Quyết định số 1375/1999/QĐ-BTM

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
46
lượt xem
7
download

Quyết định số 1375/1999/QĐ-BTM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1375/1999/QĐ-BTM về việc ban hành Quy chế cấp giấy chứng nhận xuất khẩu và giấy chứng nhận xuất xứ mẫu A cho mặt hàng giầy dép xuất khẩu sang thị trường do Bộ Thương mại ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1375/1999/QĐ-BTM

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B THƯƠNG M I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1375/1999/QĐ-BTM Hà N i, ngày 23 tháng 11 năm 1999 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH QUY CH C P GI Y CH NG NH N XU T KH U VÀ GI Y CH NG NH N XU T X M U A CHO M T HÀNG GI Y DÉP XU T KH U SANG TH TRƯ NG EU B TRƯ NG B THƯƠNG M I Căn c Ngh đ nh s 95/CP ngày 4/12/1993 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Thương m i; Căn c Th a thu n g a Vi t Nam và C ng đ ng châu Âu (EU) trong vi c ch ng gian l n xu t khâ các s n ph m gi y dép; Căn c Quy t đ nh c a Th tư ng Chính ph giao cho B Thương m i c p gi y ch ng nh n xu t kh u và gi y ch ng nh n xu t x m u A đ i v i các s n ph m gi y dép xu t kh u sang th trư ng EU t i Công văn s 707/CP-QHQT ngày 12 tháng 7 năm 1999; QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành Quy ch c p Gi y ch ng nh n xu t kh u (E/C) và Gi y ch ng nh n xu t x m u A (C/O Form A) cho m t hàng gi y dép xu t kh u sang th trư ng các nư c thành viên C ng đ ng châu Âu (g i t t là EU) kèm theo Quy t đ nh này. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành t ngày 01 tháng 01 năm 2000. Đi u 3. Các cơ quan ch c năng c a B Thương m i, các B , ngành có liên quan, các doanh nghi p s n xu t, kinh doanh m t hàng gi y dép xu t kh u sang th trư ng EU ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. KT. B TRƯ NG B THƯƠNG M I TH TRƯ NG Lương Văn T QUY CH
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. C P GI Y CH NG NH N XU T KH U (E/C) VÀ GI Y CH NG NH N XU T X M U A (C/O FORM A) CHO M T HÀNG GI Y DÉP XU T KH U SANG TH TRƯ NG EU (Ban hành theo Quy t đ nh s 1375/1999/QĐ-BTM ngày 23/11/1999 c a B Thương m i). I. NGUYÊN T C CHUNG 1. Vi c c p Gi y ch ng nh n xu t kh u (ti ng anh vi t t t là E/C) và Gi y ch ng nh n xu t x m u A (ti ng anh vi t t t là C/O Form A) cho m t hàng gi y dép xu t kh u sang th trư ng các nư c thành viên C ng đ ng châu Âu (g i t t là EU), đư c th c hi n trên cơ s các quy đ nh c a th a thu n song phương Vi t Nam - EU và các quy đ nh c a h th ng ưu đãi thu quan ph c p (GSP) c a EU đ i v i C/O Form A cho m t hàng này. 2. Các đơn v xin c p Gi y ch ng nh n xu t kh u và Gi y ch ng nh n xu t x m u A đ i v i m t hàng gi y dép c n nghiên c u k và th c hi n đ y đ các quy đ nh c a th a thu n song phương Vi t Nam - EU, các quy đ nh v xu t x c a EU đ đư c hư ng ưu đãi GSP. 3. Vi c c p Gi y ch ng nh n xu t kh u và Gi y ch ng nh n xu t x m u A cho m t hàng gi y dép xu t kh u sang EU do các Phòng Qu n lý xu t nh p kh u khu v c thu c B Thương m i t i Hà N i, H i Phòng, Đà N ng, Nha Trang, Quy nhơn, thành ph H Chí Minh, Vũng Tàu và C n Thơ th c hi n. Các doanh nghi p có th l a ch n đ a đi m đư c c p E/C và C/O m u A phù h p và thu n ti n nh t cho mình. II. H SƠ C P GI Y CH NG NH N XU T KH U VÀ GI Y CH NG NH N XU T X 1. Gi y ch ng nh n xu t kh u (E/C) đư c c p t đ ng cho t t c các lô hàng gi y dép s n xu t, gia công t i Vi t Nam xu t kh u sang EU. Các đơn v s n xu t, gia công, kinh doanh m t hàng gi y dép xu t kh u sang EU ch c n có văn b n đ ngh c p Gi y ch ng nh n xu t kh u (theo m u c a B Thương m i) kèm theo T khai hàng hóa xu t kh u đã thanh kho n c a h i quan, hóa đơn thương m i và đi n đ y đ vào các m c c a Gi y ch ng nh n xu t kh u. 2 . Các đơn v s n xu t, gia công, kinh doanh m t hàng gi y dép xu t kh u sang EU có nhu c u c p Gi y ch ng nh n xu t x m u A (C/O Form A) theo h th ng ưu đãi thu quan ph c p (GSP) c a EU, c n xu t trình b h sơ bao g m các ch ng t sau đây: (1) Văn b n đ ngh c p Gi y ch ng nh n xu t x m u A (theo m u c a B Thương m i); (2) Gi y ch ng nh n xu t x m u A phù h p v i Quy đ nh xu t x c a EU đ i v i m t hàng gi y dép, đã đư c khai hoàn ch nh; (3) T khai hàng hóa xu t kh u c a h i quan đã thanh kho n; (4) Hóa đơn thương m i c a lô hàng đư c xu t kh u;
  3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. (5) V n đơn (B/L) c a lô hàng đư c xu t kh u; Trư ng h p doanh nghi p giao hàng b ng máy bay ho c vì nh ng lý do khách quan không th kh c ph c đư c, căn c cam k t c a lãnh đ o doanh nghi p, các phòng Qu n lý xu t nh p kh u có th cho n T khai hàng hóa xu t kh u, V n đơn hàng không (AWB) ho c B/L v i th i h n t i đa là 7 ngày làm vi c. Trong trư ng h p c n làm rõ xu t x c a hàng hóa, B Thương m i có th yêu c u các đơn v cung c p thêm các ch ng t liên quan đ n lô hàng như: t khai h i quan nh p kh u nguyên ph li u, h p đ ng mua bán hàng hóa v i thương nhân nư c ngoài, h p đ ng hay hóa đơn mua nguyên ph li u trong nư c v.v.. Trư ng h p c n thi t, B Thương m i ti n hành ki m tra t i nơi s n xu t đ xác minh hàng hóa đó có phù h p v i các quy đ nh v xu t x c a EU đ đư c hư ng ưu đãi hay không trư c khi c p Gi y ch ng nh n xu t x m u A. Trư ng h p đơn v đ ngh c p c Gi y ch ng nh n xu t kh u và Gi y ch ng nh n xu t x m u A thì ch c n m t b h sơ như nêu t i đi m 2, m c II, quy đ nh cho vi c c p Gi y ch ng nh n xu t x m u A. III. TH I H N C P GI Y CH NG NH N XU T KH U VÀ GI Y CH NG NH N XU T X M U A Vi c c p Gi y ch ng nh n xu t kh u đư c th c hi n trong th i h n 4 gi làm vi c k t th i đi m nh n đư c đ ngh b ng văn b n c a đơn v . Vi c c p Gi y Ch ng nh n xu t x m u A đư c th c hi n trong th i h n 8 gi làm vi c k t th i đi m đơn v n p h sơ đ y đ và h p l . Trong trư ng h p c n ph i làm rõ tính xu t x c a hàng hóa, th i h n này có th kéo dài nhưng không vư t quá ba ngày làm vi c. IV. LƯU GI H SƠ Đ đáp ng yêu c u tra c u, sau khi c p Gi y ch ng nh n xu t kh u và Gi y ch ng nh n xu t x m u A, B Thương m i lưu gi các ch ng t sau: 1.Văn b n đ ngh c p Gi y ch ng nh n xu t kh u và Gi y ch ng nh n xu t x m u A; 2. B n sao ch ng nh n xu t kh u; 3. B n sao gi y ch ng nh n xu t x m u A; 4. B n sao hóa đơn thương m i c a lô hàng; 5. B n sao t khai hàng hóa xu t kh u c a h i quan; 6. B n sao v n t i đơn lô hàng đư c xu t kh u; Trong trư ng h p c n thi t, B Thương m i có th lưu gi thêm các ch ng t khác như: b n sao T khai h i quan nh p kh u nguyên ph li u, b n sao hóa đơn hay h p đ ng mua nguyên ph li u trong nư c ...
  4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. V. C P L I Trong trư ng h p Gi y ch ng nh n xu t kh u, Gi y ch ng nh n xu t x m u A đã c p b th t l c, hay phân chia l i lô hàng v.v.. B Thương m i có th c p l i Gi y ch ng nh n xu t kh u và Gi y ch ng nh n xu t x m u A v i đi u ki n: - Đơn v xin c p l i ph i trình bày rõ lý do xin c p l i. - Cam đoan không l m d ng Gi y ch ng nh n xu t kh u và Gi y ch ng nh n xu t x m u A đư c c p l i và ch u m i trách nhi m phát sinh n u s d ng sai m c đích. - Trong trư ng h p có nh ng thay đ i phát sinh sau khi c p Gi y ch ng nh n xu t kh u, xu t x , ngư i xu t kh u mu n xin c p l i Gi y ch ng nh n xu t kh u và Gi y ch ng nh n xu t x m u A, ph i làm công văn nêu rõ lý do xin c p l i và ph i n p l i các b n g c Gi y ch ng nh n xu t kh u và Gi y ch ng nh n xu t x m u A đã c p. VI. KI M TRA XÁC MINH KHI CÓ YÊU C U HAY KHI U N I T CƠ QUAN H I QUAN C A NƯ C NH P KH U - Sau khi nh n đư c thông báo c a B Thương m i v yêu c u ki m tra theo đ ngh c a cơ quan h i quan nư c nh p kh u, các đơn v ph i gi i trình và cung c p các ch ng t c n thi t có liên quan, trong th i h n s m nh t, nh m m c đích làm sáng t tính xu t x c a hàng hóa xu t kh u. -Trong trư ng h p c n thi t, tùy thu c vào m c đ quan tr ng và tính ph c t p c a v n đ n y sinh, B Thương m i có th yêu c u ki m tra t i ch s n ph m xu t kh u bao g m: ki m tra tr c ti p s n ph m và ki m tra quy trình s n xu t s n ph m t i phân xư ng s n xu t. VII. L PHÍ Nh m b sung cơ s v t ch t cho các Phòng Qu n lý xu t nh p kh u đ có đi u ki n ph c v t t hơn cho các doanh nghi p, trong khi ch đ i th ng nh t v i B Tài chính, B Thương m i t m th i quy đ nh m c thu l phí c p Gi y Ch ng nh n xu t kh u và Gi y Ch ng nh n xu t x m u A như sau: 1. Ch ng nh n xu t kh u : 10.000 đ ng 2. Ch ng nh n xu t x M u A: 15.000 đ ng 3. C p l i m i lo i : 5.000 đ ng Các m u E/C và C/O Form A in s n đư c bán cho các doanh nghi p theo giá quy đ nh trên cơ s chi phí in trong nư c và mua c a nư c ngoài . Vi c thu n p l phí và bán m u in s n th c hi n trư c khi giao Gi y ch ng nh n xu t kh u và Gi y ch ng nh n xu t x m u A cho doanh nghi p và ph i có ch ng t theo quy đ nh c a B Tài chính. Quy ch này có giá tr th c hi n t ngày 01 tháng 01 năm 2000./.
Đồng bộ tài khoản