Quyết định số 138/2003/QĐ-TTg

Chia sẻ: Cong Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
39
lượt xem
2
download

Quyết định số 138/2003/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 138/2003/QĐ-TTg về việc cử thành viên Ủy ban Quốc gia về Hợp tác Kinh tế quốc tế do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 138/2003/QĐ-TTg

  1. CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 138/2003/QĐ-TTG Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CỬ THÀNH VIÊN ỦY BAN QUỐC GIA VỀ HỢP TÁC KINH TẾ QUỐC TẾ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Quyết định số 70/2002/QĐ-TTg ngày 06 tháng 6 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn ủy ban Quốc gia về Hợp tác Kinh tế quốc tế; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thủy sản, QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Cử bà Nguyễn Thị Hồng Minh, Thứ trưởng Bộ Thủy sản làm thành viên ủy ban Quốc gia về Hợp tác Kinh tế quốc tế. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch ủy ban Quốc gia về Hợp tác Kinh tế quốc tế, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và bà Nguyễn Thị Hồng Minh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./. Nơi nhận : KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ - Như Điều 2, PHÓ THỦ TƯỚNG - Ban Bí thư Trung ương Đảng, - Thủ tướng, các PTT Chính phủ, - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng, Vũ Khoan - Văn phòng Quốc hội, ký - Văn phòng Chủ tịch nước, - Toà án nhân dân tối cao, - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể, - Công báo, - VPCP : BTCN, các PCN, các Vụ, Cục, các đơn vị trực thuộc,
  2. - Lưu : các TCQT (3b), VT.
Đồng bộ tài khoản