Quyết định số 1384/QĐ-TTg về bổ nhiệm bà Hoàng Thị Minh giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty lương thực miền Bắc do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chia sẻ: Tan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
31
lượt xem
2
download

Quyết định số 1384/QĐ-TTg về bổ nhiệm bà Hoàng Thị Minh giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty lương thực miền Bắc do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1384/QĐ-TTg về bổ nhiệm bà Hoàng Thị Minh giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty lương thực miền Bắc do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1384/QĐ-TTg về bổ nhiệm bà Hoàng Thị Minh giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty lương thực miền Bắc do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ------ NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 1384/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 27 tháng 08 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ NHIỆM BÀ HOÀNG THỊ MINH GIỮ CHỨC ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN BẮC THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 2401/TTr-BNN- TCCB, ngày 11 tháng 8 năm 2009; của Bộ Nội vụ tại văn bản số 43/TTr-BNV, ngày 24 tháng 8 năm 2009, QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Bổ nhiệm có thời hạn bà Hoàng Thị Minh, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Lương thực miền Bắc, giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Lương thực miền Bắc. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Lương thực miền Bắc và bà Hoàng Thị Minh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - Như Điều 3; - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP; - VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý, Phạm Viết Muôn; các Vụ: KTN, ĐMDN, Cổng TTĐT, VPBCS (3); Nguyễn Tấn Dũng - Lưu: VT, TCCV.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản