Quyết định số 1372/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
28
lượt xem
3
download

Quyết định số 1372/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1372/QĐ-TTg về phân loại đơn vị hành chính đối với thành phố Hải Phòng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1372/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 1372/Q -TTg Hà N i, ngày 25 tháng 09 năm 2008 QUY T NNH PHÂN LO I ƠN VN HÀNH CHÍNH I V I THÀNH PH H I PHÒNG TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c i u 20 Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh nh s 15/2007/N -CP ngày 26 tháng 1 năm 2007 c a Chính ph v phân lo i ơn v hành chính c p t nh và c p huy n; Xét ngh c a y ban nhân dân Thành ph H i Phòng t i t trình s 08/TTr-UBND ngày 08 tháng 04 năm 2008 và ngh c a B trư ng B N i v t i t trình s 2855/TTr-BNV ngày 17 tháng 9 năm 2008, QUY T NNH i u 1. Thành ph H i Phòng là ơn v hành chính c p t nh lo i I. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành t ngày ký. B trư ng B N i v , Ch t ch H i ng nhân dân, Ch t ch y ban nhân dân thành ph H i Phòng ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TH TƯ NG Nơi nh n: - Như i u 2; - Th tư ng và các Phó Th tư ng CP; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - Văn phòng Ban Ch o TW v phòng, ch ng tham nhũng; - VPCP: BTCN, các PCN; Nguy n T n Dũng - TT T; - Lưu VT, TCCV (5 b n).
Đồng bộ tài khoản