Phư ng, sinh ngày 22/08/1984 t i Vĩnh Long Gi i tính: N Hi n trú t i: 269, thôn Bidang, xã Seokseong, huy n Buyeo, t nh Chungcheongnam 07. Tr n Th C m Loan, sinh ngày 18/04/1983 t i Ti n Giang Gi i tính: N Hi n trú t i: s 332, thôn Dong-kang, xã Hu-chun, huy n Ham-yang, t nh Kyungsang-nam 08. Nguy n Th Út Tràng, sinh ngày 24/06/1980 t i Đ ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: -101-504 chung cư Jin-woo 138-3, phư ng Ji, qu n Pal-dal, thành ph Su-won, t nh Gyung-gi 09. Nguy n Th Thuý, sinh ngày 29/10/1982 t i Đ ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: B1 Daecheung Jutaek, 1455-17 Juan-dong, Nam-gu, Incheon
 3. 10. Nguy n Th Mãi, sinh ngày 24/04/1984 t i Đ ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: -1cha-301, chung cư Goongjeon, #494-4 phư ng Songung, thành ph Gumi, t nh Kyungsang-buk 11. Tr n Th Vui, sinh ngày 10/01/1980 t i C n Thơ (cũ) – nay là H u Giang Gi i tính: N Hi n trú t i: s 974-17 10/2 Sunbu-dong, Danwon-ku, Kyeonggi-do 12. Lê Th Thanh Châu, sinh ngày 16/05/1985 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: s 369, thôn Kwan-dong, xã Oi-seo, thành ph Sang-ju, t nh Kyungsang-buk 13. Nguy n Th H ng Thuý, sinh ngày 27/11/1977 t i Tp. H Chí Minh Gi i tính: N Hi n trú t i: s 2F, 300 Euirim-dong, Jecheon-city, Chungcheungbuk-do 14. Ph m Th Thùy Linh, sinh ngày 21/02/1979 t i B n Tre Gi i tính: N Hi n trú t i: s 3038 phư ng Ta-epyung 2, qu n Sujeong, thành ph Seongnam, t nh Kyunggi 15. Tr n Th Vi n Chi, sinh ngày 05/10/1980 t i Ti n Giang Gi i tính: N Hi n trú t i: 3001-8, phư ng Chung-hyo, thành ph Kyung-ju, t nh Kyungsang-buk 16. Võ Th Thu Vân, sinh ngày 18/09/1972 t i Tp. H Chí Minh Gi i tính: N Hi n trú t i: s 167, phư ng Oh-dae, thành ph Sang-ju, t nh Kyungsang-buk 17. Nguy n Th Thu Ki u, sinh ngày 17/04/1983 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: s 730-20 Hak-dong, Dong-ku, Kwangju-city 18. Nguy n Th H ng Ch , sinh ngày 17/10/1977 t i H u Giang Gi i tính: N Hi n trú t i: s 191 Geumsan-ri, Geumsan-myeon, Kimjae-city, Jeonrabuk-do
 4. 19. Nguy n Th Tuy t Loan, sinh ngày 08/01/1982 t i Đ ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: s 2 Chochung-ri, Jeungpyung-up, Kwisan-kun, Chungcheongbuk-do 20. Nguy n Th H ng C m, sinh ngày 24/08/1985 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: s 23-3 thôn Homyung, xã Kangdong, thành ph Kyungju, t nh Kyungsangbuk 21. Nguy n Th Năm, sinh ngày 22/05/1973 t i Bà R a – Vũng Tàu Gi i tính: N Hi n trú t i: s 108-1502 Hungdai Vamily Seobu Apt.257-4 Seobu-dong, Dong-ku, Ulsan-city 22. Nguy n Th Thuý Nga, sinh ngày 29/09/1980 t i Vĩnh Long Gi i tính: N Hi n trú t i: 109-1309, Sewon Apt, GAkyung-dong, Heungkeok-gu, Cheongju-city, Chungcheongbuk-do 23. Lê Th Não, sinh ngày 13/01/1981 t i Trà Vinh Gi i tính: N Hi n trú t i: Na-305, chung cư Myong-seong 5/6, s 576-8 phư ng Pyongri 6, qu n Seo, thành ph Daegu 24. Nguy n Th Ng c Hư ng, sinh ngày 26/06/1983 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: s 903 12/, thôn Sin-seong, xã Pung-cheon, thành ph An-dong, t nh Kyungsan- buk 25. Nguy n Th Th m, sinh ngày 12/01/1978 t i B n Tre Gi i tính: N Hi n trú t i: s 496-2, phư ng Won-sung 1, thành ph Chon-an, t nh Chungcheong-nam 26. Lê Th Th ng, sinh ngày 24/11/1977 t i Đ ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: s 302-302, Chung cư Yi-ree Busong Imdae # 1071 (37/5) phư ng Busong, thành ph Ik-san, t nh Jeolla-buk 27. Lê Th Vân Ki u, sinh ngày 17/07/1985 t i Trà Vinh Gi i tính: N
 5. Hi n trú t i: s 399, thôn Geumchun, xã Shinpyung, huy n Dangjin, t nh Chungcheongnam 28. Nguy n Th Ng c Quy, sinh ngày 26/12/1967 t i Bình Đ nh Gi i tính: N Hi n trú t i: 791-4, phư ng Son-kok, qu n Dan-won, thành ph An-san, t nh Kyung-gi 29. Lê Th Trúc, sinh ngày 19/09/1980 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: 402, # 365-9, phư ng Tae-pyung, qu n Jung, thành ph Dae-jeon 30. Nguy n Th Thu Trang, sinh ngày 23/11/1980 t i An Giang Gi i tính: N Hi n trú t i: s 877-1 thôn Seomu, xã Inwol, thành ph Namwon, t nh Jeonra-buk 31. Nguy n Ánh Th o, sinh ngày 04/09/1983 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: s 290-8, phư ng Nam-thong, thành ph Ku-mi, t nh Kyungsang-buk 32. Lê Ph Ch , sinh ngày 16/02/1984 t i Đ ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: 1604-1001 chung cư Pungrim, phư ng Tanhyun, qu n Ilsan, Thành ph Goyang, t nh Gyunggi 33. Ngô Th Ng c Di m, sinh ngày 10/08/1978 t i Đ ng Nai Gi i tính: N Hi n trú t i: s 122-14, phư ng Do-ma 2, qu n Seo, thành ph Dae-jeon 34. Nguy n Th H u, sinh ngày 31/12/1982 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: s 117-1 thôn Nosang, p Seonsan, thành ph Gumi, t nh Kyungsang-buk 35. Nguy n Th T nh, sinh ngày 02/05/1974 t i Vĩnh Phúc Gi i tính: N Hi n trú t i: s 225, thôn Nae-ji, xã Eun-san, huy n Bu-yeo, t nh Chungcheong-nam 36. Đ ng Th Tuy t Nhung, sinh ngày 20/07/1985 t i Tp. H Chí Minh Gi i tính: N
 6. Hi n trú t i: s 52, thôn O-po, xã Gang-gu, huy n Young-duk, t nh Kyungsang-buk 37. Phan Ng c Giàu, sinh ngày 05/02/1986 t i Đ ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: s 671-30 phư ng Yeon-san 7, qu n Yeonje, thành ph Busan 38. Nguy n M ng Thư ng, sinh ngày 09/04/1982 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: s 355, thôn Kwan-sim 1, huy n Go-a, thành ph Ku-mi, t nh Kyungsang-buk 39. Tr n Th Thanh Nhàn, sinh ngày 06/05/1982 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: 2142-3, thôn Hoi-jin, xã Hoi-jin, huy n Jang-heung, t nh Jeonra-nam 40. Lương Th Tuy t Nhung, sinh ngày 15/11/1982 t i Đ ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: 487, thôn Hwa-pyung, xã Hwa-san, huyên Wan-ju, t nh Jeonra-buk 41. Lê Th Tuy t Mai, sinh ngày 01/02/1978 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: 2F#1 9/2 105 – 5 phư ng Ilsin, qu n Bupyeong, thành ph Incheon 42. Lâm Th Thanh Quyên, sinh ngày 09/09/1980 t i B c Liêu Gi i tính: N Hi n trú t i: 214-1102, chung cư Jowon-jugong, phư ng Jo-won, qu n Jang-an, thành ph Su-won, t nh Gyeong-gi 43. Đoàn Th Phương Lan, sinh ngày 30/09/1973 t i Qu ng Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: s 26-406, Sekyo-dong, Pyongtaek-si, Kyongki-do 44. Ph m Th Thanh, sinh ngày 02/02/1975 t i H i Dương Gi i tính: N Hi n trú t i: 311-28, phư ng Mia 8, qu n Gangbuk, thành ph Seoul 45. Đ ng Di u Hi n, sinh ngày 22/4/1984 t i C n Thơ Gi i tính: N
 7. Hi n trú t i: 7-116, phư ng Dukeun, qu n Dukyang, thành ph Goyang, t nh Kyunggi 46. Nguy n Th Ng c Anh, sinh ngày 02/02/1982 t i Hưng Yên Gi i tính: N Hi n trú t i: 112-1016, Chung cư Phungrim 1014-4, Phư ng Wolgoz, thành ph Siheung, t nh Gyeonggi 47. Nguy n Th Thanh Phương, sinh ngày 08/02/1985 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: #204 Soyoung Artvil, 48-2, Songjeong-dong, Gwangju-city, Gyeonggi-do 48. Huỳnh Th Ng c Y n, sinh ngày 01/12/1984 t i Vĩnh Long Gi i tính: N Hi n trú t i: s 1078-1, thôn Sin-pyung, xã Keum-san, huy n Go-heung, t nh Jeonra-nam 49. Tr n Vi t Hàn, sinh ngày 07/01/1969 t i Tp. H Chí Minh Gi i tính: Nam Hi n trú t i: 176 Hongik-dong, Seodong-gu, Seoul 50. Nguy n Th H ng Em, sinh ngày 06/10/1979 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: 103-402Anjoong-Woorim (Chung cư) 11/5, 337-3 xã Keum-gok, huy n An-joong, thành ph Pyong-taek, t nh Kyong-gi 51. Nguy n Th Thuý, sinh ngày 08/09/1983 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: 498-10, 16/3 phư ng Ojeong, qu n Daedeok, thành ph Dae-jeon 52. Tr n Th Hung, sinh ngày 09/09/1981 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: 1709-1511 Joo0gon (Chung cư) 38 phư ng Chang 4, qu n Do-bong 53. Phan Th Ng c Yên, sinh ngày 12/05/1978 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: s 527-5, thôn Eui-hang, xã Chang-pyung, huy n Dam-yang, t nh Jeonra-nam 54. Lê Th Thu Th o, sinh ngày 06/02/1984 t i Tây Ninh Gi i tính: N
 8. Hi n trú t i: s 269 thôn Upbu, xã Yonggung, huy n Yecheon, t nh Kyungsangbuk 55. Tr nh Mai Nhàn, sinh ngày 24/04/1975 t i B c Liêu Gi i tính: N Hi n trú t i: na 1-101, Chung cư Mi-song, phư ng Seo-jung, thành ph Pyung-taek, t nh Kyung-gi 56. Võ Th Trúc Phương, sinh ngày 10/09/1977 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: 502-102 Shinan Green Vill 516/2 s 748-7 phư ng Geomo, thành ph Siheung, t nh Kyunggi 57. Vũ Th Ng c Phư ng, sinh ngày 23/11/1984 t i Bình Dương Gi i tính: N Hi n trú t i: 156, thôn Wan-jang, huy n Ga-eun, thành ph Mun-Kyung, t nh Kyungsang-buk 58. Ngô Th Út, sinh ngày 01/02/1982 t i Vĩnh Long Gi i tính: N Hi n trú t i: s 3038, phư ng Tae-pyung, qu n Su-jeong, thành ph Seong-nam, t nh Gyung- gi 59. H Thành Hi n, sinh ngày 12/09/1969 t i Tp. H Chí Minh Gi i tính: N Hi n trú t i: s 399 thôn Samgun, xã Ganam, huy n Yeoju, t nh Kyunggi 60. Nguy n Th Kim H nh, sinh ngày 19/12/1973 t i TP H Chí Minh Gi i tính: N Hi n trú t i: 2498 thôn San Yang, xã Han Gyeong, huy n Buk Je Ju, t nh Je Ju 61. Võ Th Chanh, sinh ngày 22/06/1983 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: s 10/7, 1-76, phư ng Sung-hwang, thành ph Chun-an, t nh Chungcheong-nam 62. Đoàn Th Thương, sinh ngày 06/09/1984 t i Đ ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: s 504-113, khi Cho-won Green Town, 920, phư ng Sin-bang, thành ph Cheon- an, t nh Chungcheong-nam 63. Trương Th Phương Dung, sinh ngày 28/09/1983 t i H i Phòng
 9. Gi i tính: N Hi n trú t i: 306-404, chung cư Nuchi-mimaul Jugong, 821 85 thôn Byeong-jeom, p Taean, thành ph Hwanseong, t nh Gyeonggi 64. Vũ Th M ng Ng c, sinh ngày 20/09/1979 t i Đ ng Nai Gi i tính: N Hi n trú t i: 216-108 Chung cư Joo-gong 2, 86-6 (17/7), phư ng Da-dae, qu n Sa-ha, thành ph Busan 65. Nguy n Th Cúc, sinh ngày 27/08/1982 t i Bà R a – Vũng Tàu Gi i tính: N Hi n trú t i: s 154 thôn Songcheon, xã Apo, thành ph Gimcheon, t nh Gyeongsangbuk 66. Nguy n Th Kim Thoa, sinh ngày 17/10/1974 t i B n Tre Gi i tính: N Hi n trú t i: S 10 thôn Daeron, xã Beonam, huy n Jangsu, t nh Jeonbuk 67. Lưu Thanh Huy n, sinh ngày 11/05/1981 t i H i Phòng Gi i tính: N Hi n trú t i: s 306, Chung cư Dae-ryung, 560-1, thôn Gu-sung, xã chil-won, huy n Ham-an, t nh Kyungsang-nam 68. Thái Th T Nguyên, sinh ngày 01/05/1979 t i Vĩnh Long Gi i tính: N Hi n trú t i: s 98-201 phưòng Dong-somun 6 ga, qu n Sungbuk, Seoul 69. Phan Th Di m, sinh ngày 25/07/1983 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: s 564-2, thôn Yeon-cheon, xã Nong-am, thành ph Mun-kyung, t nh Kyungsang- buk 70. Trương Th Thuý, sinh ngày 16/10/1981 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: s 1061, thôn Sin-am, xã Jung-dong, thành ph Sang-ju, t nh Kyungsang-buk 71. Lê Th Bích Tuyên, sinh ngày 17/06/1983 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: s 445, thôn Dong-an, xã yak-mok, huy n Chil-kok, t nh Kyungsang-buk
 10. 72. Nguy n Th Xuân Phương, sinh ngày 12/10/1982 t i Hà N i Gi i tính: N Hi n trú t i: 9/3, 735 thôn Jubuk, xã yang-ji, thành ph Yong-in, t nh Gyung-gi 73. Nguy n Th Thuý, sinh ngày 20/10/1982 t i Trà Vinh Gi i tính: N Hi n trú t i: s 101-316 Chung cư Apodeokil Hanmaeum, thôn Guksa, (24/2), huy n A-po, thành ph Gim-cheon, t nh Gyeongsang-buk 74. Nguy n Thuỳ Nhung, sinh ngày 28/02/1985 t i B c Liêu Gi i tính: N Hi n trú t i: s 105-102, Chung cư Ju-gong, 80-10, phư ng Chwi-am, thành ph Non-san, t nh Chungcheong-nam 75. Tr n Th Tuy t Anh, sinh ngày 19/07/1984 t i Vĩnh Long Gi i tính: N Hi n trú t i: s 5-1, phư ng Chun-hyun, thành ph Ha-nam, t nh Gyeong-gi 76. Mai Th Th o, sinh ngày 19/01/1984 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: s 46, thôn Mi-jo, xã Mi-jo, huy n Nam-hae, t nh Kyungsang-nam 77. Đ ng Th Xuân Đào, sinh ngày 04/05/1980 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 504 Naun @ 8-Dong, Naun-Dong, Gunsan-City, Jeollabuk-Do 78. Ph m Th Mai Thi, sinh ngày 15/02/1984 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: 109-503 Bokhyun 2 Cha Seohan Town, 160-7 phư ng Bok-Hyun qu n Buk, TP Daegu 79. Lê Th Bích H nh, sinh ngày 06/10/1984 t i Đ ng Nai Gi i tính: N Hi n trú t i: 9-2272 phư ng Tae-Pyung, qu n Su-jung, TP Sung Nam, t nh Gyung-gi 80. Nguy n Th Thanh Tâm, sinh ngày 20/04/1967 t i Vĩnh Long Gi i tính: N
 11. Hi n trú t i: 504-1206 chung cư Chungku, 540 45/5 phư ng Janghyun, thành ph Siheung, t nh Kyunggi 81. H Th Như Đào, sinh ngày 04/06/1973 t i TP H Chí Minh Gi i tính: N Hi n trú t i: 615 Janghyun 1 N-Plus Vill, 53/2 541-1 phư ng janghyun, thành ph Siheung, t nh Kyunggi 82. Tr n Th Thanh Nhàn, sinh ngày 24/05/1979 t i Đ ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: S 15-2 thôn Sohyang, p Hongseong, huy n Hongseong, t nh Chungcheongnam 83. Lương Th Thuỳ Trang, sinh ngày 24/05/1981 t i Đ ng Nai Gi i tính: N Hi n trú t i: S 280-20 thôn Daechung, xã Jangyu, thành ph Kimhae, t nh Kyungsangnam 84. Tr n Th Di u Thuý, sinh ngày 04/04/1983 t i Hưng Yên Gi i tính: N Hi n trú t i: 107-B01 Shinwon Villige 85. Tr n Th Ánh Tuy t, sinh ngày 20/09/1984 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: 2-204 Lucky Onchung Oneroom, 1234-18 phư ng Onchum, qu n Dongrae, thành ph Busan 86. Lâm H ng Đào, sinh ngày 08/03/1984 t i B c Liêu Gi i tính: N Hi n trú t i: 353, thôn Gwan-sim, xã Go-a, thành ph Gu-mi, t nh Gyeong-buk 87. Nguy n Th Đi m, sinh ngày 14/02/1984 t i B c Liêu Gi i tính: N Hi n trú t i: S 782-1 phư ng Bang-gu 1, qu n Jung, thành ph Ulsan 88. Nguy n Th H i, sinh ngày 09/09/1979 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: s 160-1 phư ng Pyung-taek, thành ph Pyungtaek, t nh Kyunggi 89. Ph m Th Xuân, sinh ngày 25/11/1983 t i H i Phòng
 12. Gi i tính: N Hi n trú t i: 305-ra Sangsanyeonrip 35-1 Kyoseong-ri, Juncheon-eup, Jun-cheongun, Chungcheongbuk-do 90. H Th Nga, sinh ngày 17/08/1980 t i Bình Thu n Gi i tính: N Hi n trú t i: 11/#2629-11, phư ng Tae-pyung, qu n Su-jung, thành ph Sung-nam, t nh Gyung-gi 91. Tr n Th Ai, sinh ngày 21/01/1985 t i Đ ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: S 101, 3 Sejong Art Ville, 56-7 phư ng Kanseok, qu n Nam-dong, thành ph Incheon 92. Đào Th Tình, sinh ngày 10/03/1984 t i Thanh Hoá Gi i tính: N Hi n trú t i: 19/1, 446-5 Ujeong-dong, Jung-gu, Ulsan-si 93. Lê Th Liên, sinh ngày 22/03/1983 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: # 201, 109-14 phư ng Moonjeong, qu n Songpa, thành ph Seoul 94. Ph m Th Hoa, sinh ngày 27/11/1969 t i Hưng Yên Gi i tính: N Hi n trú t i: phòng 202, chung cư Sưngwon Rid Vill, 51-35, phư ng Jeong-ja, qu n Jang-an, thành ph Su-won, t nh Gyeong-gi 95. Phan Th Tuy t Mai, sinh ngày 12/03/1984 t i Đ ng Nai Gi i tính: N Hi n trú t i: S 105-1303 chung cư Seokwang, 11 bloc 1, 9/10 phư ng Seo-nam, qu n Nam, thành ph Ulsan 96. Nguy n Th Kim Chi, sinh ngày 07/10/1985 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: 663 Bonghyun-ri, Woosing-myon, Kongju-si, Chungchongnam-do 97. Đoàn Th H i Y n, sinh ngày 10/11/1985 t i Qu ng Ninh Gi i tính: N
 13. Hi n trú t i: Cheongu Villa 102, 39/2 216-3 Poy-dong, Gangnam-gu, Seoul 98. Nguy n Th M ng Thư ng, sinh ngày 10/10/1980 t i Trà Vinh Gi i tính: N Hi n trú t i: 676-5, phư ng Jo-won, qu n Jang-an, thành ph Su-won, t nh Kyung-gi 99. Phan Thanh Thuý, sinh ngày 08/03/1983 t i Long An Gi i tính: N Hi n trú t i: S 472 (2/1), phư ng Yong-kang, thành ph Sa-cheon, t nh Kyungsan-nam 100. Đ ng Th Đi p, sinh ngày 15/10/1979 t i H i Phòng Gi i tính: N Hi n trú t i: S 87-4 thôn Kang-cheong, xã Iwon, huy n Okcheon, t nh Chungcheongbuk 101. Bùi Th Y n, sinh ngày 21/07/1984 t i H i Phòng Gi i tính: N Hi n trú t i: 791-3, phư ng Bang-gu, qu n Jung, thành ph Ulsan 102. Nguy n Th H ng Cúc, sinh ngày 08/02/1982 t i Vĩnh Long Gi i tính: N Hi n trú t i: S 714-9 (203) phư ng Wa, qu n Danwon, thành ph Ansan, t nh Kyunggi. DANH SÁCH CÔNG DÂN VI T NAM HI N CƯ TRÚ T I CHLB Đ C ĐƯ C THÔI QU C T CH VI T NAM (kèm theo Quy t đ nh s 1371/2006/QĐ-CTN ngày 18 tháng 12 năm 2006 c a Ch t ch nư c) 01. Võ Thanh Bình, sinh ngày 02/04/1965 t i TP H Chí Minh Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Shleiβheimer Str. 515/1 80933 Munchen 02. Võ Th H ng Trinh, sinh ngày 11/03/1965 t i Bình Đ nh Gi i tính: N Hi n trú t i: Shleiβheimer Str. 515/1 80933 Munchen 03. Võ Thanh My, sinh ngày 09/10/1997 t i Munchen (CHLB Đ c)
 14. Hi n trú t i: Shleiβheimer Str. 515/1 80933 Munchen 04. Võ Thanh Uyên, sinh ngày 04/08/2000 t i Munchen (CHLB Đ c) Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Shleiβheimer Str. 515/1 80933 Munchen 05. Đ ng Hùng Lân, sinh ngày 23/09/1982 t i Hà N i Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Wilhelm-bluhm-Str 56A 30451 Hannover 06. Tr nh M Liên, sinh ngày 01/07/1972 t i Hà N i Gi i tính: N Hi n trú t i: Tangstedterland Str 185, 22417 Hamburg 07. Nguy n Th Minh Tâm, sinh ngày 15/08/1963 t i Hà N i Gi i tính: N Hi n trú t i: Segfried Str 203A-10365 Berlin 08. Nguy n Thu Hương, sinh ngày 08/08/1961 t i Hà N i Gi i tính: N Hi n trú t i: Rudolf Breitscheid Str.14A-90762 Fuerth 09. Nguy n Th Thu Nga, sinh ngày 30/04/1962 t i TP H Chí Minh Gi i tính: N Hi n trú t i: Agnes Heineken Str. 54-28277 Bremen 10. Ph m Văn Hà, sinh ngày 07/04/1971 t i H i Phòng Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Weingartener Str 36 – 9296424 76646 Bruchsal 11. Nguy n Th Kim Dung, sinh ngày 31/05/1976 t i TP H Chí Minh Gi i tính: N Hi n trú t i: Brusseler Str 2 – 44147 Dortmund 12. Nguy n Th Thuỳ Linh, sinh ngày 20/10/1986 t i Hà N i Gi i tính: N
 15. Hi n trú t i: Goseriede 36, 27243 Harpstedt 13. Nguy n Hùng Cương, sinh ngày 28/06/1988 t i Hà N i Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Goseriede 36, 27243 Harpstedt 14. Nguy n Th Kim Ngân, sinh ngày 26/10/1967 t i H u Giang Gi i tính: N Hi n trú t i: Ingolstaedete Strasse 201/3, 80939 Munchen 15. Lê Th Kim Nhâm, sinh ngày 05/02/1962 t i Hà N i Gi i tính: N Hi n trú t i: Siersser Weg 14, 31226 Peine 16. Tr n H u An, sinh ngày 27/01/1974 t i Hà N i Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Otto-Umfred Strasees 10-70191 Stuttgart 17. Đ Th Kim Chi, sinh ngày 21/10/1955 t i Hà N i Gi i tính: N Hi n trú t i: Otto-Umfried Strasse 10-70191 Stuttgart 18. Tr n Duy Ng c, sinh ngày 03/04/1991 t i Đ c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Otto-Umfrid Strasse 10-70191 Stuttgart 19. Tr n Ng c Anh, sinh ngày 26/03/1986 t i Hà N i Gi i tính: N Hi n trú t i: Otto-Unfid-Str.10, 70191 Stuttgart 20. Nguy n Văn Vinh, sinh ngày 22/09/1960 t i Hà N i Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Haydn Weg 6- 56727 Mayen 21. Ph m Thu Hà, sinh ngày 07/02/1964 t i Hà N i Gi i tính: N
 16. Hi n trú t i: Haydn Weg 6- 56727 Mayen 22. Nguy n Minh Ng c, sinh ngày 09/01/1994 t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: Haydn Weg 6- 56727 Mayen 23. Nguy n Văn Trung, sinh ngày 15/06/1997 t i Đ c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Haydn Weg 6- 56727 Mayen 24. Lê Minh Trư ng, sinh ngày 30/07/1962 t i H i Dương Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Blucher Str.22-56073 Koblenz 25. Tr n Th Hương, sinh ngày 03/11/1962 t i Ngh An Gi i tính: N Hi n trú t i: Blucher Str.22-56073 Koblenz 26. Lê Quỳnh Trang, sinh ngày 08/10/1992 t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: Blucher Str.22-56073 Koblenz 27. Lê Đ c Anh, sinh ngày 04/11/1994 t i Đ c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Blucher Str.22-56073 Koblenz 28. Ph m Hoàng Phong Vũ, sinh ngày 25/12/1983 t i Hà N i Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Nordliche Rinh Str.149-73033 Goppinggen 29. Đoàn Văn Vĩnh, sinh ngày 22/12/1956 t i Nam Đ nh Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Gabelsbergerstraβe 51, 94315 Straubing 30. Đoàn Quỳnh Phương, sinh ngày 06/03/1990 t i Hà N i Gi i tính: N
 17. Hi n trú t i: Gabelsbergerstraβe 51, 94315 Straubing 31. Đoàn Phương Ly, sinh ngày 07/04/1997 t i Đ c Hi n trú t i: Gabelsbergerstraβe 51, 94315 Straubing 32. Đoàn Phương Linh Llaudia, sinh ngày 09/04/2004 t i Đ c Hi n trú t i: Gabelsbergerstraβe 51, 94315 Straubing 33. Ph m H u Thanh, sinh ngày 29/01/1976 t i TP H Chí Minh Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Kant Str. 50 PLZ 10625 Berlin 34. Lưu H ng Quang, sinh ngày 20/04/1979 t i Hà N i Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Wiesen Str 4 – 90443 Nurnberg 35. Lưu Bách Quang Duy, sinh ngày 14/11/2002 t i Hà N i Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Wiesen Str 4 – 90443 Nurnberg 36. Hoàng Thanh Tú, sinh ngày 08/08/1980 t i Hà N i Gi i tính: N Hi n trú t i: Dompfaffweg 4/33607 Bielefeld 37. Nguy n Đ c Vinh, sinh ngày 24/10/1966 t i B c Giang Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Neue Kasseler Str.34 – 35039 Marburg 38. Nguy n Th Dân, sinh ngày 26/04/1953 t i Tuyên Quang Gi i tính: N Hi n trú t i: Landsberger Allee 102-10249 Berlin 39. Trương Th Vân, sinh ngày 08/03/1963 t i Nam Đ nh Gi i tính: N Hi n trú t i: Mayener Str. 51 – 56070 Koblenz 40. Huỳnh Th Ng c, sinh ngày 30/07/1960 t i An Giang
 18. Gi i tính: N Hi n trú t i: Gasthausdurchgang 3 – 46446 Emmerich am Rhein 41. Ngô H ng Nhung, sinh ngày 24/07/1977 t i Hà Tây Gi i tính: N Hi n trú t i: Buchholzerweg 10 – 40472 Dusseldorf 42. Trương Th An Bình, sinh ngày 08/02/1982 t i TP H Chí Minh Gi i tính: N Hi n trú t i: Sankt – Geroge Str. 8 – 92237 Sulzbach – Rosenburg 43. Hoàng Tu n Cương, sinh ngày 17/07/1979 t i TP H Chí Minh Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Dammtorstransse 13, 20354 Hamburg 44. Vũ Th Ng c Thu, sinh ngày 07/05/1984 t i Hà N i Gi i tính: N Hi n trú t i: Karl – Wiechert – Allee 15/411, 30625 Hannover 45. Nguy n Th Hương Giang, sinh ngày 19/04/1972 t i Hà Tây Gi i tính: N Hi n trú t i: Leipart Str. 22 – 81369 Munchen 46. Nguy n Th Hương Liên, sinh ngày 05/05/1993 t i Plauen Gi i tính: N Hi n trú t i: Leipart Str. 22 – 81369 Munchen 47. Mai Tâm An Ania, sinh ngày 01/10/2001 t i Munchen Gi i tính: N Hi n trú t i: Leipart Str. 22 – 81369 Munchen 48. Lê Th H ng Thuý, sinh ngày 07/04/1969 t i Thanh Hoá Gi i tính: N Hi n trú t i: Amselstrase 2, 26931 Elsfleth 49. Nguy n Th Minh Nguy β, sinh ngày 04/12/1964 t i Hà N i
 19. Gi i tính: N Hi n trú t i: Zum Schlosspark 40, 54295 Trier 50. Bùi Huy n Vy, sinh ngày 23/03/1990 t i Hà N i Gi i tính: N Hi n trú t i: Zum Schlosspark 40, 54295 Trier 51. Bùi John, sinh ngày 09/07/1992 t i Đ c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Zum Schlosspark 40, 54295 Trier 52. Tr n Th Kim Mai, sinh ngày 26/12/1976 t i Long An Gi i tính: N Hi n trú t i: Bulbenheimer Str. 3, 55270 Schwabenheim 53. Ngô Vi t Hùng, sinh ngày 13/02/1961 t i Hà Tây Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Alfredi Str.40, 45127Essen 54. Võ Th H ng H nh, sinh ngày 06/01/1985 t i Long An Gi i tính: N Hi n trú t i: Haymo Str. 7, 930055 Regensburg 55. Lưu Hoàng Long, sinh ngày 17/12/1981 t i Hà N i Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Herschelstrasse 23, 90443 Nuernberg 56. Ph m Lương Anh, sinh ngày 23/10/1979 t i Hà N i Gi i tính: N Hi n trú t i: Friedrich – Wilhelm – von – Steuben Str.90, 60488 Frankfurt am Main 57. Ngô Hoài Nam, sinh ngày 17/11/1971 t i Nam Đ nh Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Fehmarner Str. 5, 13353 Berlin 58. Tr n Vi Linh, sinh ngày 18/06/1972 t i B c Giang
 20. Gi i tính: N Hi n trú t i: Warschauner Str.17, 10243 Berlin 59. Nguy n Thanh Hà, sinh ngày 27/06/1964 t i Hà N i Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Frankfurter Ring 16, 80807 Munchen 60. Nguy n Th Thu Hà, sinh ngày 03/09/1962 t i H i Dương Gi i tính: N Hi n trú t i: Frankfurter Ring 16, 80807 Munchen 61. Nguy n Thanh Phong, sinh ngày 11/12/1991 t i Đ c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Frankfurter Ring 16, 80807 Munchen 62. Nguy n Ng c Như, sinh ngày 15/05/1997 t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: Frankfurter Ring 16, 80807 Munchen 63. Lê Th H i Y n, sinh ngày 02/08/1966 t i Ninh Bình Gi i tính: N Hi n trú t i: Lutzow Str.49, 86167 Augsburg 64. Nguy n Hùng Cư ng, sinh ngày 31/07/1990 t i TP H Chí Minh Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Luzow Str.49, 86167 Augsburg 65. Lưu Th o Mi, sinh ngày 03/12/2000 t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: Lutzow Str.49, 8616 Augsburg 66. Tr n Gia Đ nh, sinh ngày 29/06/1976 t i Hà Tây Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Linienthal Str. 19, 14480 Potsdam 67. Bùi Phương Liên, sinh ngày 01/12/1982 t i Hà N i
Đồng bộ tài khoản