Quyết định số 14/2000/QĐ-BXD

Chia sẻ: Tu Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
82
lượt xem
8
download

Quyết định số 14/2000/QĐ-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 14/2000/QĐ-BXD về việc ban hành định mức chi phí tư vấn đầu tư và xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 14/2000/QĐ-BXD

 1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 14/2000/Q -BXD Hà N i, ngày 20 tháng 7 năm 2000 QUY T NNH C A B TRƯ NG B XÂY D NG S 14/2000/Q -BXD NGÀY 20 THÁNG 07 NĂM 2000 V VI C BAN HÀNH NNH M C CHI PHÍ TƯ V N U TƯ VÀ XÂY D NG B TRƯ NG B XÂY D NG Căn c Ngh nh s 15/CP ngày 02/03/1993 c a Chính ph quy nh nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý nhà nư c c a các B , Cơ quan ngang B . Căn c Ngh nh s 15/CP ngày 04/3/1994 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Xây d ng. Căn c Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08/7/1999 c a Chính ph ban hành Quy ch Qu n lý u tư và xây d ng và Ngh nh s 12/2000/N -CP ngày 05/05/2000 c a Chính ph v vi c s a i, b sung m t s i u c a Quy ch qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08/7/1999 c a Chính ph . Theo ngh c a Vi n trư ng Vi n Kinh t Xây d ng. QUY T NNH i u 1: Ban hành kèm theo Quy t nh này " nh m c chi phí tư v n u tư và xây d ng". i u 2: Quy t nh này thay th cho Quy t nh s 45/1999/Q -BXD ngày 02 tháng 12 năm 1999 c a B trư ng B Xây d ng v vi c ban hành " nh m c chi phí tư v n u tư và xây d ng" và có hi u l c thi hành th ng nh t trong c nư c sau 15 ngày k t ngày ký. i u 3: Các B , Cơ quan ngang B , Cơ quan thu c Chính ph , U ban nhân dân các T nh, Thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n M nh Ki m ( ã ký) NNH M C
 2. CHI PHÍ TƯ V N U TƯ VÀ XÂY D NG (Ban hành theo Quy t nh s 14/2000/Q -BXD ngày 20 tháng 7 năm 2000 c a B trư ng B Xây d ng) Ph n 1 QUY NNH CHUNG VÀ HƯ NG D N ÁP D NG 1. nh m c chi phí tư v n u tư và xây d ng quy nh trong văn b n này ( sau ây g i t t là nh m c chi phí tư v n ) là m c chi phí t i a th c hi n công vi c tư v n và là căn c xác nh chi phí tư v n trong t ng m c u tư, trong t ng d toán, xét th u, tuy n ch n tư v n và ký k t h p ng tư v n trong trư ng h p ch nh th u. 2. i tư ng và ph m vi áp d ng nh m c chi phí tư v n: 2.1. i tư ng áp d ng cho các công vi c tư v n u tư và xây d ng g m: - D án; ti u d án; d án thành ph n; - Gói th u c a d án (ti u d án, d án thành ph n) theo k ho ch u th u ư c duy t; 2.2. Ph m vi áp d ng: Các d án ư c u tư b ng các ngu n v n sau: - V n ngân sách Nhà nư c; - V n tín d ng do Nhà nư c b o lãnh, v n tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c; -V n u tư phát tri n c a doanh nghi p nhà nư c. 2.3. Chi phí tư v n cho các d án u tư b ng ngu n v n u tư tr c ti p c a nư c ngoài ( theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t nam ) do các bên giao, nh n th u tư v n tho thu n. i v i nh ng công vi c tư v n c a d án do t ch c tư v n Vi t nam m nh n, thì chi phí th c hi n các công vi c tư v n này do các bên tho thu n theo thông l qu c t ; n u theo nh m c quy nh t i văn b n này thì t i thi u không th p hơn hai l n . 3. Trong văn b n này quy nh nh m c chi phí tư v n cho m t s công vi c sau: 3.1. L p báo cáo nghiên c u ti n kh thi; 3.2. L p báo cáo nghiên c u kh thi; 3.3. L p báo cáo u tư; 3.4. ThNm nh d án u tư; ThNm nh thi t k k thu t; ThNm nh t ng d toán (Trư ng h p thuê các chuyên gia ho c t ch c tư v n th c hi n các công vi c này); 3.5. L p h sơ m i th u xây l p và phân tích ánh giá h sơ d th u xây l p;
 3. 3.6. L p h sơ m i th u mua s m v t tư thi t b và phân tích ánh giá h sơ d th u mua s m v t tư thi t b ; 3.7. Giám sát thi công xây d ng và l p t thi t b . Các công vi c tư v n khác chưa ư c quy nh nh m c thì chi phí th c hi n công vi c tư v n này ư c xác nh theo hư ng d n t i i m 13 trong văn b n này. N i dung và s n phNm c a t ng công vi c tư v n nêu trên ư c quy nh t i các văn b n sau: - i v i các công vi c 3.1; 3.2; 3.3: theo hư ng d n c a B K ho ch và u tư; - i v i công vi c 3.4: Theo quy nh trong Quy ch Qu n lý u tư và Xây d ng ban hành theo Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08/7/1999 c a Chính ph , Ngh nh s 12/2000/N -CP ngày 05/05/2000 c a Chính ph v vi c s a i b sung m t s i u c a Quy ch Qu n lý u tư và Xây d ng ban hành theo Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08/7/1999 c a Chính ph và các văn b n hư ng d n c a B K ho ch và u tư; B Xây d ng; - i v i các công vi c 3.5; 3.6: theo quy nh trong Quy ch u th u ban hành kèm theo Ngh nh s 88/1999/N -CP ngày 01 tháng 09 năm 1999 c a Chính ph , Ngh nh s 14/2000/N -CP ngày 05/05/2000 v vi c s a i, b sung m t s i u c a Quy ch u th u ban hành kèm theo Ngh nh s 88/1999/N -CP ngày 01 tháng 09 năm 1999 c a Chính ph và Thông tư s 04/2000/TT-BKH ngày 26/5/2000 c a B K ho ch u tư hư ng d n th c hi n Quy ch u th u ban hành kèm theo Ngh nh s 88/1999/N -CP ngày 01 tháng 09 năm 1999 c a Chính ph ; - i v i công vi c 3.7: theo hư ng d n c a B Xây d ng v Qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng. 4. Chi phí tư v n u tư và xây d ng ư c nh m c bao g m các kho n: chi phí ti n lương, b o hi m xã h i, b o hi m y t , công oàn, v t li u, máy móc thi t b , chi phí qu n lý, thu nh p ch u thu tính trư c. Trư ng h p t ch c tư v n ph i mua các b o hi m khác theo quy nh trong th c hi n công vi c c a d án mà t ch c tư v n m nh n thì các chi phí b o hi m này ư c tính b sung vào chi phí th c hi n công vi c tư v n trong h p ng ký k t gi a bên giao th u và nh n th u th c hi n công vi c tư v n này. 5. nh m c chi phí tư v n ư c quy nh theo nhóm công trình như sau: - Nhóm I: Công trình khai khoáng; luy n kim; hoá ch t; cơ khí; i n năng; v t li u xây d ng; công nghi p nh ; kho xăng d u; các công trình ch bi n và hoá d u; các kho ch a ch t n và v t li u n . - Nhóm II: Công trình c p thoát nư c; tuy n ng d n d u; ư ng dây t i i n; tr m bi n áp; thông tin bưu i n; tín hi u; chi u sáng; các công trình kho không thu c nhóm I.
 4. - Nhóm III: Công trình nông nghi p; thu s n; lâm nghi p; thu l i. - Nhóm IV: Công trình ư ng giao thông: ư ng s t; ư ng b ; ư ng lăn, c t, h cánh máy bay; sân máy bay; công trình c u; nút giao thông; phao tiêu báo hi u; công trình h m giao thông; b n phà; c ng sông; c ng bi n; công trình thu ; công trình ga ư ng s t và các công trình giao thông khác. - Nhóm V: Công trình dân d ng: nhà ; khách s n; công trình văn hoá, giáo d c; công trình y t , th d c th thao; công trình thương nghi p, d ch v ; nhà làm vi c; văn phòng; tr s và các công trình công c ng khác. 6. nh m c chi phí tư v n ư c quy nh theo quy mô công trình và ư c tính b ng t l % c a giá tr tương ng v i t ng công tác tư v n, c th là: 6.1. nh m c chi phí l p báo cáo nghiên c u ti n kh thi (3.1) tính b ng t l % c a giá tr xây l p và thi t b công trình ( chưa có thu giá tr gia tăng ) trong báo cáo nghiên c u ti n kh thi ư c duy t. 6.2. nh m c chi phí l p báo cáo nghiên c u kh thi (3.2); l p báo cáo u tư (3.3); thNm nh d án u tư (3.4) : tính b ng t l % c a giá tr xây l p và thi t b công trình ( chưa có thu giá tr gia tăng ) trong báo cáo nghiên c u kh thi ( ho c báo cáo u tư ) ư c duy t. 6.3. nh m c chi phí tư v n th c hi n các công vi c: ThNm nh thi t k k thu t; thNm nh t ng d toán (3.4); l p h sơ m i th u xây l p và phân tích ánh giá h sơ d th u xây l p (3.5), Giám sát thi công xây d ng và l p t thi t b (3.7): tính b ng t l % c a giá tr d toán xây l p công trình theo d án ( d án thành ph n ho c ti u d án ) ho c h ng m c công trình theo gói th u ( chưa có thu giá tr gia tăng ) trong t ng d toán ( d toán ) ư c duy t. 6.4. nh m c chi phí l p h sơ m i th u mua s m v t tư thi t b và phân tích ánh giá h sơ d th u mua s m v t tư thi t b (3.6): tính b ng t l % c a giá tr d toán v t tư thi t b công trình ( chưa có thu giá tr gia tăng ) trong t ng d toán ư c duy t. 7. Trư ng h p d án u tư có s d ng v t tư, thi t b cũ thì các giá tr nói t i i m 6 ( làm căn c xác nh nh m c chi phí tư v n ) ư c tính theo giá tr v t tư thi t b m i tương ng . Các giá tr này ph i ư c ch p thu n c a cơ quan phê duy t thi t k k thu t, t ng d toán theo quy nh i v i d án. 8. Xác nh chi phí tư v n u tư và xây d ng: 8.1 Chi phí cho t ng công vi c tư v n u tư và xây d ng chưa có thu giá tr gia tăng ư c xác nh theo công th c t ng quát sau: Ci = Gi x Ni (1) Trong ó: - Ci: Chi phí cho công vi c tư v n th i, ơn v tính: giá tr ;
 5. - Ni: nh m c chi phí cho công vi c tư v n th i quy nh t i ph n II c a văn b n này, ơn v tính: %. Trư ng h p c n n i suy Ni, theo hư ng d n t i i m 9 c a văn b n này. - Gi: Giá tr tương ng ( chưa có thu giá tr gia tăng ) dùng tính chi phí cho công vi c tư v n th i theo quy nh t i i m 6 và ph n II trong văn b n này. Trư ng h p chưa có giá tr theo úng quy nh t i i m 6 thì ch u tư và các bên tho thu n t m tính gía tr Gi. Khi ã có các giá tr Gi theo úng quy nh thì chi phí tư v n ư c xác nh chính th c. Trong th i gian chưa xác nh chính th c thì chi phí t m ng cho các bên ã th c hi n công vi c tư v n không quá 70% chi phí tư v n xác nh theo Gi t m tính nói trên. 8.2. Chi phí cho t ng công vi c tư v n có thu giá tr gia tăng: ư c tính như quy nh i m ( 8.1 ) và c ng v i ph n thu giá tr gia tăng tương ng. Thu su t giá tr gia tăng i v i công vi c tư v n th c hi n theo quy nh hi n hành. 8.3. B ng 4 ph n II c a văn b n này quy nh m c gi i h n t i a v chi phí cho trư ng h p thuê chuyên gia ho c t ch c tư v n thNm nh d án u tư, thNm nh thi t k k thu t, thNm nh t ng d toán. T ch c tư v n th c hi n công vi c thNm nh t ng d toán ph i có năng l c chuyên môn v nh m c, ơn giá, d toán xây d ng. Riêng trư ng h p ch thuê chuyên gia thNm nh các công vi c nêu trên thì chi phí thuê chuyên gia ư c xác nh trên cơ s d toán chi phí (n i dung d toán chi phí thuê chuyên gia như hư ng d n trong ph l c kèm theo văn b n này) và trình c p có thNm quy n phê duy t thi t k k thu t và t ng d toán phê duy t. M c chi phí thuê chuyên gia thNm nh không vư t quá 60% m c chi phí như ã quy nh trên. 8.4. nh m c chi phí tư v n cho công vi c giám sát thi công xây d ng và l p t thi t b ư c quy nh theo úng th i gian xây d ng ghi trong quy t nh u tư. Trư ng h p th i gian giám sát b kéo dài so v i qui nh ( không do bên tư v n giám sát gây ra ) làm tăng chi phí giám sát thi công xây d ng và l p t thi t b so v i nh m c, thì bên tư v n giám sát ư c tính b xung ph n chi phí tăng thêm này (tương ng v i ph n th i gian giám sát b kéo dài) theo công th c t ng quát sau: C Ck = x TGk (2) TG Trong ó: Ck: Chi phí tư v n giám sát thi công xây d ng và l p t thi t b c n tính b xung cho kho ng th i gian giám sát b kéo dài so v i quy nh; ơn v tính: giá tr ; C : Chi phí tư v n giám sát thi công xây d ng và l p t thi t b cho th i gian giám sát theo quy nh ( tính theo quy nh trong văn b n này ); ơn v tính: giá tr ; TG : Th i gian giám sát theo quy nh; ơn v tính: tháng; TGk: Th i gian giám sát b kéo dài so v i quy nh; ơn v tính: tháng.
 6. 9. Trư ng h p c n n i suy nh m c chi phí tư v n; thì áp d ng theo công th c t ng quát sau: Nib - Nia Nit = Nib -[ ] x (Git - Gib ) (3) Gia - Gib Trong ó: + Nit : nh m c chi phí cho công vi c tư v n th i theo quy mô giá tr c n tính, ơn v tính: %; + Git : Quy mô giá tr c a công vi c tư v n th i c n tính nh m c chi phí, ơn v tính: giá tr ; + Gia : Quy mô giá tr c n trên quy mô giá tr c n tính nh m c ( quy nh trong ph n II c a văn b n ), ơn v tính: giá tr ; + Gib : Quy mô giá tr c n dư i quy mô giá tr c n tính nh m c ( quy nh trong ph n II c a văn b n), ơn v tính: giá tr ; + Nia : nh m c chi phí cho công vi c tư v n th i tương ng Gia ( quy nh trong ph n II c a văn b n ), ơn v tính: %; + Nib : nh m c chi phí cho công vi c tư v n th i tương ng Gib ( quy nh trong ph n II c a văn b n này ); ơn v tính: %. 10. Trư ng h p ch u tư ho c ban qu n lý d án có năng l c và ư c phép t ch c th c hi n kiêm nhi m m t s công vi c tư v n u tư và xây d ng theo quy nh hi n hành thì ch u tư ho c ban qu n lý d án ư c hư ng chi phí th c hi n các công vi c tư v n này theo d toán chi phí ư c cơ quan phê duy t thi t k k thu t và t ng d toán phê duy t nhưng t i a không l n hơn 60% nh m c chi phí tư v n c a công vi c tương ng theo quy nh. Trư ng h p các Ch u tư có các t ch c tư v n u tư - xây d ng tr c thu c (bao g m c tư v n thi t k ) thì ư c hư ng toàn b chi phí quy nh t i văn b n này. 11. Khi tham gia vào vi c tuy n ch n tư v n, thì t ch c tư v n ph i l p d toán chi phí th c hi n công vi c tư v n theo h sơ m i th u. D toán này là căn c xét ch n t ch c tư v n th ng th u và ký k t h p ng th c hi n công vi c tư v n. Giá ký k t h p ng không ư c vư t giá tính theo nh m c chi phí tư v n quy nh trong văn b n này. 12. nh m c chi phí tư v n cho m t s công vi c tư v n c a các d án thu c Chương trình phát tri n kinh t xã h i các xã c bi t khó khăn mi n núi và vùng sâu vùng xa theo Quy t nh s 135/1998/Q -TTg ngày 31/7/1998 c a Th tư ng Chính ph và Chương trình xây d ng trung tâm c m xã mi n núi vùng cao theo Quy t nh s 197/1999/Q -TTg ngày 30/9/1999 c a Th tư ng Chính ph (các chương trình này
 7. g i t t là Chương trình 135) như l p báo cáo u tư; giám sát thi công xây d ng và l p t thi t b ư c i u ch nh như sau: các d án xây d ng vùng núi, biên gi i ư c i u ch nh v i h s 1,2; các d án xây d ng h i o ư c i u ch nh v i h s 1,3 so v i nh m c quy nh trong văn b n này. 13. Xác nh chi phí i v i các công vi c tư v n u tư và xây d ng khác: 13.1. Chi phí kh o sát xây d ng ư c tính trên cơ s ơn giá kh o sát xây d ng do UBND các T nh, Thành ph tr c thu c Trung ương ban hành và kh i lư ng công tác kh o sát xây d ng. Trong khi chưa có các t p ơn giá kh o sát do UBND các T nh, Thành ph tr c thu c Trung ương ban hành thì v n áp d ng theo các t p giá kh o sát hi n hành. - ơn giá kh o sát xây d ng ư c xác nh trên cơ s nh m c d toán kh o sát xây d ng và Thông tư hư ng d n vi c l p và qu n lý ơn giá kh o sát xây d ng c a B Xây d ng. 13.2. Chi phí thi t k công trình: Theo hư ng d n v nh m c chi phí thi t k công trình xây d ng. 13.3. Chi phí Qu n lý d án: Theo hư ng d n v chi phí Ban qu n lý d án. 13.4. Chi phí cho các công vi c tư v n u tư và xây d ng như: - Nghi m thu công trình do H i ng nghi m thu Nhà nư c th c hi n; - Tư v n v pháp lu t xây d ng và h p ng kinh t ; - L p ơn giá công trình i v i công trình ư c l p ơn giá riêng; - L p h sơ m i th u và ánh giá h sơ d th u tư v n; - L p h sơ m i th u và ánh giá h sơ d th u, l a ch n i tác th c hi n d án; - Ki m nh ch t lư ng công trình xây d ng ( n u có ); - Công vi c tư v n khác; ư c xác nh b ng cách l p d toán chi phí và trình c p có thNm quy n phê duy t thi t k k thu t và t ng d toán phê duy t d toán chi phí này( N i dung d toán chi phí tư v n như hư ng d n trong ph l c kèm theo văn b n này). i v i nh ng d án có giá tr l n hơn giá tr quy nh trong văn b n này thì báo cáo B Xây d ng hư ng d n cách xác nh nh m c chi phí tư v n u tư và xây d ng. PH L C HƯ NG D N L P D TOÁN CHI PHÍ TƯ V N S th t Thành ph n chi phí Di n gi i chi phí Thành ti n
 8. ( ng) 1 Chi phí v t li u : Kh i lương x ơn giá 2 - Gi y ..... 3 - Văn phòng phNm ... công x ơn giá 4 Chi phí nhân công : ..... 5 - Ti n lương và ph c p lương ..... 6 + Tư v n trư ng ..... + K sư A ... 70% x (2) Chi phí máy, thi t b : 6% x (1+2+3+4) - Máy tính M c thu su t gía tr gia tăng quy nh cho - Máy ( thi t b ) khác công tác tư v n x (1+2+3+4+5) Chi phí chung Thu nh p ch u thu tính trư c . Thu giá tr gia tăng u ra T ng c ng: Ghi chú: D toán chi phí thuê chuyên gia thNm nh ư c xác nh trên cơ s kh i lư ng công vi c thNm nh ư c giao; ch ti n lương hi n hành; chi phí văn phòng phNm và m t s chi phí khác. PH N II: B NG NNH M C CHI PHÍ TƯ V N U TƯ, XÂY D NG A. CHI PHÍ TÍNH THEO T L % C A GIÁ TRN XÂY L P VÀ THI T BN CÔNG TRÌNH B ng s 1 Nhóm Tên Giá tr xây l p và thi t b chưa có thu giá tr gia tăng (t ng) CT công
 9. I 1. L p 0,068 0,053 0,044 0,031 0,019 báo cáo nghiên c u ti n kh thi 2. L p 0,790 0,719 0,575 0,489 0,388 0,288 0,244 0,201 0,173 0,144 báo cáo nghiên c u kh thi 3. L p 0,557 báo cáo u tư II 1. L p 0,045 0,035 0,029 0,020 0,012 báo cáo nghiên c u ti n kh thi 2. L p 0,396 0,360 0,264 0,240 0,192 0,156 0,121 0,096 0,084 0,072 báo cáo nghiên c u kh thi 3. L p 0,323 báo cáo u tư III 1. L p 0,046 0,036 0,030 0,021 0,013 báo cáo nghiên c u ti n kh thi
 10. 2. L p 0,454 0,413 0,303 0,275 0,220 0,179 0,139 0,110 0,096 0,083 báo cáo nghiên c u kh thi 3. L p 0,336 báo cáo u tư IV 1. L p 0,042 0,033 0,028 0,019 0,011 báo cáo nghiên c u ti n kh thi 2. L p 0,380 0,345 0,253 0,230 0,184 0,150 0,116 0,092 0,081 0,069 báo cáo nghiên c u kh thi 3. L p 0,309 báo cáo u tư V 1. L p 0,0621 0,0483 0,0414 0,029 0,017 báo cáo nghiên c u ti n kh thi 2. L p 0,162 0,420 0,336 0,276 0,227 0,168 0,143 0,118 0,101 0,086 báo cáo nghiên c u kh thi
 11. 3. L p 0,216 báo cáo u tư M t s quy nh c th cho b ng I: - Chi phí l p báo cáo u tư tính theo nh m c quy nh nhưng t i thi u không dư i 1.000.000 ng. B. CHI PHÍ TÍNH THEO T L % C A GIÁ TRN XÂY L P CÔNG TRÌNH B ng 2 Nhóm Tên Giá tr xây l p chưa có thu giá tr gia tăng (t ng) CT công
 12. II 1. 0,277 0,231 0,210 0,168 0,115 0,080 0,050 0,030 0,023 0,016 L p h sơ m i th u XL & Phân tích ánh giá h sơ d th u xây l p 2. 1,240 1,034 0,990 0,991 0,814 0,704 0,554 0,423 0,346 0,231 Giám sát thi công xây d ng và l p t thi t b III 1. 0,263 0,219 0,200 0,160 0,109 0,077 0,045 0,029 0,022 0,015 L p h sơ m i th u XL & Phân tích ánh giá h sơ d th u xây l p
 13. 2. 0,954 0,793 0,739 0,661 0,583 0,446 0,275 0,216 0,163 0,109 Giám sát thi công xây d ng và l p t thi t b IV 1. 0,246 0,205 0,186 0,149 0,102 0,070 0,043 0,027 0,020 0,014 L p h sơ m i th u XL & Phân tích ánh giá h sơ d th u xây l p 2. 0,886 0,740 0,686 0,621 0,546 0,421 0,254 0,202 0,156 0,102 Giám sát thi công xây d ng và l p t thi t b
 14. V 1. 0,331 0,276 0,240 0,204 0,138 0,090 0,060 0,036 0,024 0,019 L p h sơ m i th u XL & Phân tích ánh giá h sơ d th u xây l p 2. 1,505 1,254 1,210 1,135 0,977 0,834 0,661 0,519 0,392 0,275 Giám sát thi công xây d ng và l p t thi t b M t s quy nh c th cho b ng 2: - T tr ng chi phí l p h sơ m i th u xây l p và phân tích, ánh giá h sơ d th u xây l p phân chia như sau: + L p h sơ m i th u xây l p 60% - 70%; + Phân tích và ánh giá h sơ d th u xây l p 40% - 30%. - T tr ng chi phí cho t ng công vi c: giám sát thi công xây d ng, giám sát l p t thi t b trong nh m c chi phí giám sát thi công xây d ng và l p t thi t b ư c phân chia tương ng theo cơ c u t tr ng c a giá tr xây d ng, giá tr l p t thi t b (không g m giá tr thi t b ) trong giá tr xây l p c a t ng d toán (ho c d toán) ư c duy t. - Chi phí l p h sơ m i th u xây d ng và ánh giá h sơ d th y xây l p tính theo quy nh nhưng t i thi u không dư i 1.000.000 ng. C. CHI PHÍ TÍNH THEO T L % C A GIÁ TRN THI T BN CÔNG TRÌNH
 15. B ng s 3 Nhóm Tên Giá tr xây l p chưa có thu giá tr gia tăng (t ng) CT công
 16. III L p 0,168 0,140 0,130 0,113 0,097 0,065 0,043 0,037 0,031 0,021 h sơ m i th u mua s m v t tư thi t b và phân tích, ánh giá h sơ d th u mua s m v t tư thi t b IV L p 0,157 0,131 0,121 0,106 0,091 0,061 0,040 0,035 0,029 0,020 h sơ m i th u mua s m v t tư thi t b và phân tích, ánh giá h sơ d th u mua s m v t tư thi t b
 17. V L p 0,223 0,186 0,168 0,156 0,132 0,084 0,054 0,048 0,041 0,028 h sơ m i th u mua s m v t tư thi t b và phân tích, ánh giá h sơ d th u mua s m v t tư thi t b M t s quy nh c th cho b ng 3: T tr ng chi phí l p h sơ m i th u mua s m v t tư thi t b và phân tích ánh giá h sơ d th u mua s m v t tư thi t b phân chia như sau: - L p h sơ m i th u mua s m v t tư thi t b 60% - 70%. - Phân tích và ánh giá h sơ d th u mua s m v t tư thi t b 40% - 30%. Chi phí l p h sơ m i th u và phân tích ánh giá h sơ d th u mua s m v t tư thi t b tính theo quy nh nhưng không dư i 1.000.000 ng. D. NNH M C CHI PHÍ THUÊ CHUYÊN GIA HO C T CH C TƯ V N TH M NNH D ÁN U TƯ; TH M NNH thi t k k thu t; thNm nh t ng d toán B ng s 4 Tên Nhóm Giá tr xây l p và thi t b chưa có thu giá tr gia tăng (t ng) công CT < =0,5 1 5 15 25 50 100 200 500 1.000 = vi c 2000 1/ I-V 0,03500,0322 0,02660,02380,0210 0,0175 0,0140 0,0105 0,0067 0,0035 ThNm nh d án u tư 2/ I Giá tr xây l p chưa có thu giá tr gia tăng (t ng)
 18. ThNm 0,1436 0,1197 0,1071 0,0945 0,0630 0,0553 0,0441 0,0315 0,0221 0,0158 0,0087 nh II thi t 0,0983 0,0819 0,0756 0,0630 0,0441 0,0392 0,0309 0,0221 0,0158 0,0113 0,0063 k k III; IV thu t 0,0932 0,0781 0,0718 0,0599 0,0422 0,0371 0,0296 0,0208 0,0151 0,0***7 0,0057 V 0,1344 0,1008 0,0945 0,0819 0,0536 0,0469 0,0378 0,0271 0,0158 0,0139 0,0077 3/ThNm I 0,0160 0,1050 0,0810 0,0700 0,0476 0,0413 0,0315 0,0252 0,0161 0,0133 0,0070 nh t ng d II 0,1512 0,1260 0,1120 0,0840 0,0560 0,0490 0,0371 0,0308 0,0231 0,0161 0,0083 toán III; IV 0,1057 0,0882 0,0784 0,0588 0,0406 0,0392 0,0259 0,0210 0,0161 0,0112 0,0067 V 0,1008 0,0840 0,0742 0,0560 0,0385 0,0371 0,0245 0,0203 0,0154 0,0105 0,0061 M t s quy nh c th cho B ng 4: 1/ nh m c chi phí thNm nh thi t k k thu t, thNm nh t ng d toán nói trên ư c i u ch nh gi m theo h s K trong trư ng h p s d ng thi t k hình ho c thi t k l p l i trong m t c m công trình ho c trong m t d án, c th : a/ Thi t k i n hình: - Công trình th nh t: k = 0,36 - Công trình th hai tr i: k = 0,18 b/ Thi t k l p l i: - Công trình th nh t: k = 1 - Công trình th hai: k = 0,36 - Công trình th ba tr i: k = 0,18 2/ Chi phí thNm nh d án u tư, thNm nh thi t k k thu t, thNm nh t ng d toán tính theo nh m c nhưng t i thi u không dư i 500.000 ng.
Đồng bộ tài khoản