Quyết định số 138/2004/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
53
lượt xem
1
download

Quyết định số 138/2004/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 138/2004/QĐ-UB việc: Phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà NộiTỷ lệ 1/2000 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 138/2004/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 138/2004/Q -UB Hà N i, ngày 25 tháng 08 năm 2004 QUY T NNH C A U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V VI C: PHÊ DUY T QUY HO CH CHI TI T KHU Ô THN M I I KIM, QU N HOÀNG MAI, HÀ N I T L 1/2000 Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân; Căn c Pháp l nh Th ô Hà N i; Căn c Ngh nh s 91/CP ngày 17/8/1994 c a Chính ph ban hành i u l Qu n lý Quy ho ch ô th ; Căn c Quy t nh s 108/1998/Q -TTg ngày 20/6/1998 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t i u ch nh quy ho ch chung Th ô Hà N i n năm 2020; Căn c Quy t nh s 322/BXD- T ngày 28/12/1993 c a B trư ng B xây d ng v vi c ban hành Quy nh l p các án Quy ho ch xây d ng ô th ; Căn c Quy t nh s 133/2001/Q -UB ngày 28 tháng 12 năm 2001 c a U ban nhân dân Thành ph Hà N i v vi c phê duy t quy ho ch chi ti t huy n Thanh Trì (Ph n quy ho ch s d ng t và giao thông) t l 1/5000; Xét ngh c a S Quy ho ch Ki n trúc t i t trình s : 1283/TTr-QHKT ngày 28 tháng 6 năm 2004, QUY T NNH i u 1: Phê duy t Quy ho ch chi ti t Khu ô th m i i Kim – qu n Hoàng Mai, t l 1/2000 do Vi n Quy ho ch xây d ng Hà N i l p và hoàn thành tháng 5 - 2004 v i nh ng n i dung ch y u như sau: 1- V trí, ranh gi i và quy mô: 1.1- V trí : Khu ô th m i i Kim thu c phư ng i Kim- qu n Hoàng Mai, n m v phía nam Thành ph Hà N i. 1.2 - Ranh gi i : + Phía ông B c giáp tuy n ư ng Kim Giang. + Phía Tây Nam giáp ư ng vành ai 3 ang thi công . + Phía Tây B c giáp ư ng quy ho ch có m t c t r ng 30m. + Phía ông Nam giáp ư ng quy ho ch có m t c t r ng 30m.
  2. 1.3- Quy mô: - Di n tích t : 55,1495 Ha. - Dân s : 13420 ngư i 2- N i dung quy ho ch chi ti t : 2.1- M c tiêu: - Xây d ng ng b khu ô th m i v h t ng k thu t, ki n trúc, môi trư ng và h t ng xã h i, ng th i c i t o và nâng c p h t ng k thu t cho khu v c dân cư làng xóm hi n có; Cân i quy ho ch s d ng t và t ch c không gian ki n trúc phù h p v i quy ho ch chung c a Thành ph . - Làm cơ s pháp lý cho vi c qu n lý xây d ng theo quy ho ch trên a bàn Qu n và Thành ph . 2.2- Các ch tiêu quy ho ch : B NG T NG H P S LI U S D NG T DI N TÍCH STT CH C NĂNG S D NG T L (%) (M2) I T CƠ QUAN, TRƯ NG ÀO T O 21687 II T QU C PHÒNG 5242 III T DI TÍCH 13478 IV T CÔNG C NG KHU 14268 V T Ư NG PHÂN KHU V C 38173 VI T ƠN VN 458647 100% A T CÔNG C NG ƠN VI 6456 1.41% T TRƯ NG TI U H C, THCS VÀ NHÀ B TR M U GIÁO 35970 7.84% C T CÂY XANH ƠN VN 14222 3.10% D T PHÁT TRI N M I 122274 26.66% 1 t nhà chung cư cao t ng 74807 t nhà th p t ng ( nhà vư n và nhà bi t 2 th ) 47467 E T DÂN CƯ, LÀNG XÓM 226287 49.34% F T Ư NG NHÁNH VÀ BÃI XE 53438 11.65%
  3. T NG C NG 551495 T NG DI N TÍCH T PHÁT TRI N M I 122274 100% T NHÀ CHUNG CƯ CAO T NG 74807 61% T NHÀ TH P T NG ( NHÀ VƯ N VÀ NHÀ BI T TH ) 47467 39% - Dân s : 13420 ngư i. + Khu v c làng xóm cũ : 5240 ngư i. + Khu v c phát tri n ô th m i : 8180 ngư i. 2.3 Quy ho ch s d ng t và t ch c không gian ki n trúc và c nh quan: (B n v QH-05, QH-06) 2.3.1-Quy ho ch s d ng t a- M ng ư ng : M ng lư i ư ng khu v c, phân khu v c xung quanh khu v c nghiên c u phù h p v i quy ho ch t ng th và quy ho ch chi ti t huy n Thanh Trì t l 1/5000 ã ư c UBND thành ph phê duy t. Tuy n ư ng phân khu v c giáp v i khu nhà Kim Giang r ng 30m, tuy n ư ng phân khu v c phía Nam khu ô th liên h giao thông v i khu v c nh Công, Linh àm r ng 30m. T ch c tuy n ư ng nhánh r ng 21,5m bao quanh khu làng xóm hi n có gi i quy t nhu c u giao thông cho khu ô th và khu dân cư, b trí h th ng h t ng k thu t cho khu v c Quy ho ch các tuy n ư ng nhánh m b o giao thông liên h gi a ư ng vành ai 3 và ư ng Kim Giang, liên h gi a khu ô th và khu dân cư hi n có trong khu v c. b- Công trình công c ng: Công trình công c ng khu b trí t i góc ư ng vành ai 3 và ư ng 30m, T i m i nhóm b trí h th ng Nhà tr , m u giáo, trư ng h c. Các công trình công c ng ư c b trí trung tâm các ơn v , m b o bán kính ph c v và thu n l i cho s d ng. c- Cây xanh ơn v : B trí vư n hoa cây xanh, khu th d c th thao t i trung tâm ơn v . Các khu t xây d ng công trình cao t ng ngoài ph n di n tích xây d ng công trình, b trí sân vư n, ư ng d o, bãi xe.
  4. T n d ng các khu t tr ng trong khu v c dân cư làng xóm cũ làm vư n hoa, cây xanh, công trình ph c v công c ng. d- Nhà : + Nhà khu v c dân cư làng xóm cũ: ư c gi l i c i t o xây d ng theo quy ho ch, nâng c p h t ng k thu t và b sung h t ng xã h i. + Nhà cao t ng: Nhà cao t ng xây d ng giáp các tr c ư ng l n có t m nhìn p, có không gian r ng, như: ư ng vành ai 3, ư ng có m t c t r ng 30m. Ch gi i xây d ng công trình ư c lùi vào sâu, phía trư c s d ng làm bãi xe, tr ng cây xanh. + Nhà th p t ng (nhà bi t th , nhà vư n): B trí giáp khu v c làng xóm g n khu cây xanh và các tuy n ư ng nh t o c nh quan p và yên tĩnh. * t phát tri n m i g m hai khu: - Khu t xây d ng nhà cho cán b chi n s thu c l c lư ng công an có di n tích kho ng 50 455 m2 bao g m các lô CT4, CT5, TT5 và TT6. - Khu t Công ty u tư Xây d ng s 2 Hà N i t ch c l p d án u tư xây d ng kinh doanh bao g m các lô CT3, TT2, TT3 và TT4 có di n tích kho ng 62110 m2, trong ó ph i dành 2 kh i nhà 11 t ng trong lô CT3 (kho ng 300 căn h ) làm nhà t m cư ph c v di dân khu Văn Chương trong quá trình u tư xây d ng D án c i t o khu t p th Văn Chương. 2.3.2-T ch c không gian quy ho ch ki n trúc c nh quan: + T ch c không gian : Hình thành m t khu ô th m i hi n i, g n k t v i khu dân cư cũ và các di tích l ch s văn hoá. + Trên các tr c ư ng vành ai 3 và d c ư ng phân khu v c, có không gian và t m nhìn p, b trí các công trình có quy mô và chi u cao l n nh m t o i m nh n cho khu v c và t o ơc b m t cho tr c ư ng. + Khu v c phía giáp làng xây d ng nhà th p t ng t o s chuy n i d n v không gian gi a khu làng xóm và khu ô th m i. + B o t n tôn t o các công trình di tích l ch s , văn hóa, m chí c a các danh nhân. T o c nh quan p và b n s c riêng c a khu v c. + Trung tâm khu v c b trí các công trình công c ng ơn v tr s cơ quan hành chính c p phư ng. 2.4- Quy ho ch h t ng k thu t: 2.4.1- Quy ho ch giao thông: + ư ng Vành ai 3 m t c t ngang i n hình r ng 68 m. + ư ng khu v c phía Tây B c thôn Kim Giang và ông Nam thôn Kim Lũ có m t c t ngang r ng 30m . + Các ư ng nhánh chính ư c xác nh theo quy ho ch có m t c t ngang r ng 13,5m và 21,5m. ( các ư ng có m t c t nh hơn ư c xác nh quy ho ch chi ti t t l 1/500).
  5. + Nơi xe: Bãi xe t p trung ư c b trí sát công trình công c ng khu và nhà cao t ng. i v i các khu ô th m i, khi xây d ng các i m xe c n xây gara cao t ng ti t ki m t. + Các ch xe trong khu nhà cao t ng, b trí trong t ng h m ho c t ng 1 c a công trình cao t ng. Các ch xe này không tính trong ch tiêu t giao thông. 2.4.2- Quy ho ch san n n và thoát nư c mưa : a- San n n: Cao san n n th p nh t + 5,7 m Cao san n n cao nh t + 6,30 m Khu v c làng xóm ư c gi nguyên cao n n hi n nay. Xây d ng các tuy n c ng bao ( rãnh xây y n p an và ư c thoát vào h th ng c ng nư c mưa bên ngoài ). m b o thoát nư c tri t cho khu v c dân cư làng xóm cũ. b- Thoát nư c mưa: Khu v c làng xóm cũ ư c thi t k hai tuy n c ng Æ = 1500mm ch y d c tr c ư ng c i t o phía B c và tr c ư ng m i m phía Nam, ư c thoát vào sông Tô L ch. - T i tr c ư ng 30m phía B c và phía Nam ư c thi t k các tuy n c ng Æ800m - Æ1500mm ư c thoát theo hai hư ng: + Thoát ra tuy n c ng Æ 1500 mm trên ư ng vành ai 3. + Thoát tr c ti p ra sông Tô L ch. (Ngoài ra còn có các tuy n c ng nhánh ch y vào theo hai hư ng trên) C ng ư c xây d ng là c ng tròn bê tông c t thép ch u l c ư c t dư i lòng ư ng. Chi u sâu chôn c ng t i thi u 0,7m 2.4.2- Quy ho ch c p nư c : Theo quy ho ch trên ư ng vành ai 3 và ư ng quy ho ch phía B c khu ô th m i i Kim xây d ng tuy n ng truy n d n f800mm và f400mm. C p nư c cho khu ô th m i i Kim t các tuy n ng truy n d n này thông qua các tuy n ng phân ph i chính ư ng kính tuy n ng f160 mm, f150 mm, f110 mm và f100mm. T các tuy n ng phân ph i chính xây d ng tuy n ng d ch v nh hơn như: f 63mm, f50mm... cung c p nư c n chân công trình. - C p nư c cho các nhà cao t ng s d ng các tr m bơm, b ch a. Khu v c ư ng làng ngõ xóm ư c ch nh trang và c i t o theo quy t nh s 69/Q - UB ngày 18 tháng 8 năm 1999 c a U Ban nhân dân Thành Ph Hà N i. Trên các con
  6. ư ng này s b trí các tuy n ng c p nư c c p nư c cho các h tiêu th trong khu v c dân cư, làng xóm cũ. C p nư c ch a cháy: Vi c c p nư c ch a cháy cho khu ô th m i i Kim ư c tuân th và phù h p v i quy chuNn xây d ng Vi t Nam ã ư c ban hành năm 1977. 2.4.3- Quy ho ch c p i n và thông tin bưu i n : - Ngu n i n: C p i n cho khu ô th i Kim ư c l y t tr m 110KV Thư ng ình thông qua tuy n cáp tr c 22KV i d c theo sông Tô L ch. - Lư i h th có c p i n áp 380/220V - T các tr m bi n th có các l h th 0,4KV n c p i n cho công trình, (các l cáp tr c có ti t di n t XLPE-95 tr lên) và chi u sáng ư ng ph , ư ng làng ngõ xóm. - Thông tin bưu i n: Xây d ng t ng ài v tinh 4.000 s phía ông nam ô th ( t trong ô t có ch c năng công c ng (ký hi u CCTP), thông qua 5 t cáp. M ng lư i bưu i n trong khu v c nghiên c u ư c thi t k i b ng cáp ng m. 2.4.4- Quy ho ch thoát nư c b n và v sinh môi trư ng : H th ng thoát nư c bNn trong khu v c phư ng i Kim qu n Hoàng Mai ư c thi t k là h th ng c ng riêng, ng b v i h th ng thoát nư c bNn c a thành ph . - M ng lư i c ng thoát nư c bNn chính ư c b trí d c theo ư ng giao thông, d n v tr m bơm khu v c sau ó ư c bơm vào các ư ng c ng áp l c r i ưa v tr m x lý c a thành ph . - Khi c i t o các ư ng làng b trí h th ng thoát nư c bNn gi i quy t thoát nư c cho khu v c dân cư làng xóm. V sinh môi trư ng: - i v i khu v c xây d ng nhà cao t ng rác ư c thu gom t t ng t ng xu ng b rác c a t ng ơn nguyên, và ư c ch n nơi quy nh c a Thành ph . - i v i khu v c xây d ng nhà bi t th , nhà vư n và khu làng xóm thùng rác ư c t t i v trí thu n ti n cho xe ch rác n thu gom theo gi c nh. - Trên các tr c ư ng chính có b trí công trình công c ng c n t các thùng rác nh , kho ng cách gi a các thùng rác t 60m - 80m/ thùng.
  7. i u II: Giám c S Quy ho ch Ki n trúc ch u trách nhi m xác nh n h sơ, b n v thi t k theo quy ho ch chi ti t Khu ô th m i i Kim trong vòng 15 ngày k t ngày ký Quy t nh này; Ch trì ph i h p v i UBND qu n Hoàng Mai và UBND phư ng i Kim t ch c công b công khai quy ho ch chi ti t ư c duy t các t ch c, cơ quan và nhân dân bi t, th c hi n; Hư ng d n ch u tư l p Báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng i v i khu v c quy ho ch Khu ô th m i i Kim trình các c p thNm quy n xem xét, thNm nh và phê duy t theo quy nh c a pháp lu t. - Ch t ch U ban nhân dân qu n Hoàng Mai có trách nhi m t ch c ki m tra, giám sát xây d ng theo quy ho ch và x lý vi c xây d ng sai quy ho ch theo thNm quy n và quy nh cu pháp lu t. - Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. i u 3: Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và U ban nhân dân Thành ph ; Giám c các S : Quy ho ch Ki n trúc, K ho ch và u tư, Tài Chính, Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t, Xây d ng, Giao thông Công chính; Ch t ch U ban nhân dân qu n Hoàng Mai; Ch t ch U ban nhân dân phư ng i Kim; T ng giám c T ng công ty u tư và phát tri n nhà Hà N i; Giám c Công ty u tư Xây d ng s 2 Hà N i; Th trư ng các S , Ngành, các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. T/M U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I CH TNCH Nguy n Qu c Tri u
Đồng bộ tài khoản