Quyết định số 138/2007/QĐ-UBND

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
77
lượt xem
12
download

Quyết định số 138/2007/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 138/2007/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về một số cơ chế chính sách đẩy mạnh xã hội hóa trong lĩnh vực dịch vụ đô thị, giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa, thể dục thể thao trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 138/2007/QĐ-UBND

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ****** S : 138/2007/Q -UBND Hà N i, ngày 03 tháng 12 năm 2007 QUY T NNH BAN HÀNH QUY NNH V M T S CƠ CH CHÍNH SÁCH Y M NH XÃ H I HÓA TRONG LĨNH V C DNCH V Ô THN, GIÁO D C ÀO T O, Y T , VĂN HÓA, TH D C TH THAO TRÊN NA BÀN THÀNH PH HÀ N I Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn c Pháp l nh Th ô Hà N i ngày 28/12/2000; Căn c Ngh nh s 92/2005/N -CP ngày 12/7/2005 c a Chính ph quy nh chi ti t m t s i u c a Pháp l nh Th ô Hà N i; Căn c Ngh quy t s 05/2005/NQ-CP ngày 18/4/2005 c a Chính ph v y m nh xã h i hóa các ho t ng giáo d c, y t , văn hóa, th thao; Căn c Ngh nh s 53/2006/N -CP ngày 25/5/2006 c a Chính ph v chính sách khuy n khích phát tri n các cơ s cung ng d ch v ngoài công l p; Căn c Thông tư s 91/2006/TT-BTC ngày 02/10/2006 c a B Tài chính hư ng d n Ngh nh s 53/2006/N -CP ngày 25/5/2006 c a Chính ph v chính sách khuy n khích phát tri n các cơ s cung ng d ch v ngoài công l p; Căn c Ngh quy t s 02/2007/NQ-H ND ngày 13/7/2007 c a H ND Thành ph khóa XIII kỳ h p th 9; Xét ngh c a S Tài chính t i T trình s 3333/TTr STC-HCSN ngày 10/9/2007 và công văn s 4417/STC-HCSN ngày 14/11/2007; Báo cáo th m nh s 1003/STP- VBPQ ngày 28/8/2007 c a S Tư pháp; QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này b n “Quy nh v m t s cơ ch , chính sách Ny m nh xã h i hóa trong lĩnh v c d ch v ô th , giáo d c – ào t o, y t , văn hóa, th d c th thao trên a bàn Thành ph Hà N i”. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng UBND Thành ph , Giám c các S , Ban, Ngành; Ch t ch UBND các qu n, huy n; Các T ch c, cá nhân liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH Nơi nh n: PHÓ CH TNCH - Như i u 3;
 2. -TT Thành y; -TT H ND TP; - /c Ch t ch, các /c PCT UBND TP; - Ban TG TU, Các Ban KT – NS, VX H ND; - CPVP, VX, KT, CN, XD, NN, TH; - Lưu: VT. Hoàng M nh Hi n QUY NNH V M T S CƠ CH , CHÍNH SÁCH Y M NH XÃ H I HÓA TRONG LĨNH V C DNCH V Ô THN, GIÁO D C – ÀO T O, Y T , VĂN HÓA, TH D C TH THAO TRÊN NA BÀN THÀNH PH HÀ N I (Ban hành kèm theo Quy t nh s 138/2007/Q -UBND ngày 03/12/2007 c a UBND Thành ph Hà N i) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. i tư ng Quy nh này quy nh m t s cơ ch , chính sách Ny m nh xã h i hóa trong các lĩnh v c d ch v ô th , giáo d c – ào t o, y t , văn hóa, th d c th thao trên a bàn Thành ph Hà N i. C th như sau: 1. Lĩnh v c d ch v ô th : Các d án n m trong quy ho ch xây d ng t quy mô chuNn (ho c ã có ch gi i, các thông s quy ho ch cơ b n) ư c Thành ph công b danh m c kêu g i u tư theo phương th c xã h i hóa, bao g m: a. D án xây d ng công viên, khu vui chơi gi i trí. b. D án xây d ng các i m trông gi ô tô, xe máy, xe p (sau ây g i t t là i m trông gi xe). c. D án c ng hóa kênh, mương thoát nư c làm i m trông gi xe. 2. Lĩnh v c giáo d c – ào t o, y t , văn hóa, th d c th thao: a. Cơ s công l p có các d án u tư xây d ng, tăng cư ng cơ s v t ch t. b. Cơ s ngoài công l p: Là cơ s cung ng d ch v ngoài công l p ư c thành l p và ho t ng theo quy nh t i i u 2 Ngh nh 53/2006/N -CP ngày 25/5/2006 c a Chính ph và m c II Thông tư s 91/2006/TT-BTC ngày 2/10/2006 c a B Tài chính, ư c cơ quan có thNm quy n c p gi y phép ho t ng trong các lĩnh v c giáo d c – ào t o, y t , văn hóa, th d c th thao. Chương 2:
 3. CÁC QUY NNH C TH M c 1: LĨNH V C DNCH V Ô THN i u 2. Các d án xây d ng công viên, khu vui chơi gi i trí, các i m trông gi xe 1. Các d án quy nh t i i m a, i m b kho n 1 i u 1 c a Quy nh này ư c áp d ng giá thu t m c t i thi u theo Ngh nh c a Chính ph v thu ti n thuê t, thuê m t nư c: Trư ng h p không ư c kh u tr ti n b i thư ng, h tr t vào ti n thuê t, áp d ng ơn giá thuê t b ng 0,5% giá t s n xu t kinh doanh, phi nông nghi p; Trư ng h p ư c kh u tr ti n b i thư ng, h tr t vào ti n thuê t, áp d ng ơn giá thuê t b ng 0,7% giá t s n xu t kinh doanh phi nông nghi p. 2. M c thu t các ho t ng trong công viên, khu vui chơi gi i trí, các i m trông gi xe t i các d án trên theo phương án ư c c p có thNm quy n quy t nh trong t ng d án c th , ư c công khai và ch u s ki m tra giá theo quy nh c a pháp lu t. i u 3. Các d án c ng hóa kênh, mương thoát nư c làm i m trông gi xe 1. Thành ph quy ho ch và công b công khai các v trí, di n tích kênh, mương thoát nư c ư c c ng hóa làm các i m trông gi xe, u tư theo phương th c xã h i hóa; S Giao thông Công chính ch trì và công b rõ trách nhi m, quy n l i c a nhà u tư, hình th c l a ch n ch u tư, th i h n s d ng khai thác v i các d án thu c Thành ph qu n lý và hư ng d n UBND các qu n huy n theo phân c p qu n lý. Vi c l a ch n ch u tư th c hi n theo các quy nh hi n hành c a Thành ph v u th u l c ch n nhà u tư có s d ng t trên a bàn Thành ph Hà N i. Khi th c hi n d án, nhà u tư ký h p ng khai thác v i cơ quan ơn v qu n lý h th ng thoát nư c (S Giao thông Công chính hư ng d n c th các quy nh v h p ng khai thác). Trong th i h n khai thác c a d án không ph i th c hi n các quy nh v giao t, cho thuê t. 2. i v i các d án quy nh t i kho n 1. i u này không ph i là i m trông gi xe công c ng, ư c áp d ng giá d ch v . M c giá d ch v theo phương án nhà u tư l p. S Tài chính ph i h p các s chuyên ngành thNm nh trình c p có thNm quy n phê duy t theo t ng d án c th , ư c công khai và ch u s qu n lý ki m tra theo quy nh c a pháp lu t. M c 2: I V I LĨNH V C GIÁO D C – ÀO T O, Y T , VĂN HÓA, TH THAO A. CƠ S CÔNG L P i u 4. V huy ng v n cho các d án u tư xây d ng, tăng cư ng cơ s v t ch t 1. Các d án u tư xây d ng, tăng cư ng cơ s v t ch t trong các lĩnh v c giáo d c – ào t o, y t , văn hóa thông tin, th d c th thao ư c vay v n t Qu u tư phát tri n Thành ph Hà N i.
 4. 2. Các d án u tư: m r ng, nâng c p, u tư thi t b , xây d ng m i b nh vi n; các d án u tư m r ng, nâng c p, xây d ng m i cơ s giáo d c – ào t o và d y ngh ư c vay v n tín d ng u tư, h tr sau u tư t i Ngân hành Phát tri n Vi t Nam theo Ngh nh s 151/2006/N -CP ngày 20/12/2006 c a Chính ph . 3. Ngân sách Thành ph h tr m t ph n lãi su t ti n vay sau u tư cho cơ s giáo d c – ào t o, y t có các d án u tư xây d ng, tăng cư ng cơ s v t ch t t tiêu chuNn quy nh t i i m a kho n này ã vay v n tín d ng thương m i ho c vay t Qu u tư phát tri n Hà N i (trư ng h p Qu huy ng v n tín d ng thương m i ngoài v n i u l cho vay) sau khi d án ã hoàn thành ưa vào s d ng và tr ư c n vay. a. Các d án ph i t tiêu chuNn trình cao, ch t lư ng cao (theo thNm nh c a s ch qu n chuyên ngành), bao g m: Các d án u tư trư ng h c thu c các b c h c m m non, giáo d c ph thông t chuNn qu c gia; Các trư ng trung h c chuyên nghi p, d y ngh m b o các i u ki n theo quy nh c a i u l trư ng trung h c chuyên nghi p, d y ngh thu c các ngành, lĩnh v c áp d ng k thu t công ngh cao, ch t lư ng cao theo các m c tiêu c n ư c ưu tiên c a Thành ph . Các d án u tư phát tri n d ch v y t , có quy mô tương ương v i b nh vi n a khoa c p huy n, t i thi u t 50 giư ng b nh tr lên theo quy nh chuNn c a B Y t ; Các d án u tư xây d ng trung tâm y t k thu t cao. b. M c h tr m t ph n lãi su t ti n vay sau u tư, quy trình th t c c p h tr m t ph n lãi su t ti n vay sau u tư cho t ng d án th c hi n theo ph l c 1 ính kèm quy t nh này. B. CƠ S NGOÀI CÔNG L P i u 5. V giao t, cho thuê t 1. Th c hi n công b công khai: a. Quy ho ch xây d ng: b. K ho ch s d ng t, và qu t dành cho các cơ s ngoài công l p (k c qu t trong các khu ô th ) c. K ho ch phát tri n xã h i hóa c a ngành, c a qu n, huy n. d. Danh m c các d án kêu g i u tư (xã h i hóa) c a ngành, lĩnh v c. 2. Giao t, cho thuê t: Theo quy nh t i Thông s 05/2007/TT-BTNMT ngày 30/5/2007 c a B Tài nguyên Môi trư ng hư ng d n các trư ng h p ư c ưu ãi v s d ng t và vi c qu n lý t ai i v i các cơ s giáo d c – ào t o, y t , văn hóa, th d c th thao, khoa h c – công ngh , môi trư ng, xã h i, dân s gia ình, b o v và chăm sóc tr em. Hình th c giao t, cho thuê t (g i là hình th c s d ng t) th c hi n như sau:
 5. a. Nhà nư c giao t không thu ti n s d ng t cho t ch c, h gia ình, cá nhân xây d ng cơ s cung ng d ch v công c ng (các công trình giáo d c ào t o, y t , văn hóa, th d c th thao ph c v l i ích công c ng) không nh m m c ích kinh doanh. b. Nhà nư c giao t có thu ti n s d ng t cho t ch c, h gia ình, cá nhân xây d ng cơ s cung ng d ch v công công (các công trình giáo d c ào t o, y t , văn hóa, th d c th thao) có m c ích kinh doanh. c. Nhà nư c cho t ch c, h gia ình, cá nhân thuê t tr ti n thuê t hàng năm xây d ng cơ s cung ng d ch v công c ng (các công trình giáo d c ào t o, y t , văn hóa, th d c th thao) có m c ích kinh doanh. d. Vi c xác nh lo i hình cơ s cung ng d ch v công c ng không nh m m c ích kinh doanh và có m c ích kinh doanh theo quy nh t i M c II Thông tư s 05/2007/TT-BTNMT ngày 30/5/2007. 3. Vi c l a ch n ch u tư giao t, cho thuê t th c hi n theo quy nh hi n hành c a Thành ph v vi c u th u, l a ch n nhà u tư th c hi n d án có s d ng t trên a bàn Thành ph Hà N i. 4. Cơ ch ng v n có thu h i t o qu t s ch: Cơ s ngoài công l p ư c giao t, thuê t (có nhu c u t o qu t s ch) h p ng v i các trung tâm phát tri n qu t th c hi n vi c thu h i t, b i thư ng gi i phóng m t b ng theo cơ ch : Trung tâm phát tri n qu t ng v n trư c u tư t o qu t s ch (thu h i t, b i thư ng gi i phóng m t b ng theo quy ho ch ư c duy t) cho các cơ s ngoài công l p, cơ s ngoài công l p hoàn tr toàn b ph n v n Trung tâm phát tri n qu t ã ng trư c theo h p ng. 5. Các n i dung khác v giao t, cho thuê t th c hi n theo i u 5 Ngh nh s 53/2006/N -CP ngày 25/5/2006 c a Chính ph và t i m c V Thông tư s 91/2006/TT-BTC ngày 02/10/2006 c a B Tài chính. i u 6. V xây d ng nhà, cơ s h t ng cho cơ s ngoài công l p thuê 1. Căn c vào quy ho ch và k ho ch phát tri n kinh t xã h i c a Thành ph , S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t: Xác nh qu nhà, cơ s h t ng thu c Nhà nư c qu n lý có i u ki n trình UBND Thành ph quy t nh vi c u tư, c i t o, nâng c p, xây m i qu nhà, cơ s h t ng thu c Nhà nư c qu n lý cho các cơ s ngoài công l p thuê dài h n trong t ng trư ng h p c th v i giá ưu ãi tùy theo v trí, a i m t i các khu v c, phù h p v i phương án khai thác, s d ng c a cơ s ngoài công l p; Ch trì th c hi n u tư, c i t o, nâng c p, xây m i cho các cơ s ngoài công l p thuê. S Tài chính ch trì ph i h p S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t và các s chuyên ngành có liên quan thNm nh xác nh giá thuê ưu ãi cho t ng d án c th trình UBND Thành ph quy t nh. 2. Các d án t i kho n 1 i u này trong lĩnh v c giáo d c – ào t o, y t t tiêu chuNn quy nh t i i m a kho n 3 i u 4 c a quy nh này ư c:
 6. a. Vay v n t i Qu u tư phát tri n Hà N i b. Ngân sách Thành ph h tr m t ph n lãi su t ti n vay sau u tư cho d án ã vay v n tín d ng thương m i ho c vay t Qu u tư phát tri n Hà N i (trư ng h p Qu huy ng v n tín d ng thương m i ngoài v n i u l cho vay) sau khi d án ã hoàn thành ưa vào s d ng và tr ư c n vay. M c h tr m t ph n lãi su t ti n vay sau u tư, quy trình th t c c p h tr m t ph n lãi su t ti n vay sau u tư cho t ng d án th c hi n theo ph l c 1 ính kèm quy t nh này. i u 7. V u tư xây d ng nhà, cơ s v t ch t c a cơ s ngoài công l p 1. Các d án u tư xây d ng, tăng cư ng cơ s v t ch t c a cơ s ngoài công l p trong các lĩnh v c giáo d c – ào t o, y t , văn hóa thông tin, th d c th thao ư c vay v n t Qu u tư phát tri n Thành ph Hà N i. 2. Các d án u tư xây d ng nhà, cơ s v t ch t ph c v ho t ng cung ng d ch v c a cơ s ngoài công l p ư c mi n n p phí xây d ng. 3. Các d án u tư: m r ng, nâng c p, u tư thi t b , xây d ng m i b nh vi n; các d án u tư m r ng, nâng c p, xây d ng m i cơ s giáo d c – ào t o và d y ngh ư c vay v n tín d ng u tư, h tr sau u tư t i Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam theo Ngh nh s 151/2006/N -CP ngày 20/12/2006 c a Chính ph . 4. Ngân sách Thành ph h tr m t ph n lãi su t ti n vay sau u tư cho các d án u tư xây d ng, tăng cư ng cơ s v t ch t c a cơ s ngoài công l p trong lĩnh v c giáo d c – ào t o, y t t tiêu chuNn qu c gia, cung c p d ch v trình cao, ch t lư ng cao (theo i m a kho n 3 i u 4 c a quy nh này) ã vay v n tín d ng thương m i ho c vay t Qu u tư phát tri n Hà N i (trư ng h p Qu huy ng v n tín d ng thương m i ngoài v n i u l cho vay) sau khi d án ã hoàn thành ưa vào s d ng và tr ư c n vay. M c h tr m t ph n lãi su t ti n vay sau u tư, quy trình th t c c p h tr m t ph n lãi su t ti n vay sau u tư cho t ng d án th c hi n theo phu l c 1 ính kèm quy t nh này. 5. Các quy nh khác v vi c huy ng v n u tư c a cơ s ngoài công l p th c hi n theo quy nh t i i u 9 Ngh nh 53/2006/N -CP ngày 25/5/2006 c a Chinh ph và M c VIII Thông tư 91/2006/TT-BTC ngày 2/10/2006 c a B Tài chính. i u 8. V thu , phí, l phí 1. Các cơ s ngoài công l p ư c hư ng các ưu ãi v l phí trư c b , thu giá tr tăng, thu xu t khNu, thu nh p khNu, thu thu nh p doanh nghi p th c hi n theo quy nh t i i u 7 Ngh nh s 53/2006/N -CP ngày 25/5/2006 c a Chính ph . 2. Các cơ s ngoài công l p ư c hư ng các ưu ãi v thu thu nh p doanh nghi p theo i u 8 Ngh nh s 53/2006/N -CP ngày 25/5/2006 c a Chính ph và m c VII Thông tư s 91/2006/TT-BTC ngày 02/10/2006 c a B Tài chính.
 7. i u 9. V ào t o cán b 1. Căn c vào kh năng cân i ngân sách, UBND Thành ph (qu n, huy n theo phân c p qu n lý) quy t nh h tr kinh phí t ngân sách Thành ph (ngân sách các qu n, huy n) ào t o, b i dư ng t p hu n ki n th c cơ b n theo ch tiêu phê duy t hàng năm cho i ngũ cán b thu c các cơ s ngoài công l p. Ngu n kinh phí h tr ư c c p tr c ti p v các cơ s ào t o b i dư ng chuyên ngành ho c v các cơ quan, ơn v ư c Thành ph giao ch trì t ch c th c hi n các l p ào t o, b i dư ng. 2. M c h tr , quy trình xây d ng và phê duy t ch tiêu ào t o, b i dư ng theo ph c l c 2 ính kèm. i u 10. Khen thư ng: Th c hi n theo quy nh t i i u 12 Ngh nh s 53/2006/N -CP ngày 25/5/2006 c a Chính ph và các quy nh hi n hành. i u 11. V ngu n thu c a cơ s ngoài công l p: 1. Cơ s ngoài công l p ư c t ch quy nh m c thu theo nguyên t c b o m trang tr i các chi phí c n thi t, h p lý, có tích lũy u tư phát tri n i v i nh ng d ch v Nhà nư c không quy nh m c thu. M c thu c a t ng cơ s ngoài công l p ph i ư c công khai và t ng h p báo cáo v các s ch qu n chuyên ngành, UBND qu n, huy n và S Tài chính theo phân c p. 2. Các quy nh khác v ngu n thu c a cơ s ngoài công l p th c hi n theo quy nh t i i u 13 Nghi nh 53/2006/N -CP ngày 25/5/2006 c a Chính ph và M c X Thông tư 91/2006/TT-BTC ngày 2/10/2006 c a B Tài chính. C. X LÝ V TÀI S N I V I CÁC TRƯ NG H P CHUY N I MÔ HÌNH HO T NG i u 12. X lý v tài s n i v i các trư ng h p chuy n i mô hình ho t ng: 1. i v i trư ng h p chuy n các cơ s công l p, bán công ra ngoài công l p (cơ s cung ng d ch v công c ng không nh m m c ích kinh doanh), tài s n ư c x lý như sau: a. i v i t: Khi chuy n i mô hình ho t ng, cơ s ngoài công l p ư c thuê t, mi n thu ti n thuê t theo quy nh. b. i v i tài s n trên t: Ph n tài s n nhà nư c ã u tư ư c ki m kê, ánh giá l i bán ho c cho cơ s ngoài công l p thuê. Quy trình, th t c, phương pháp ánh giá l i giá tr tài s n và x lý cho cơ s ngoài công l p thuê ho c mua l i th c hi n theo quy nh t i m c VI Thông tư 91/2006/TT- BTC ngày 2/10/2006 c a B Tài chính.
 8. 2. i v i vi c chuyên i t mô hình công l p, bán công ra cơ s ngoài công l p (cơ s cung ng d ch v công c ng có m c ích kinh doanh) ho c doanh nghi p tài s n ư c x lý như sau: a. i v i t: Th c hi n vi c giao t có thu ti n s d ng t ho c thuê t tr ti n thuê t theo quy nh t i i m b, i m c, i m d kho n 2, kho n 3, kho n 5 i u 5 c a quy nh này. b. i v i tài s n trên t: Ph n tài s n nhà nư c ã u tư ư c ki m kê, ánh giá l i theo quy nh và cho doanh nghi p thuê ho c ưu tiên mua l i ư c th c hi n theo quy nh t i m c VI Thông tư 91/2006/TT-BTC ngày 2/10/2006 c a B Tài chính. 3. Trư ng h p b ph n bán công thu c các cơ s công l p ư c c p có thNm quy n quy t nh chuy n tr v cơ s công l p, tài s n ư c x lý như sau: B ph n bán công ph i ti n hành ki m kê, nh giá tài s n theo quy nh theo dõi, qu n lý theo ch qu n lý tài s n hi n hành. Tài s n hình thành t v n huy ng ngoài ngân sách nhà nư c mua s m, xây d ng trong quá trình ho t ng c a b ph n bán công ư c x lý như sau: a. Trư ng h p ngư i góp v n mu n nh n l i tài s n thì tài s n s ư c tr l i cho ngư i góp v n. b. Trư ng h p cơ s công l p ti p nh n có nhu c u s d ng và ng ý ti p nh n tài s n thì thông qua H i ng nh giá xác nh giá làm cơ s thanh toán v i ngư i góp v n. c. Trư ng h p cơ s công l p không có nhu c u s d ng tài s n và ngư i góp v n không mu n nh n, tài s n s ư c bán thanh lý tr l i cho ngư i góp v n. d. Phương pháp ki m kê, ánh giá l i tài s n theo quy nh t i m c VI Thông tư 91/2006/TT-BTC ngày 2/10/2006 c a B Tài chính. Chương 3: T CH C TH C HI N i u 13. Trách nhi m c a cơ s ngoài công l p: Th c hi n theo quy nh t i i u 15 Ngh nh 53/2006/N -CP ngày 25/5/2006 c a Chính ph và m c XII Thông tư 91/2006/TT-BTC ngày 2/10/2006 c a B Tài chính. i u 14. Trách nhi m c a các S , ban, ngành, qu n, huy n. 1. S Giao thông Công chính ch trì ph i h p v i S K ho ch và u tư và các s , ngành có liên quan hư ng d n và tri n khai th c hi n i u 2, i u 3 c a quy nh này. 2. Các S Giáo d c và ào t o, Y t , Văn hóa Thông tin, Th d c Th thao, Lao ng Thương binh và xã h i.
 9. a. Th c hi n qu n lý nhà nư c và thanh tra, ki m tra, giám sát ho t ng (k c ho t ng v tài chính) i v i các cơ s ngoài công l p theo phân c p qu n lý kinh t - xã h i c a Thành ph . b. Công b công khai k ho ch phát tri n xã h i hóa c a ngành ( m c kho n 1 i u 5 c a quy nh này). c. L a ch n danh m c các d án công trình (xã h i hóa) kêu g i nhà u tư g i S K ho ch và u tư t ng h p báo cáo UBND Thành ph . d. Ch trì ph i h p v i S N i v và các s , ngành có liên quan: Hư ng d n c th v trình t , th t c thành l p, gi i th và qu n lý ho t ng c a các cơ s ngoài công l p; l a ch n xu t các phương án chuy n i mô hình ho t ng c a các cơ s công l p, bán công thu c ngành ra ngoài công l p ho c doanh nghi p. e. Ph i h p v i S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t và các s , ngành có liên quan xác nh lo i hình cơ s cung ng d ch v công c ng không nh m m c ích kinh doanh và có m c ích dianh doanh theo quy nh t i M c II Thông tư s 05/2007/TT- BTNMT ngày 30/5/2007. f. Các S : Giáo d c và ào t o, Lao ng Thương binh xã h i, Y t : ThNm tra, xác nh các d án u tư, tăng cư ng cơ s v t ch t t tiêu chuNn theo i m a kho n 3 i u 4, kho n 2 i u 6, kho n 4 i u 7 c a Quy nh này. g. Hàng năm t ng h p, xu t: K ho ch ào t o, b i dư ng, t p hu n; các danh hi u thi ua, khen thư ng cho các cá nhân, t p th c a cơ s ngoài công l p theo i u 9, i u 10 c a Quy nh này. 3. UBND qu n, huy n: a. Ch trì ph i h p v i các s ngành có liên quan th c hi n i u 2, i u 3 c a quy nh này trong trư ng h p UBND Thành ph giao UBND qu n, huy n là bên m i th u. b. Th c hi n các nhi m v t i các i m a, b, c, d, e, f, g kho n 2 i u này theo phân c p qu n lý kinh t - xã h i c a Thành ph . 4. S Quy ho ch Ki n trúc: a. Ch trì công b công khai quy ho ch xây d ng ( i m a kho n 1 i u 5 c a quy nh này), cung c p các thông tin v quy ho ch xây d ng liên quan n các d án xã h i hóa. b. Hư ng d n các quy trình, h sơ th t c v th a thu n quy ho ch; ThNm tra và có ý ki n v các n i dung có liên quan n quy ho ch, ki n trúc có liên quan n các d án xã h i hóa. 5. S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t:
 10. a. Ch trì công b công khai k ho ch s d ng t ( i m b kho n 1 i u 5 c a quy nh này). Cung c p các thông tin v quy ho ch, k ho ch s d ng t liên quan n các d án xã h i hóa. b. Ch trì: thNm nh nhu c u s d ng t, hư ng d n và ti p nh n gi i quy t th t c giao, cho thuê t cho cơ s ngoài công l p và ki m tra vi c ch p hành pháp lu t v t ai theo quy nh; ph i h p v i các s , ngành có liên quan xác nh lo i hình cơ s cung ng d ch v công c ng không nh m m c ích kinh doanh và có m c ích kinh doanh theo quy nh t i M c II Thông tư s 05/2007/TT-BTNMT ngày 30/5/2007 theo kho n 2, kho n 3, kho n 4, i u 5 c a quy nh này. c. Ch trì t ch c tri n khai th c hi n vi c u tư, c i t o, nâng c p, xây m i qu nhà, cơ s h t ng thu c Nhà nư c qu n lý cho cơ s ngoài công l p thuê theo kho n 1 i u 6 c a quy nh này. 6. S K ho ch và u tư: a. Ch trì ph i h p v i các ngành t ng h p công b công khai danh m c kêu g i u tư c a các ngành thu c lĩnh v c xã h i hóa ( i m d kho n 1 i u 5 c a quy nh này). b. Ch trì t ng h p, thNm nh l a ch n ch u tư d án u tư xây d ng cơ s v t ch t trong các lĩnh v c d ch v ô th , giáo d c – ào t o, y t , văn hóa, th d c th thao trình UBND Thành ph xem xét quy t nh giao ch u tư th c hi n d án xã h i hóa theo các quy nh hi n hành c a Thành ph . c. Hư ng d n th c hi n các cơ ch chính sách c a Thành ph liên quan t i vi c u tư và ưu ãi u tư vào lĩnh v c d ch v ô th , giáo d c – ào t o, y t , văn hóa, th thao theo thNm quy n. d. Ph i h p v i S N i v , S Tài chính t ng h p ch tiêu ào t o b i dư ng cán b thu c các cơ s ngoài công l p. 7. C c Thu : a. Hư ng d n các chính sách thu liên quan n cơ s ngoài công l p, quy trình th t c c p mã s thu , hóa ơn biên lai thu ti n, thu thu và mi n gi m thu . b. Qu n lý, thanh tra, ki m tra vi c kê khai n p thu và ch p hành chính sách thu c a các cơ s ngoài công l p. 8. S Tài chính: a. Ch trì ph i h p v i các ngành có liên quan hư ng d n v công tác qu n lý tài chính i v i cơ s ngoài công l p. b. Ph i h p v i S N i v , S K ho ch và u tư t ng h p ch tiêu ào t o b i dư ng cán b thu c các cơ s ngoài công l p.
 11. c. Ch trì ph i h p v i các s , ngành có liên quan thNm nh trình UBND Thành ph c p h tr m t ph n lãi su t ti n vay sau u tư theo kho n 3 i u 4, i m b kho n 2 i u 6, kho n 4 i u 7 c a quy nh này. d. Hư ng d n vi c x lý tài s n c a các cơ s công l p, bán công khi chuy n ra ngoài công l p ho c doanh nghi p. e. Ch trì ph i h p v i các s chuyên ngành thNm nh trình UBND Thành ph quy t nh giá d ch v (theo kho n 2 i u 3) và giá cho thuê ưu ãi (theo kho n 1 i u 6) c a Quy nh này. 9. S N i v : a. Ch trì ph i h p v i các S chuyên ngành hư ng d n ch , chính sách i v i ngư i lao ng, c bi t là chính sách i v i ngư i lao ng khi chuy n i mô hình t công l p sang cơ s ngoài công l p ho c doanh nghi p. b. Ch trì, ph i h p v i các s , ngành có liên quan t ng h p trình UBND Thành ph ch tiêu ào t o, b i dư ng cán b thu c các cơ s ngoài công l p cùng v i ch tiêu k ho ch ào t o b i dư ng cán b công ch c hàng năm c a Thành ph theo phân c p qu n lý (th c hi n i u 9 c a quy nh này). c. Ph i h p v i các S : Giáo d c vào ào t o, Y t , Văn hóa Thông tin, Th d c Th thao, Lao ng Thương binh và Xã h i và UBND các qu n, huy n: Hư ng d n c th v trình t , th t c thành l p, gi i th và qu n lý ho t ng c a các cơ s ngoài công l p; l a ch n xu t các phương án chuy n i mô hình ho t ng c a các cơ s công l p, bán công ra ngoài công l p ho c doanh nghi p. 10. Qu u tư phát tri n Thành ph Hà N i: a. Hư ng d n th t c, trình t h sơ cho các cơ s công l p, ngoài công l p ho t ng trong các lĩnh v c giáo d c – ào t o, y t , văn hóa, th thao vay v n u tư xây d ng, tăng cư ng cơ s v t ch t theo kho n 1 i u 4, i m a kho n 2, i u 6, kho n 1 i u 7 c a quy nh này. b. Cho vay, theo dõi s d ng tình hình v n vay, thu h i ti n g c và lãi vay theo úng các quy nh hi n hành c a Nhà nư c và Thành ph . 11. S Giao d ch I – Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam: Hư ng d n các ch u tư thu c i tư ng chính sách tín d ng u tư ư c ti p c n và vay v n t ngu n v n tín d ng c a Nhà nư c theo kho n 2 i u 4, kho n 3 i u 7 c a quy nh này. 12. Các trung tâm phát tri n qu t: Ch trì, ph i h p v i các s , ngành, qu n, huy n có liên quan và các ch u tư th c hi n kho n 4 i u 5 c a quy nh này theo các quy ch ho t ng c a các Trung tâm phát tri n qu t. 13. Ban thi ua khen thư ng Thành ph : Hư ng d n v công tác thi ua khen thư ng i v i các cơ s ngoài công l p; T ng h p, xu t c p có thNm quy n phê duy t các danh hi u thi ua, khen thư ng cho các cơ s ngoài công l p theo các quy nh hi n hành c a Nhà nư c và Thành ph .
 12. i u 15. i u kho n thi hành. 1. Các n i dung khác có liên quan không ghi trong quy nh này, th c hi n theo quy nh t i Ngh nh t i Ngh nh 53/2006/N -CP ngày 25/5/2006 c a Chính ph ; Thông tư s 91/2006/TT-BTC ngày 2/10/2006 c a B Tài chính; Th c hi n các quy nh t i Thông tư s 05/2007/TT-BTNMT ngày 30/5/2007 c a B Tài nguyên Môi trư ng và các quy nh hi n hành c a Nhà nư c và Thành ph . 2. Trong quá trình th c hi n, n u phát sinh vư ng m c, ngh ph n ánh g i v S Tài chính t ng h p nghiên c u, xu t báo cáo UBND Thành ph xem xét gi i quy t. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Hoàng M nh Hi n PH L C 1 QUY TRÌNH, TH T C C P H TR M T PH N LÃI SU T TI N VAY SAU U TƯ (Kèm theo Quy t nh s : 138/2007/Q -UB ngày 03/12/2007 c a UBND Thành ph Hà N i) I. PH M VI, I TƯ NG ÁP D NG Ngân sách Thành ph Hà N i h tr m t ph n lãi su t vay sau u tư (sau ây g i t t là h tr sau u tư) cho các d án u tư thu c các lĩnh v c giáo d c – ào t o, y t quy nh t i kho n 3 i u 4, kho n 3 i u 6, kh n 4 i u 7 c a quy nh này. II. I U KI N Ư C HƯ NG H TR SAU U TƯ 1. D án có quy t nh u tư theo úng thNm quy n quy nh và ư c các t ch c tín d ng thương m i (k c trư ng h p Qu u tư phát tri n Thành ph Hà N i huy ng v n tín d ng thương m i ngoài v n i u l cho vay) cho vay v n. 2. D án ã hoàn thành ưa vào s d ng, có biên b n nghi m thu, văn b n phê duy t quy t toán v n u tư d án và ã tr ư c n vay theo h p ng vay. 3. Các d án không ư c h tr sau u tư: D án vay t v n i u l c a Qu u tư phát tri n Thành ph Hà N i; d án ư c Ngân hàng phát tri n cho vay v n tín d ng
 13. u tư, h tr sau u tư ho c ư c ngân sách c p h tr u tư (gi m, xóa lãi ti n vay …) III. M C H TR SAU U TƯ. 1. Nguyên t c xác nh - M c h tr sau u tư ư c tính cho t ng d án và c p cho ch u tư. - M c h tr sau u tư là ph n chênh l ch gi a lãi su t cho vay t v n tín d ng thương m i c a các Ngân hàng thương m i và lãi su t cho vay t v n i u l c a Qu u tư phát tri n Thành ph trên t ng s v n vay theo h p ng vay (sau ây g i t t là CLLS ti n vay sau u tư) - Ch h tr sau u tư i v i s v n vay ch u tư tr n t ch c tín d ng k t ngày có văn b n phê duy t quy t toán v n u tư c a c p có thNm quy n. - i v i các kho n vay ch u tư tr n trư c h n, m c h tr sau u tư ư c tính theo th i h n th c vay c a kho n vay ó theo h p ng tín d ng ã ký. - i v i các d án ư c khoanh n thì th i gian khoanh n không ư c tính vào th i h n th c vay tính h tr sau u tư. - Th i h n tính h tr sau u tư t i a b ng th i h n ghi trong h p ng tín d ng ký l n u. Th i h n c p h tr sau u tư ư c kéo dài 1 quý k t khi h t h n vay ghi trong h p ng tín d ng ã ký l n u. - Không h tr i v i các kho n tr n quá h n, n tr trong th i gian gia h n n - Ch u tư ch ư c nh n h tr sau u tư i v i s v n vay u tư tài s n c nh (bao g m c ph n ph i chi tr ti n b i thư ng, h tr t theo quy nh c a pháp lu t v b i thư ng, h tr tái nh cư ho c chi phí h t ng ph i n p trong các d án, khu ô th m i ã ư c xây d ng cơ s h t ng) và trong ph m vi t ng s v n u tư tài s n c nh ư c duy t c a d án. 2. Cách xác nh m c h tr sau u tư i v i m t d án. - M c h tr sau u tư cho c d án: T ng m c h tr u tư cho c d án b ng t ng m c h tr sau u tư hàng năm cho d án; M c h tr sau u tư hàng năm b ng t ng m c h tr sau u tư cho t ng l n tr n trong năm c a d án. - S ti n h tr sau u tư cho t ng kỳ h n tr n : Th i h n th c vay M c h tr sau S n g c CLLS ti n (quy i theo năm) u tư t ng l n = th c tr t ng x vay sau u x c a s n g c th c tr n l n tr n tư tr
 14. + Th i h n th c vay tính h tr sau u tư là kho ng th i gian ( ư c quy i theo năm) t ngày, tháng năm nh n v n vay n ngày, tháng, năm n g c trong h n ư c tr cho t ch c tín d ng theo h p ng tín d ng ã ký l n u. Nguyên t c xác nh: Vi c xác nh th i h n th c vay căn c vào th i i m nh n n ghi trên b ng kê s v n gi i ngân c a t ch c tín d ng vào th i i m tr n g c ghi trên b ng kê s v n tr n cho t ch c tín d ng (quy i theo năm) ã ký gi ch u tư và t ch c tín d ng cho vay v n. L y th i i m gi i ngân s v n vay l n u so v i th i i m tr n kỳ u tiên c a kho n n g c trong h n tính s ngày th c vay c a s n g c th c tr l n u và trên cơ s ó tính lùi xác nh s ngày th c vay c a s n g c tr các l n ti p theo. 3. Ngân sách Thành ph c p h tr sau u tư b ng ng Vi t Nam: i v i các d án vay b ng ng ngo i t , t giá quy i ng ngo i t ra ng Vi t Nam tính m c h tr ư c áp d ng theo t giá Liên ngân hàng công b t i th i i m xét h tr . IV. TRÌNH T XÉT DUY T H TR SAU U TƯ. 1. Ch u tư các d án thu c ph m vi, i tư ng và i u ki n quy nh t i m c I, II ph l c này, g i n S Tài chính 01 b h sơ ngh h tr sau u tư (g i 1 l n cho n khi k t thúc h tr sau u tư) g m: - Công văn ngh ư c h tr sau u tư (có ý ki n xác nh n, ngh c a cơ quan qu n lý chuyên ngành). - D án u tư (b n chính ho c b n sao có ch ng th c t b n chính ho c có xác nh n sao y b n chính c a cơ quan l p d án). - Quy t nh u tư c a ngư i có thNm quy n theo quy nh hi n hành (b n chính ho c b n sao có ch ng th c t b n sao chính). - H p ng tín d ng, b ng kê s v n gi i ngân c a t ch c tín d ng (b n chính ho c b n sao có ch ng th c t b n sao chính). - Biên b n nghi m thu công trình hoàn thành ưa vào khai thác, s d ng (b n chính ho c b n sao có ch ng th c t b n sao chính). - Quy t nh phê duy t quy t toán v n u tư d án theo quy nh hi n hành (b n chính ho c b n sao có ch ng th c t b n sao chính). B n sao các tài li u trên có 2 t tr lên ph i ng d u giáp lai. Trư ng h p tài li u trên có s thay i, ch u tư g i b sung n S Tài chính. 2. Khi nh n h sơ theo kho n 1 m c này, S Tài chính ch trì ph i h p s K ho ch và u tư và các s , ngành có liên quan xem xét, thNm nh i v i t ng d án trình UBND Thành ph phê duy t. N i dung thNm nh: - i tư ng, i u ki n h tr sau u tư.
 15. - ThNm nh tính u , h p pháp, h p l ; s phù h p v n i dung, s li u, trình t ban hành các tài li u trong h sơ d án h tr sau u tư. 3. Thông báo h tr sau u tư: Sau khi d án ư c y ban nhân dân Thành ph phê duy t h tr sau u tư, S Tài chính có văn b n thông báo h tr sau u tư cho d án. V. C P TI N H TR SAU U TƯ. 1. Hàng năm, S Tài chính th c hi n c p ti n h tr sau u tư cho ch u tư t i a m i quý 1 l n tuỳ theo l ch tr n t ch c tín d ng, k t thúc ch m nh t vào ngày 31/12. Trư ng h p trong năm chưa c p h t ti n h tr sau u tư cho các kho n tr n i u ki n h tr sau u tư (do ch u tư tr n vào cu i tháng 12), ch u tư ăng ký vào k ho ch h tr sau u tư năm k ti p. 2. H sơ c p ti n h tr sau u tư: Ngoài b h sơ ã g i n S Tài chính theo quy nh t i i m 3 m c IV nêu trên, m i l n ngh c p h tr sau u tư, ch u tư g i n S Tài chính các tài li u sau: - Gi y ngh c p ti n h tr sau u tư, trong ó cam k t c a ch u tư v vi c ang qu n lý tài s n c nh hình thành t v n vay c a d án ư c h tr sau u tư (b n chính). - B ng kê s v n tr n cho t ch c tính d ng (b n chính, n u có 2 t r i tr lên ph i óng d u giáp lai) 3. C p ti n h tr sau u tư: Giám c S tài chính quy nh trình t ki m tra h sơ và th c hi n c p h tr sau u tư. VI. H CH TOÁN KHO N TI N H TR SAU U TƯ 1. Nh ng d án, công trình ã hoàn thành ư c Ngân sách nhà nư c h tr , ch u tư ư c phép h ch toán gi m chi phí, ho c tăng thu nh p c a ơn v . 2. K t thúc niên k toán, ch u tư ph i h ch toán toàn b s ti n ư c h tr theo quy nh t i kho n 1, m c này và ph n ánh vào Báo cáo quy t toán tài chính năm c a ơn v . 3. S Tài chính t ch c ki m tra, hư ng d n ch u tư h ch toán kho n ti n h tr úng ch k toán th ng kê và ch tài chính hi n hành. Trư ng h p ki m tra phát hi n cơ s công l p, ngoài công l p có vi ph m, s d ng sai m c ích thì S Tài chính ng ng c p phát, ng th i báo cáo UBND Thành ph xem xét thu h i l i toàn b s ti n ã h tr vào Ngân sách Thành ph . PH L C 2
 16. CHI TI T M C H TR , N I DUNG CHI VÀ QUY TRÌNH XÂY D NG CH TIÊU ÀO T O, B I DƯ NG CÁN B I V I CÁC CƠ S NGOÀI CÔNG L P TRONG CÁC LĨNH V C GIÁO D C – ÀO T O, Y T , VĂN HÓA, TH D C TH THAO (PH N NGÂN SÁCH H TR ) (Kèm theo Quy t nh s : 138/2007/Q -UB ngày 03/12/2007 c a UBND Thành ph Hà N i) 1. M c h tr : M c h tr , n i dung ch cho ch tiêu ào t o b i dư ng cán b ngoài công l p ư c áp d ng như i v i n i dung, m c kinh phí ào t o b i dư ng cán b cơ s công l p theo phân c p qu n lý, quy nh hi n hành c a Thành ph : - Các l p ào t o, b i dư ng c p Thành ph ; th c hi n theo m c kinh phí, n i dung chi ào t o cho cán b , công ch c các ơn v hành chính, s nghi p c a Thành ph . - Các l p ào t o, b i dư ng c p qu n, huy n, xã, phư ng: th c hi n theo m c kinh phí, n i dung chi ào t o cho cán b , công ch c các ơn v hành chính, s nghi p c a c p qu n, huy n. 2. Xây d ng ch tiêu k ho ch ào t o, b i dư ng: - Hàng năm, căn c vào nhi m v c a năm k ho ch, các s chuyên ngành (các phòng ban chuyên môn thu c qu n, huy n – i v i cơ s ngoài công l p thu c qu n, huy n) có trách nhi m t ng h p ch tiêu ào t o b i dư ng cán b c a cơ s ngoài công l p ư c ngân sách h tr cùng v i t ng h p ch tiêu k ho ch ào t o, b i dư ng cán b c a các cơ s công l p g i S N i v ng g i S Tài chính, S K ho ch và u tư (g i phòng n i v , tài chính qu n, huy n – i v i cơ s ngoài công l p thu c qu n, huy n qu n lý) - Căn c vào kh năng cân i ngân sách, trên cơ s t ng h p c a các s chuyên ngành (các phòng ban chuyên môn thu c qu n, huy n, Liên S : N i v – Tài chính - K ho ch u tư (phòng N i v , phòng Tài chính) rà soát th ng nh t trình UBND Thành ph (UBND qu n, huy n phê duy t ch tiêu ào t o b i dư ng cán b công ch c năm k ho ch (bao g m c ch tiêu ào t o b i dư ng cán b cơ s ngoài công l p - ch tiêu ngân sách h tr kinh phí) - Căn c vào ch tiêu ào t o b i dư ng ư c c p có thNm quy n phê duy t, các s chuyên ngành, (phòng n i v ) thông báo n các cơ s ngoài công l p: Ch tiêu ào t o b i dư ng cán b ( ư c ngân sách h tr kinh phí), d toán ngân sách h tr , th i gian, a i m h c, các cơ s ho c cơ quan ơn v ư c giao ch trì th c hi n các l p ào t o, b i dư ng. - Các cơ s ào t o b i dư ng chuyên ngành ho c các cơ quan, ơn v ư c Thành ph giao ch trì t ch c th c hi n các l p ào t o, b i dư ng có trách nhi m s d ng ngu n kinh phí h tr ào t o b i dư ng úng i tư ng, úng m c ích, úng n i dung chi và thanh quy t toán theo quy nh c a nhà nư c.
Đồng bộ tài khoản