Quyết định số 1388/QĐ-TTg

Chia sẻ: Uyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
39
lượt xem
3
download

Quyết định số 1388/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1388/QĐ-TTg về bổ nhiệm ông Vũ Hữu Chinh giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty hàng hải Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1388/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ----------- NAM c l p – T do – H nh phúc ------------------- S : 1388/Q -TTg Hà N i, ngày 27 tháng 08 năm 2009 QUY T NNH V VI C B NHI M ÔNG VŨ H U CHINH GI CH C Y VIÊN H I NG QU N TRN T NG CÔNG TY HÀNG H I VI T NAM TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a T ng công ty Hàng h i Vi t Nam t i văn b n s 1458/TTr-H QT, ngày 31 tháng 7 năm 2009; c a B Giao thông v n t i t i văn b n s 5445/TTr- BGTVT, ngày 10 tháng 8 năm 2009; c a B N i v t i văn b n s 2693/BC-BNV, ngày 20 tháng 8 năm 2009, QUY T NNH: i u 1. B nhi m có th i h n ông Vũ H u Chinh, Ch t ch H i ng qu n tr Công ty c ph n V n t i bi n Vi t Nam, gi ch c y viên H i ng qu n tr T ng công ty Hàng h i Vi t Nam. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 3. B trư ng B N i v , B trư ng B Giao thông v n t i, Ch t ch H i ng qu n tr T ng công ty Hàng h i Vi t Nam và ông Vũ H u Chinh ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TH TƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3; - Th tư ng, các Phó Th tư ng CP; - VPCP: BTCN, các PCN: Văn Tr ng Lý, Ph m Vi t Muôn, các V : KTN, MDN, C ng TT T, VPBCS (3); - Lưu: VT, TCCV. Nguy n T n Dũng
Đồng bộ tài khoản