Quyết định số 14/2000/QĐ-HĐQL

Chia sẻ: Tu Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
43
lượt xem
2
download

Quyết định số 14/2000/QĐ-HĐQL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 14/2000/QĐ-HĐQL về việc ban hành tạm thời Quy chế hỗ trợ lãi suất sau đầu tư do Hội đồng quản lý quỹ hỗ trợ phát triển ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 14/2000/QĐ-HĐQL

  1. H I NG QU N LÝ QU C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T H TR PHÁT TRI N NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 14/2000/Q -H QL Hà N i, ngày 02 tháng 3 năm 2000 QUY T NNH C AH I NG QU N LÝ QU H TR PHÁT TRI N S 14/2000/Q -H QL NGÀY 02 THÁNG 3 NĂM 2000 V VI C BAN HÀNH T M TH I QUY CH H TR LÃI SU T SAU U TƯ H I NG QU N LÝ QU H TR PHÁT TRI N Căn c Ngh nh s 43/1999/N -CP ngày 29/6/1999 c a Chính ph v tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c; Căn c Ngh nh s 50/1999/N -CP ngày 08/7/1999 c a Chính ph v t ch c và ho t ng c a Qu h tr phát tri n; Căn c Ngh nh s 51/1999/N -CP ngày 08/7/1999 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t Khuy n khích u tư trong nư c (s a i) s 03/1998/QH10; Căn c Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08/7/1999 c a Chính ph v vi c ban hành Quy ch qu n lý u tư và xây d ng. Căn c Quy t nh s 231/1999/Q -TTg ngày 17/12/1999 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t i u l t ch c và ho t ng c a Qu h tr phát tri n; Theo ngh c a T ng giám c Qu h tr phát tri n, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch h tr lãi su t sau u tư. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. i u 3. T ng giám c Qu h tr phát tri n, Trư ng Ban ki m soát Qu h tr phát tri n, Giám c các Chi nhánh Qu h tr phát tri n và Trư ng ban các Ban thu c Qu h tr phát tri n ch u trách nhi m t ch c th c hi n Quy t nh này. Trương Công Phú ( ã ký) H I NG QU N LÝ QU C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM H TR PHÁT TRI N c l p - T do - H nh phúc Hà N i, ngày 02 tháng 03 năm 2000
  2. QUY CH H TR LÃI SU T SAU U TƯ (Ban hành kèm theo Quy t nh s 14/2000/Q -H QL ngày 02 /3/2000 c a H i ng qu n lý Qu h tr phát tri n) Chương 1 QUY NNH CHUNG i u 1. H tr lãi su t sau u tư (sau ây vi t t t là h tr LSS T) là m t trong các hình th c h tr u tư phát tri n c a Nhà nư c thông qua Qu h tr phát tri n h tr m t ph n lãi su t cho ch u tư các d án thu c di n ư c hư ng ưu ãi u tư theo quy nh hi n hành c a Chính ph v hư ng d n thi hành Lu t Khuy n khích u tư trong nư c (s a i) do ch u tư vay v n c a các t ch c tín d ng ho t ng h p pháp t i Vi t Nam u tư, ã hoàn thành ưa vào s d ng và ã hoàn tr ư c v n vay. i u 2. Ngu n v n h tr LSS T ư c ngân sách Nhà nư c c p hàng năm theo k ho ch tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c và ư c b trí trong d toán chi u tư phát tri n c a Nhà nư c hàng năm. Hàng năm, Qu h tr phát tri n có trách nhi m ti p nh n ngu n v n, qu n lý và s d ng ngu n v n h tr LSS T úng m c ích, úng ch quy nh và quy t toán v i B Tài chính. i u 3. Vi c th c hi n h tr LSS T gi a Qu h tr phát tri n v i ch u tư các d án thu c di n ư c h tr lãi su t ư c th c hi n thông qua h p ng h tr lãi su t sau u tư. i u 4. T ng giám c Qu h tr phát tri n có trách nhi m t ch c th c hi n trong toàn h th ng vi c h tr LSS T theo úng quy nh c a Nhà nư c v tín d ng u tư phát tri n và các quy nh t i Quy ch này. Chương 2 QUY NNH C TH i u 5. i tư ng ư c h tr lãi su t sau u tư: Các d án thu c di n ư c hư ng ưu ãi u tư theo quy nh t i danh m c A và các d án u tư t i các vùng có i u ki n kinh t - xã h i khó khăn và c bi t khó khăn theo quy nh t i danh m c B, C ban hành kèm theo Ngh nh s 51/1999/N -CP ngày 08/7/1999 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t Khuy n khích u tư trong nư c (s a i) do ch u tư vay v n c a các t ch c tín d ng ho t ng h p pháp t i Vi t Nam u tư, ã hoàn thành ưa vào s d ng và ã hoàn tr ư c v n vay. i u 6. Ph m vi ư c hư ng h tr lãi su t sau u tư:
  3. Ch u tư ch ư c nh n h tr lãi su t i v i s v n vay u tư trong ph m vi t ng m c u tư c a d án ư c c p có thNm quy n phê duy t. i u 7. i u ki n ư c h tr lãi su t sau u tư: 1. ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n sau ây c p gi y ch ng nh n ưu ãi u tư: a) B K ho ch và u tư i v i các doanh nghi p do Trung ương qu n lý ư c thành l p theo Quy t nh c a Th tư ng Chính ph , B trư ng các B , Th trư ng cơ quan có thNm quy n c a Trung ương. b) UBND t nh, thành ph tr c thu c Trung ương i v i các doanh nghi p, cơ s s n xu t, kinh doanh do a phương qu n lý trên cơ s t trình c a S K ho ch u tư ho c UBND c p qu n, huy n, th xã. 2. D án chưa ư c vay u tư, ho c b o lãnh tín d ng u tư b ng ngu n v n tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c. 3. ư c b trí k ho ch h tr lãi su t sau u tư trong k ho ch tín d ng u tư phát tri n hàng năm c a Nhà nư c. 4. ư c Qu h tr phát tri n ch p thu n và ký h p ng h tr lãi su t sau u tư. i u 8. M c h tr lãi su t sau u tư: 1. M c h tr lãi su t sau u tư cho c d án: M c h tr lãi su t sau u tư cho c d án ư c xác nh m t l n căn c vào t ng s v n ã vay u tư c a các t ch c tín d ng và m c lãi su t vay v n tín d ng u tư c a Nhà nư c ư c tính t i th i i m vay v n và n nh trong su t th i h n vay v n, ư c xác nh như sau: M c h tr lãi su t = T ng s v n ã vay x 50% m c lãi su t vay v n sau u tư cho d án u tư c a t ch c tín d ng u tư phát tri n tín d ng c a Nhà nư c 2. M c h tr LSS T hàng năm: M c h tr lãi su t sau u tư hàng năm ư c tính trên cơ s s n g c ch u tư tr cho t ch c tín d ng theo h p ng tín d ng ã ký và ư c xác nh như sau: M c h tr lãi su t sau = S n g c th c x 50 % m c lãi su t vay v n u tư hàng năm c a t ã tr hàng tín d ng u tư phát tri n d án năm c a Nhà nư c/năm 3. M c h tr LSS T ư c xác nh t i kho n 1, 2 i u này là căn c ký h p ng h tr LSS T, l p k ho ch và cung c p v n h tr LSS T hàng năm. i u 9. H sơ xin h tr lãi su t sau u tư:
  4. 1. ư c xem xét h tr lãi su t sau u tư, ch u tư ph i g i n Qu h tr phát tri n h sơ xin h tr lãi su t g m: a) ơn xin h tr lãi su t sau u tư; b) Quy t nh u tư ho c gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh; c) Quy t nh c p gi y ch ng nh n ưu ãi u tư c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n; d) H p ng tín d ng gi a ch u tư và t ch c tín d ng cho vay v n. Các gi y t quy nh t i các i m (b), (c) và (d) trên ây là b n chính ho c b n sao có xác nh n c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n. 2. Trong th i h n 20 ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ theo quy nh t i kho n 1 i u này, Qu h tr phát tri n xem xét, n u ch p nh n thì làm th t c ký h p ng h tr lãi su t. N u không ch p nh n thì Qu có văn b n g i ch u tư; ng th i ph i có báo cáo gi i trình và ch u trách nhi m v ý ki n c a mình v i c p có thNm quy n quy t nh u tư. i u 10. H p ng h tr lãi su t sau u tư ph i có các n i dung: - Tên d án u tư, tài kho n, t i; - T ch c tín d ng cho vay v n; - T ng m c v n u tư; - S v n vay; - Th i h n vay; - Kỳ h n tr n ; - S ti n h tr lãi su t sau u tư; - S ti n h tr lãi su t có chia ra theo kỳ h n tr n vay v n tín d ng; - Quy n, nghĩa v c a các bên; - Các cam k t khác ư c các bên tho thu n theo úng quy nh c a pháp lu t. i u 11. Trình t l p và thông báo k ho ch h tr lãi su t sau u tư: K ho ch h tr lãi su t sau u tư là m t b ph n c a k ho ch tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c ư c Th tư ng Chính ph quy t nh giao hàng năm cho Qu v ngu n v n, t ng m c v n h tr lãi su t sau u tư theo cơ c u ngành, lĩnh v c, vùng kinh t .
  5. Trình t l p và thông báo k ho ch như sau: 1. L p k ho ch: a/ Hàng năm vào th i gian l p d toán ngân sách Nhà nư c năm sau theo quy nh c a Lu t Ngân sách Nhà nư c, căn c vào ti n hoàn thành d án, h p ng tín d ng ã ký gi a ch u tư v i t ch c tín d ng cho vay v n, h p ng h tr lãi su t sau u tư ã ký gi a Qu h tr phát tri n v i ch u tư, văn b n hư ng d n l p k ho ch c a Nhà nư c, ch u tư l p k ho ch v n h tr lãi su t sau u tư g i B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , các T ng Công ty Nhà nư c, UBND t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây vi t t t là B , UBND t nh, thành ph và các t ch c có liên quan). b/ u tháng 9 hàng năm, các B , UBND t nh, thành ph và các t ch c có liên quan t ng h p k ho ch u tư xây d ng cơ b n b ng v n tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c thu c ph m vi qu n lý trong ó có k ho ch h tr lãi su t sau u tư có chia ra theo cơ c u ngành, lĩnh v c, vùng g i B K ho ch và u tư, B Tài chính và Qu h tr phát tri n. c/ Cu i tháng 9 hàng năm, căn c vào nh hư ng phát tri n kinh t - xã h i, quy ho ch phát tri n ngành, vùng, lãnh th , ngh c a các B , UBND t nh, thành ph và các t ch c có liên quan; Qu h tr phát tri n l p và báo cáo B K ho ch và u tư, B Tài chính cân i t ng h p trình Chính ph k ho ch t ng m c v n tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c theo các hình th c h tr (trong ó có k ho ch h tr lãi su t sau u tư) và theo cơ c u ngành, lĩnh v c, vùng. 2. Thông báo k ho ch: a/ Trong th i h n 30 ngày k t ngày Th tư ng Chính ph quy t nh giao k ho ch tín d ng u tư phát tri n cho Qu , Qu ph i thông báo b ng văn b n k ho ch h tr lãi su t sau u tư c a Nhà nư c cho các B , U ban nhân dân t nh, thành ph và các t ch c có liên quan. b/ Trong th i h n 30 ngày k t khi nh n ư c thông báo c a Qu , các B , UBND t nh, thành ph và các t ch c có liên quan ph i ăng ký k ho ch h tr lãi su t sau u tư v i Qu (danh m c d án và m c v n h tr LSS T c a t ng d án). Vi c b sung, i u ch nh k ho ch năm ư c th c hi n m t l n vào quý III năm ó. Các d án ư c ghi vào k ho ch h tr lãi su t sau u tư ph i có i u ki n theo quy nh c a Ngh nh s 43/1999/N -CP ngày 29 tháng 6 năm 1999 v tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c và Quy ch qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 cu Chính ph . i u 12. C p v n h tr lãi su t sau u tư: 1. Vi c c p ti n h tr lãi su t sau u tư ư c th c hi n m t năm m t l n vào cu i năm trên cơ s s n g c ch u tư ã tr cho t ch c tín d ng. 2. H sơ c p v n:
  6. ư c c p ti n h tr lãi su t, ch u tư ph i g i cho Qu h tr phát tri n: a) Biên b n nghi m thu bàn giao công trình ho c h ng m c công trình hoàn thành ưa vào s d ng (b n chính). b) Kh ư c nh n n (b n sao có xác nh n c a cơ quan nhà nư c do thNm quy n). c) Ch ng t g c tr n trong năm c a ch u tư cho t ch c tín d ng cho vay v n. 3. Trong th i h n 05 ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ theo quy nh t i kho n 2 i u này, Qu h tr phát tri n làm th t c c p ti n h tr lãi su t cho ch u tư. i u 13. Quy t toán v n h tr lãi su t sau u tư: Qu ư c ngân sách Nhà nư c c p v n hàng năm h tr lãi su t sau u tư theo ti n c p ti n h tr lãi su t cho các ch u tư. Hàng năm, Qu có trách nhi m quy t toán v i B Tài chính v s ti n h tr lãi su t sau u tư th c nh n, th c c p cho các ch u tư. i u 14. Ch m d t h tr lãi su t sau u tư: Hơp ng h tr lãi su t sau u tư ch m d t khi h t th i h n cho vay ghi trong h p ng tín d ng và ch u tư ã tr h t n v n vay u tư. i u 15. Quy n và nghĩa v c a Qu h tr phát tri n: 1, Th c hi n úng cam k t trong h p ng h tr LSS T ã ký. 2. Ki m tra y h sơ tài li u và gi i thích rõ các i m còn vư ng m c cho ch u tư, ph c v cho công tác qu n lý và c p v n. 3. C p v n h tr LSS T k p th i, y cho ch u tư theo k ho ch Nhà nư c và ngh c a ch u tư khi ã i u ki n c p v n. 4. Có ý ki n gi i trình cho ch u tư và cơ quan ch qu n i v i các trư ng h p t ch i c p v n h tr LSS T; tr l i các th c m c c a ch u tư trong vi c c p v n. 5. Lưu gi , b o qu n h sơ c p v n h tr LSS T theo quy nh. 6. Th c hi n vi c báo cáo và quy t toán v n h tr LSS T hàng năm v i B Tài chính. i u 16. Quy n và nghĩa v c a Ch u tư: 1. Cung c p y h sơ tài li u theo quy nh và gi i trình các v n c n b sung theo yêu c u c a Qu h tr phát tri n. 2. Th c hi n úng cam k t trong h p ng h tr LSS T ã ký.
  7. 3. ư c yêu c u c p v n h tr LSS T khi có i u ki n c p v n. 4. Báo cáo và quy t toán v n u tư, v n h tr LSS T theo quy nh. Chương 3 I U KHO N THI HÀNH i u 17. Quy ch này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. T ng giám c Qu h tr phát tri n, Trư ng Ban ki m soát Qu h tr phát tri n ch u trách nhi m t ch c th c hi n Quy ch này trong toàn h th ng. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, ngh các B , UBND t nh, thành ph và các t ch c có liên quan ph n ánh k p th i v Qu h tr phát tri n nghiên c u b sung, s a i.
Đồng bộ tài khoản