Quyết định số 14/2000/QĐ-TTg

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
51
lượt xem
2
download

Quyết định số 14/2000/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 14/2000/QĐ-TTg về việc Quy định các đoàn trong nước và khách nước ngoài đến Việt Nam có xe cảnh sát giao thông dẫn đường do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 14/2000/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 14/2000/Q -TTg Hà N i, ngày 27 tháng 1 năm 2000 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 14/2000/Q -TTG NGÀY 27 THÁNG 01 NĂM 2000 QUY NNH CÁC OÀN TRONG NƯ C VÀ KHÁCH NƯ C NGOÀI N VI T NAM CÓ XE C NH SÁT GIAO THÔNG D N Ư NG TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Ngh nh s 36/CP ngày 29 tháng 5 năm 1995 c a Chính ph v b o m tr t t an toàn giao thông ư ng b và tr t t an toàn giao thông ô th ; Ngh nh s 75/1998/N -CP ngày 26 tháng 9 năm 1998 c a Chính ph v s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 36/CP; Theo ngh c a B trư ng B Công an, QUY T NNH: i u 1. Các oàn trong nư c và khách nư c ngoài n Vi t Nam có xe C nh sát giao thông d n ư ng quy nh như sau: 1. i v i các ng chí lãnh o c p cao c a ng, Nhà nư c và các oàn trong nư c: - T ng Bí thư Ban Ch p hành Trung ương ng C ng s n Vi t Nam, Ch t ch nư c, Ch t ch Qu c h i, Th tư ng Chính ph i thăm, làm vi c, d l k ni m, h i ngh trong nư c và qu c t t ch c t i các a phương; - y viên B Chính tr , C v n Ban Ch p hành Trung ương ng C ng s n Vi t Nam, Phó Ch t ch nư c, Phó Ch t ch Qu c h i, Phó Th tư ng Chính ph i thăm, làm vi c, d l k ni m, h i ngh trong nư c và qu c t t ch c t i các a phương; - oàn i bi u ng trong th i gian d ih i ng toàn qu c; - oàn i bi u Qu c h i trong th i gian d các kỳ h p Qu c h i; - oàn xe tham gia di u hành ph c v các ngày l l n c a Nhà nư c ho c y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương t ch c; - oàn xe tang l do Nhà nư c t ch c. 2. i v i các oàn khách nư c ngoài là khách m i c a ng và Nhà nư c:
  2. - Nguyên th Qu c gia; - Ngư i ng u Chính ph ; - Ch t ch Qu c h i; - T ng Bí thư, Ch t ch ng ho c ngư i ng u các ng có quan h v i ng C ng s n Vi t Nam; - Phó Nguyên th Qu c gia, Phó Th tư ng Chính ph , Phó Ch t ch Qu c h i và tương ương; - T ng Thư ký Liên h p qu c, Phó T ng thư ký Liên h p qu c; - C u T ng Bí thư, Ch t ch ng, Nguyên th Qu c gia, Th tư ng Chính ph ; - Ngư i ng u các T ch c Qu c t ; - B trư ng và tương ương; - Các thành viên ch ch t c a Hoàng gia (Vua, Hoàng h u, Hoàng t , Công chúa); - is c m nh toàn quy n trình Qu c thư; - oàn i bi u ngo i giao các nư c tham d các ho t ng chính th c do Nhà nư c t ch c; - oàn khách d các h i ngh Qu c t do Nhà nư c t ch c. 3. Ngoài các i tư ng quy nh t i kho n 1, 2 c a i u này, nh ng trư ng h p khác c n có xe C nh sát giao thông d n ư ng thì các cơ quan, t ch c có văn b n ngh B trư ng B Công an xem xét, quy t nh. i u 2. Vi c t ch c th c hi n công tác d n ư ng c a C nh sát giao thông ph i b o m nguyên t c: Th c hi n úng nghi th c Nhà nư c, nghi l ngo i giao, phù h p v i thông l , t p quán Qu c t ; -B o m ti t ki m, tránh hình th c phô trương, lãng phí; - B o m an toàn tuy t i cho các ng chí lãnh o ng và Nhà nư c, các oàn trong nư c và khách nư c ngoài n Vi t Nam i l i thông su t áp ng yêu c u; - Xe C nh sát giao thông d n ư ng là xe ưu tiên, m i ngư i và các phương ti n tham gia giao thông ph i như ng ư ng theo quy nh c a pháp lu t; Các cơ quan, t ch c và y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, khi có yêu c u xe C nh sát giao thông d n ư ng, ph i thông báo k p th i và có k ho ch
  3. ph i h p l c lư ng C nh sát giao thông ch ng có phương án th c hi n úng quy nh c a Th tư ng Chính ph và c a B Công an. i u 3. B Công an hư ng d n c th Quy t nh này th c hi n th ng nh t trong c nư c. i u 4. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ký. Nh ng quy nh trư c ây trái v i Quy t nh này u bãi b . i u 5. B trư ng các B , Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản