Quyết định số 138-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
48
lượt xem
1
download

Quyết định số 138-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 138-TTg về việc đổi tên và bổ sung nhiệm vụ của Ban chỉ đạo chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 138-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 138-TTg Hà N i, ngày 07 tháng 3 năm 1996 QUY T NNH V VI C I TÊN VÀ B SUNG NHI M V C A BAN CH O CHƯƠNG TRÌNH NƯ C S CH VÀ V SINH MÔI TRƯ NG NÔNG THÔN TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Xét ngh c a B trư ng B Xây d ng - Trư ng Ban ch o Chương trình nư c s ch và v sinh môi trư ng nông thôn t i t trình s 193/BC -VP ngày 29 tháng 01 năm 1996, QUY T NNH: i u 1. i tên "Ban ch o chương trình nư c s ch và v sinh môi trư ng nông thôn" ư c thành l p theo Quy t nh s 516/TTg ngày 19/9/1994 thành "Ban ch o qu c gia v cung c p nư c s ch và v sinh môi trư ng" do Th tư ng Chính ph tr c ti p ch o. i u 2. Thành ph n Ban ch o như sau: - Trư ng Ban: B trư ng B Xây d ng Ngô Xuân L c. - Phó Trư ng Ban thư ng tr c: Giáo sư Ph m Song, chuyên gia cao c p Văn phòng Chính ph . - Phó Trư ng Ban: ng chí H c Vi t, Bí thư th nh t Ban Ch p hành Trung ương oàn thanh niên C ng s n H Chí Minh. M i B , ngành sau ây c m t i di n có thNm quy n làm u viên kiêm nhi m c a Ban: + B K ho ch và u tư, + B Tài chính, + B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng, + B Nông nghi p và phát tri n nông thôn,
  2. +B Yt , + B Lao ng - Thương binh và Xã h i, + B Công nghi p (C c a ch t Vi t Nam), + Trung tâm khoa h c t nhiên và Công ngh qu c gia, + T ng c c Khí tư ng thu văn, + B Qu c Phòng (Chương trình nư c c a B i biên phòng). i u 3. Ban ch o Qu c gia v cung c p nư c s ch và v sinh môi trư ng có ch c năng ph i h p ho t ng c a các B , ngành, oàn th , t ch c xã h i trong vi c tri n khai th c hi n các chi n lư c, quy ho ch, k ho ch, chương trình, d án v nư c s ch và v sinh môi trư ng trong c nư c c a Chính ph . Nhi m v c th c a Ban g m: 1. Ph i h p v i các B , ngành xây d ng chương trình, k ho ch, d án v cung c p nư c s ch và v sinh môi trư ng. Tư v n cho Chính ph trong vi c xét duy t các d án u tư v cung c p nư c s ch và v sinh môi trư ng theo lu t nh. 2. ôn c, ki m tra các B , ngành, oàn th và các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương trong vi c tri n kai th c hi n các chương trình, d án, k ho ch phát tri n nư c s ch và v sinh môi trư ng ã ư c duy t. 3. Tr c ti p ch o các mô hình i m v v n, công ngh , qu n lý khai thác phát tri n r ng ra c nư c nh ng mô hình thích h p. 4. T ch c s ph i h p gi a các B , ngành và a phương x lý các v n n y sinh và ki n ngh v i Th tư ng Chính ph nh ng gi i pháp c n thi t th c hi n m c tiêu c a Chương trình. i u 4. Các B , cơ quan ngang B và cơ quan thu c Chính ph (có thành viên tham gia Ban ch o ho c không tham gia) có trách nhi m c m t ng chí lãnh o tr c ti p ch o nh ng công vi c c a B , ngành mình liên quan n nư c s ch và v sinh môi trư ng. i u 5.- Văn phòng Ban ch o t t i B Xây d ng, có tài kho n riêng và có con d u theo quy nh. Biên ch c a Văn phòng Ban ch o ư c xác nh g n nh và phù h p v i ch c năng nhi m v c a Ban. Kinh phí ho t ng c a Ban ch o do Ngân sách nhà nư c c p tr c ti p qua tài kho n riêng c a Ban. i u 6. Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m tr c ti p ch o th c hi n chương trình cung c p nư c s ch và v sinh môi trư ng a phương. Có m t b ph n chuyên trách giúp Ch t ch t nh, thành ph tr c thu c Trung ương l p k ho ch và ch o ph i h p ho t ng c a các cơ
  3. quan, oàn th th c hi n m c tiêu chương trình a phương d a trên chương trình và m c tiêu dài h n c a chương trình qu c gia ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t. i u 7. Quy t nh này có hi u l c t ngày ký. Nh ng quy nh trư c ây trái v i Quy t nh này u bãi b . Các B trư ng, Th trư ng các cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , B trư ng - Trư ng Ban ch o qu c gia v cung c p nư c s ch và v sinh môi trư ng, Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các thành viên trong Ban ch o qu c gia v cung c p nư c s ch và v sinh môi trư ng ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Võ Văn Ki t ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản