Quyết định số 1372/QĐ-UBND

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:48

0
36
lượt xem
1
download

Quyết định số 1372/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH ĐẮK LẮK

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1372/QĐ-UBND

 1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH ĐẮK LẮK Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- --------------- Số: 1372/QĐ-UBND Đắk Lắk, ngày 27 tháng 06 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH ĐẮK LẮK CHỦ TỊCH BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Xét đề nghị của Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉ nh Đắk Lắk tại Tờ trình số 117/TTr- KCN ngày 30 tháng 5 năm 2012, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 10 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung được công bố tại Quyết định số 2184/QĐ-UBND ngày 19/8/2009, 01 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung được công bố tại Quyết định số 1536/QĐ-UBND ngày 23/6/2010 và 01 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung được công bố tại Quyết đị nh số 2028/QĐ-UBND ngày 10/8/2011 của UBND tỉnh, về công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản l ý các khu công nghi ệp tỉ nh (có biểu đính kèm). Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh và Thủ trưởng các Sở, ban, ngành có liên quan chị u trách nhiệm thi hành Quyết đị nh này kể từ ngày ký. CHỦ TỊCH Nơi nhận: Như đi ều 2; - TT Tỉnh uỷ; TT HĐND tỉnh (b/c); - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; - Cục KSTTHC-VPCP (b/c); - Lữ Ngọc Cư CVP, các PCVP UBND t ỉnh; - Phòng TH - VPUBND tỉnh; - TTCB, Website t ỉnh; - Lưu: VT, KSTT HC (Ph 42b) - THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH (Ban hành kèm theo Quyết đị nh số 1372/QĐ-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk) PHẦN I I. THỦ TỤ C HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐƯỢC CÔNG BỐ TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 2184/QĐ- UBND NGÀY 19/8/2009 CỦ A UBND TỈNH Số Tên thủ tục hành chính Khoản mục có nội dung sửa đổi, bổ sung TT I. Lĩnh vực Đầu tư Thủ tục Đăng ký dự án đầu tư đối với dự án đầu tư trong Đ i ểm c 1 nước không cấp Giấy chứng nhận đầu tư Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp Đ i ểm c 2 không gắn với thành l ập doanh nghi ệp hoặc chi nhánh Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp gắn Điểm c; điểm l 3 với thành l ập chi nhánh Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp gắn Điểm c; điểm l 4 với thành l ập doanh nghiệp Điều chỉnh Gi ấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp gi ấy Đi ểm l 5
 2. chứng nhận đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp hoặc chi nhánh Thẩm tra cấp Chứng nhận đầu tư đối với dự án có quy mô Điểm c; điểm l 6 vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện. Chứng nhận đầu tư dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều ki ện Điểm c; điểm l 7 phải thực hiện lĩnh vực thẩm tra có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng trở lên. Điều chỉnh Gi ấy chứng nhận đầu tư đối với dự án thuộc diện Đi ểm l 8 đăng ký điều chỉnh Điều chỉnh Gi ấy chứng nhận đầu tư đối với dự án thuộc diện Điểm c; điểm l 9 thẩm tra đi ều chỉnh Thẩm tra cấp Chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc Điểm c; điểm l 10 thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐƯỢC CÔNG BỐ TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 1536/QĐ- UBND NGÀY 23/6/2010 CỦ A UBND TỈNH Số Tên thủ tục hành chính Khoản mục có nội dung sửa đổi, bổ sung TT Lĩnh vực Môi trường Hồ sơ đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường các Điểm c, điểm g, điểm i, điểm k 1 dự án đầu tư trong khu công nghiệp III. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐƯỢC CÔNG BỐ TẠI QUYẾ T ĐỊNH SỐ 2028/QĐ- UBND NGÀY 10/8/2011 CỦ A UBND TỈNH Số Tên thủ tục hành chính Khoản mục có nội dung sửa đổi, bổ sung TT Lĩnh vực Lao động Cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi giấy phép lao động cho Đi ểm c, điểm d, điểm h, điểm i, 1 người nước ngoài làm việc trong khu công nghi ệp. đi ểm l PHẦN II NỘI DUNG CỦA CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LỶ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH I. Lĩnh vực Đầu tư: 1. Thủ tục Đăng ký dự án đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước không cấp Giấy chứng nhận đầu tư a. Trình tự thực hi ện: Bước 1: Nhà đầu tư chuẩn bị đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định của pháp luật. Bước 2: Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Ban Quản lý các KCN tỉnh Đắk Lắk, đị a chỉ số 07 Trường Chinh, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉ nh Đắk Lắk. Cán bộ ti ếp nhận hồ sơ kiểm tra, nếu hồ sơ không hợp lệ thì trả l ại hoặc hướng dẫn người nộp hoàn thi ện theo quy định. Bước 3: Nhà đầu tư nhận, ký nhận vào sổ theo dõi cấp Gi ấy chứng nhận đầu tư tại Bộ phận ti ếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk, địa chỉ số 07 Trường Chinh, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉ nh Đắk Lắk b. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận trả kết quả tại Ban Quản lý các KCN tỉ nh Đắk Lắk, đị a chỉ số 07 Trường Chinh, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉ nh Đắk Lắk. c. Thành phần, số lượng hồ sơ: - Bản đăng ký/ đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư (Phụ l ục I-11) theo Quyết định 1088/2006/QĐ- BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam. - Chủ trương đầu tư (hoặc tương đương, bản sao hợp lệ) - Dự án đầu tư - Chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện.
 3. - Gi ấp phép đầu tư/Gi ấy chứng nhận đăng ký kinh doanh /Quyết đị nh thành l ập hoặc tài li ệu tương đương khác của tổ chức (bản sao hợp l ệ). - Các giấy tờ liên quan về đất đai, thẩm định thiết kế cơ sở. - Xác nhận cam kết bảo vệ môi trường hoặc Quyết đị nh phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của cấp có thẩm quyền, danh mục quy đị nh tại Nghị định 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ quy đị nh về đánh giá môi trường chi ến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường. - Số l ượng hồ sơ: 03 bộ (trong đó 01 bộ gốc) d. Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ; đ. Đối tượng thực hiện TTHC: Nhà đầu tư e. Cơ quan thực hi ện TTHC: Ban Quản lý các KCN tỉnh Đắk Lắk. g. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận đầu tư. h. Lệ phí: Không i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu bản đăng ký dự án đầu tư trong nước không cấp Giấy chứng nhận đầu tư (Phụ lục I-11 Quyết đị nh số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hi ện đầu tư tại Vi ệt Nam). k. Yêu cầu, đi ều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không l. Căn cứ pháp lý của TTHC: - Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005; - Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; - Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về vi ệc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam; - Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ quy đị nh về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường thay thế Nghị đị nh số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số đi ều của Nghị đị nh số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 về vi ệc quy đị nh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. PHỤ LỤC I-11 BẢN ĐĂNG KÝ ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ (đối với trường hợp dự án đầu tư trong nước không cấp Giấy chứng nhận đầu tư) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------- BẢN Đ ĂNG KÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ Kính gửi: [01] Nhà đầu tư: [02] Đăng ký thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau: 1. Tên dự án đầu tư: [11] 2. Đị a đi ểm: ; Di ện tích đất dự ki ến sử dụng: [12] 3. Mục tiêu, quy mô của dự án: [13] 4. Vốn đầu tư dự kiến để thực hi ện dự án: [14] 5. Thời hạn hoạt động: [16] 6. Ki ến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư: [18] 7. Nhà đầu tư cam kết: a) Về tính chính xác của nội dung đăng ký đầu tư;
 4. b) Chấp hành nghiêm chỉ nh các quy định của pháp luật Vi ệt Nam. ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... NHÀ ĐẦU TƯ [19] 2. Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp hoặc chi nhánh a. Trình tự thực hi ện: Bước 1: Nhà đầu tư chuẩn bị đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định của pháp luật. Bước 2: Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Ban Quản lý các KCN tỉnh Đắk Lắk, đị a chỉ số 07 Trường Chinh, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉ nh Đắk Lắk. Cán bộ ti ếp nhận hồ sơ kiểm tra, nếu hồ sơ không hợp lệ thì trả l ại hoặc hướng dẫn người nộp hoàn thi ện theo quy định. Bước 3: Nhà đầu tư nhận, ký nhận vào sổ theo dõi cấp Gi ấy chứng nhận đầu tư tại Bộ phận ti ếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk, địa chỉ số 07 Trường Chinh, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉ nh Đắk Lắk b. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận trả kết quả tại Ban Quản lý các KCN tỉ nh Đắk Lắk, đị a chỉ số 07 Trường Chinh, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉ nh Đắk Lắk. c. Thành phần, số lượng hồ sơ: - Bản đăng ký/ đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư (Phụ l ục I-1) - Chủ trương đầu tư (hoặc tương đương, bản sao hợp lệ) - Dự án đầu tư - Chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện. - Quyết định thành l ập/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức (bản sao hợp lệ). - Các giấy tờ liên quan về đất đai, thẩm định thiết kế cơ sở. - Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng tác kinh doanh. - Xác nhận cam kết bảo vệ môi trường hoặc Quyết đị nh phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của cấp có thẩm quyền, danh mục quy đị nh tại Nghị định 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ quy đị nh về đánh giá môi trường chi ến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường. - Số l ượng hồ sơ: 07 bộ (trong đó 01 bộ gốc) d. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. đ. Đối tượng thực hiện TTHC: Nhà đầu tư e. Cơ quan thực hi ện TTHC: Ban Quản lý các KCN tỉnh Đắk Lắk. g. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận đầu tư. h. Lệ phí: Không i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu bản đăng ký dự án đầu tư trong nước không cấp Giấy chứng nhận đầu tư (Phụ lục I-1 Quyết đị nh số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hi ện đầu tư tại Vi ệt Nam). k. Yêu cầu, đi ều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không l. Căn cứ pháp lý của TTHC: - Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005; - Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; - Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về vi ệc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam. - Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ quy đị nh về đánh giá môi trường trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường thay thế Nghị đị nh số 21/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ.
 5. PHỤ LỤC I-1 BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ (đối với trường hợ p không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------ BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ Kính gửi: [01] Nhà đầu tư: [02] Đăng ký thực hi ện dự án đầu tư với nội dung sau: 1. Tên dự án đầu tư: [11] 2. Địa điểm: ; Di ện tích đất dự ki ến sử dụng: [12] 3. Mục tiêu, quy mô của dự án: [13] 4. Vốn đầu tư dự kiến để thực hi ện dự án: [14] Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án [15] 5. Thời hạn hoạt động: [16] 6. Ti ến độ thực hiện dự án: [17] 7. Ki ến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư: [18] 8. Nhà đầu tư cam kết: a) Về tính chính xác của nội dung của Hồ sơ đầu tư; b) Chấp hành nghiêm chỉ nh các quy đị nh của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư …....., ngày …... tháng ...... năm ….... NHÀ ĐẦU TƯ [19] Hồ sơ kèm theo: [20] 3. Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp gắn với thành lập chi nhánh a. Trình tự thực hi ện: Bước 1: Nhà đầu tư chuẩn bị đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định của pháp luật. Bước 2: Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Ban Quản lý các KCN tỉnh Đắk Lắk, đị a chỉ số 07 Trường Chinh, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉ nh Đắk Lắk. Cán bộ ti ếp nhận hồ sơ kiểm tra, nếu hồ sơ không hợp lệ thì trả l ại hoặc hướng dẫn người nộp hoàn thi ện theo quy định. Bước 3: Nhà đầu tư nhận, ký nhận vào sổ theo dõi cấp Gi ấy chứng nhận đầu tư tại Bộ phận ti ếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk, địa chỉ số 07 Trường Chinh, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉ nh Đắk Lắk b. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận trả kết quả tại Ban Quản lý các KCN tỉ nh Đắk Lắk, đị a chỉ số 07 Trường Chinh, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉ nh Đắk Lắk. c. Thành phần, số lượng hồ sơ: - Bản đăng ký/ đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư (Phụ l ục I-2) - Chủ trương đầu tư (hoặc tương đương, bản sao hợp lệ) - Dự án đầu tư - Chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện. - Quyết định thành l ập/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức (bản sao hợp lệ). - Các giấy tờ liên quan về đất đai, thẩm định thiết kế cơ sở.
 6. - Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng tác kinh doanh. - Hồ sơ đăng ký thành l ập chi nhánh, theo quy đị nh tại Khoản 1 Đi ều 33 Nghị đị nh 43/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15/4/2010 về đăng ký kinh doanh. - Xác nhận cam kết bảo vệ môi trường hoặc Quyết đị nh phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của cấp có thẩm quyền, danh mục quy đị nh tại Nghị định 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ quy đị nh về đánh giá môi trường chi ến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường. - Số l ượng hồ sơ: 07 bộ (trong đó 01 bộ gốc) d. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. đ. Đối tượng thực hiện TTHC: Nhà đầu tư e. Cơ quan thực hi ện TTHC: Ban Quản lý các KCN tỉnh Đắk Lắk. g. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận đầu tư. h. Lệ phí: Không i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu bản đăng ký dự án đầu tư trong nước không cấp Giấy chứng nhận đầu tư (Phụ lục I-2 Quyết đị nh số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hi ện đầu tư tại Vi ệt Nam). k. Yêu cầu, đi ều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không l. Căn cứ pháp lý của TTHC: - Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005; - Luật Doanh nghi ệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005; - Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; - Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghi ệp; - Thông tư 14/2010/TT-BKH ngày 04/06/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự thủ tục đăng ký doanh nghi ệp theo quy định tại Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh; - Nghị định 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn chi ti ết thi hành một số điều của Luật Doanh nghi ệp thay thế Nghị đị nh số 139/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 05/9/2007 hướng dẫn chi ti ết thi hành một số điều của Luật Doanh nghi ệp; - Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về vi ệc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam; - Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về vi ệc ban hành hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam. - Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ quy đị nh về đánh giá môi trường chiến Lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường thay thế Nghị định số 21/2008/NĐ- CP ngày 28 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 về vi ệc quy đị nh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số đi ều của Luật Bảo vệ môi trường. PHỤ LỤC I-2 BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ (đối với trườ ng hợp gắn với thành l ập Chi nhánh) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ Kính gửi: [01] Nhà đầu tư: [02] Đăng ký hoạt động của Chi nhánh để thực hi ện dự án đầu tư với nội dung sau:
 7. I. Nội dung đăng ký hoạt động của Chi nhánh: [03] 1. Tên Chi nhánh: 2. Đị a chỉ: [04] 3. Người đứng đầu Chi nhánh: [07] 4. Ngành, nghề kinh doanh: [08] II. Nội dung dự án đầu tư: 1. Tên dự án đầu tư: [11] 2. Đị a đi ểm thực hiện dự án: ;Diện tích đất dự kiến sử dụng: [12] 3. Mục tiêu và quy mô của dự án: [13] 4. Vốn đầu tư thực hiện dự án: [14] Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án [15] 5. Thời hạn hoạt động: [16] 6. Tiến độ thực hi ện dự án: [17] 7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư: [18] III. Nhà đầu tư cam kết: 1. Về tính chính xác của nội dung Hồ sơ đầu tư; 2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy đị nh của Gi ấy chứng nhận đầu tư ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... [19] NHÀ ĐẦU TƯ Hồ sơ kèm theo: [20] 4. Cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp a. Trình tự thực hi ện: Bước 1: Nhà đầu tư chuẩn bị đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định của pháp luật. Bước 2: Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Ban Quản l ý các KCN tỉnh Đắk Lắk, đị a chỉ số 07 Trường Chinh, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉ nh Đắk Lắk. Cán bộ ti ếp nhận hồ sơ kiểm tra, nếu hồ sơ không hợp lệ thì trả l ại hoặc hướng dẫn người nộp hoàn thi ện theo quy định. Bước 3: Nhà đầu tư nhận, ký nhận vào sổ theo dõi cấp Gi ấy chứng nhận đầu tư tại Bộ phận ti ếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk, địa chỉ số 07 Trường Chinh, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉ nh Đắk Lắk. b. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận trả kết quả tại Ban Quản lý các KCN tỉ nh Đắk Lắk, đị a chỉ số 07 Trường Chinh, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉ nh Đắk Lắk. c. Thành phần, số lượng hồ sơ: - Bản đăng ký/ đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư (Phụ l ục I-3); - Chủ trương đầu tư (hoặc tương đương, bản sao hợp lệ); - Dự án đầu tư; - Chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện; - Các giấy tờ liên quan về đất đai, thẩm định thiết kế cơ sở; - Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh; - Hồ sơ đăng ký thành l ập doanh nghiệp, theo quy đị nh tại Khoản 1 Điều 33 Nghị đị nh 43/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15/4/2010 về đăng ký kinh doanh; - Số l ượng hồ sơ: 07 bộ (trong đó 01 bộ gốc). d. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. đ. Đối tượng thực hiện TTHC: Nhà đầu tư e. Cơ quan thực hi ện TTHC: Ban Quản lý các KCN tỉnh Đắk Lắk.
 8. g. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận đầu tư. h. Lệ phí: Không i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu bản đăng ký dự án đầu tư trong nước không cấp Giấy chứng nhận đầu tư (Phụ lục I-3 Quyết đị nh số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hi ện đầu tư tại Vi ệt Nam). k. Yêu cầu, đi ều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không l. Căn cứ pháp lý của TTHC: - Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005; - Luật Doanh nghi ệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005; - Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; - Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghi ệp; - Thông tư 14/2010/TT-BKH ngày 04/06/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự thủ tục đăng ký doanh nghi ệp theo quy định tại Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh; - Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số đi ều của Luật Doanh nghiệp thay thế Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi ti ết thi hành một số điều của Luật Doanh nghi ệp; - Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về vi ệc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam; - Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam. PHỤ LỤC I-3 BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ (đối với trường hợp gắn với thành l ập doanh nghi ệp) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ Kính gửi: [01] Nhà đầu tư: [02] Đăng ký thành lập tổ chức kinh tế để thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau: I. Nội dung Đăng ký thành lập doanh nghiệp: 1. Tên doanh nghi ệp: [03] 2. Đị a chỉ trụ sở chính: [04] Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có) [05] 3. Loại hình doanh nghi ệp đăng ký thành lập: [06] 4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: [07] 5. Ngành, nghề kinh doanh: [08] 6. Vốn của doanh nghiệp: [09] 7. Vốn pháp đị nh: [10] II. Nội dung dự án đầu tư: 1. Tên dự án đầu tư: [11] 2. Đị a đi ểm thực hiện dự án: ;Di ện tích đất dự ki ến sử dụng: [12] 3. Mục tiêu và quy mô của dự án: [13]
 9. 4. Vốn đầu tư thực hiện dự án: [14] Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án [15] 5. Thời hạn hoạt động: [16] 6. Tiến độ thực hi ện dự án: [17] 7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư: [18] III. Nhà đầu tư cam kết: 1. Về tính chính xác của nội dung Hồ sơ đầu tư; 2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Vi ệt Nam và các quy định của Gi ấy chứng nhận đầu tư ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... NHÀ ĐẦU TƯ [19] Hồ sơ kèm theo: [20] 5. Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp hoặc chi nhánh a. Trình tự thực hi ện: Bước 1: Nhà đầu tư chuẩn bị đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định của pháp luật. Bước 2: Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Ban Quản lý các KCN tỉnh Đắk Lắk, đị a chỉ số 07 Trường Chinh, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉ nh Đắk Lắk. Cán bộ ti ếp nhận hồ sơ kiểm tra, nếu hồ sơ không hợp lệ thì trả l ại hoặc hướng dẫn người nộp hoàn thi ện theo quy định. Bước 3: Nhà đầu tư nhận, ký nhận vào sổ theo dõi cấp Gi ấy chứng nhận đầu tư tại Bộ phận ti ếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk, địa chỉ số 07 Trường Chinh, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉ nh Đắk Lắk. b. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận trả kết quả tại Ban Quản lý các KCN tỉ nh Đắk Lắk, đị a chỉ số 07 Trường Chinh, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉ nh Đắk Lắk. c. Thành phần, số lượng hồ sơ: Bản đăng ký/ đề nghị cấp gi ấy chứng nhận đầu tư (Phụ lục I-5,I-6); - Gi ấy chứng nhận đầu tư; - Các giấy tờ liên quan đến nội dung đi ều chỉnh. - Số l ượng hồ sơ: 04 bộ (trong đó 01 bộ gốc). d. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. đ. Đối tượng thực hiện TTHC: Nhà đầu tư e. Cơ quan thực hi ện TTHC: Ban Quản lý các KCN tỉnh Đắk Lắk. g. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận đầu tư. Lệ phí: Không i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu bản đăng ký dự án đầu tư trong nước không cấp Giấy chứng nhận đầu tư (Phụ lục I-5; I-6 Quyết đị nh số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hi ện đầu tư tại Vi ệt Nam). k. Yêu cầu, đi ều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không l. Căn cứ pháp lý của TTHC: - Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005; - Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 quy đị nh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số đi ều của Luật Đầu tư; - Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về vi ệc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam;
 10. - Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp; - Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/06/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự thủ tục đăng ký doanh nghi ệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh; - Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số đi ều của Luật Doanh nghiệp thay thế Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi ti ết thi hành một số điều của Luật Doanh nghi ệp; - Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam. PHỤ LỤC I-5 BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ (đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư gắn vớ i thành lập Chi nhánh) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------- BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ Kính gửi: [01] Nhà đầu tư: [02] Đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (số, ngày cấp, nơi cấp) với nội dung sau: (Ghi nội dung đã quy đị nh tại Giấy chứng nhận đầu tư và nội dung đề nghị điều chỉ nh nếu có trong các mục dưới đây) I. Đăng ký điều chỉnh nội dung hoạt động của Chi nhánh [03] 1. Tên Chi nhánh: 2. Đị a chỉ: [04] 3. Người đứng đầu Chi nhánh: [07] 4. Ngành, nghề kinh doanh: [08] II. Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư 1. Tên dự án đầu tư: [11] 2. Đị a đi ểm thực hiện dự án: ; Di ện tích đất dự ki ến sử dụng: [12] 3. Mục tiêu và quy mô của dự án: [13] 4. Vốn đầu tư thực hi ện dự án: [14] Trong đó: Vốn góp để thực hi ện dự án [15] 5. Thời hạn hoạt động: [16] 6. Tiến độ thực hi ện dự án: [17] 7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư: [18] III. Nhà đầu tư cam kết: 1. Về tính chính xác của nội dung Hồ sơ đi ều chỉ nh; 2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Vi ệt Nam và các quy định của Gi ấy chứng nhận đầu tư ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... NHÀ ĐẦU TƯ [19] Hồ sơ kèm theo: [20] PHỤ LỤC I-6 BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ (đối với trường hợ p Giấy chứng nhận đầu tư gắn vớ i thành l ập doanh nghiệp)
 11. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ Kính gửi: [01] Nhà đầu tư: [02] Đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (số, ngày cấp, nơi cấp) với nội dung sau: (Ghi nội dung đã quy đị nh tại Giấy chứng nhận đầu tư và nội dung đề nghị điều chỉ nh nếu có trong các mục dưới đây) I. ĐĂNG KÝ điều chỉnh nội dung kinh doanh 1. Tên doanh nghiệp: [03] 2. Đị a chỉ trụ sở chính: [04] Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có): [05] 3. Loại hình doanh nghiệp: [06] 4. Người đại di ện theo pháp luật của doanh nghiệp: [07] 5. Ngành, nghề kinh doanh: [08] 6. Vốn của doanh nghiệp: [09] 7. Vốn pháp đị nh: [10] II. Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư 1. Tên dự án đầu tư: [11] 2. Đị a đi ểm thực hiện dự án: ; Diện tích đất dự kiến sử dụng: [12] 3. Mục tiêu và quy mô của dự án: [13] 4. Vốn đầu tư thực hi ện dự án: [14] Trong đó: Vốn góp để thực hi ện dự án [15] 5. Thời hạn hoạt động: [16] 6. Tiến độ thực hi ện dự án: [17] 7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư: [18] III. Nhà đầu tư cam kết: 1. Về tính chính xác của nội dung Hồ sơ đi ều chỉ nh; 2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Vi ệt Nam và các quy định của Gi ấy chứng nhận đầu tư ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... NHÀ ĐẦU TƯ [19] Hồ sơ kèm theo: [20] 6. Thẩm tra cấp Chứng nhận đầu tư đối với dự án có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện a. Trình tự thực hi ện: Bước 1: Nhà đầu tư chuẩn bị đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định của pháp luật. Bước 2: Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Ban Quản lý các KCN tỉnh Đắk Lắk, đị a chỉ số 07 Trường Chinh, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉ nh Đắk Lắk. Cán bộ ti ếp nhận hồ sơ kiểm tra, nếu hồ sơ không hợp lệ thì trả Lại hoặc hướng dẫn người nộp hoàn thi ện theo quy định. Bước 3: Nhà đầu tư nhận, ký nhận vào sổ theo dõi cấp Gi ấy chứng nhận đầu tư tại Bộ phận ti ếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk, địa chỉ số 07 Trường Chinh, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉ nh Đắk Lắk. b. Cách thức thực hiện:
 12. Nộp hồ sơ và nhận trả kết quả tại Ban Quản lý các KCN tỉ nh Đắk Lắk, đị a chỉ số 07 Trường Chinh, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉ nh Đắk Lắk. c. Thành phần, số lượng hồ sơ: - Bản đăng ký/ đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư (Phụ l ục I-1, I-2, I-3); - Chủ trương đầu tư (hoặc tương đương, hồ sơ hợp l ệ); - Dự án đầu tư; - Hộ chiếu còn hiệu lực, chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện; - Quyết định thành l ập/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức (bản sao hợp lệ); - Báo cáo năng l ực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư l ập và chị u trách nhiệm); - Các giấy tờ liên quan về đất đai, thẩm định thiết kế cơ sở; - Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng tác kinh doanh; - Hợp đồng liên doanh đối với hình thức đầu tư thành lập tổ chức kinh tế liên doanh gi ữa nhà đầu tư trong nước với nhà đầu tư nước ngoài; - Gi ải trình khả năng đáp ứng điều kiện mà dự án đầu tư phải đáp ứng theo quy đị nh của pháp luật đối với dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có đi ều kiện; - Hồ sơ đăng ký thành l ập chi nhánh/ doanh nghi ệp, theo quy định tại Khoản 1 Điều 33 Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh; - Xác nhận cam kết bảo vệ môi trường hoặc Quyết đị nh phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của cấp có thẩm quyền, danh mục quy đị nh tại Nghị định 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ quy đị nh về đánh giá môi trường chi ến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường; - Số l ượng hồ sơ: 07 bộ (trong đó 01 bộ gốc) d. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. đ. Đối tượng thực hiện TTHC: Nhà đầu tư e. Cơ quan thực hi ện TTHC: Ban Quản lý các KCN tỉnh Đắk Lắk. g. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận đầu tư. h. Lệ phí: Không i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu bản đăng ký dự án đầu tư trong nước không cấp Giấy chứng nhận đầu tư (Phụ lục I-1; I-2; I-3 Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về vi ệc ban hành các mẫu văn bản thực hiện đầu tư tại Việt Nam). k. Yêu cầu, đi ều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không l. Căn cứ pháp lý của TTHC: - Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005; - Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; - Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về vi ệc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam; - Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp; - Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/06/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự thủ tục đăng ký doanh nghi ệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15/4/2010 về đăng ký kinh doanh; - Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số đi ều của Luật Doanh nghiệp thay thế Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi ti ết thi hành một số điều của Luật Doanh nghi ệp; - Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam. - Nghị định 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chi ến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường;
 13. PHỤ LỤC I-1 BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ (đối với trường hợ p không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ Kính gửi: [01] Nhà đầu tư: [02] Đăng ký thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau: 1. Tên dự án đầu tư: [11] 2. Địa điểm: ; Diện tích đất dự kiến sử dụng: [12] 3. Mục tiêu, quy mô của dự án: [13] 4. Vốn đầu tư dự ki ến để thực hiện dự án: [14] Trong đó: Vốn góp để thực hi ện dự án [15] 5. Thời hạn hoạt động: [16] 6. Tiến độ thực hi ện dự án: [17] 7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư: [18] 8. Nhà đầu tư cam kết: a) Về tính chính xác của nội dung của Hồ sơ đầu tư; b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy đị nh của Giấy chứng nhận đầu tư ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... [19] NHÀ ĐẦU TƯ Hồ sơ kèm theo: [20] PHỤ LỤC I-2 BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ (đối với trườ ng hợp gắn với thành l ập Chi nhánh) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------- BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ Kính gửi: [01] Nhà đầu tư: [02] Đăng ký hoạt động của Chi nhánh để thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau: I. Nội dung đăng ký hoạt động của Chi nhánh: [03] 1. Tên Chi nhánh: 2. Địa chỉ: [04] 3. Người đứng đầu Chi nhánh: [07] 4. Ngành, nghề kinh doanh: [08] II. Nội dung dự án đầu tư: 1. Tên dự án đầu tư: [11] 2. Địa điểm thực hi ện dự án: ;Diện tích đất dự kiến sử dụng: [12]
 14. 3. Mục tiêu và quy mô của dự án: [13] 4. Vốn đầu tư thực hiện dự án: [14] Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án [15] 5. Thời hạn hoạt động: [16] 6. Ti ến độ thực hiện dự án: [17] 7. Ki ến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư: [18] III. Nhà đầu tư cam kết: 1. Về tính chính xác của nội dung Hồ sơ đầu tư; 2. Chấp hành nghiêm chỉ nh các quy định của pháp luật Vi ệt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... NHÀ ĐẦU TƯ [19] Hồ sơ kèm theo: [20] PHỤ LỤC I-3 BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ (đối với trường hợp gắn với thành l ập doanh nghi ệp) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------ BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ Kính gửi: [01] Nhà đầu tư: [02] Đăng ký thành l ập tổ chức kinh tế để thực hi ện dự án đầu tư với nội dung sau: I. Nội dung ĐĂNG KÝ thành lập doanh nghiệp: 1. Tên doanh nghiệp: [03] 2. Địa chỉ trụ sở chính: [04] Chi nhánh/Văn phòng đại di ện (nếu có) [05] 3. Loại hình doanh nghiệp đăng ký thành lập: [06] 4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: [07] 5. Ngành, nghề kinh doanh: [08] 6. Vốn của doanh nghi ệp: [09] 7. Vốn pháp định: [10] II. Nội dung dự án đầu tư: 1. Tên dự án đầu tư: [11] 2. Địa điểm thực hi ện dự án: ; Diện tích đất dự kiến sử dụng: [12] 3. Mục tiêu và quy mô của dự án: [13] 4. Vốn đầu tư thực hiện dự án: [14] Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án [15] 5. Thời hạn hoạt động: [16] 6. Ti ến độ thực hiện dự án: [17] 7. Ki ến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư: [18] III. Nhà đầu tư cam kết: 1. Về tính chính xác của nội dung Hồ sơ đầu tư;
 15. 2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Vi ệt Nam và các quy định của Gi ấy chứng nhận đầu tư ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... NHÀ ĐẦU TƯ [19] Hồ sơ kèm theo: [20] 7. Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án thuộc diện đăng ký điều chỉnh a. Trình tự thực hi ện: Bước 1: Nhà đầu tư chuẩn bị đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định của pháp luật. Bước 2: Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Ban Quản lý các KCN tỉnh Đắk Lắk, đị a chỉ số 07 Trường Chinh, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉ nh Đắk Lắk. Cán bộ ti ếp nhận hồ sơ kiểm tra, nếu hồ sơ không hợp lệ thì trả l ại hoặc hướng dẫn người nộp hoàn thi ện theo quy định. Bước 3: Nhà đầu tư nhận, ký nhận vào sổ theo dõi cấp Gi ấy chứng nhận đầu tư tại Bộ phận ti ếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk, địa chỉ số 07 Trường Chinh, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉ nh Đắk Lắk. b. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận trả kết quả tại Ban Quản lý các KCN tỉ nh Đắk Lắk, đị a chỉ số 07 Trường Chinh, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉ nh Đắk Lắk. c. Thành phần, số lượng hồ sơ: - Bản đăng ký đề nghị Gấp giấy chứng nhận đầu tư (Phụ l ục I-1, I-2, I-3); - Chủ trương đầu tư (hoặc tương đương, hồ sơ hợp l ệ); - Dự án đầu tư; - Hộ chiếu còn hiệu lực, chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện; - Quyết định thành l ập/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức (bản sao hợp lệ); - Báo cáo năng l ực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư l ập và chị u trách nhiệm); - Các giấy tờ liên quan về đất đai, thẩm định thiết kế cơ sở; - Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng tác kinh doanh; - Hợp đồng liên doanh đối với hình thức đầu tư thành lập tổ chức kinh tế liên doanh gi ữa nhà đầu tư trong nước với nhà đầu tư nước ngoài; - Gi ải trình khả năng đáp ứng điều kiện mà dự án đầu tư phải đáp ứng theo quy đị nh của pháp luật đối với dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có đi ều kiện; - Gi ải trình khả năng đáp ứng điều kiện tham gia thị trường quy định đối với dự án đầu tư thuộc lĩnh vực đầu tư có đi ều kiện; - Hồ sơ đăng ký thành l ập doanh nghiệp, theo quy đị nh tại Điều 33 Nghị đị nh 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh - Xác nhận cam kết bảo vệ môi trường hoặc Quyết đị nh phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của cấp có thẩm quyền, danh mục quy đị nh tại Nghị định 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ quy đị nh về đánh giá môi trường chi ến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường. - Số l ượng hồ sơ: 07 bộ (trong đó 01 bộ gốc) d. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. đ. Đối tượng thực hiện TTHC: Nhà đầu tư. e. Cơ quan thực hi ện TTHC: Ban Quản lý các KCN tỉnh Đắk Lắk. g. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận đầu tư. h. Lệ phí: Không i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu bản đăng ký dự án đầu tư trong nước không cấp Giấy chứng nhận đầu tư (Phụ lục I-1; I-2; I-3 Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về vi ệc ban hành các mẫu văn bản thực hiện đầu tư tại Việt Nam).
 16. k. Yêu cầu, đi ều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không l. Căn cứ pháp lý của TTHC: - Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005; - Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; - Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về vi ệc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam; - Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp; - Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/06/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự thủ tục đăng ký doanh nghi ệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh; - Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số đi ều của Luật Doanh nghiệp thay thế Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi ti ết thi hành một số điều của Luật Doanh nghi ệp; - Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam; - Nghị định 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chi ến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường. PHỤ LỤC I-1 BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ (đối với trường hợ p không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ Kính gửi: [01] Nhà đầu tư: [02] Đăng ký thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau: 1. Tên dự án đầu tư: [11] 2. Địa điểm: ; Diện tích đất dự kiến sử dụng: [12] 3. Mục tiêu, quy mô của dự án: [13] 4. Vốn đầu tư dự ki ến để thực hiện dự án: [14] Trong đó: Vốn góp để thực hi ện dự án [15] 5. Thời hạn hoạt động: [16] 6. Tiến độ thực hi ện dự án: [17] 7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư: [18] 8. Nhà đầu tư cam kết: a) Về tính chính xác của nội dung của Hồ sơ đầu tư; b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy đị nh của Giấy chứng nhận đầu tư ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... [19] NHÀ ĐẦU TƯ Hồ sơ kèm theo: [20] PHỤ LỤC I-2 BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ (đối với trườ ng hợp gắn với thành l ập Chi nhánh)
 17. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------- BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ Kính gửi: [01] Nhà đầu tư: [02] Đăng ký hoạt động của Chi nhánh để thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau: I. Nội dung đăng ký hoạt động của Chi nhánh: [03] 1. Tên Chi nhánh: 2. Địa chỉ: [04] 3. Người đứng đầu Chi nhánh: [07] 4. Ngành, nghề kinh doanh: [08] II. Nội dung dự án đầu tư: 1. Tên dự án đầu tư: [11] 2. Địa điểm thực hi ện dự án: ;Diện tích đất dự kiến sử dụng: [12] 3. Mục tiêu và quy mô của dự án: [13] 4. Vốn đầu tư thực hiện dự án: [14] Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án [15] 5. Thời hạn hoạt động: [16] 6. Ti ến độ thực hiện dự án: [17] 7. Ki ến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư: [18] III. Nhà đầu tư cam kết: 1. Về tính chính xác của nội dung Hồ sơ đầu tư; 2. Chấp hành nghiêm chỉ nh các quy định của pháp luật Vi ệt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... NHÀ ĐẦU TƯ [19] Hồ sơ kèm theo: [20] PHỤ LỤC I-3 BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ (đối với trường hợp gắn với thành l ập doanh nghi ệp) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------ BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ Kính gửi: [01] Nhà đầu tư: [02] Đăng ký thành l ập tổ chức kinh tế để thực hi ện dự án đầu tư với nội dung sau: I. Nội dung ĐĂNG KÝ thành lập doanh nghiệp: 1. Tên doanh nghiệp: [03] 2. Địa chỉ trụ sở chính: [04] Chi nhánh/Văn phòng đại di ện (nếu có) [05] 3. Loại hình doanh nghiệp đăng ký thành lập: [06] 4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: [07]
 18. 5. Ngành, nghề kinh doanh: [08] 6. Vốn của doanh nghi ệp: [09] 7. Vốn pháp định: [10] II. Nội dung dự án đầu tư: 1. Tên dự án đầu tư: [11] 2. Địa điểm thực hi ện dự án: ; Diện tích đất dự kiến sử dụng: [12] 3. Mục tiêu và quy mô của dự án: [13] 4. Vốn đầu tư thực hiện dự án: [14] Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án [15] 5. Thời hạn hoạt động: [16] 6. Ti ến độ thực hiện dự án: [17] 7. Ki ến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư: [18] III. Nhà đầu tư cam kết: 1. Về tính chính xác của nội dung Hồ sơ đầu tư; 2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Vi ệt Nam và các quy định của Gi ấy chứng nhận đầu tư ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... NHÀ ĐẦU TƯ [19] Hồ sơ kèm theo: [20] 8. Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án thuộc diện đăng ký điều chỉnh a. Trình tự thực hi ện: Bước 1: Nhà đầu tư chuẩn bị đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định của pháp luật. Bước 2: Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Ban Quản l ý các KCN tỉnh Đắk Lắk, đị a chỉ số 07 Trường Chinh, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉ nh Đắk Lắk. Cán bộ ti ếp nhận hồ sơ kiểm tra, nếu hồ sơ không hợp lệ thì trả l ại hoặc hướng dẫn người nộp hoàn thi ện theo quy định. Bước 3: Nhà đầu tư nhận, ký nhận vào sổ theo dõi cấp Gi ấy chứng nhận đầu tư tại Bộ phận ti ếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk địa chỉ số 07 Trường Chinh, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉ nh Đắk Lắk b. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận trả kết quả tại Ban Quản lý các KCN tỉ nh Đắk Lắk, đị a chỉ số 07 Trường Chinh, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉ nh Đắk Lắk. c. Thành phần, số lượng hồ sơ: - Bản đăng ký/ đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư (Phụ l ục I-4; I-5; I-6; I-7; I-12; I-13; I-14; 1-15; I- 16); - Gi ấy chứng nhận đầu tư/ Giấy phép đầu tư; - Các giấy tờ khác Liên quan đến nội dung điều chỉnh; - Số l ượng hồ sơ: 04 bộ (trong đó 01 bộ gốc) d. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. đ. Đối tượng thực hiện TTHC: Nhà đầu tư. e. Cơ quan thực hi ện TTHC: Ban Quản lý các KCN tỉnh Đắk Lắk. g. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận đầu tư. h. Lệ phí: Không i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu bản đăng ký dự án đầu tư trong nước không cấp Giấy chứng nhận đầu tư (Phụ lục I-4; I-5; I-6; I- 7; I-12; I-13; I-14; I-15; I-16 Quyết đị nh số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện đầu tư tại Việt Nam).
 19. k. Yêu cầu, đi ều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. l. Căn cứ pháp lý của TTHC: - Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005; - Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005; - Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 quy đị nh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số đi ều của Luật Đầu tư; - Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về vi ệc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam; - Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp; - Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/06/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự thủ tục đăng ký doanh nghi ệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh; - Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số đi ều của Luật Doanh nghiệp thay thế Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi ti ết thi hành một số điều của Luật Doanh nghi ệp; - Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam. PHỤ LỤC I-4 BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ (đối với trường hợ p Giấy chứng nhận đầu tư không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------- BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ Kính gửi: [01] Nhà đầu tư: [02] Đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (số, ngày cấp, nơi cấp) với nội dung sau: (Ghi nội dung đã quy đị nh tại Giấy chứng nhận đầu tư và nội dung đề nghị điều chỉ nh nếu có trong các mục dưới đây) 1. Tên dự án đầu tư: [11] 2. Đị a đi ểm thực hiện dự án: ; Di ện tích đất dự ki ến sử dụng: [12] 3. Mục tiêu và quy mô của dự án: [13] 4. Vốn đầu tư thực hi ện dự án: [14] Trong đó: Vốn góp để thực hi ện dự án [15] 5. Thời hạn hoạt động: [16] 6. Tiến độ thực hi ện dự án: [17] 7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư: [18] 8. Nhà đầu tư cam kết: a) Về tính chính xác của nội dung Hồ sơ điều chỉnh; b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy đị nh của pháp luật Việt Nam và các quy định của Gi ấy chứng nhận đầu tư ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... NHÀ ĐẦU TƯ [19] Hồ sơ kèm theo: [20] PHỤ LỤC I-5
 20. BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ (đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư gắn vớ i thành lập Chi nhánh) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------------- BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ Kính gửi: [01] Nhà đầu tư: [02] Đăng ký/đề nghị điều chỉnh Gi ấy chứng nhận đầu tư (số, ngày cấp, nơi cấp) với nội dung sau: (Ghi nội dung đã quy định tại Gi ấy chứng nhận đầu tư và nội dung đề nghị điều chỉnh nếu có trong các mục dưới đây) I. Đăng ký điều chỉnh nội dung hoạt động của Chi nhánh [03] 1. Tên Chi nhánh: 2. Địa chỉ: [04] 3. Người đứng đầu Chi nhánh: [07] 4. Ngành, nghề kinh doanh: [08] II. Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư 1. Tên dự án đầu tư: [11] 2. Địa điểm thực hi ện dự án: ; Diện tích đất dự kiến sử dụng: [12] 3. Mục tiêu và quy mô của dự án: [13] 4. Vốn đầu tư thực hiện dự án: [14] Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án [15] 5. Thời hạn hoạt động: [16] 6. Ti ến độ thực hiện dự án: [17] 7. Ki ến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư: [18] III. Nhà đầu tư cam kết: 1. Về tính chính xác của nội dung Hồ sơ đi ều chỉ nh; 2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Vi ệt Nam và các quy định của Gi ấy chứng nhận đầu tư ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... NHÀ ĐẦU TƯ [19] Hồ sơ kèm theo: [20] PHỤ LỤC I-6 BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ (đối với trường hợ p Giấy chứng nhận đầu tư gắn vớ i thành l ập doanh nghiệp) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ Kính gửi: [01] Nhà đầu tư: [02] Đăng ký/đề nghị đi ều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (số, ngày cấp, nơi cấp) với nội dung sau: (Ghi nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư và nội dung đề nghị đi ều chỉnh nếu có trong các mục dưới đây)
Đồng bộ tài khoản