Quyết định số 14/2000/QĐ-CHK

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
35
lượt xem
2
download

Quyết định số 14/2000/QĐ-CHK

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 14/2000/QĐ-CHK về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ ngành hàng không dân dụng do Cục hàng không dân dụng Việt Nam ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 14/2000/QĐ-CHK

  1. C C HÀNG KHÔNG DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA D NG VI T NAM VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 14/2000/Q -CHK Hà N i, ngày 26 tháng 5 năm 2000 QUY T NNH C A C C TRƯ NG C C HÀNG KHÔNG DÂN D NG VI T NAM S 14/2000/Q -CHK NGÀY 26 THÁNG 5 NĂM 2000 V VI C BAN HÀNH I U L T CH C VÀ HO T NG C A QU H TR TÀI NĂNG TR NGÀNH HÀNG KHÔNG DÂN D NG C C TRƯ NG C C HÀNG KHÔNG DÂN D NG VI T NAM Căn c vào Ngh nh 68/CP ngày 25 tháng 10 năm 1995 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c b máy c a C c hàng không dân d ng Vi t Nam; Căn c quy t nh s 55/1999/Q -CHK-TCCB ngày 13 tháng 10 năm 1999 c a C c trư ng C c Hàng không dân d ng v vi c thành l p Qu h tr tài năng tr ngành Hàng không. Xét ngh c a H i ng i u hành Qu h tr tài năng tr ngành Hàng không dân d ng QUY T NNH i u 1: Ban hành kèm theo quy ch này " i u l t ch c và ho t ng c a Qu h tr tài năng tr ngành Hàng không dân d ng Vi t Nam". i u 2: Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 3: Th trư ng các cơ quan, ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n Ti n Sâm ( ã ký) C C HÀNG KHÔNG DÂN D NG VI T NAM I U L T CH C VÀ HO T NG C A QU H TR TÀI NĂNG TR NGÀNH HÀNG KHÔNG DÂN D NG (Ban hành kèm theo Quy t nh s 14/2000/Q -CHK c a C c trư ng C c Hàng không dân d ng Vi t Nam ngày 26 tháng 5 năm 2000)
  2. Chương 1 QUY NNH CHUNG i u 1: Qu h tr tài năng tr ngành Hàng không dân d ng là m t t ch c do C c trư ng C c Hàng không quy t nh thành l p ch u s ch o c a C c trư ng C c Hàng không dân d ng Vi t Nam ho t ng nh m m c ích: - Huy ng m i ti m năng v tài l c, v t l c trên cơ s óng góp t nguy n c a các cá nhân, các ơn v trong ngành Hàng không các t ch c trong nư c và nư c ngoài nh m h tr giúp các tài năng tr (Nh t là tài năng tr có hoàn c nh khó khăn ) vì s nghi p phát tri n c a ngành Hàng không dân d ng Vi t Nam. - Phát hi n, c vũ và có hình th c h tr phù h p nh m h tr khuy n khích tài năng tr phát tri n t o ngu n ào t o nhân tài ph c v cho công cu c hi n i hóa ngành Hàng không. - H tr v t ch t tinh th n t o i u ki n cho các tài năng tr phát tri n chuyên sâu trên các lĩnh v c cơ b n trong ngành Hàng không dân d ng Vi t Nam. - Thông qua ho t ng c a qu h tr tài năng tr nh m thu hút tài năng tr ph c v cho chi n lư c xây d ng và phát tri n t ng th ngành Hàng không dân d ng Vi t Nam, ki n ngh v i lãnh o Ngành Hàng không có chính sách b i dư ng ào t o tài năng tr cho Ngành. i u 2: Qu h tr tài năng tr ngành Hàng không dân d ng ho t ng trong ph m vi ngành Hàng không dân d ng Vi t Nam có tư cách pháp nhân, có con d u riêng, ư c m tài kho n t i ngân hàng Nhà nư c. i u 3: Qu h tr tài năng tr ngành Hàng không dân d ng do C c Hàng không dân d ng Vi t Nam thành l p và các t ch c, cá nhân trong và ngoài ngành Hàng không dân d ng Vi t Nam t nguy n h tr . i u 4: Qu ho t ng theo nguyên t c t p th và tuân theo pháp lu t. i u 5: Tiêu chuNn xét qu h tr tài năng tr công nh n h tr bao g m c c tài và các i u ki n khác. Chương 2 CH C NĂNG NHI M V VÀ QUY N H N i u 6: Qu h tr tài năng tr ngành Hàng không dân d ng có ch c năng: - Góp ph n b i dư ng phát tri n tài năng tr có năng khi u áp ng cho ngành Hàng không dân d ng nhưng do hoàn c nh kinh t khó khăn, neo ơn... không có i u ki n h c t p phát huy tài năng.
  3. - Khai thác và nâng cao hi u qu ho t ng c a Qu m b o h tr úng i tư ng tài năng tr , úng chính sách c a ng và Nhà nư c. Th c hi n v n ng ng h , h tr gây Qu , s d ng Qu úng quy nh c a pháp lu t. i u 7: Qu h tr tài năng tr ngành Hàng không dân d ng có nhi m v và quy n h n sau ây: - Khai thác m i ti m năng tài l c, v t l c các ơn v trong toàn ngành và ngoài ngành Hàng không dân d ng Vi t Nam t o ngu n thu cho Qu th c hi n các ch c năng c a Qu . - Phát hi n, theo dõi, giúp các tài năng tr ti p t c phát tri n kh năng sáng t o và năng khi u c a b n thân. - Qu n lý, ki m tra ôn c và phát tri n ho t ng c a các chương trình h tr tài năng tr , theo úng pháp lu t c a Nhà nư c và i u l Qu . - Ti p xúc, v n ng các t ch c, các cá nhân các ơn v trong Ngành ng h , h tr v ti n c a v t ch t, tinh th n cho các ho t ng c a Qu . - ư c quy n huy ng m ng lư i c ng tác viên tuyên truy n tham gia các ho t ng c a Qu . Chương 3 HO T NG C A QU i u 8: Nguyên t c xét duy t h tr tài năng tr th c hi n theo nguyên t c t p th , công khai, bình ng. i u 9: Các hình th c h tr c a Qu : - C p h c b ng - Tăng s ti t ki m - Gi i thi u các chuyên gia, các nhà h o tâm, các t ch c kinh t , xã h i tr c ti p b o tr u cho các tài năng tr có i u ki n ti p t c phát tri n. - ngh xét ch n ho c h tr v tài chính i h c, nghiên c u, t p hu n, d các kỳ thi trong ngành và ngoài ngành Hàng không. i u 10: i tư ng h tr c a Qu : - Thanh niên trong ngành Hàng không ( T 30 tu i tr xu ng), thanh thi u niên là con cán b công nhân viên trong ngành Hàng không có thành tích xu t s c trong lao ng và h c t p. - Các tài khoa h c do thanh niên trong ngành Hàng không m nhi m.
  4. - Các sáng ki n, c i ti n k thu t, nh ng ng d ng khoa h c k thu t có giá tr cao c a thanh niên trong ngành Hàng không. - H tr nh ng tài năng tr ( T 30 tu i tr xu ng) c a các trư ng i h c và cao ng mà ngành Hàng không có nhu c u s d ng. i u 11: Ngu n thu c a Qu h tr tài năng tr g m: - Ngu n thu ư c ng h t nguy n c a các ơn v trong ngành Hàng không. - Tr c ti p t s tài tr , ng h c a các ơn v , ng h c a cán b công nhân viên trong Ngành, ng h c a các t ch c, các oàn th cá nhân trong và ngoài ngành Hàng không quan tâm n s phát tri n tài năng tr ngành Hàng không dân d ng. - Thu lãi t tài kho n ngu n g i, các kho n thu h p pháp khác i u 12: - Qu h tr tài năng tr ngành Hàng không dân d ng ư c trích không quá 5% ngu n thu c a Qu chi cho các ho t ng nghi p v . - Tài s n và tài chính c a Qu ư c qu n lý theo quy nh c a pháp lu t và ư c theo dõi b ng s sách theo quy nh c a pháp lu t v k toán và th ng kê. i u 13: Chương trình qu h tr tài năng tr là: - Chương trình h tr tài năng tr trong lĩnh v c khoa h c k thu t trong ngành Hàng không. - Chương trình h tr tài năng tr trong h c t p. - Chương trình h tr tài năng trong lĩnh v c văn hoá, ngh thu t, th thao. Chương 4 T CH C B MÁY I U HÀNH i u 14: H i ng i u hành Qũy h tr tài năng tr ngành Hàng không dân d ng g m lãnh o C c Hàng không dân d ng Vi t Nam, oàn thanh niên, Công oàn, Th trư ng các ơn v và cơ quan do lãnh o C c Hàng không dân d ng quy t nh. H i ng i u hành là cơ quan cao nh t c a Qu (G m Ch t ch, Phó ch t ch, Giám c, Phó giám c và các u viên) có quy n quy t nh toàn b n i dung liên quan n Qu và có trách nhi m v m i m t c a Qu . H i ng i u hành có nhi m v : - ra nh ng ch trương, phương hư ng ho t ng c a Qu theo t ng th i kỳ phát tri n c a ngành Hàng không. - Quy t nh các biên pháp làm tăng ngu n thu.
  5. - Quy t nh và công nh n h tr các tài năng tr . i u 15: Cơ quan thư ng tr c c a Qu h tr tài năng tr ngành Hàng không dân d ng do H i ng, i u hành quy t nh, có nhi m v : - Thư ng tr c và tham mưu tr c ti p cho H i ng i u hành. Hư ng d n ki m tra ôn c các ho t ng c a chương trình h tr tài năng tr . - Gi i quy t các ho t ng c a Qu gi a hai kỳ h p c a H i ng i u hành. - ChuNn b n i dung công tác báo cáo trong phiên h p c a H i ng i u hành. i u 16: H i ng i u hành Qu h tr tài năng tr ngành Hàng không dân d ng nh kỳ c 06 tháng h p m t l n.Trư ng h p t xu t do Ch t ch H i ng Qu i u hành tri u t p, ho c có quá m t n a s thành viên H i ng ngh h p. Chương 5 I U KHO N THI HÀNH i u 17: H i ng i u hành Qu t ch c th c hi n các quy nh c a i u l này. Trong quá trình th c hi n, n u có v n m i nNy sinh thì H i ng ì u hành Qu ngh C c trư ng C c Hàng không dân d ng Vi t Nam xem xét và quy t nh.
Đồng bộ tài khoản