Quyết định số 138/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Hoang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
51
lượt xem
4
download

Quyết định số 138/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 138/2003/QĐ-UB về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết khu nhà ở xã Đại Mỗ,huyện Từ Liêm, Hà Nội, tỷ lệ 1/500 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 138/2003/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 138/2003/Q -UB Hà N i, ngày 27 tháng 10 năm 2003 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T QUY HO CH CHI TI T KHU NHÀ XÃ IM , HUY N T LIÊM, HÀ N I, T L 1/500 Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c : Lu t T ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân; Ngh nh s 91/CP ngày 17 tháng 8 năm 1994 c a Chính ph ban hành i u l Qu n lý Quy ho ch ô th ; Quy t nh s 108/1998/Q -TTg ngày 20/6/1998 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t i u ch nh quy ho ch chung Th ô Hà N i n năm 2020; Quy t nh s 855/Q -TTg ngày 27/9/2002 c a Th tư ng Chính ph v phê duy t nh hư ng quy ho ch xây d ng chung tuy n ư ng Láng - Hoà L c; Quy t nh s 322/BXD- T ngày 28/12/1993 c a B trư ng B Xây d ng v vi c ban hành quy nh l p các án quy ho ch xây d ng ô th ; Quy t nh s 14/2000/Q -UB ngày 14 tháng 02 năm 2000 c a UBND Thành ph Hà N i v vi c phê duy t Qui ho ch chi ti t huy n T Liêm t l 1/5000 (ph n quy ho ch s d ng t và giao thông); Xét ngh c a Giám c S Quy ho ch Ki n trúc t i T trình s 1603/2003/TTr- QHKT ngày 12 tháng 9 năm 2003, QUY T NNH i u 1 : Phê duy t Quy ho ch chi ti t khu nhà xã i M , huy n T Liêm, Hà N i, t l 1/500 do Trung tâm Phát tri n vùng SENA l p v i các n i dung ch y u như sau: 1 V trí, ranh gi i và quy mô: V trí: Khu nhà xã i M thu c a bàn thôn Giao Quang, xã i M , huy n T Liêm, Hà N i. Ranh gi i: - Phía B c giáp ư ng Láng - Hoà L c. - Phía Nam giáp khu dân cư thôn Giao Quang. - Phía ông giáp sông Nhu .
  2. - Phía Tây ti p giáp khu ô th i h c Tây Nam Hà N i theo quy ho ch. Quy mô: T ng di n tích khu v c quy ho ch là 68.749 m2 v i dân s d ki n kho ng 2000 ngư i; trong ó khu v c d án có di n tích 46.567 m2 v i dân s d ki n kho ng 1740 ngư i. 2 M c tiêu c a d án: - D án khu nhà i M là m t trong nh ng d án th c hi n chương trình phát tri n nhà c a Thành ph ph c v di dân gi i phóng m t b ng và kinh doanh theo quy nh c a pháp lu t, góp ph n t o c nh quan ô th cho c a ngõ phía Tây Nam Th ô Hà N i. Khu nhà i M s là m t ph n khu dân cư ô th g n k t v i dân cư xã iM . - Xác nh các gi i pháp v quy ho ch - ki n trúc, c nh quan và h th ng h t ng k thu t c a khu nhà xã i M phù h p v i nh hư ng quy ho ch xây d ng chung tuy n ư ng Láng - Hoà L c ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t và t o i u ki n c i t o ch nh trang, nâng c p môi trư ng khu v c và khu dân cư lân c n. ng th i là cơ s pháp lý qu n lý, t ch c xây d ng theo quy ho ch và d án u tư ư c phê duy t. 3 N i dung quy ho ch chi ti t: 3.1 nh hư ng phát tri n không gian: - Phía B c c a khu nhà i M là khu t quy ho ch tuy n ư ng thu gom và kho ng cây xanh cách ly d c ư ng Láng - Hòa L c. - Phía ông c a khu nhà i M là tuy n ư ng ê d c sông Nhu v i m t c t ngang quy ho ch là 17,5m. - Phía Tây Nam c a khu nhà i M là khu dân cư thôn Giao Quang. t o s liên k t gi a khu nhà m i và khu v c dân cư hi n có, ranh gi i gi a hai khu v c quy ho ch là m t tuy n ư ng có m t c t r ng 5,5m. Tuy n ư ng này g n k t ư ng ngõ xóm trong khu v c làng xóm v i các tuy n ư ng l n c a khu v c quy ho ch. ây cũng là các hành lang xây d ng các tuy n h t ng k thu t cho khu dân cư c m i và cũ. - Phía Tây c a khu v c nhà i M là tuy n ư ng quy ho ch có m t c t ngang là 25m. Ch gi i c a tuy n ư ng này ư c xác nh theo quy ho ch chi ti t Khu ô th i h c Tây Nam Hà N i. V h th ng trư ng h c: Theo quy ho ch chi ti t huy n T Liêm và quy ho ch chi ti t khu ô th i h c Tây Nam Hà N i, xã i M ã có trư ng ti u h c và trư ng trung h c.Trong khu v c quy ho ch không b trí trư ng h c riêng bi t, s h c sinh trong khu (200 h c sinh ti u h c, 180 h c sinh trung h c cơ s ) ư c b trí h c trong trư ng h c hi n có và d ki n n m phía Nam c a khu v c. - Khu v c nhà i M ch y u b trí nhà , nhà tr , các công trình thương m i d ch v và di n tích cây xanh, sân chơi ph c v cư dân trong khu v c.
  3. - Nhà g m hai lo i: Nhà chung cư cao t ng (t ng trên , t ng dư i dành cho các ho t ng thương m i và d ch v công c ng) b trí ch y u d c tuy n ư ng Láng – Hoà L c t o c nh quan ki n trúc cho tuy n ư ng; Nhà vư n v i quy mô d ki n kho ng 200m2 - 250m2/1 ô t, b trí ch y u d c sông Nhu . Khu nhà iM ư c quy ho ch các khu v c ch c năng như sau: 1) Khu v c xây d ng các tuy n ư ng giao thông ô th và cây xanh cách ly. 2) Khu v c xây d ng bao g m: - t g m nhà chung cư cao t ng và nhà vư n. Di n tích cây xanh và h th ng các sân chơi cho tr em, sân i d o cho ngư i già ư c b trí xen k t i các khu v c nhà chung cư. - t xây d ng công trình công c ng, d ch v . - t xây d ng h th ng ư ng giao thông - ư ng cho xe cơ gi i v i m t c t t 11,5m tr lên. 3.2 Cơ c u s d ng t: Cơ c u s d ng t trong khu v c ư c t ng h p trong b ng sau: Ch c năng s Khu v c quy ho ch Khu v c d án d ng Di n T l Di n Di n T l Di n TT tích tích tích tích (m2) sàn (m2) sàn (m2) (m2) 1 t 37.066 53,91 60.792 28.275 60,72 50.283 1.1 t làng xóm 8.791 12,79 10.509 0 0,00 0 t xây d ng 1.2 m i 28.275 41,13 50.283 28.275 60,72 50.283 t xây d ng nhà vư n 11.020 16,03 9.643 11.020 23,66 9.643 Chi m Chi m 61,02% 61,02 % t xây d ng DT t DT t chung cư 17.255 m i 40.640 17.255 m i 40.640 t công trình 2 công c ng 4.769 6,94 4.769 10,24 2.1 t nhà tr 3.189 4,64 3.189 6,85 2.2 t công c ng 1.580 2,30 1.580 3,39 3 t chùa 2.976 4,33 0 0,00
  4. Ch c năng s Khu v c quy ho ch Khu v c d án d ng Di n T l Di n Di n T l Di n TT tích tích tích tích (m2) sàn (m2) sàn (m2) (m2) t cây xanh, v- 4 ư nd o 1.424 2,07 0 0,00 t h t ng k 5 thu t 22.514 32,75 13.523 29,04 5.1 t giao thông 22.332 32,48 13.341 28,65 t h t ng k 5.2 thu t khác 182 0,26 182 0,39 T ng 68.749 100,00 60.792 46.567 100,00 50.283 3.3 Quy ho ch s d ng t: Toàn b khu v c quy ho ch ư c chia thành 8 ô t và t giao thông. 3.3.1 Nhà chung cư: Nhà chung cư ư c b trí t i ô t N1.1 và N2 v i t ng di n tích 17255m2, chi m 61% di n tích t xây d ng m i. Dân s d ki n 1540 ngư i v i tiêu chuNn 25- 28m2/ngư i. Nhà chung cư trong khu v c ư c b trí thành 2 l p. L p ngoài ti p giáp v i ư ng Láng - Hòa L c có chi u cao 11 n 17 t ng, hai kh i nhà phía trong (g n chùa Giao Quang) cao 5 t ng. M t xây d ng t 30%, h s s d ng t 3,02. T ng 1 và 2 c a các nhà chung cư dành cho các ho t ng thương m i, d ch v như: c a hàng, ch g i xe p xe máy.... Dành ô t N2 v i di n tích xây d ng 6128m2; di n tích sàn 14980m2 (chi m 21,65% di n tích t ) cho các nhu c u di dân c a Thành ph theo Quy t nh 123/2001/Q -UB ngày 6/12/2001 c a UBND Thành ph . Kho ng không gian gi a các nhà chung cư b trí các l i i b , vư n cây c nh và cây bóng mát, sân chơi cho tr em, sân ngh ngơi, i d o. 3.3.2 Nhà vư n: Nhà vư n ư c b trí trong các ô t: N1.2, N3, N4 và N5.1 v i t ng di n tích 11.020m2. Các lô t xây d ng nhà vư n có di n tích kho ng 200 n 250m2. M t xây d ng trong các lô t 35%, nhà cao trung bình 2,5 t ng, h s s d ng t 0,9. S lô t là 44. S dân cư trong khu v c nhà có vư n kho ng 200 ngư i . 3.3.3 t làng xóm:
  5. t nhà làng xóm ư c b trí t i ô t N7.3, N8 v i di n tích là 8791m2, dân s 260 ngư i. M t xây d ng trong ô t 45-50%, t ng cao trung bình 2,5 t ng, h s s d ng t 1,1 – 1,3. 3.3.4 t công trình công c ng: t công trình công c ng trong khu nhà ư c b trí t i ô t N5.2 và N6 v i t ng di n tích: 4769 m2. T i ây b trí nhà tr , câu l c b . M t xây d ng t 30-50%, t ng cao trung bình: 2, h s s d ng t 1,0. 3.3.5 t cây xanh, vư n d o ơn v : t cây xanh, vư n d o ơn v ư c b trí trong ô t N7.2 có di n tích: 1424 m2. ây có th coi là không gian cây xanh cách ly gi a khu v c chùa Giao Quang và khu v c xây d ng nhà chung cư trong khu v c quy ho ch. 3.3.6 t ình chùa: Ô N7.1 là t chùa Giao Quang, di n tích 2976m2. Chùa Giao Quang ư c b o v theo quy nh c a pháp lu t v b o v di tích. 3.3.7 t h t ng k thu t: t h t ng k thu t có di n tích 182m2, bao g m t tr m bơm, b ch a t i ô t N1.3 và t tr m bi n th t i ô t N5.3. 3.3.8 t giao thông: Giao thông ô th g m : tuy n ư ng thu gom d c ư ng Láng – Hoà L c r ng 20m và tuy n ư ng bao sông Nhu r ng 17,m v i t ng di n tích 11749m2. Giao thông n i b ngoài ô t: ư ng r ng 13,5m; 11,5m và 5,5m có di n tích 10583m2. 3.4 Quy ho ch h th ng giao thông và h t ng k thu t: 3.4.1 H th ng giao thông: - Trong khu nhà có 4 lo i m t c t ư ng: ư ng thu gom d c ư ng Láng – Hoà L c r ng 20m; ư ng r ng 17,5 m ; 13,5m và 11,5m. T ng chi u dài các tuy n ư ng này là 1271, m t ư ng t 18,5km/km2. - Tuy n ư ng r ng 5,5m, chi u dài 500m, là ranh gi i gi a t thôn Giao Quang hi n có và khu nhà m i b trí h th ng h t ng k thu t vào các khu dân cư hi n có; - Giao thông công c ng trong khu v c ư c m b o b ng h th ng xe buýt và tuy n ư ng s t ô th g n v i h th ng v n t i công c ng c a Khu ô th i h c Tây Nam Hà N i. Bãi xe ư c b trí n t ng công trình.
  6. 3.4.2 Quy ho ch h th ng thoát nư c mưa và san n n: Quy ho ch h th ng thoát nư c mưa: Khu nhà i M thu c lưu v c tiêu nư c phía Nam ư ng Láng- Hòa L c. H th ng thoát nư c mưa ư c thi t k , xây d ng h th ng c ng riêng và theo nguyên t c t ch y. Nư c mưa trong khu v c quy ho ch và khu dân cư thôn Giao Quang ư c thu gom vào các tuy n ng D600, D800 và D1000 ch y d c theo các tuy n ư ng vào nhánh mương hi n tr ng và ra sông Nhu . Khu v c giáp ranh gi a khu nhà m i và làng xóm lân c n xây d ng các rãnh thu nư c, không gây úng ng p c c b . Quy ho ch san n n: Khu v c t th cư thôn Giao Quang ã n nh, không san n n. Cao n n các ô t dư c thi t k phù h p cao ư ng và m b o các ch tiêu k thu t và phù h p v i các nh hư ng v quy ho ch san n n ã xác nh trong Quy ho ch t ng th , Quy ho ch Khu ô th i h c Tây Nam Hà N i và có tính toán phù h p v i cao n n ã phát tri n n nh c a khu v c dân cư thôn Giao Quang và cao ư ng Láng – Hoà L c d ki n. Cao san n n : Hmax: 6,88; Hmin: 6,65 m. 3.4.3 Quy ho ch h th ng c p nư c Ngu n nư c: ư c l y t nhà máy nư c H ình, Mai D ch qua h th ng ư ng ng truy n d n f800 ch y d c theo ư ng vành ai 3. D c theo các tuy n ư ng c a khu nhà có 2 tuy n ng phân ph i D200-250 c p nư c cho khu v c. Trên cơ s nhu c u dùng nư c c a t ng ô t l p t, b trí các tuy n ng chính D100- D75- D50 t o thành các m ch vòng và các ư ng ng c p nư c n t ng ô t . i v i các công trình cao trên 5 t ng t các b ch a và máy bơm c c b c p nư c cho công trình. Xây d ng b ch a và m t tr m bơm tăng áp ph c v nhu c u dùng nư c c a khu v c. B trí, l p t các h ng c p nư c phòng ch ng cháy d c theo các tuy n ng chính m b o kho ng cách 100 - 150 m m t h ng. 3.4.4 Quy ho ch h th ng thoát nư c nư c th i và thu gom rác th i: Quy ho ch h th ng thoát nư c th i: Nhu c u x lý nư c th i c a c khu v c : 510m3/ngày. êm, trong ó nhu c u x lý nư c th i c a khu v c d án là 443m3/ngày êm.
  7. H th ng thoát nư c th i ư c thi t k , xây d ng tách riêng hoàn toàn v i h th ng thoát nư c mưa. Theo quy ho ch Khu ô th i h c Tây Nam Hà N i, nư c th i trong khu v c ư c thu gom vào tuy n c ng D300- D400 vào tuy n c ng chung c a Khu ô th i h c d n n tr m x lý nư c th i v i công su t x lý (d ki n) 10000m3/ngày êm t i phía Tây Nam khu nhà i M . Khi tr m x lý này chưa ư c xây d ng thì ph i xây d ng h th ng x lý c c b cho t ng công trình, nư c bNn c a công trình sau khi ư c x lý sơ b m i ư c thoát ra h th ng c ng thát nư c c a khu v c. Trư c m t h th ng thoát nư c bNn có th ư c u t m vào h th ng thoát nư c mưa t i m t s i m theo quy nh. Quy ho ch h th ng thu gom rác th i: T ng kh i lư ng rác th i khu v c quy ho ch : 2680kg/ngày tương ương 6,39m3/ngày trong ó kh i lư ng rác th i ph i thu gom trong khu v c d án là 5,39m3/ngày. H p ng v i Công ty Môi trư ng ô th thu gom và v n chuy n rác n khu x lý rác th i chung c a thành ph . 3.4.5 Quy ho ch h th ng c p i n: Ngu n c p cho khu nhà i M ư c l y t tr m bi n th 110/22 KV Thanh Xuân hi n có và thông qua tr m c t 22KV n m t i phía B c c a ư ng Láng - Hòa L c b ng tuy n cáp XLPE 240mm2. B trí m t tr m h th 22/0,4KV công su t 1500KVA trong khu nhà . Tuy n cáp 22KV ư c i ng m dư i các v a hè. Chi u sáng èn ư ng b ng èn thu ngân cao áp theo tiêu chuNn quy nh c a t ng c p ư ng. 3.4.6 Quy ho ch h th ng thông tin bưu i n: T ng nhu c u i n tho i c nh thuê bao trong khu vưc quy ho ch d ki n 519 s , trong ó nhu c u i n tho i c nh thuê bao trong ph m vi d án là 452 s . Ngu n c p t t ng ài i u khi n T Liêm. Khu nhà i M ư c áp ng nhu c u thuê bao t t ng ài v tinh (d ki n) 8000 s b trí t i phía B c c a khu nhà theo quy ho ch Khu ô th i h c Tây Nam Hà N i. B trí 2 t cáp v i t ng dung lư ng là 800 s . Các tuy n cáp i n tho i t t ng ài n t cáp b trí i ng m dư i hè ư ng. 3.4.7 T ng h p ư ng dây ư ng ng k thu t:
  8. H th ng tuynel k thu t ư c xây d ng ng b v i các tuy n ư ng. H th ng này ư c g n k t ng b v i h th ng h t ng k thu t c a khu ô th i h c Tây Nam Hà N i và khu dân cư lân c n. i u 2:Giám c S Quy ho ch Ki n trúc ch u trách nhi m ki m tra, xác nh n h sơ, b n v kèm theo quy t nh phê duy t quy ho ch trong vòng 15 ngày k t ngày ký Quy t nh này; ch trì, ph i h p v i Ch t ch UBND huy n T Liêm và Ch u niêm y t công khai quy ho ch chi ti t ã ư c phê duy t các t ch c, cơ quan và nhân dân bi t, th c hi n; Ph i h p v i S Khoa h c Công ngh và Môi trư ng hư ng d n ch u tư t ch c l p báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng i v i án quy ho ch này theo quy nh c a pháp lu t v b o v môi trư ng, trình c p có thNm quy n xem xét, thNm nh và phê duy t. Ch t ch UBND huy n T Liêm ch u trách nhi m t ch c ki m tra, qu n lý, giám sát, xây d ng theo quy ho ch và x lý các trư ng h p xây d ng sai quy ho ch theo thNm quy n và qui nh c a pháp lu t. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. i u 3: Chánh Văn phòng H ND và UBND Thành ph , Giám c các S : S Quy ho ch Ki n trúc, K ho ch và u tư, Xây d ng, Giao thông Công chính, Tài chính - V t giá, Khoa h c - Công ngh và Môi trư ng, a chính Nhà t, Ch t ch UBND huy n T Liêm; Ch t ch UBND xã i M ; Công ty Xây d ng và Phát tri n Công trình H t ng; Giám c, Th trư ng các S , ngành, các t ch c và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TM/ U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I CH TNCH Hoàng Văn Nghiên
Đồng bộ tài khoản