Quyết định số 1386/QĐ-TTg

Chia sẻ: Uyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
26
lượt xem
2
download

Quyết định số 1386/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 1386/qđ-ttg', văn bản luật, tiền tệ - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1386/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 1386/Q -TTg Hà N i, ngày 27 tháng 08 năm 2009 QUY T NNH V VI C B NHI M ÔNG NGUY N HUY TRÁNG GI CH C Y VIÊN H I NG QU N TRN T NG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VI T NAM TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a T ng Công ty Hàng không Vi t Nam t i văn b n s 1435/TCTHK- TCCB, ngày 06 tháng 7 năm 2009; c a B Giao thông v n t i t i văn b n s 5175/TTr-BGTVT, ngày 29 tháng 7 năm 2009; c a B N i v t i văn b n s 2523/BC-BNV, ngày 05 tháng 8 năm 2009, QUY T NNH i u 1. B nhi m có th i h n ông Nguy n Huy Tráng, Trư ng ban Ban T ch c cán b - Lao ng ti n lương, T ng công ty Hàng không Vi t Nam, gi ch c y viên H i ng qu n tr T ng công ty Hàng không Vi t Nam. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 3. B trư ng B N i v , B trư ng B Giao thông v n t i, Ch t ch H i ng qu n tr T ng công ty Hàng không Vi t Nam và ông Nguy n Huy Tráng ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TH TƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3; - Th tư ng, các Phó Th tư ng CP; - VPCP: BTCN, các PCN: Văn Tr ng Lý, Ph m Vi t Muôn; các V : KTN, MDN, C ng TT T, VPBCS (3); - Lưu: VT, TCCV. Nguy n T n Dũng
Đồng bộ tài khoản